بررسی مباحث تجدید ساختار صنعت برق – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:سمینار
تعداد صفحات:114
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

بررسی مباحث تجدید ساختار صنعت برق – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب :

چکیده………………….. ۱۲

مقدمه…………………………………. ۱۳

خصوصی سازی…………………………… ۱۴

تعریف تجدید ساختار………………………….. ۱۸

مدلهای تجدید ساختار…………………………… ۱۹
مدل poolco………………..ا…………………… ۲۰

مدل قرارداد دوطرفه…………………………….. ۲۲

مدل Hybrid……………………..ا……………. ۲۳

قراردادهای BOO و BOT……………………ا…….. ۲۴

کاربر مستقل سیستم ISO))……………………ا………… ۲۴

کلاسهای بازار قدرت………………… ۲۵

اصول ISO…………………………ا…….. ۲۶

مثالی ازعملکرد رزرو………………………………….. ۲۹

بازار برق (PX)……………………………………ا………. ۳۳

اعضای شرکت کننده در بازار………………………………………… ۳۴

قیمت پایاپای بازار (MCP)…………….ا…………. ۳۵

عملکردهای بازار…………………………….. ۳۶

بازارهای ساعتی و روزانه………………………………………………… ۳۶

مسائل سیستمهای قدرت تجدید ساختارشده……………………… ۳۶

بارهای قابل انعطاف و غیر قابل انعطاف…………………….. ۳۹

مثالی از تقاضاهای انعطاف پذیر و غیر قابل انطاف پذیر…………………… ۳۹
مثال اثر تلفات…………………………………. ۴۳

نحوه خرید برق……………………………………. ۴۷

پخش بار اقتصادی………………………………………….. ۴۸

تئوری بازی…………………………………… ۵۰

مدیریت خطوط انتقال………………………………. ۵۱

قدرت بازار…………………………………….. ۵۱

قدرت عمودی بازار…………………………… ۵۲

قدرت افقی بازار……………………………………….. ۵۲

مثالی از اندازه گیری قدرت بازار………………………….. ۵۳

مثالی از شکل گیری قدرت بازار………………………… ۵۴

هزینه های حاشیه ای………………………………………………. ۵۶

نرخ انتقال…………………… ۵۷

روش قرارداد مسیر……………………… ۵۷

مثالی از روش قرارداد مسیر…………………………….. ۵۹

روش Mw-Mile…………………………………ا…………. ۶۱

مثالی از روش Mw-Mile………………..ا………………………. ۶۱

نرخ گرفتگی………………… ۶۵

اصول مدیریت گرفتگی…………………. ۶۵

روشهای نرخ گذاری گرفتگی……………………………. ۶۶

حقوق انتقال…………………. ۶۷

مدیریت گرفتگی میان منطقه ای / داخل منطقه ای…………………….. ۶۸

پروسه حل گرفتگی……………………………. ۶۸

فرمولاسیون مسئله گرفتگی میان منطقه ای…………………………… ۷۰

فرمولاسیون مسئله گرفتگی داخل منطقه ای………………………….. ۷۱

مثالی از گرفتگی میان منطقه ای ……………………………………. ۷۳

مثالی از گرفتگی داخل منطقهای………………………………………………. ۷۵

تاثیر عناصر FACTS……………………………………….ا……………… ۷۷

ضریب بهره…………………………………………. ۷۷

محدودیت توان راکتیو…………………….. ۷۹

شاخص RSI…………………………….ا……………. ۸۰
Unit Commitment………………………ا…………….. ۸۰

ضریب بار……………………………………. ۸۲

کنترل باروفرکانس………. ۸۲

نتیجه گیری……………………………….. ۸۳

فهرست منابع غیرفارسی…………………………. ۸۴

چکیده
تجدید ساختار صنعت برق منجر به یک تغییر اساسی درutility مجتمع عمـودی انحصـاریمی شود. این تغییر قسمت اعظم تلاش مهندسین در تغییـر سـاختار سـه قسـمت شـبکه مجتمـععمودی امروزی شامل: تولید ، انتقال و توزیـع مـی باشـد. در یـک محـیط تجدیـد سـاختار شـدهمسئولیت اصلی این سه قسمت مثل گذشته بقوت خود باقی است با توجـه باینکـه بـا دسـتورالعملهایFERC انواع جدیدی از مجزاسازی ، همکاری و قوانینی جهت ضمانت رقابت و عدم تبعیض دربهرهگیری به تمام مصرف کننده ها تعیین خواهد شد. این بخش جوابگوی سوالاتی همچـون ، چـرانیاز به تجدید ساختار داریم ؟ و چطور تجدید ساختار را به خدمت بگیریم ؟ می باشد و موضـوعاتیمثل اجزاء مهم مدلهای تجدید ساختار ، بازار برق ، هزینه هـای حاشـیه ای ، قراردادهـای گرفتگـیانتقال ، قراردادهای جبران کننده و نرخ انتقال مطرح خواهد شـد. در ایـن مبحـث بـرروی فرآینـدتجدید ساختار ایالات متحده آمریکا و تعدادی از کشـورهای دیگـر متمرکـز مـی شـویم و بعضـی ازمسائل را با جزئیات بیشتری بحث می کنیم و مقایسه ای بین آنها انجام می دهیم .

مقدمه
در دهه های متمادی ساختار برق بهutility واحدهای عمودی مجتمع منحصر شده بود کهبه این طریق توزیع انرژی به مصرف کننده ها با در نظر گرفتن محدودیتهای سرویس دهی ، کنترلمی شد. در این انحصار در هرutility که اجزاء اصلی سیستم: تولید ، انتقال و توزیع مدیریت مـیشد. هدف صنعت برق که افزایش کیفیت با ارائه انرژی قابل اعتماد در نازلترین قیمت بـه مشـتری است تأمین می شود. ایجاد یک محیط تجدید ساختار شده تضمین کننده رقابت است بـرای اینکـهمشتری دارای حق انتخاب برای خرید از تغذیه کنندگان مختلف( تغذیه فرآیند خرید برق از تولیـدکننده و فروش به مصرف کننده می باشد . ) را دارند .
ایجاد رقابت در utility مجتمع شده عمودی (utility مجتمع عمودی یک تشکیلاتی اسـتکه تمام قسمتهای مختلف تولید ، فروش و تحویل یک کالا یا یـک سـرویس را در خـود جـای دادهاست. ) نیازمند مجزا سازی سرویسهای خرده فروشی در تولید و انتقال و توزیع اسـت پـسutility تولید انحصار طولانی تری نخواهند داشت ، مشاغل کوچک در امضـاء قـرارداد بـرای خریـد بـرق ازمنابع ارزانتر آزاد هستند و واحدها به تحویل یا گردش انرژی روی خطوط موجود به ازای یک هزینهای که با نرخ تحویل برقutility خودشان بدون هزینه های تولیـد بـرق یکسـان مـیباشـد متعهـدخواهند شد. سیستم عمودی مجتمع شده دائماً براساس سیستم بازار که در رقابت جهت جایگزینیروش تنظیم بهای برق می باشند تغییر می کند .
بعنوان یک نمونه از تجدید ساختارهایی مثل خطوط هواپیمایی و مخابرات راه دور ، انتظـارمی رو د که تجدید ساختار صنعت برق موجب رسیدن به هدف مهمی همچون کـاهش قیمـت بـرقتولید شده برای تغذیه مشاغل کوچک و مصرف کننده ها شود. نرخ تولید برق با اعمال جبر بـازار ورقابت بیشتر کاهش می یابد و این کار بوسیله ایجاد یک محیط عملکرد آزاد که به مشـتری امکـانانتخاب تغذی ه کننده را بدهد ، انجام خواهد شد. در این محیط مشتری هـا امکـان انتخـاب میـزانقابلیت اطمینان سرویس که تعیین کننده کیفیت کالای تولیدی است را با توجه به مسائل اقتصادیدارد. اعمال رقابت باعث افزایش راندمان اقتصـادی بوسـیله گسـترش افـق جغرافیـایی در عملکـردسیستم های انتقال و تولید متصل بهم می شود .

نتیجه گیری :
هدف صنعت برق افزایش کیفیت با ارائه انرژی قابل اعتماد در نازلترین قیمت به مشتری می باشد. لذا ایجاد یک محیط تجدید ساختار شده تضمین کننده رقابت است برای اینکه مشتری دارای حق انتخاب برای خرید از تغذیه کنندگان مختلف ( تغذیه فرآیند خرید برق از تولید کننده و فروش به مصرف کننده می باشد ) را دارند .
نرخ تولید برق با اعمال جبر بازار و رقابت بیشتر کاهش می یابد و این کار بوسیله ایجاد یـکمحیط عملکرد آزاد که به مشتری امکان انتخاب تغذیه کننده را بدهد ، انجام خواهـد شـد. در ایـنمحیط مشتری ها امکان انتخاب میزان قابلیت اطمینان سرویس که تعیـین کننـده کیفیـت کـالایتولیدی است را با توجه به مسائل اقتصادی دارد. اعمـال رقابـت باعـث افـزایش رانـدمان اقتصـادیبوسیله گسترش افق جغرافیایی در عملکرد سیستم های انتقال و تولید متصل بهم می شود .
ویژگیهای زیادی از این محیط جدید نتیجه خواهد شد . برای مثال هـیچ یـک از شـرکتها یـا گـروهکوچکی از شرکتها نمی توانند بازار را تحت نفوذ خود در آورند ( حذف قطب بازار کـه بمعنـای ایـناست که فروشنده یا گروهی از فروشنده ها که بتوانند تأثیرگذار روی قیمت یک کالا در برهـه ای اززمان باشند و در واقع یک کالا را در بازار رقابتی متثنی کنند . )
در واقع تجدید ساختار حرکت از سمت انحصاری بودن به سمت رقـابتی شـدن و حرکـت ازسمت مالکیت عمومی به سمت مالکیت خصوصی و این بمعنای خروج تمامی امکانات صتعت برق ازدست دولت و واگذاری آن به بخش خصوصی بمنظور ایجاد بازار رقابتی در این محصول مثـل دیگـرمحصولات و از طرفی نیز کاهش مسـوولیتهای دولـت در جهـت خصوصـی سـازی مـی باشـد . البتـهتجدید ساختار را یک جبر زمانی به دولت تحمیل کرد که برای کاهش بهای برق بحث رقابتی کـردنتولید و انتقال و توزیع از طریق خصوصی سازی مطرح شد. که ایـن مبحـث بایسـتی همـراه وضـعقوانین برای مشارکت و رقابت بیشتر در بازار برق بتوان از مزایای ذکر شـده بـرای آن بهـرخ بـرد درغیر اینصورت علاوه بر مفید نبودن مشکلات عدیدهای نیز ایچاد خواهد کرد. پس میتوان به اهمیتنقش مهم دولت در نظارت بر عملکرد بازار برق و تولید کنندهگان در شبکههای تجدید ساختار شدهپی برد . علاوه بر این قانون کلی در بحث تجدید ساختار اینست که دسترسی به سرویس های انتقالباید همراه انتخاب مشتری و رقابت در تولید باشد. تجدید ساختار در صنعت برق مشـاغل جدیـدیایجاد می کند مثل تأمین شرکتهایی برای فروش کالاها و سرویسهای جدید ایجاد شـده و مشـتریهاگزینه های مختلفی در خرید سرویسهای برق خواهند داشت.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط