بررسی فنی و اقتصادی مقاوم سازی شالوده پل های بتنی در تهران – عمران

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی عمران
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:246
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

بررسی فنی و اقتصادی مقاوم سازی شالوده پل های بتنی در تهران – عمران

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

۱ چکیده
۲ مقدمه
فصل اول – کلیات (آسیبهای پلهای بزرگراهی در زلزله های گذشته و انواع خرابی آنها) ۳- ۴۴
۱- ۱- مقدمه ۴
۱- ۲- آسیبهای وارد شده بر پلها در زلزله های گذشته ۷
۱- ۲-۱- زلزله داراب ۷
۱-۲-۲- زلزله منجیل ۷
۱-۲-۳- زلزله سفیدابه سیستان ۷
۱-۲-۴- زلزله سوم مارس ۱۹۸۵ شیلی ۸
۸ Costa Rica زلزله -۵-۲-۱
۹ کالیفرنیا Whittier Narrows زلزله -۶-۲-۱
۱۰ آمریکا Loma Prieta زلزله -۷-۲-۱
۱-۲-۸- زلزله های کاشیرو-اوکی و هویدونانسی- اوکی ۱۹۹۳ ژاپن ۱۹
۱-۲-۹- زلزله سال ۱۹۹۳ گوام ژاپن ۲۰
۲۲ Northridge زلزله -۱۰-۲-۱
۱-۲-۱۱- زلزله کوبه ژاپن ۲۴
۲۵ ترکیه ADANA-CEYHAN زلزله -۱۲-۲-۱
۱-۲-۱۳- زلزله ایزمیت ترکیه ۲۵
۱-۳- معیار شکست لرزه ای پلهای بزرگراهی ۲۷

۱-۳-۱- شکست برشی ۲۸
۱-۳-۲- شکست خمشی ۲۸
۱-۳-۳- آسیب دیدگی روسازه ها ۲۸
۱-۳-۴- خسارت زیرسازه ای ۲۹
۱-۳-۵- شکست شالوده ( پی ) ۲۹
۱-۳-۶- خسارات به تکیه گاه کناری و خاکریز تقرب ۲۹
۱-۳-۷- عدم وجود تکیه گاه کافی ۳۰
۱-۳-۸- ضعف اتصالات ۳۰
۱-۳-۹- ضربه قطعات مجاور ۳۰
۱-۳-۱۰- کمانش بادبندها ۳۱
۱-۴- ارزیابی احتمالاتی خسارت لرزه ای پلهای بزرگراهی ۳۲
۱-۵- بررسی آسیب پذیری بعضی از اجزای پل ۳۴
۱-۶- درسهایی از خسارات زلزله برای طراحی لرزه ای پلها ۳۷
۱-۷- عکسهایی از حالات مختلف شکست پل در اثر زلزله ۳۹
فصل دوم – روشهای موجود تحلیل و طراحی شالوده ها ۴۵-۵۷
۲-۱- انواع و وظایف شالوده ها ۴۶
۲-۲- عوامل موثر در طراحی شالوده های بتن مسلح ۴۸
۲-۳- اصول طراحی شالوده ها ۵۰
۲- ۳-۱- کنترل تنش در خاک ۵۰
۳-۳-۱-۲- درجه خطرپذیری لرزه ای (E) 71
۳- ۴- روش ارزیابی لرزه ای پلها به روش C/Dص ۷۲
۳- ۴-۱- شیوه تحلیل برای ارزیابی پل به روش C/Dص ۷۲
۵۰ ۲- ۳-۲- طراحی سازهای شالوده
۵۱ ۲- ۳-۲-۱- شالوده های نواری پای دیوار
۵۲ ۲- ۳-۲-۲- طراحی شالوده های منفرد
۵۵ ۲- ۳-۲-۳- شالوده های مرکب دو ستونی
۵۶ ۲- ۳-۲-۴- شالوده های نواری، شبکه ای و گسترده
۱۱۱-۵۸ فصل سوم – روشهای ارزیابی و بهسازی شالوده های موجود
۵۹ ۳- ۱- مقدمه
۶۶ ۳- ۲- طبقه بندی پل ها
۶۸ ۳- ۳- ارزیابی اولیه پل موجود
۶۸ ۳- ۳-۱- رتبه بندی و آسیب پذیری پل
۶۹ ۳- ۳-۱-۱- درجه آسیب پذیری (V)
۳- ۴-۲- تعیین نیروها و تغییر مکانها در روش C/Dص ۷۴
۳- ۴-۳- روش محاسبه نسبت C/Dص ۷۵
۳- ۴-۳-۱- نسبت ظرفیت به نیاز برای چرخش و یا تسلیم شالوده ۸۲
۳- ۴-۳-۲- نسبت ظرفیت به نیاز برای مهار آرماتور طولی ستون در شالوده ۸۹

۳- ۴-۳-۳- نسبت ظرفیت به نیاز برای شکست پی ناشی از روانگرایی خاک ۹۷
۳- ۵- روشهای مقاوم سازی شالودهها ۱۰۱
۳- ۵-۱- مقدمه ۱۰۱
۳- ۵-۲- مقاومت خمشی ۱۰۲
۳- ۵-۳- مقاومت برشی ۱۰۵
۳- ۵-۴- مهار آرماتور ستون ۱۰۶
۳- ۵-۵- مقاومت واژگونی ۱۰۷
۳- ۵-۶- شمع ها ۱۰۸
۳- ۵-۷- پل ها روی خاکهای روانگرا ۱۰۸
فصل چهارم – ارزیابی آسیب پذیری لرزه ایی پل انتخابی ۱۱۲-۱۷۵
۴- ۱- مقدمه ۱۱۳
۴- ۲- طبقه بندی پلهای بزرگراهی شهر تهران ۱۱۴
۴- ۲-۱- طبقه بندی پلهای بزرگراهی براساس نوع عرشه ۱۲۵
۴- ۲-۲- طبقه بندی پلهای بزرگراهی بر اساس نوع پایه ۱۲۶
۴- ۲-۳- طبقه بندی پلهای بزرگراهی بر اساس نوع شالوده ۱۲۶
۴- ۲-۴- طبقه بندی پلهای بزرگراهی شهر تهران بر اساس ترکیبی از انواع
پایه ، عرشه و شالوده ۱۲۷
۴- ۳- انتخاب نوع پل مورد مطالعه در این پروژه ۱۲۹

۴- ۳-۱- معرفی پل خیابان ملاصدرا روی بزرگراه چمران ۱۲۹
۴- ۳-۲- عکسهایی از نماهای مختلف پل ۱۳۳
۴- ۳-۳- معرفی برنامه کامپیوتری و آیین نامه مورد استفاده در تحلیل ۱۳۷
۴- ۳-۴- بارگذاری ۱۳۷
۱۳۷ (Live Load) بار زنده -۱-۴-۳ -۴
۴- ۳-۴-۲- اثر ضربه (ضریب دینامیکی) ۱۳۹
۱۳۹ ( Dead Load) بار مرده -۳-۴-۳ -۴
۱۴۰ (Wind Load) بار باد -۴-۴-۳ -۴
۱۴۰ (Earth quake Load) بار زلزله -۵-۴-۳ -۴
۴- ۴- پروسه آنالیز پل و محاسبه نیروهای وارد بر پی ۱۴۱
۴- ۴-۱- تحلیل استاتیکی پل ۱۴۱
۴- ۴-۲- تحلیل دینامیکی طیفی چند مودی ۱۴۹
۴-۵- تحلیل و کنترل ظرفیت شالوده ۱۵۷
۴- ۵-۱- ظرفیت باربری شالوده پل ۱۵۷
۴- ۵-۲- کنترل ظرفیت برشی شالوده ۱۵۹
۴- ۵-۲-۱- کنترل برش خمشی ۱۵۹
۴- ۵-۲-۲- کنترل برش پانچ ۱۶۰
۴- ۵-۳- کنترل ظرفیت خمشی ۱۶۱
۴- ۵-۳-۱- کنترل ظرفیت خمشی با توجه به روشهای طراحی ۱۶۱

۴- ۵-۳-۲- کنترل ظرفیت خمشی بوسیله محاسبه نسبت ظرفیت به نیاز ۱۶۳
۴- ۵-۳-۲- ۱- محاسبه نسبت ظرفیت به نیاز جهت پایه ها و شالوده ها ۱۶۳
۴- ۵-۳-۲- ۲- محاسبه نسبت ظرفیت به نیاز برای روانگرائی ۱۷۴
۴- ۶- نتایج محاسبات و کنترل های صورت گرفته ۱۷۵
فصل پنجم – بهسازی و مقاوم سازی پل انتخابی ۱۷۶-۱۸۳
۵- ۱- مقدمه ۱۷۷
۵- ۲- مقاوم سازی شالوده ۱۷۸
۵- ۲-۱- افزایش ظرفیت باربری ۱۷۸
۵- ۲-۲- افزایش مقاومت خمشی ۱۸۰
۵- ۳- جزئیات اجرای بهسازی ۱۸۲
فصل ششم – اقتصاد مقاوم سازی پل ها ۱۸۴-۱۸۶
۶- ۱- اقتصاد مقاوم سازی ۱۸۵
نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۸۸
پیوست ۱۹۰-۱۹۵
پ-۱- نیروهای ناشی از مفصل پلاستیک در ستونها ، پایه ها و قابها ۱۹۱
۱۹۱ پ-۱-۱- تک ستون ها و تک پایه ها
۱۹۲ پ-۱-۲- قاب دو یا چند ستونی
۱۹۴ پ-۲- اصلاح نیروهای طراحی برای پی ها
۱۹۵ پ-۳- نیروهای طراحی شالوده
۱۹۶ فهرست منابع غیر فارسی و فارسی
۲۰۰ واژه نامه فنی
۲۰۶ چکیده لاتین (Abstravt)

چکیده
پلها عناصر کلیدی بزرگراه ها تلقی می شوند و احداث آنها نسبت به بقیه اجزای راه بسیار پر هزینه و بعلت ظرافت ساختار سیستم سازه ای آنها، آسیب پذیـرترین عناصر شبکه ترابری زمینـی در برابر زلزله می باشند . دراغلب طرح و اجرای پلهـای موجود در ایران طراحی لـرزه ای منظور نشـده اسـت و شالـوده پـل نیز، بعنوان یکی از اجزای اصلی سازه، از این قاعده مستثنی نیست . مقاوم سازی لرزه ای از جمله راه حلهای ممکن برای حداقل کردن خطرپذیری پلهای موجود نسبت به آسیب پذیـری جـدی آنها در حیـن وقوع زلزله می باشد .
دراین پایان نامه ابتدا به تشریح فرآیند آسیب پذیری و مقاوم سازی پل ها بخصوص شالوده آنها با توجه به دو دستورالعمل مقاوم سازی لرزه ای پل ها FHWA و Calterans، پرداخته شده است . سپس با انتخاب پل نمـونه (پل خیابان ملاصدرا بر روی بزرگراه شهید چمران) با شـرایط سـازه ای مشابـه ۵۰ درصـد پل های ساخته شده در تهران، نسبت به کنتـرل آسیب پذیری و ارائه طرح بهسازی لرزه ای جهت شالوده پل نمونه، با توجه به این دو آیین نامه و ملاحظات طرح لرزه ای AASHTO، اقدام شده است . در ضـمن همـزمان بـا فرآیند آسـیب پذیـری و مقاوم سـازی شـالوده پـل نمـونه، مقایسـه ای بیـن کنتـرل آسـیب پـذیری، با استفاده از روشهای طراحی موجود و استفاده از آیین نامه های ذکر شده در بالا، صورت گرفته است . در پایان با ارائه روش محاسبه نسبت فایده به هزینه، روشی جهت کنترل بهره وری بیشتر در مقاوم سازی و مقایسه اقتصادی روشهای بهسازی لرزه ای ارائه شده است .

مقدمه
پلها عناصر کلیدی بزرگراه ها تلقی می شوند و احداث آنها نسبت به بقیـه اجـزای راه بسـیار پـر هزینـه وبعلت ظرافت ساختار سیستم سازه ای آنها آسیب پذیرترین عناصر شبکه ترابری زمینی در برابر زلزله انـد. انهدام تعداد زیادی پل بزرگراهی در زلزله های اخیر ایالات متحده و ژاپن حتی با وجود بکارگیری آخرین دستاوردهای تحقیقاتی در این زمینه و آیین نامه های مدون مسئولان کشورهای لرزه خیز را متوجه اهمیـتمقاوم سازی پلهای موجود و تدوین ضوابط طراحی کرده است ؛ بدین لحاظ فنون طرح و اجرای عملیـاتمقـاوم سـازی لرزه ای پل ها با شتاب تصاعـدی رو به فزونـی دارد . کسـب آگـاهی از رو شـ های ممکـ ن و فن آوری موجود بویژه در مرحله اول پروژه های طراحی، که کمتر به محاسبه و بیشتر بـه طرحهـای کلـیمتکی است سودمند خواهد بود .
شبکه راه ایران دارای بیش از ۲۰۰،۱۴۰ کیلومتر خطوط راه شامل بزرگراهها و بیش از ۰۹۰،۵ کیلومتر خط راه آهن می باشد . در حدود ۰۰۰،۱۰ پل مهم موجودند که دهانه ای بیش از ده متـر دارنـد. زلزلــه هـایدهه های گذشته نشان داده اند که بسیاری از پلهای موجود آسیب پذیرند (جدول ۱-۱) .

نتیجــه گیــری
۱- با مقایسه نتایج کنترل ظرفیت خمشی شالوده مشخص می شود، در صورت کنترل ظرفیت با توجه به روشهای طراحی، شالوده نیاز به مقاوم سازی پیدا می کند، حال آنکه با توجه به دستورالعمل FHWA نیازی به بهسازی دیده نمی شود و این ناشی از این امراست که تسلیم شالوده ممکن است اثر سودآوری داشته باشد، زیرا می تواند برش و خمش را در ستونها محدود کند و بنابراین احتمال شکست ترد ستون را کاهش می دهد.
۲- در نظرگیری ترکیب بار نیروهای زلزله در دو جهت (بخش ۳-۴- ۲) بسیار ضروری دیده شد در حالی که در آیین نامه طرح پل های شوسه و راه آهن در برابر زلزله به صراحت اعلام می کند، نیروی زلزله در دو جهت و مستقل از یکدیگر بر روی پل اثر می کند.
۳- جهت خم مهار آرماتور طولی در شالوده به سمت خارج از محور ستون و به سمت محور ستون در کیفیت مهار تاثیر زیادی دارد، ولی در اکثر نقشه های طراحی بدین مورد توجه خاصی صورت نمی گیرد.
۴- ثابت شده است که مقاوم سازی تکیه گاهها و درز انبساط با وسایل مهاری یکی از موثرترین راههـای مقاوم سازی پل است . بیشتر این وسایل به طور نسبی آسان نصب می شوند و فقط یک درصد خیلی کمی از افزایش هزینه اجرای سازه را دارند.
۵- در نظرگیری ترکیب بارهای جدید مطابق با ملاحظات طرح لرزه ای آشتو در هنگام بهره برداری (بدون ضریب) و با ضریب هنگام طراحی پل ها لازم دیده شد، بطوریکه در مقدار نیروی وارد بر شالوده و سازه پل تاثیر بسزایی دارد .
۶- با توجه به هزینه بالای مقاوم سـازی شالـوده و صعوبـت کـار، روش مناسب جهت بهسـازی لـرزه ای استفاده از جداگرهای و میراگرها می باشد که نیروهای وارده به شالوده را تعدیل می کند.
۷- عامل لغزش در لنگر واژگونی کمتر از ظرفیت ستون، یک فرم از جداسازی را فراهم می آورد که ممکن است ستون و شالوده را از رفتار غیرالاستیک محافظت کند در حالیکه در کنترلهای بهسازی کمتر در نظر گرفته می شود .

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط