بررسی کاربرد آنتنهای هوشمند در مخابرات سیار – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:سمینار
تعداد صفحات:75
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

بررسی کاربرد آنتنهای هوشمند در مخابرات سیار – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

چکیده……………۱

مقدمه…………..۲

فصل اول:کلیات………….۳

۱- ۱)هدف……………..۴
۱- ۲)پیشینه تحقیق………..۵
۱- ۳)روش کار و تحقیق………………..۵

فصل دوم:روند تکامل نسلهای مختلف موبایل……..۷

۲- ۱- ویژگیهای فنی نسل دوم سیستمهای مخابراتی سلولار……….۸
۲- ۲- ویژگیهای نسل سوم سیستمهای مخابراتی سلولار………۱۰

فصل سوم:معرفی سیستم آنتن هوشمند…..۱۳

۳- ۱- مدل تئوری برای یک آنتن آرایه ای……….۱۵
۳- ۲- طبقه بندی آنتن هوشمند……………..۱۹
۳- ۲-۱-سوئیچینگ پرتو آنتن هوشمند……………..۲۰
۳- ۲-۲-رهگیری پرتو توسط آنتن هوشمند آرایه فازی………..۲۰
۳- ۲-۳-آنتن هوشمند آرایه فازی وفقی……………۲۱
فصل چهارم:نحوه به کار گیری آنتن هوشمند در مخابرات سلولی……….۲۵

۴- ۱- مراحل بکارگیری آنتن هوشمند………………….۲۵
۴- ۲- آنتن هوشمند در نسل دوم………………۲۷
۴- ۲-۱-گیرنده آنتن هوسمنددر ارتباط فرا سو سیستم GSM….ا……۲۷
۴- ۲-۲-فرستنده آنتن هوشمند در ارتباط فروسوGSM……ا….۳۰
۴- ۳- آنتنهای هوشمند در نسل سوم……………………۳۲
۴-۳- ۱-شکل دهی پرتو در ارتباط فراسو در سیستمهای باند پهن……..۳۳
۴-۳-۲- شکل دهی پرتو در ارتباط فروسو در سیستمهای باند پهن …………۳۴

فصل پنجم:بررسی فنی افتصادی آنتنهای هوشمند در شبکه موبایل……….۳۸
۵- ۱- آنالیز نواحی……….۴۲
۵ -۱-۱- اروپا………۴۳
۵ -۱-۲- آسیا…………۴۵
۵-۱-۳-آمریکای شمالی……..۴۶
۵-۱-۴-آمریکای لاتین…………….۴۷
۵-۱-۵-خاور میانه و آفریفا………۴۸
۵- ۲- بکارگیری آنتن هوشمند بوسیله Air Interface……….ا…..۴۸

فصل ششم:نتیجه گیری و پیشنهادات………….۵۳

نتیجه گیری………..۵۳
پیشنهادات……………۵۳
منابع وماخذ………………….۵۵

چکیده انگلیسی………..۵۷

چکیده:
در سالهای اخیر، تقاضا بـرای اسـتفاده از سیسـتمهای مبتنـی بـر صـوت، دیتـا و ویـدئو درشبکه های مخابراتی بی سیم رشد فزاینده ای داشته است. یکـی از چـالش هـای اساسـی جهـتتحقق این ایده، افزایش ظرفیت از طریق استفاده از روشـهای دسترسـی مناسـب فضـا ـ زمـانمی باشد. از روشهای مطرح شده جهت افزایش بازدهی طیف، ظرفیـت و کیفیـت، بـه کـارگیریکیفیت تکنیک آنتن هوشمند در شبکه های مدرن بی سـیم اسـت. در ایـن روش ضـمن بهبـودمشخصه الکتریکی سیگنال دریافتی دلخواه با حذف تداخل حوزه فضا ـ زمـان، امکـان افـزایشظرفیت و ارائه سرویسهای مناسب بدست خواهد آمد.
رشد فزاینده این تکنولوژی و بکارگیری آن در سیستمهای بی سیم فعلی، منجر به بـازنگریو حتی وضع استانداردهای جدید مخابراتی گشته است (۸۰۲٫۱۶x ، ۸۰ .۱۱x). طبعاً طراحـی وبکارگیری این تکنیک جهت تحقق شعارهای مخـابراتی آینـده دنیـا، مسـتلزم بررسـی دقیـق وعمیق فنی و اقتصادی این تکنیک در حوزه مخابرات آینده خواهد بود.
کلمات کلیدی : آنتهای هوشمند، پرتوساز تطبیقی۱ ، W- ، UMTS ، ۲GSM ، switch beamCDMA1، فنی ـ اقتصادی  ۱٫ Beam forming

مقدمه
رشد قابل توجه تلفن سلولی همراه با افزایش کـاربران شـبکه اینترنـت چشـم انـداز بـازاریگسترده از ترکیب این دو بمعنی سرویس های بی سیم دیتا بوجود آورده است. طبق برآوردهای انجام شده، در سالهای آتی سرویس های بی سـیم دیتـا بخصـوص سـرویس اینترنـت در سـطحجهان بسیار زیاد خواهد بود.
سرویس های بی سیم دیتا در حال حاضر، نیاز کاربران و طراحان آن را تأمین نمـی کنـد. از دیدگاه کاربران، سرعت ارسال بسیار آهسته و زمان برقراری ارتباط طولانی اسـت ضـمن اینکـهسرویس ها نیز برای اغلب کاربران بسیار گران است. از دیدگاه فنی ایـن عیـوب بـه دلیـل نـوعسوئیچینگ آن، یعنی استفاده از سوئیچینگ مداری است، که طی آن یـک کانـال ترافیکـی بـهیک مشتری در طول زمان مکالمه به طـور کامـل اختصـاص داده مـی شـود بـه همـین دلایـلسیستمهای مخابراتی سلولی در حال گذر از نسل دوم به نسل سوم است.

نتیجه گیری
تکنیک آنتن هوشمند دارای پتانسیل افزایش محدوده پوشش جغرافیایی جهت کـاهش هزینـهسخت افزاری، افزایش و کیفیت و ظرفیت می باشد. بکارگیری این تکنیک در نسل دوم مسـتلزمانتخاب سناریوی مناسب جهت تحقق آن خواهد بود. در نسل سوم پتانسـیل ارائـه سرویسـهایمناسب، درخواست استفاده از این تکنیک را افزایش می دهد. از طرفی مدیریت منـابع و شـبکهدر این نسل و همچنین پیچیدگی سخت افزاری گیرنده و فرستند، مشکلات مهمی است که در مقابل طراحان و مهندسین قرار دارد.
نتایج بررسی فنی و اقتصادی نشان می دهد که روند بکـارگیری تکنیـک آنـتن هوشـمند درمخابرات موبایل رشـد زیـادی داشـته اسـت، بطوریکـه در سـال ۲۰۰۲ حـدود ۱۲۸۰۰۰ آنـتنهوشمند در سراسر دنیا نصب گردیده بود که پیش بینی می شود تا سال ۲۰۰۸ ایـن تعـداد بـهحدود ۳۸۳۰۰۰ برسد که بیش از ۸۸ درصد سهم این سیستم ها تا سال ۲۰۰۸ متعلق به آسـیاخواهد بود.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط