بررسی مسایل بازاررسانی و بازاریابی محصول انگور در استان آذربایجان غربی

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی مدیریت
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:
قالب بندی:pdf غیر قابل ویرایش

نحوه خرید

بررسی مسایل بازاررسانی و بازاریابی محصول انگور در استان آذربایجان غربی

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

چکیده

مطالعه حاضر به منظور بررسی مسایل بازاررسانی وبازاریابی محصول انگور ( بی دانه سفید) در استان آذربایجان غربی ان تحقیق. جام گردید با اهداف بررسی وشناخت عملیات بازاریابی، تعیین مسیر، حاشیه وکارایی بازاریابی، تعیین سهم عوامل بازاریابی در قیمت نهایی و بررسی عوامل مؤثر بر ضایعات انگور ، تعیین تابع حاشیه بازار و تابع ضایعات اجرا .شد اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه برای سال زراعی جمع ۸۸-۸۹ . آوری گردید تعداد پرسشنامه ها در بخش های تولیدی، خرده و عمده فروشی به ترتیب برابر  ۲۰۰ ،۴۰و ۳۰ . است نتایج به دست آمده نشان می دهد، سطح زیر کشت بیشتر تولید کنندگان دارای کمتر از نیم هکتارو تولیدی کمتر از ح. تن می باشند  ۱۰اشیه خرده فروشی محصول غوره، انگور، کشمش آفتابی، کشمش تیزابی، شیره به تر تیب برابر است با،  ، ۳۱۵ ،۸۹ ،۵۴۳ ،۳۸۵ ،۶۵۰تومان، حاشیههای عمده فروشی ، ۱۸۱ ،۷۵ ،۲۰۷ وحاشیه  ۲۷۶ ،۲۷۹های کل بازار برابر با، . تومان است  ۴۹۶ ،۱۶۴ ،۷۵۰ ،۶۶۱ ،۹۲۹ضریب بازاریابی محصول غوره، انگور، کشمش آفتابی، کشمش تیزابی، شیره به ترتیب برابر با میزان . ، درصد است ۵۲ ،۳۲ ،۳۱ ،۳۶ ،۳۵ بازده بازاریابی محصول غوره، انگور، کشمش آفتابی، کشمش تیزابی، شیره، ، ۶/۳۷۸ ،۵/۷۲ ،۸/۶۸۱ ،۴/۴۹۵ . درصد است  ۰۱/۵۵۷سهم تولید کننده از قیمت نهایی محصولات تولیدی یعنی، غوره، انگور، کشمش آفتابی، کشمش تیزابی، شیره،  ۹/۶۴ ،۲/۶۳ ،۵/۶۸ ،۸/۶۷ ،۲/۴۷درصد محاسبه گردید و مابقی آن عاید عوامل بازار . گردیده است سهم عوامل عمده فروشان از کل مبلغ دریافتی از مصرف کننده محصولات فوق، برابر با ، ۵/۱۰  ۳/۱۵ ،۶/۸ ،۷/۱۴ ،۲/۱۹درصد است وهم چنین سهم خرده فروشان از قیمت نهایی محصولات فوق برابر با ۵/۲۴ ،۳/۲۱ ،۷/۲۲ ،۴/۱۷ ، . درصد است

فهرست مطالب

فصل اول کلیات پژوهش :

۱- ۱ مقدمه -……………………………………………………………………………………………………… ۱

۱-۲ بیان مساله – ……………………………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۳ اهداف پژوهش -……………………………………………………………………………………… ۵

۱-۳ – ۱ هدف کلی -…………………………………………۵

۱-۳ – ۲ اهداف فرعی -……………………………………………………………………… ۵

– ۱ -۳-۳اهداف کاربردی ……………………………………………………………………………………۵

–  ۴-۱سوالات پژوهش ………………………………………………………………………………………………….۶

–  ۱-۴ -۱سوال اصلی تحقیق …………………………………………………………………………….۶

–  ۱-۴ -۲سوالات فرعی تحقیق ……………………………………………………………………..۶

–  ۱-۵فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………. …………….۷

– ۱-۶استفاده کنندگان از پژوهش ……………………………………………………………………۸

۱-۷ قلمرو تحقیق -……………………………………………………………………………………………………… ۸

–  ۱-۷ -۱قلمرو زمانی تحقیق ………………………………………………………………………………….۸

–  ۱-۷ -۲قلمرو مکانی تحقیق …………………………………………………………………۸

–  ۱-۷ -۳قلمرو موضوعی تحقیق ………………………………………………………. ……………………۸

: فصل دوم بررسی سوابق تحقیق

–  ۲-۱مروری بر مطالعات انجام شده ………………………………………………………………………….۹

–  ۲-۱ -۱مطالعات خارجی ……………………………………………………………………………۹

–  ۲-۱ -۲مطالعات داخلی ……………………………………………………………………… ……۱۴

: فصل سوم تئوری و روش شناسی تحقیق

۳-۱ مقدمه – ……..۲۱

–  ۳-۲مفاهیم بازار و بازاریابی ……………………………………………………………………………………۲۱

–  ۳-۲ -۱انواع بازار محصولات کشاورزی ……………………………………………… ……………………۲۱

۳-۲ -۲ تعریف بازار -…………………………………………………………………………………… ۲۳

–  ۳-۲ -۳اهمیت بازاریابی …………………………………………………………………………………….۲۳

۳-۲ -۴ عوامل بازاریابی – …………………..۲۵

–  ۳-۲ -۵مشکلات بازار داخلی محصولات کشاورزی ………………………………………………………. …۲۵

– ۳-۲ -۶مفهوم تنظیم بازار …………………………………………………………………………….۲۶

–  ۳-۲ -۷مفهوم مسیر بازار رسانی …………………………………………………………………………………۲۷

–  ۳-۳تعیین حاشیه و ضرورت هزینه بازاریابی ……………………………………………………………………………۲۷

–  ۳-۴سهم عوامل بازاریابی در قیمت خرده فروشی ……………………………………………………….. ………….۲۸

–  ۳-۵کارایی، راندمان بازاریابی و ضریب هزینه بازاریابی ……………………………………………………….. …..۲۸

–  ۳-۵ -۱انواع عدم کارایی ……………………………………………………………………………۲۹

۳-۵ -۲ کارایی قیمتی -………………………………………………………………………………………… ۳۰

–  ۳-۵ -۳ضریب هزینه های بازاریابی ……………………………………………………………………………۳۰

–  ۳- ۶توابع حاشیه بازاریابی …………………………………………………………………………………….۳۰

–  ۳ -۶-۱تابع حاشیه بازار ……………………………………………………………………….۳۱

۳- ۶-۲تابع ضایعات -………………………………………………………………………………..۳۲

–  ۳-۶ -۳مدل هزینه های بازاریابی ………………………………………………………………۳۲

– ۳- ۷روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………….. …………۳۳

– ۳- ۸روش تجزیه و تحلیل ………………………………………………………………………………… ۳۳

– ۳- ۹پایایی پرسشنامه …………………………………………………………………………………………۳۳

– ۳- ۱۰روایی پرسشنامه …………………………………………………………………………………………. …….۳۴

– ۳- ۱۱پرسشنامه تولید کننده ………………………………………………………………………………………۳۴

– ۳- ۱۲پرسشنامه عمده فروشان ……………………………………………………………………………………………..۳۴

– ۳- ۱۳پرسشنامه خرده فروشان …………………………………………………………………………………………..۳۵

–  ۳-۱۴معرفی آماره های مورد استفاده ………………………………………………………………۳۵

: فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

۴- ۱ مقدمه -…………………………………… ۳۶

– ۴- ۲وضعیت اقتصادی آذربایجان غربی ……………………………………………………………….۳۷

– ۴- ۳جمعیت استان ………………………………………………………………………………………۳۸

– ۴- ۴اهمیت محصولات باغی دایمی کشور ایران ……………………………………….. …………….۴۱

–  ۴-۴ -۱میزان سطح زیر کشت ………………………………………………………………………………۴۱

۴-۴ -۲ میزان تولید -…………………………………………………………………………………………. ۴۱

– ۴- ۵اهمیت محصولات زراعی و باغی استان آذربایجان غربی …………………………………………………….۴۲

–  ۴- ۶میزان تولید و عملکرد انگور کشور ……………………………………………………… …………….۴۶

– ۴- ۶- ۱سطح زیر کشت …………………………………………………………………………۴۶

۴- ۶-۲ ….میزان تولید -………………………………………………………………………. ۴۶

–  ۴- ۶-۳عملکرد در هکتار …………………………………………………………………………… ….۴۶

– ۴- ۷وضعیت انگور در استان آذربایجان غربی …………………………………………………………………..۵۰

۴- ۷-۱ارقام مختلف انگور در استان آذربایجان غربی ………………………………………………. ………۵۱

– ۴- ۸ویژگی بهره برداران مورد مطالعه ………………………………………………………………۵۲

–  ۴- ۸ -۱توزیع فراوانی سطح زیر کشت واحدهای بهره برداران تحت بررسی …………………………….۵۲

– ۴- ۸-۲توزیع فراوانی عملکرد باغ بهره برداران تحت بررسی ………………………………….. ……………..۵۳

–  ۴-۸ -۳توزیع فراوانی سن بهره برداران تحت بررسی ………………………………………………….۵۳

– ۴-۸ -۴توزیع فراوانی سابقه باغداری واحدهای بهره برداران تحت بررسی ……………………………….۵۴

– ۵ – ۴-۸توزیع فراوانی میزان تحصیلات واحدهای بهره برداران تحت بررسی ………………………….. …..۵۴

–  ۴ – ۸- ۶توزیع فراوانی تعداد افراد خانوار واحدهای بهره برداران تحت بررسی ………………………….۵۵

– ۴- ۸-۷توزیع فراوانی عمر باغ واحدهای بهره برداران تحت بررسی …………………………………………….۵۵

۴- ۸- ۸توزیع فراوانی نوع مالکیت بهره برداران تحت بررسی ……………………………………………..۵۶

–  ۴- ۸- ۹توزیع فراوانی بهره برداران تحت بررسی بر اساس تشکیل تعاونی ………………………..۵۶

– ۴- ۸-۱۰توزیع فراوانی پیش فروش کردن محصول بهره برداران تحت بررسی ………………………………..۵۷

– ۴- ۹نحوه و زمان برداشت محصول …………………………………………………………………………………۵۷

۴- ۱۰ اندازه جعبه ها -………………………………………………………………………………………….. ۵۸

– ۴- ۱۱نحوه بسته بندی ………………………………………………………………………………………..۵۸

۴- ۱۲ حمل و نقل -……………………………………………………………………………………………….. ۵۹

۴- ۱۳ انبارداری -……………………………………………………………………………………….. ۵۹

۴- ۱۴ تبدیل محصول -…………………………………………………………………………………………… ۶۰

– ۴- ۱۵نحوه فروش محصول انگور از تولید کننده تا مصرف کننده ……………………………………………….۶۰

– ۴- ۱۵ -۱فروش محصول به میدان دار توسط تولید کننده …………………………………………………..۶۱

– ۴- ۱۵ -۲فروش محصول به واسطه ها ………………………………………………………………….۶۱

–  ۴ – ۱۵-۳فروش محصول در کنار جاده ها …………………………………………………. …………….۶۱

– ۴- ۱۵ -۴پیش فروش نمودن محصول به میدان دار قبل از برداشت محصول ……………………………….۶۲

۴- ۱۶ ضایعات -………………………………………………………………………………………………….. ۶۲

– ۴- ۱۷میدان میوه و تره بار ارومیه ………………………………………………………………..۶۲

– ۴- ۱۸نحوه فعالیت میدان داران ………………………………………………………. ………….۶۳

– ۴- ۱۹تعیین مسیر بازار رسانی ………………………………………………………………………………………..۶۳

–  ۴- ۱۹ – ۱مسیر بازار رسانی غوره ………………………………………………………………۶۴

–  ۴-۱۹-۲مسیر بازار رسانی انگور ……………………………………………………………………..۶۶

–  ۴-۱۹-۳مسیر بازار رسانی کشمش آفتابی و کشمش تیزآبی ……………………….. ……………………۶۸

– ۴- ۱۹ -۴مسیر بازار رسانی شیره ………………………………………………………………………….۶۹

–  ۴-۲۰محاسبه ضریب هزینه و حاشیه بازاریابی …………………………………………. ……………….۷۰

– ۴- ۲۱محاسبه بازده بازاریابی محصولات تولیدی انگور ………………………………………………………………۷۲

–  ۴-۲۲سهم عوامل بازاریابی در قیمت خرده فروشی ……………………………………………… ………….۷۳

– ۴- ۲۳تعیین کارایی فنی، قیمتی و کل بازار ……………………………………………….. …………………..۷۳

–  ۴-۲۴محاسبه تابع حاشیه بازاریابی در خرده فروشی …………………………………………………. …….۷۶

–  ۴-۲۴-۱محاسبه تابع حاشیه بازاریابی در انگور …………………………………………………………..۷۶

–  ۴-۲۴-۲محاسبه تابع حاشیه بازاریابی در غوره ………………………………………………………. ……..۷۶

–  ۴-۲۴-۳محاسبه تابع حاشیه بازاریابی در کشمش آفتابی …………………………………………………………۷۷

–  ۴-۲۴-۴محاسبه تابع حاشیه بازاریابی در کشمش تیزآبی ……………………………………………………۷۷

–  ۴-۲۴-۵محاسبه تابع حاشیه بازاریابی در شیره …………………………………… ………………….۷۸

– ۴- ۲۵محاسبه تابع ضایعات در خرده فروشی ………………………………………………… …………………۷۹

–  ۴- ۲۵ -۱محاسبه تابع ضایعات انگور ……………………………………………………… ……………………۷۹

– ۴- ۲۵ -۲محاسبه تابع ضایعات غوره ……………………………………………………………….۷۹

– ۴- ۲۵ -۳محاسبه تابع ضایعات کشمش آفتابی ……………………………. ……………….۸۰

– ۴- ۲۵ -۴محاسبه تابع ضایعات کشمش تیز آبی ……………………………………………………………….. …..۸۰

–  ۴- ۲۵ – ۵محاسبه تابع ضایعات شیره ………………………………………. …………..۸۱

: فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات

۵- ۱ مقدمه -……………………………………………………………………………………… ۸۲

۵-۲نتیجه گیری -…………………………………………………………………………………………………….. ۲۸

۵- ۳ پیشنهادات ……………………………………………………………………………… ۸۸

– ۵- ۴پیشنهاد برای پژوهش های آتی …………………………………………………………… ….۹۰

– ۵- ۵محدودیت پژوهش ……………………………………………………………………………………….۹۰

منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………….۹۱

منابع انگلیسی …………………………………………………………….. ………………….۹۲

پیوست ها

پرسشنامه تولید کننده ……………………………………………………………………………………..۹۳

پرسشنامه عمده فروش ……………………………………………………………………………………………………….۹۷

پرسشنامه خرده فروش …………………………………………………………………….۱۰۰

 

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط