بررسی کنترل فازی تطبیقی – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:سمینار
تعداد صفحات:177
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

بررسی کنترل فازی تطبیقی – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
۱ چکیده:
۲ مقدمه:

فصل اول: تئوری فازی …………………………… ۴

۱-۱- مقدمه ……………………… ۵
۱-۲- سیستم های فازی ……………………………………. ۶
۱-۲-۱ – فازی سازها ………………………….. ١۵
۱-۲-۲ – پایگاه قواعد فازی ……………………………….. ١٨
۱-۲-۳ -موتور استنتاج فازی ………… ٢٠
۱-۲-۴- غیرفازی ساز ……………………………… ٢۴
۱- ۳-بررسی پایداری ………………………………. ۲۶
۱-۳-۱ – بررسی پایداری در حوزه زمان: ……………………………………………….. ٢٩
۱-۳-۲ -بررسی پایداری در حوزه فرکانس ………………………… ٣١
۱-۴- بررسی انواع کنترل کننده های فازی ………………………….. ۳۲
Hybrid Fuzzy Controller روش -۱-۴-۱ ……………………….. ۳۲
۱-۴-۲- کنترل کننده فازی تطبیقی ………………… ٣٣
۱-۴-۳-روش کنترل کننده فازی مدلغزشی: …………………. ٣۴
۱-۴-۴ -روش کنترل کننده فازی مدل پیرو: …………………. ٣۵
۱-۴-۵- روش کنترل فازی سلسله مراتبی: …………………………………… ٣۶

فصل دوم: روش کنترل تطبیقی ………………………………….. ۳۷

۲-۱- مقدمه ………………………………………… ۳۸
۲-۲ – تاریخچه …………………………………………………….. ۴۱
۲-۳- سیستم های تطبیقی …………………………………. ۴۳
۲-۳-۱ -تعاریف توصیفی ………………………………………..۴۴
۲-۴ – شرایط استفاده از کنترل تطبیقی ………………………… ۴۵
۲- ۵ – ساختار کنترل کننده های تطبیقی …………………………….. ۴۶
۲-۵-۱-مراحل طراحی یک سیستم کنترلی …………………………. ۴۶
۲-۶‐ انواع کنترل تطبیقی : ……………………………………… ۵۰
۲-۶-۱ -کنترل تطبیقی غیر مستقیم ………………………………. ۵٠
۲-۶-۲- کنترل تطبیقی مستقیم ………………………………… ۵٢
۲-۷ – تخمین گرهای پارامتر روی -خط ………………………………. ۵۴
۲-۸ – ساختارهای کنترل تطبیقی …………………………. ۵۶
۲-۸-۱ – جدول بندی بهره …………………………. ۵٧
۲-۸-۲ – کنترل کننده های تطبیقی مدل مرجع …………………………………….. ۵٨
۲-۸-۳ -رگولاتورهای خود تنظیم ………………………….. ۶٠
۲-۹‐ مراحل ساختن یک کنترل کننده تطبیقی: …………………………………….. ۶۲
۲-۹ -۱‐یک مشکل کنترل تطبیقی ویک مزیت آن ……………………. ۶٢
۲-۱۰ -کاربردهای کنترل تطبیقی در کنترل کننده های صنعتی …………………………………. ۶۳
۲-۱۰ -۱- معرفی محصولات تجاری در زمینه کنترل تطبیقی عمومی ……………….. ۶۵

فصل سوم: کنترلرهای فازی تطبیقی …………………….. ۷۲

۳-۱- مقدمه …………………….. ۷۳
۳-۲- دلایل نظری استفاده از کنترل فازی ………………… ۷۴
۳-۳- دلایل عملی استفاده از کنترل فازی …………………………. ۷۵
۳- ۴-کنترل فازی تطبیقی گسسته در زمان برای سیستمهای غیرخطی پیوسته در زمان……………… ۷۹
۳-۵- چند اشکال کنترلرهای تطبیقی کلاسیک: …………………… ۸۱
۳-۶- بررسی روش های مختلف فازی تطبیقی ……………………….. ۸۳
FMRLC……………………………………ا……. ۸۴

روش- ۱-۶-۳
۳-۶-۱ -۱ – مراحل طراحی و پیاده سازی FMRLC: ………………….. ٨۶
۳-۶-۱ -۲ -مزایای استفاده از روش FMRLC : ……………………………… ٨۶
۳-۶-۱ -۳ -معایب استفاده از روش FMRLC : …………………… ٨٧
۳-۶-۲ – کنترلرهای تطبیقی مستقیم و غیرمستقیم: ……………………… ٨٨
Fuzzy Gain-Scheduling(FGS) روش -۳-۶-۳ ……………………………… :۹۰
:(Model Free Adaptive)MFAروش -۴-۶-۳ ……………………………………. ۹۴
۳-۶-۴-۱- ویژگی های سیستمهای غیر خطی: ……………………. ٩۴
۳-۶-۴-۲- دلایل مشکل بودن کنترل غیرخطی: …………………. ٩۵
۳-۷ – برخی کاربردهای کنترل فازی تطبیقی: ………………………… ۹۷
۳-۷ -۱ – استفاده در ترمزهای ضد قفل: ……………………. ٩٧
۳-۷ -۲ – کنترل دما: ……………………………………….. ٩٨
۳-۷ -۳ – کنترل سیستمهای انتقال قدرت ……………………………….. ١٠٠
۳-۷ -۴-کنترل موتورهای DC و AC : ……………………….. ١٠٠

فصل چهارم: روش کنترل لغزشی ……………………………………….۱۰۲

۴-۱- نامعینی: …………………………………… ۱۰۳
۴-۲- معرفی کنترل کننده مود لغزشی: ……………………………….. ۱۰۶
۴ -۳ – سطحهای لغزشی: ……………………… ۱۰۸
۴ -۴- طراحی کنترلکننده مود لغزشی : ………………………….. ۱۱۲
۴ -۵-تقریب پیوسته از قانون کنترلی : ………………… ۱۱۵
۴-۶- کنترل فازی مود لغزشی: ……………………. ۱۱۷
۴ -۷ – کنترل فازی مود لغزشی با استفاده از روش تاکاگی – ساجینو: …………………. ۱۱۹
۱۲۲ فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری: ………………………..۱۲۳
۱۲۳ پیشنهادات
۱۲۵ فهرست منابع فارسی
۱۲۶ فهرست منابع لاتین
چکیده لاتین ۱۳۵

چکیده:
در این سمینار، ابتدا به بررسی اصول اولیه تئوری فازی و اجزا سازنده یک سیستم فازی پرداخته و اصول اولیه طراحی کنترلرهای فازی را مورد بررسی قرار دادهایم و نحوه ترکیب آن با روشهای دیگر کنترلی را تشریح نموده ایم. در ادامه انواع روشهای کنترل تطبیقی را مورد بررسی قرار داده و اصول اولیه طراحی کنترلرهای تطبیقی را مورد بررسی قرار دادیم. ساختارهای مختلف کنترلرهای تطبیقی را تشریح نموده و انواع کاربرد آنها را در صنعت بیان نمودهایم و به بررسی انواع روشهای ترکیب اصول تئوری فازی و کنترلرهای تطبیقی پرداخته و انواع کنترلرهای فازی تطبیقی و همچنین تطبیقی فازی را مورد بررسی قرار دادیم.
در ادامه به بررسی عوامل نامعینی در سیستم ها پرداخته و انواع روش های کنترل مود لغزشی را معرفی کرده و روند طراحی این نوع کنترلرها را تشریح نموده و نهایتاً نحوه ترکیب آن با کنترلرهای فازی را بیان کردیم.

مقدمه:
همانگونه که می دانیم، سیستم های فیزیکی پیچیده را یا اصلاً نمی توان مدل نمود و یا مدل سازی نادقیقی از سیستم خواهیم داشت و به عبارتی با مدل های ریاضی نادقیق مواجه خواهیم بود چرا که مجبور به بسیاری سادهسازی ها و ایده آل سازی ها خواهیم بود. این ساده سازی ها ما را منتهی می کند به اینکه یک مقدار عدم دقت، ابهام و نایقینی را در فاز مدلسازی ریاضی بپذیریم و اینها را نمی توان از دنیای مدل سازی سیستمهای فیزیکی حذف نمود، همانگونه که اصطکاک و خاصیت غیرخطی بودن را نمیتوان حذف نمود. در این گونه مواقع تکنیک های آنالیز و کنترل مبتنی بر مدل، چه ساده مثل کنترل کننده های کلاسیک و چه پیچیده مثل کنترل کننده های غیرخطی، جهت کنترل موثر این سیستمها کارایی ندارند. جهت غلبه بر این مشکل مجبور به استفاده از روش های غیرکلاسیک مانند کنترلرهای فازی هستیم. بدین منظور در این سمینار به بررسی کامل کنترلرهای فازی و همچنین نحوه ترکیب آنها با روشهای کنترل تطبیقی خواهیم پرداخت. مطالب ارائه شده در این سمینار به شرح زیر می باشند:
در فصل اول، به بررسی تئوری فازی پرداخته و اجزای سازنده یک سیستم فازی را مورد بررسی قرار می دهیم. اصول اولیه طراحی کنترلرهای فازی را مورد بررسی قرار داده و نحوه ترکیب آن با روشهای دیگر کنترلی را تشریح خواهیم کرد و نهایتاً پایداری آن را مورد بررسی قرار میدهیم.
در فصل دوم به بررسی انواع روش های تطبیقی خواهیم پرداخت و اصول اولیه طراحی کنترلرهای تطبیقی را مورد بررسی قرار میدهیم. ساختارهای مختلف کنترلرهای تطبیقی را تشریح نموده و انواع کاربرد آنها را در صنعت بیان خواهیم کرد.
در فصل سوم به تشریح انواع روش های ترکیب تئوری فازی با اصول کنترلرهای تطبیقی پرداخته و روند طراحی کنترلرهای تطبیقی فازی و همچنین فازی تطبیقی را به تفصیل مورد بررسی قرار می دهیم و نمونه هایی از کاربرد این روشها را در صنعت بیان خواهیم نمود.
نهایتاً در فصل چهارم به بررسی کنترلرهای مود لغزشی پرداخته و سطوح لغزشی را مورد بررسی قرار داده و نحوه ترکیب آن با کنترلرهای فازی را مورد بررسی قرار میدهیم.

نتیجه گیری:
در این سمینار، ابتدا به بررسی اصول اولیه تئوری فازی و اجزا سازنده یک سیستم فازی پرداختیم و سپس اصول اولیه طراحی کنترلرهای فازی را مورد بررسی قرار دادیم و نحوه ترکیب آن با روش های دیگر کنترلی را تشریح نمودیم. در ادامه انواع روشهای کنترل تطبیقی را مورد بررسی قرار داده و اصول اولیه طراحی کنترلرهای تطبیقی را مورد بررسی قرار دادیم. ساختارهای مختلف کنترلرهای تطبیقی را تشریح نموده و انواع کاربرد آن ها را در صنعت بیان نمودیم و به بررسی انواع روش های ترکیب اصول تئوری فازی و کنترلرهای فازی پرداخته و انواع کنترلرهای فازیتطبیقی و همچنین تطبیقی فازی را مورد بررسی قرار دادیم.
سپس به بررسی عوامل نامعینی در سیستم ها پرداخته و انواع روشهای کنترل مود لغزشی را معرفی کرده و روند طراحی این نوع کنترلرها را تشریح نموده و نهایتاً نحوه ترکیب آن با کنترلرهای فازی را بیان کردیم.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط