بررسی کیفی علل ترک در سیلردرزگیرهای مصرفی در خودروسازی ها – شیمی

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی شیمی
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:124
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

بررسی کیفی علل ترک در سیلردرزگیرهای مصرفی در خودروسازی ها – شیمی

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب :
ـ چکیده
ـ مقدمه
١ـ فصل اول : سیلانت ها
-١-١تعریف سیلانت ها و انواع آن……………….١
-٢-١درزگیرهای پی وی سی………………………٣
PVC -………………………… ٣
-٢-٢-١خمیرهای PVC …………………………٧

-٣-٢-١رئولوژی خمیرها ………………..٩
-۴-٢-١فرایندجامدشدن)پخت(خمیرهای پی وی سی………………….١٣
-١-۴-٢-١تعیین میزان تکمیل فیوژن )پخت( در یک محصول خمیری……………..………١۶
-۵-٢-١مواد تشکیل دهنده پلاستیزولهای پی وی سی…………………………….١٧
-۶-٢-١رابطه خواص پلاستیزول با مواد تشکیل دهنده آن………………………٢٠
-١-۶-٢-١استحکام کششی…………………………٢٠
-٢-۶-٢-١مدول کشسانی………………………………….٢٢
-٣-۶-٢-١ازدیاد طول نهائی ………………………………٢۴
سختی۴-۶-٢-١.…………….…………………- ٢۴
-۵-۶-٢-١دوام نرم کننده در آمیزه…………………………٢۶
-۶-۶-٢-١پایداری حرارتی…………………………………٢۶
-٧-۶-٢-١پایداری نوری……………………………..٢۶
-٧-٢-١ساخت خمیرهای پی وی سی………………………………….٢۶
٢ـ فصل دوم : خصوصیات کیفی و تستهای آزمایشگاهی
-١-٢مقدمه………………………………….٢٩

-٢-٢خصوصیات ظاهری …………………….٣٠
-٣-٢گرانروی…………………….…………..٣١
-۴-٢میزان مواد غیر فرار…………………٣٢
-۵-٢قابلیت انبارداری………………………٣٢
-۶-٢حجم تخلیه از نازل………………………٣٣
-٧-٢خصوصیت قلمخوری…………………………..٣٣
-٨-٢چسبندگی…………………….………..٣۴
-٩-٢سختی……………………………..٣۵
خمش١٠-٢……………………………………………-٣۵
-١١-٢ازدیاد طول…………….……….………….٣۶
-١٢-٢استحکام کششی….…………………………..٣٨
-١٣-٢استحکام برشی…………………………………..٣٩
-١۴-٢خستگی……………………………….……………۴٠
-١۵-٢پخت در دمای بالا…………………………۴٢
-١۶-٢پخت در دمای کم…………………………۴٣
-١٧-٢مقاومت در سیکل حرارتی………………..۴٣
-١٨-٢مقاومت در مقابل رطوبت……………….۴۴
-١٩-٢زرد شدن………………………۴۴
٣ـ فصل سوم : طرح مساله
-١-٣مشکلات کیفی سیلر درزگیر در خط تولید خودرو……………..………………..۴٧
۴ـ فصل چهارم :

بررسی علل ترککارهای عملی
-١-۴مقدمه………………………………….۵٣
-٢-۴فرایند سیلرکاری واعمال حرارت درخط رنگ خودرو……………….………..۵۵

-٣-۴بررسی علل ساختاری …………………………………..۶٠
علل ناشی از خواص و ترکیبات سیلر درزگیر
-١-٣-۴بررسی استانداردهای خودروسازی……………………………………………….۶٠
-٢-٣-۴انجام تستهای آزمایشگاهی…………………………………………………………..٧٠
-١-٢-٣-۴استحکام کششی و ازدیاد طول و مدول الاستیسیته……………..…………..٧٠
-٢-٢-٣-۴استحکام برشی………………………………..٧۶
خستگی٣-٢-٣-۴.……………………………………………………-٧۶.
-۴-٢-٣-۴سختی و مقاومت خمشی………………….………………..٧٧
-۵-٢-٣-۴تست پخت در دمای زیاد…………………………………….٧٧
-۶-٢-٣-۴تست پخت در دمای کم………………………………………………….٧٧
-۴-۴بررسی رابطه ضخامت سیلردرزگیر با ایجاد ترک …………٧٨
-۵فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
-١-۵نتیجه گیری……………………………………٨٠
-١-١-۵نتایج حاصل از تستهای آزمایشگاهی……………………..……….……………..٨٠
-٢-١-۵نتایج حاصل از بررسی وضعیت خط تولید……………………..………………٨٠
-٣-١-۵نتایج حاصل از رابطه خواص با ترکیبات درزگیر…………………………….٨٠
-۴-١-۵جمع بندی…………………………………٨١

چکیده :

در عملیات پوشش دهی و رنگ قطعات فلزی معمولا ضخــامت پوشـش در محـل هـای اتصال بین سطوح، درزها و شیارهای موجود در قطعه کمتر از بقیه ســطوح اسـت و ایـن قسمتها امکان مناسبی برای شروع خوردگی می باشند. لذا همــواره قبـل از رنـگ آمـیزی نهائی قطعه، این قسمتها با موادی به نام سیلر یا درزگیر پوشانده می شوند.
در این تحقیق انواع سیلانت ها و بطــور خـاص درزگیرهـای مـورد مصـرف در صنعـت خودروسازی که برای جلوگیری از خوردگی سطح استفاده می شوند مورد بحث و بررسی قرارگرفته و متداول ترین آنها که غالبا برپایه پلاستیزولهای پی وی سی می باشند از حیـث نحوه ساخت و مواد تشکیل دهنده توضیح داده شده اند. همچنین روشهای انــدازه گـیری خواص مکانیکی و حرارتی درزگیرها ارائه شده و مشکل ترک سیلر درزگیر در خط رنـگ خودروی وانت نیسان شرکت زامیاد مطرح شـده اسـت. علـل بـروز مشـکل از دو منظـر ساختار مواد و شرایط اعمال و پخت درزگیر مورد بررسی دقیق قرارگرفته است.
چهار نمونه درزگیر با فرمولاسیون و خواص کیفی مختلف در خط تولیــد اعمـال شـده و تمایز بین نمونه مطلوب و سایر نمونه ها از لحــاظ خـواص مکـانیکی و حرارتـی تعییـن گردید. در نهایت مشخص شد که شرایط بهینه برای اعمال و پخت سیلر که در ممانعت از ایجاد ترک بسیار مؤثر است شامل پخت کامل در دمای ١۴٠ درجه ســانتیگراد، ضخـامت لایه سیلر کمتر از ٨ میلیمتر، و میزان خاصیت ازدیاد طول بیش از ١۵٠ درصد مــی باشـد. همچنین مشخص گردید که بمنظور افزایش میزان ازدیاد طول ماده می بایست مــیزان نـرم کننده در فرمولاسیون درزگیر افزایش یافته و از میزان پرکننده کاسته شود.

مقدمه :

در کلیه تجهیزات صنعتی هر جا که محل اتصال دو فلز به یکدیگر توسط جوش، پــرچ و غیره می باشد شیار یا درز ایجاد شده در محل اتصال بدلیل فرورفتگی و هم تراز نبودن بـا بقیه سطوح به هنگام رنگ آمیزی پوشش کمتری را به خود مــی گـیرد و احتمـال شـروع خوردگی از این مناطق بسیار بیشتر خواهد بود. لذا قبل از اعمال رنگ نهائی، این شــیارها توسط موادی بعنوان درزگیر یا سیلر به معنای آب بندی کننده پر می شوند و سپس رنــگ نهائی اعمال می گردد.
بدلیل اتصالات مختلفی که در بدنه اتومبیل وجــود دارد، درزگـیری یـا سـیلرکاری آن از اهمیت زیادی برخوردار است و همواره در خطوط رنگ، ایستگاههایی به اعمال درزگـیر و پخت آن (کوره درزگیر) اختصاص دارد. به همین دلیل مواردی چون چســبندگـی خـوب درزگیر به سطح زیرین، پخت کامل و خواص کیفی آن نیز اهمیت بیشتری خواهند یافت.
از آنجا که وجود ترک در درزگیر علاوه بر ایجاد شرایط برای نفــوذ آب و خـوردگـی از ایرادات ظاهری خودرو نیز محسوب می شود رفع این عیب از اهمیت مضاعفی برخـوردار می گردد. همانطور که در این تحقیق نشان داده خواهد شد این عیب مــی توانـد علامـت وجود عیوب دیگری نظیر عدم پخت کامل و افت دیگر خواص سیلر درزگیر نیز باشد.

نتیجه گیری

نتایج حاصل از بررسی ها را می توان در سه بخش زیر تقسیم نمود.  ۵-١-١- نتایج حاصل از بررسی وضعیت خط تولید گرافهای حرارتی تهیه شده از کوره ها نشان می دهد که سیلر درزگیر عملا در خط تولیــد بـه پخت کامل نمی رسد و این مساله اگرچه باعث افت خواص مکانیکی درزگیر می گــردد ولـی باید توجه داشت در مواردی که ترک در حین فرایند پخت و قبل از طی هر سه کــوره ایجـاد می شود مشکل به ترکیبات و فرمولاسیون پلاستیزول بر می گردد.  همچنین ترک معمولا در مناطقی ایجاد می شود که ضخامت درزگیر بیشتر اســت و تقریبـا در ضخامتهای بیش از ٨ میلیمتر پخت ناقص ، افت خواص کیفی و ترک ایجاد می گردد.  ۵-١-٢- نتایج حاصل از تستهای آزمایشگاهی همانطورکه از نتایج تستهای آزمایشگاهی روی چهار نمونه مختلــف درزگـیر مشـخص اسـت بهترین نمونه دارای بیشترین درصد ازدیاد طول و کمترین مدول الاستیسیته می باشد .  همچنین نسبت به نمونه های دیگــر از سـختی نسـبتا کمـتر و مقـاومت خمشـی بسـیارخوبی برخوردار است.  ۵-١-٣- نتایج حاصل از رابطه خواص با ترکیبات درزگیر با توجه به نمودارهای بخش ١-٢-۶ که رابطه بین خـواص مکـانیکی و مـواد تشـکیل دهنـده درزگیر را نشان می دهند موارد زیر قابل استنتاج هستند :  – هرچه وزن مولکولی رزین بیشتر باشد استحکام کششی بیشتر و بـا کـاهش وزن مولکولـی رزین استحکام کششی کاهش می یابد. – هرچه میزان پرکننده بیشتر ، استحکام کششی کمتر می شود. – هرچه میزان نرم کننده بیشتر ، استحکام کششی کمتر و به ترتیب نــرم کننـده هـای DOA ،  .مؤثرترند TCP و DIOP ، DOP- هرچه میزان نرم کننده بیشتر ، مدول کشسانی کمتر می شود و در کاهش مدول کشسانی به ترتیب نرم کننده های DOP ، DOA و TCP مؤثرترند. – افزایش طول نهایی آمیزه یا درصد ازدیاد طول آن با افزایش درصد نــرم کننـده و افـزوده شدن به وزن مولکولی رزین ، اضافه می شود و درصورت زیاد شدن پرکننده کــاهش مـی یابد – هرچه میزان نرم کننده بیشتر ، سختی کمتر می شود و به ترتیب در کاهش سختی نرم کننده  .مؤثرترند TCP و EPOXY SOYA ، EPOXY TALLAT ، DIOP ، DOP ، DOA های ۵-١-۴- جمع بندی از آنجا که با توجه به استانداردهای NES و IVECO پارامترهای متمــایزکننده بـرای سـیلرهای بیرونی بدنه که در معرض دید و شرایط جوی سخت تر هســتند ، اسـتحکام کششـی بـالاتر و ازدیاد طول بیشتر می باشد و با توجه به نتایج آزمایشات که ازدیاد طول بالا عــامل مـهمی در جلوگیری از ترک می باشد ، وجود یا افزایش موادی در آمیزه مهم است که این دو پــارامتر و خصوصا ازدیاد طول را افزایش دهد.  با توجه به گزاره های بالا معلوم می شود که در شرایط مطلوب می بایست : ۱- میزان نرم کننده در آمیزه بیشتر بشد  تا افزایش طول نهایی بیشتر شود. ۲- میزان پرکننده در آمیزه کاهش یابد تا استحکام و ازدیــاد طـول بیشـتر و سـختی و مـدول کشسانی کمتر شود. ۳- وزن مولکولی رزین بالاتر باشد تا هم استحکام کششی و هم ازدیاد طول بیشتر گردد. ۴- نرم کننده های مؤثر به ترتیب عبارتند از  DIOP ، DOP ، DOA و TCP  ۵- همچنین ضخامت مطلوب درزگیر برای جلوگیری از ایجــاد تـرک ، ضخـامت کمـتر از ٨ میلیمتر می باشد. ۶- جهت پخت کامل یک درزگیر بر پایه پلاستیزول پی وی سی اقــامت ٢٠ دقیقـه در دمـای ١۴٠ سانتیگراد ضروری است.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط