بررسی کیفی علل ترک در سیلردرزگیرهای مصرفی در خودروسازی ها – شیمی

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی شیمی
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:124
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

بررسی کیفی علل ترک در سیلردرزگیرهای مصرفی در خودروسازی ها – شیمی

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب :
ـ چكيده
ـ مقدمه
١ـ فصل اول : سيلانت ها
-١-١تعريف سيلانت ها و انواع آن……………….١
-٢-١درزگيرهاي پي وي سي………………………٣
PVC -………………………… ٣
-٢-٢-١خميرهاي PVC …………………………٧

-٣-٢-١رئولوژي خميرها ………………..٩
-٤-٢-١فرايندجامدشدن)پخت(خميرهاي پي وي سي………………….١٣
-١-٤-٢-١تعيين ميزان تكميل فيوژن )پخت( در يك محصول خميري……………..………١٦
-٥-٢-١مواد تشكيل دهنده پلاستيزولهاي پي وي سي…………………………….١٧
-٦-٢-١رابطه خواص پلاستيزول با مواد تشكيل دهنده آن………………………٢٠
-١-٦-٢-١استحكام كششي…………………………٢٠
-٢-٦-٢-١مدول كشساني………………………………….٢٢
-٣-٦-٢-١ازدياد طول نهائي ………………………………٢٤
سختي٤-٦-٢-١.…………….…………………- ٢٤
-٥-٦-٢-١دوام نرم كننده در آميزه…………………………٢٦
-٦-٦-٢-١پايداري حرارتي…………………………………٢٦
-٧-٦-٢-١پايداري نوري……………………………..٢٦
-٧-٢-١ساخت خميرهاي پي وي سي………………………………….٢٦
٢ـ فصل دوم : خصوصيات كيفي و تستهاي آزمايشگاهي
-١-٢مقدمه………………………………….٢٩

-٢-٢خصوصيات ظاهري …………………….٣٠
-٣-٢گرانروي…………………….…………..٣١
-٤-٢ميزان مواد غير فرار…………………٣٢
-٥-٢قابليت انبارداري………………………٣٢
-٦-٢حجم تخليه از نازل………………………٣٣
-٧-٢خصوصيت قلمخوري…………………………..٣٣
-٨-٢چسبندگي…………………….………..٣٤
-٩-٢سختي……………………………..٣٥
خمش١٠-٢……………………………………………-٣٥
-١١-٢ازدياد طول…………….……….………….٣٦
-١٢-٢استحكام كششي….…………………………..٣٨
-١٣-٢استحكام برشي…………………………………..٣٩
-١٤-٢خستگي……………………………….……………٤٠
-١٥-٢پخت در دماي بالا…………………………٤٢
-١٦-٢پخت در دماي كم…………………………٤٣
-١٧-٢مقاومت در سيكل حرارتي………………..٤٣
-١٨-٢مقاومت در مقابل رطوبت……………….٤٤
-١٩-٢زرد شدن………………………٤٤
٣ـ فصل سوم : طرح مساله
-١-٣مشكلات كيفي سيلر درزگير در خط توليد خودرو……………..………………..٤٧
٤ـ فصل چهارم :

بررسي علل ترككارهاي عملي
-١-٤مقدمه………………………………….٥٣
-٢-٤فرايند سيلركاري واعمال حرارت درخط رنگ خودرو……………….………..٥٥

-٣-٤بررسي علل ساختاري …………………………………..٦٠
علل ناشي از خواص و تركيبات سيلر درزگير
-١-٣-٤بررسي استانداردهاي خودروسازي……………………………………………….٦٠
-٢-٣-٤انجام تستهاي آزمايشگاهي…………………………………………………………..٧٠
-١-٢-٣-٤استحكام كششي و ازدياد طول و مدول الاستيسيته……………..…………..٧٠
-٢-٢-٣-٤استحكام برشي………………………………..٧٦
خستگي٣-٢-٣-٤.……………………………………………………-٧٦.
-٤-٢-٣-٤سختي و مقاومت خمشي………………….………………..٧٧
-٥-٢-٣-٤تست پخت در دماي زياد…………………………………….٧٧
-٦-٢-٣-٤تست پخت در دماي كم………………………………………………….٧٧
-٤-٤بررسي رابطه ضخامت سيلردرزگير با ايجاد ترك …………٧٨
-٥فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات
-١-٥نتيجه گيري……………………………………٨٠
-١-١-٥نتايج حاصل از تستهاي آزمايشگاهي……………………..……….……………..٨٠
-٢-١-٥نتايج حاصل از بررسي وضعيت خط توليد……………………..………………٨٠
-٣-١-٥نتايج حاصل از رابطه خواص با تركيبات درزگير…………………………….٨٠
-٤-١-٥جمع بندي…………………………………٨١

چكيده :

در عمليات پوشش دهي و رنگ قطعات فلزي معمولا ضخــامت پوشـش در محـل هـاي اتصال بين سطوح، درزها و شيارهاي موجود در قطعه كمتر از بقيه ســطوح اسـت و ايـن قسمتها امكان مناسبي براي شروع خوردگي مي باشند. لذا همــواره قبـل از رنـگ آمـيزي نهائي قطعه، اين قسمتها با موادي به نام سيلر يا درزگير پوشانده مي شوند.
در اين تحقيق انواع سيلانت ها و بطــور خـاص درزگيرهـاي مـورد مصـرف در صنعـت خودروسازي كه براي جلوگيري از خوردگي سطح استفاده مي شوند مورد بحث و بررسي قرارگرفته و متداول ترين آنها كه غالبا برپايه پلاستيزولهاي پي وي سي مي باشند از حيـث نحوه ساخت و مواد تشكيل دهنده توضيح داده شده اند. همچنين روشهاي انــدازه گـيري خواص مكانيكي و حرارتي درزگيرها ارائه شده و مشكل ترك سيلر درزگير در خط رنـگ خودروي وانت نيسان شركت زامياد مطرح شـده اسـت. علـل بـروز مشـكل از دو منظـر ساختار مواد و شرايط اعمال و پخت درزگير مورد بررسي دقيق قرارگرفته است.
چهار نمونه درزگير با فرمولاسيون و خواص كيفي مختلف در خط توليــد اعمـال شـده و تمايز بين نمونه مطلوب و ساير نمونه ها از لحــاظ خـواص مكـانيكي و حرارتـي تعييـن گرديد. در نهايت مشخص شد كه شرايط بهينه براي اعمال و پخت سيلر كه در ممانعت از ايجاد ترك بسيار مؤثر است شامل پخت كامل در دماي ١٤٠ درجه ســانتيگراد، ضخـامت لايه سيلر كمتر از ٨ ميليمتر، و ميزان خاصيت ازدياد طول بيش از ١٥٠ درصد مــي باشـد. همچنين مشخص گرديد كه بمنظور افزايش ميزان ازدياد طول ماده مي بايست مــيزان نـرم كننده در فرمولاسيون درزگير افزايش يافته و از ميزان پركننده كاسته شود.

مقدمه :

در كليه تجهيزات صنعتي هر جا كه محل اتصال دو فلز به يكديگر توسط جوش، پــرچ و غيره مي باشد شيار يا درز ايجاد شده در محل اتصال بدليل فرورفتگي و هم تراز نبودن بـا بقيه سطوح به هنگام رنگ آميزي پوشش كمتري را به خود مــي گـيرد و احتمـال شـروع خوردگي از اين مناطق بسيار بيشتر خواهد بود. لذا قبل از اعمال رنگ نهائي، اين شــيارها توسط موادي بعنوان درزگير يا سيلر به معناي آب بندي كننده پر مي شوند و سپس رنــگ نهائي اعمال مي گردد.
بدليل اتصالات مختلفي كه در بدنه اتومبيل وجــود دارد، درزگـيري يـا سـيلركاري آن از اهميت زيادي برخوردار است و همواره در خطوط رنگ، ايستگاههايي به اعمال درزگـير و پخت آن (كوره درزگير) اختصاص دارد. به همين دليل مواردي چون چســبندگـي خـوب درزگير به سطح زيرين، پخت كامل و خواص كيفي آن نيز اهميت بيشتري خواهند يافت.
از آنجا كه وجود ترك در درزگير علاوه بر ايجاد شرايط براي نفــوذ آب و خـوردگـي از ايرادات ظاهري خودرو نيز محسوب مي شود رفع اين عيب از اهميت مضاعفي برخـوردار مي گردد. همانطور كه در اين تحقيق نشان داده خواهد شد اين عيب مــي توانـد علامـت وجود عيوب ديگري نظير عدم پخت كامل و افت ديگر خواص سيلر درزگير نيز باشد.

نتيجه گيري

نتايج حاصل از بررسي ها را مي توان در سه بخش زير تقسيم نمود.  ٥-١-١- نتايج حاصل از بررسي وضعيت خط توليد گرافهاي حرارتي تهيه شده از كوره ها نشان مي دهد كه سيلر درزگير عملا در خط توليــد بـه پخت كامل نمي رسد و اين مساله اگرچه باعث افت خواص مكانيكي درزگير مي گــردد ولـي بايد توجه داشت در مواردي كه ترك در حين فرايند پخت و قبل از طي هر سه كــوره ايجـاد مي شود مشكل به تركيبات و فرمولاسيون پلاستيزول بر مي گردد.  همچنين ترك معمولا در مناطقي ايجاد مي شود كه ضخامت درزگير بيشتر اســت و تقريبـا در ضخامتهاي بيش از ٨ ميليمتر پخت ناقص ، افت خواص كيفي و ترك ايجاد مي گردد.  ٥-١-٢- نتايج حاصل از تستهاي آزمايشگاهي همانطوركه از نتايج تستهاي آزمايشگاهي روي چهار نمونه مختلــف درزگـير مشـخص اسـت بهترين نمونه داراي بيشترين درصد ازدياد طول و كمترين مدول الاستيسيته مي باشد .  همچنين نسبت به نمونه هاي ديگــر از سـختي نسـبتا كمـتر و مقـاومت خمشـي بسـيارخوبي برخوردار است.  ٥-١-٣- نتايج حاصل از رابطه خواص با تركيبات درزگير با توجه به نمودارهاي بخش ١-٢-٦ كه رابطه بين خـواص مكـانيكي و مـواد تشـكيل دهنـده درزگير را نشان مي دهند موارد زير قابل استنتاج هستند :  – هرچه وزن مولكولي رزين بيشتر باشد استحكام كششي بيشتر و بـا كـاهش وزن مولكولـي رزين استحكام كششي كاهش مي يابد. – هرچه ميزان پركننده بيشتر ، استحكام كششي كمتر مي شود. – هرچه ميزان نرم كننده بيشتر ، استحكام كششي كمتر و به ترتيب نــرم كننـده هـاي DOA ،  .مؤثرترند TCP و DIOP ، DOP- هرچه ميزان نرم كننده بيشتر ، مدول كشساني كمتر مي شود و در كاهش مدول كشساني به ترتيب نرم كننده هاي DOP ، DOA و TCP مؤثرترند. – افزايش طول نهايي آميزه يا درصد ازدياد طول آن با افزايش درصد نــرم كننـده و افـزوده شدن به وزن مولكولي رزين ، اضافه مي شود و درصورت زياد شدن پركننده كــاهش مـي يابد – هرچه ميزان نرم كننده بيشتر ، سختي كمتر مي شود و به ترتيب در كاهش سختي نرم كننده  .مؤثرترند TCP و EPOXY SOYA ، EPOXY TALLAT ، DIOP ، DOP ، DOA هاي ٥-١-٤- جمع بندي از آنجا كه با توجه به استانداردهاي NES و IVECO پارامترهاي متمــايزكننده بـراي سـيلرهاي بيروني بدنه كه در معرض ديد و شرايط جوي سخت تر هســتند ، اسـتحكام كششـي بـالاتر و ازدياد طول بيشتر مي باشد و با توجه به نتايج آزمايشات كه ازدياد طول بالا عــامل مـهمي در جلوگيري از ترك مي باشد ، وجود يا افزايش موادي در آميزه مهم است كه اين دو پــارامتر و خصوصا ازدياد طول را افزايش دهد.  با توجه به گزاره هاي بالا معلوم مي شود كه در شرايط مطلوب مي بايست : 1- ميزان نرم كننده در آميزه بيشتر بشد  تا افزايش طول نهايي بيشتر شود. 2- ميزان پركننده در آميزه كاهش يابد تا استحكام و ازديــاد طـول بيشـتر و سـختي و مـدول كشساني كمتر شود. 3- وزن مولكولي رزين بالاتر باشد تا هم استحكام كششي و هم ازدياد طول بيشتر گردد. 4- نرم كننده هاي مؤثر به ترتيب عبارتند از  DIOP ، DOP ، DOA و TCP  5- همچنين ضخامت مطلوب درزگير براي جلوگيري از ايجــاد تـرك ، ضخـامت كمـتر از ٨ ميليمتر مي باشد. 6- جهت پخت كامل يك درزگير بر پايه پلاستيزول پي وي سي اقــامت ٢٠ دقيقـه در دمـاي ١٤٠ سانتيگراد ضروري است.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت