بررسی مباحث تجدید ساختار صنعت برق – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:سمینار
تعداد صفحات:114
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

بررسی مباحث تجدید ساختار صنعت برق – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب :

چكيده………………….. 12

مقدمه…………………………………. 13

خصوصي سازي…………………………… 14

تعريف تجديد ساختار………………………….. 18

مدلهاي تجديد ساختار…………………………… 19
مدل poolco………………..ا…………………… 20

مدل قرارداد دوطرفه…………………………….. 22

مدل Hybrid……………………..ا……………. 23

قراردادهاي BOO و BOT……………………ا…….. 24

كاربر مستقل سيستم ISO))……………………ا………… 24

كلاسهاي بازار قدرت………………… 25

اصول ISO…………………………ا…….. 26

مثالي ازعملكرد رزرو………………………………….. 29

بازار برق (PX)……………………………………ا………. 33

اعضاي شركت كننده در بازار………………………………………… 34

قيمت پاياپاي بازار (MCP)…………….ا…………. 35

عملكردهاي بازار…………………………….. 36

بازارهاي ساعتي و روزانه………………………………………………… 36

مسائل سيستمهاي قدرت تجديد ساختارشده……………………… 36

بارهاي قابل انعطاف و غير قابل انعطاف…………………….. 39

مثالي از تقاضاهاي انعطاف پذير و غير قابل انطاف پذير…………………… 39
مثال اثر تلفات…………………………………. 43

نحوة خريد برق……………………………………. 47

پخش بار اقتصادي………………………………………….. 48

تئوري بازي…………………………………… 50

مديريت خطوط انتقال………………………………. 51

قدرت بازار…………………………………….. 51

قدرت عمودي بازار…………………………… 52

قدرت افقي بازار……………………………………….. 52

مثالي از اندازه گيري قدرت بازار………………………….. 53

مثالي از شكل گيري قدرت بازار………………………… 54

هزينه هاي حاشيه اي………………………………………………. 56

نرخ انتقال…………………… 57

روش قرارداد مسير……………………… 57

مثالي از روش قرارداد مسير…………………………….. 59

روش Mw-Mile…………………………………ا…………. 61

مثالي از روش Mw-Mile………………..ا………………………. 61

نرخ گرفتگي………………… 65

اصول مديريت گرفتگي…………………. 65

روشهاي نرخ گذاري گرفتگي……………………………. 66

حقوق انتقال…………………. 67

مديريت گرفتگي ميان منطقه اي / داخل منطقه اي…………………….. 68

پروسه حل گرفتگي……………………………. 68

فرمولاسيون مسئله گرفتگي ميان منطقه اي…………………………… 70

فرمولاسيون مسئله گرفتگي داخل منطقه اي………………………….. 71

مثالي از گرفتگي ميان منطقه اي ……………………………………. 73

مثالي از گرفتگي داخل منطقهاي………………………………………………. 75

تاثير عناصر FACTS……………………………………….ا……………… 77

ضريب بهره…………………………………………. 77

محدوديت توان راكتيو…………………….. 79

شاخص RSI…………………………….ا……………. 80
Unit Commitment………………………ا…………….. 80

ضريب بار……………………………………. 82

كنترل باروفركانس………. 82

نتيجه گيري……………………………….. 83

فهرست منابع غيرفارسي…………………………. 84

چكيده
تجديد ساختار صنعت برق منجر به يك تغيير اساسي درutility مجتمع عمـودي انحصـاريمي شود. اين تغيير قسمت اعظم تلاش مهندسين در تغييـر سـاختار سـه قسـمت شـبكه مجتمـععمودي امروزي شامل: توليد ، انتقال و توزيـع مـي باشـد. در يـك محـيط تجديـد سـاختار شـدهمسئوليت اصلي اين سه قسمت مثل گذشته بقوت خود باقي است با توجـه باينكـه بـا دسـتورالعملهايFERC انواع جديدي از مجزاسازي ، همكاري و قوانيني جهت ضمانت رقابت و عدم تبعيض دربهرهگيري به تمام مصرف كننده ها تعيين خواهد شد. اين بخش جوابگوي سوالاتي همچـون ، چـرانياز به تجديد ساختار داريم ؟ و چطور تجديد ساختار را به خدمت بگيريم ؟ مي باشد و موضـوعاتيمثل اجزاء مهم مدلهاي تجديد ساختار ، بازار برق ، هزينه هـاي حاشـيه اي ، قراردادهـاي گرفتگـيانتقال ، قراردادهاي جبران كننده و نرخ انتقال مطرح خواهد شـد. در ايـن مبحـث بـرروي فرآينـدتجديد ساختار ايالات متحده آمريكا و تعدادي از كشـورهاي ديگـر متمركـز مـي شـويم و بعضـي ازمسائل را با جزئيات بيشتري بحث مي كنيم و مقايسه اي بين آنها انجام مي دهيم .

مقدمه
در دهه هاي متمادي ساختار برق بهutility واحدهاي عمودي مجتمع منحصر شده بود كهبه اين طريق توزيع انرژي به مصرف كننده ها با در نظر گرفتن محدوديتهاي سرويس دهي ، كنترلمي شد. در اين انحصار در هرutility كه اجزاء اصلي سيستم: توليد ، انتقال و توزيع مديريت مـيشد. هدف صنعت برق كه افزايش كيفيت با ارائه انرژي قابل اعتماد در نازلترين قيمت بـه مشـتري است تأمين مي شود. ايجاد يك محيط تجديد ساختار شده تضمين كننده رقابت است بـراي اينكـهمشتري داراي حق انتخاب براي خريد از تغذيه كنندگان مختلف( تغذيه فرآيند خريد برق از توليـدكننده و فروش به مصرف كننده مي باشد . ) را دارند .
ايجاد رقابت در utility مجتمع شده عمودي (utility مجتمع عمودي يك تشكيلاتي اسـتكه تمام قسمتهاي مختلف توليد ، فروش و تحويل يك كالا يا يـك سـرويس را در خـود جـاي دادهاست. ) نيازمند مجزا سازي سرويسهاي خرده فروشي در توليد و انتقال و توزيع اسـت پـسutility توليد انحصار طولاني تري نخواهند داشت ، مشاغل كوچك در امضـاء قـرارداد بـراي خريـد بـرق ازمنابع ارزانتر آزاد هستند و واحدها به تحويل يا گردش انرژي روي خطوط موجود به ازاي يك هزينهاي كه با نرخ تحويل برقutility خودشان بدون هزينه هاي توليـد بـرق يكسـان مـيباشـد متعهـدخواهند شد. سيستم عمودي مجتمع شده دائماً براساس سيستم بازار كه در رقابت جهت جايگزينيروش تنظيم بهاي برق مي باشند تغيير مي كند .
بعنوان يك نمونه از تجديد ساختارهايي مثل خطوط هواپيمايي و مخابرات راه دور ، انتظـارمي رو د كه تجديد ساختار صنعت برق موجب رسيدن به هدف مهمي همچون كـاهش قيمـت بـرقتوليد شده براي تغذيه مشاغل كوچك و مصرف كننده ها شود. نرخ توليد برق با اعمال جبر بـازار ورقابت بيشتر كاهش مي يابد و اين كار بوسيله ايجاد يك محيط عملكرد آزاد كه به مشـتري امكـانانتخاب تغذي ه كننده را بدهد ، انجام خواهد شد. در اين محيط مشتري هـا امكـان انتخـاب ميـزانقابليت اطمينان سرويس كه تعيين كننده كيفيت كالاي توليدي است را با توجه به مسائل اقتصاديدارد. اعمال رقابت باعث افزايش راندمان اقتصـادي بوسـيله گسـترش افـق جغرافيـايي در عملكـردسيستم هاي انتقال و توليد متصل بهم مي شود .

نتيجه گيري :
هدف صنعت برق افزايش كيفيت با ارائه انرژي قابل اعتماد در نازلترين قيمت به مشتري مي باشد. لذا ايجاد يك محيط تجديد ساختار شده تضمين كننده رقابت است براي اينكه مشتري داراي حق انتخاب براي خريد از تغذيه كنندگان مختلف ( تغذيه فرآيند خريد برق از توليد كننده و فروش به مصرف كننده مي باشد ) را دارند .
نرخ توليد برق با اعمال جبر بازار و رقابت بيشتر كاهش مي يابد و اين كار بوسيله ايجاد يـكمحيط عملكرد آزاد كه به مشتري امكان انتخاب تغذيه كننده را بدهد ، انجام خواهـد شـد. در ايـنمحيط مشتري ها امكان انتخاب ميزان قابليت اطمينان سرويس كه تعيـين كننـده كيفيـت كـالايتوليدي است را با توجه به مسائل اقتصادي دارد. اعمـال رقابـت باعـث افـزايش رانـدمان اقتصـاديبوسيله گسترش افق جغرافيايي در عملكرد سيستم هاي انتقال و توليد متصل بهم مي شود .
ويژگيهاي زيادي از اين محيط جديد نتيجه خواهد شد . براي مثال هـيچ يـك از شـركتها يـا گـروهكوچكي از شركتها نمي توانند بازار را تحت نفوذ خود در آورند ( حذف قطب بازار كـه بمعنـاي ايـناست كه فروشنده يا گروهي از فروشنده ها كه بتوانند تأثيرگذار روي قيمت يك كالا در برهـه اي اززمان باشند و در واقع يك كالا را در بازار رقابتي متثني كنند . )
در واقع تجديد ساختار حركت از سمت انحصاري بودن به سمت رقـابتي شـدن و حركـت ازسمت مالكيت عمومي به سمت مالكيت خصوصي و اين بمعناي خروج تمامي امكانات صتعت برق ازدست دولت و واگذاري آن به بخش خصوصي بمنظور ايجاد بازار رقابتي در اين محصول مثـل ديگـرمحصولات و از طرفي نيز كاهش مسـووليتهاي دولـت در جهـت خصوصـي سـازي مـي باشـد . البتـهتجديد ساختار را يك جبر زماني به دولت تحميل كرد كه براي كاهش بهاي برق بحث رقابتي كـردنتوليد و انتقال و توزيع از طريق خصوصي سازي مطرح شد. كه ايـن مبحـث بايسـتي همـراه وضـعقوانين براي مشاركت و رقابت بيشتر در بازار برق بتوان از مزاياي ذكر شـده بـراي آن بهـرخ بـرد درغير اينصورت علاوه بر مفيد نبودن مشكلات عديدهاي نيز ايچاد خواهد كرد. پس ميتوان به اهميتنقش مهم دولت در نظارت بر عملكرد بازار برق و توليد كنندهگان در شبكههاي تجديد ساختار شدهپي برد . علاوه بر اين قانون كلي در بحث تجديد ساختار اينست كه دسترسي به سرويس هاي انتقالبايد همراه انتخاب مشتري و رقابت در توليد باشد. تجديد ساختار در صنعت برق مشـاغل جديـديايجاد مي كند مثل تأمين شركتهايي براي فروش كالاها و سرويسهاي جديد ايجاد شـده و مشـتريهاگزينه هاي مختلفي در خريد سرويسهاي برق خواهند داشت.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت