بررسی کنترل فازی تطبیقی – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:سمینار
تعداد صفحات:177
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

بررسی کنترل فازی تطبیقی – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
1 چكيده:
2 مقدمه:

فصل اول: تئوري فازي …………………………… 4

1-1- مقدمه ……………………… 5
1-2- سيستم هاي فازي ……………………………………. 6
1-2-1 – فازي سازها ………………………….. ١٥
1-2-2 – پايگاه قواعد فازي ……………………………….. ١٨
1-2-3 -موتور استنتاج فازي ………… ٢٠
1-2-4- غيرفازي ساز ……………………………… ٢٤
1- 3-بررسي پايداري ………………………………. 26
1-3-1 – بررسي پايداري در حوزه زمان: ……………………………………………….. ٢٩
1-3-2 -بررسي پايداري در حوزه فركانس ………………………… ٣١
1-4- بررسي انواع كنترل كننده هاي فازي ………………………….. 32
Hybrid Fuzzy Controller روش -1-4-1 ……………………….. 32
1-4-2- كنترل كننده فازي تطبيقي ………………… ٣٣
1-4-3-روش كنترل كننده فازي مدلغزشي: …………………. ٣٤
1-4-4 -روش كنترل كننده فازي مدل پيرو: …………………. ٣٥
1-4-5- روش كنترل فازي سلسله مراتبي: …………………………………… ٣٦

فصل دوم: روش كنترل تطبيقي ………………………………….. 37

2-1- مقدمه ………………………………………… 38
2-2 – تاريخچه …………………………………………………….. 41
2-3- سيستم هاي تطبيقي …………………………………. 43
2-3-1 -تعاريف توصيفي ………………………………………..٤٤
2-4 – شرايط استفاده از كنترل تطبيقي ………………………… 45
2- 5 – ساختار كنترل كننده هاي تطبيقي …………………………….. 46
2-5-1-مراحل طراحي يك سيستم كنترلي …………………………. ٤٦
2-6‐ انواع كنترل تطبيقي : ……………………………………… 50
2-6-1 -كنترل تطبيقي غير مستقيم ………………………………. ٥٠
2-6-2- كنترل تطبيقي مستقيم ………………………………… ٥٢
2-7 – تخمين گرهاي پارامتر روي -خط ………………………………. 54
2-8 – ساختارهاي كنترل تطبيقي …………………………. 56
2-8-1 – جدول بندي بهره …………………………. ٥٧
2-8-2 – كنترل كننده هاي تطبيقي مدل مرجع …………………………………….. ٥٨
2-8-3 -رگولاتورهاي خود تنظيم ………………………….. ٦٠
2-9‐ مراحل ساختن يك كنترل كننده تطبيقي: …………………………………….. 62
2-9 -1‐يك مشكل كنترل تطبيقي ويك مزيت آن ……………………. ٦٢
2-10 -كاربردهاي كنترل تطبيقي در كنترل كننده هاي صنعتي …………………………………. 63
2-10 -1- معرفي محصولات تجاري در زمينه كنترل تطبيقي عمومي ……………….. ٦٥

فصل سوم: كنترلرهاي فازي تطبيقي …………………….. 72

3-1- مقدمه …………………….. 73
3-2- دلايل نظري استفاده از كنترل فازي ………………… 74
3-3- دلايل عملي استفاده از كنترل فازي …………………………. 75
3- 4-كنترل فازي تطبيقي گسسته در زمان براي سيستمهاي غيرخطي پيوسته در زمان……………… 79
3-5- چند اشكال كنترلرهاي تطبيقي كلاسيك: …………………… 81
3-6- بررسي روش هاي مختلف فازي تطبيقي ……………………….. 83
FMRLC……………………………………ا……. 84

روش- 1-6-3
3-6-1 -1 – مراحل طراحي و پياده سازي FMRLC: ………………….. ٨٦
3-6-1 -2 -مزاياي استفاده از روش FMRLC : ……………………………… ٨٦
3-6-1 -3 -معايب استفاده از روش FMRLC : …………………… ٨٧
3-6-2 – كنترلرهاي تطبيقي مستقيم و غيرمستقيم: ……………………… ٨٨
Fuzzy Gain-Scheduling(FGS) روش -3-6-3 ……………………………… :90
:(Model Free Adaptive)MFAروش -4-6-3 ……………………………………. 94
3-6-4-1- ويژگي هاي سيستمهاي غير خطي: ……………………. ٩٤
3-6-4-2- دلايل مشكل بودن كنترل غيرخطي: …………………. ٩٥
3-7 – برخي كاربردهاي كنترل فازي تطبيقي: ………………………… 97
3-7 -1 – استفاده در ترمزهاي ضد قفل: ……………………. ٩٧
3-7 -2 – كنترل دما: ……………………………………….. ٩٨
3-7 -3 – كنترل سيستمهاي انتقال قدرت ……………………………….. ١٠٠
3-7 -4-كنترل موتورهاي DC و AC : ……………………….. ١٠٠

فصل چهارم: روش كنترل لغزشي ……………………………………….102

4-1- نامعيني: …………………………………… 103
4-2- معرفي كنترل كننده مود لغزشي: ……………………………….. 106
4 -3 – سطحهاي لغزشي: ……………………… 108
4 -4- طراحي كنترلكننده مود لغزشي : ………………………….. 112
4 -5-تقريب پيوسته از قانون كنترلي : ………………… 115
4-6- كنترل فازي مود لغزشي: ……………………. 117
4 -7 – كنترل فازي مود لغزشي با استفاده از روش تاكاگي – ساجينو: …………………. 119
122 فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
نتيجه گيري: ………………………..123
123 پيشنهادات
125 فهرست منابع فارسي
126 فهرست منابع لاتين
چكيده لاتين 135

چكيده:
در اين سمينار، ابتدا به بررسي اصول اوليه تئوري فازي و اجزا سازنده يك سيستم فازي پرداخته و اصول اوليه طراحي كنترلرهاي فازي را مورد بررسي قرار دادهايم و نحوه تركيب آن با روشهاي ديگر كنترلي را تشريح نموده ايم. در ادامه انواع روشهاي كنترل تطبيقي را مورد بررسي قرار داده و اصول اوليه طراحي كنترلرهاي تطبيقي را مورد بررسي قرار داديم. ساختارهاي مختلف كنترلرهاي تطبيقي را تشريح نموده و انواع كاربرد آنها را در صنعت بيان نمودهايم و به بررسي انواع روشهاي تركيب اصول تئوري فازي و كنترلرهاي تطبيقي پرداخته و انواع كنترلرهاي فازي تطبيقي و همچنين تطبيقي فازي را مورد بررسي قرار داديم.
در ادامه به بررسي عوامل نامعيني در سيستم ها پرداخته و انواع روش هاي كنترل مود لغزشي را معرفي كرده و روند طراحي اين نوع كنترلرها را تشريح نموده و نهايتاً نحوه تركيب آن با كنترلرهاي فازي را بيان كرديم.

مقدمه:
همانگونه كه مي دانيم، سيستم هاي فيزيكي پيچيده را يا اصلاً نمي توان مدل نمود و يا مدل سازي نادقيقي از سيستم خواهيم داشت و به عبارتي با مدل هاي رياضي نادقيق مواجه خواهيم بود چرا كه مجبور به بسياري سادهسازي ها و ايده آل سازي ها خواهيم بود. اين ساده سازي ها ما را منتهي مي كند به اينكه يك مقدار عدم دقت، ابهام و نايقيني را در فاز مدلسازي رياضي بپذيريم و اينها را نمي توان از دنياي مدل سازي سيستمهاي فيزيكي حذف نمود، همانگونه كه اصطكاك و خاصيت غيرخطي بودن را نميتوان حذف نمود. در اين گونه مواقع تكنيك هاي آناليز و كنترل مبتني بر مدل، چه ساده مثل كنترل كننده هاي كلاسيك و چه پيچيده مثل كنترل كننده هاي غيرخطي، جهت كنترل موثر اين سيستمها كارايي ندارند. جهت غلبه بر اين مشكل مجبور به استفاده از روش هاي غيركلاسيك مانند كنترلرهاي فازي هستيم. بدين منظور در اين سمينار به بررسي كامل كنترلرهاي فازي و همچنين نحوه تركيب آنها با روشهاي كنترل تطبيقي خواهيم پرداخت. مطالب ارائه شده در اين سمينار به شرح زير مي باشند:
در فصل اول، به بررسي تئوري فازي پرداخته و اجزاي سازنده يك سيستم فازي را مورد بررسي قرار مي دهيم. اصول اوليه طراحي كنترلرهاي فازي را مورد بررسي قرار داده و نحوه تركيب آن با روشهاي ديگر كنترلي را تشريح خواهيم كرد و نهايتاً پايداري آن را مورد بررسي قرار ميدهيم.
در فصل دوم به بررسي انواع روش هاي تطبيقي خواهيم پرداخت و اصول اوليه طراحي كنترلرهاي تطبيقي را مورد بررسي قرار ميدهيم. ساختارهاي مختلف كنترلرهاي تطبيقي را تشريح نموده و انواع كاربرد آنها را در صنعت بيان خواهيم كرد.
در فصل سوم به تشريح انواع روش هاي تركيب تئوري فازي با اصول كنترلرهاي تطبيقي پرداخته و روند طراحي كنترلرهاي تطبيقي فازي و همچنين فازي تطبيقي را به تفصيل مورد بررسي قرار مي دهيم و نمونه هايي از كاربرد اين روشها را در صنعت بيان خواهيم نمود.
نهايتاً در فصل چهارم به بررسي كنترلرهاي مود لغزشي پرداخته و سطوح لغزشي را مورد بررسي قرار داده و نحوه تركيب آن با كنترلرهاي فازي را مورد بررسي قرار ميدهيم.

نتيجه گيري:
در اين سمينار، ابتدا به بررسي اصول اوليه تئوري فازي و اجزا سازنده يك سيستم فازي پرداختيم و سپس اصول اوليه طراحي كنترلرهاي فازي را مورد بررسي قرار داديم و نحوه تركيب آن با روش هاي ديگر كنترلي را تشريح نموديم. در ادامه انواع روشهاي كنترل تطبيقي را مورد بررسي قرار داده و اصول اوليه طراحي كنترلرهاي تطبيقي را مورد بررسي قرار داديم. ساختارهاي مختلف كنترلرهاي تطبيقي را تشريح نموده و انواع كاربرد آن ها را در صنعت بيان نموديم و به بررسي انواع روش هاي تركيب اصول تئوري فازي و كنترلرهاي فازي پرداخته و انواع كنترلرهاي فازيتطبيقي و همچنين تطبيقي فازي را مورد بررسي قرار داديم.
سپس به بررسي عوامل نامعيني در سيستم ها پرداخته و انواع روشهاي كنترل مود لغزشي را معرفي كرده و روند طراحي اين نوع كنترلرها را تشريح نموده و نهايتاً نحوه تركيب آن با كنترلرهاي فازي را بيان كرديم.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت