بررسی مولدهای سرعت بالای شارمحوری – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:سمینار
تعداد صفحات:53
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

بررسی مولدهای سرعت بالای شارمحوری – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

۱ چکیده
۲ مقدمه
۳ فصل اول : کلیات
۵ فصل دوم : پیشینه موضوع
۶ ۱-۲- تاریخچه ماشینهای آهنربای دائم
۷ ۲-۲- کاربردهای موجود
۸ ۳-۲- برخی ویژگیهای مشترک ماشینهای AFPM
۸ ۴-۲- دسته بندی ماشینهای AFPM
۱۱ ۲-۴-۲- تکنیکهای جاسازی آهنرباهای موقت در رتور
۱۱ ۳-۴-۲- وجود شیارهای آرمیچر
۱۴ ۵-۲- تنوع طراحی
۱۶ فصل سوم : مبانی طراحی ماشینهای شارمحوری
۱۷ ۱-۳- پارامترهای طراحی ابعادی
۱۸ ۲-۳- گشتاور
۲۳ ۳-۳- نیروی محرکه الکتریکی و قدرت ماشین
۲۵ فصل چهارم : ملاحظات طراحی ماشینهای شارمحوری سرعت بالا
۲۶ ۱-۴- بررسی تلفات
۲۶ ۱-۱-۴- تلفات مس
۲۸ ۲-۱-۴- تلفات هسته
۲۹ ۳-۱-۴- تلفات رتور
۴-۱-۴- تلفات مکانیکی ۳۰
۲-۴- تحلیل حرارتی ۳۰
۱-۲-۴- دمای آهنربای دائم و حد مغناطیس زدایی ۳۲
۲-۲-۴- گرمایش ماشین ۳۲
۳-۴- ساخت و جنبه های مکانیکی ۳۳
۱-۳-۴- لزوم طراحی مکانیکی ۳۴
۲-۳-۴- ملاحظات سرعت بالا ۵۳
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات ۳۶

منابع و ماخذ ۳۸

چکیده انگلیسی ۴۱

چکیده:
(( ماشینهای شارمحوری )) به گونه های مختلفی از ساختارهایی اشاره دارد که خصوصیت مشترک عبور شار در راستای محور بجای عبور در راستای شعاع را به همراه دارند. بکارگیری آهنرباهای دائم در ساختار شارمحوری منجر به شکل گیری ((ماشینهای شارمحوری آهنربای دائم)) گردید. این ماشینها مزایایی همچون ساختار فشرده ماشین همراه با قاب کوتاه، چگالی توان بالا و بازده بالا (به دلیل عدم وجود تلفات مس ناشی ازتحریک آهنربای دائم) را دارا می باشند. در مورد ماشینهای سرعت بالا ملاحظات حرارتی محدودیت های بیشتری را روی طراحی اعمال می کند.در سایزهای نسبتا” کوچکتر ماشینهای سرعت بالا، سطوح خنک سازی کوچکتر و چگالی جریانهای بزرگتر (جهت تولید مکفی چگالی توان بالا) از بزرگترین عوامل مشکلات حرارتی هستند.علاوه بر آن ، سرعت بالا اضافه تلفاتی را همچون تلفات رتور به ماشین تحمیل می کند. رتور گردنده یک ماشین سرعت بالا تمایل به ایجاد تلفات اصطکاک هوای بسیار بالایی دارد. در چنین شرایطی ، تقلیل فشار هوای داخل ماشین غیرقابل اجتناب است. طبیعتا” هوا با فشار تقلیل یافته ، نرخ انتقال حرارت از رتور را کاهش می دهد که این امر منجر به افزایش ناگهانی دمای آهنرباهای دائم و رتور در مدت زمانی کوتاه می گردد. از اینرو در طراحی این نوع ماشینها باید توجه خاصی را مبذول ملاحظات حرارتی کرد. تلفات جریانهای گردابی ناشی از فرکانس بالا در آهنرباهای دائم و فولاد رتور، مسائل مرتبط با سرعت بالا و ایجاد خلاء را دامن میزنند. این تلفات منابع گرمایی بیشتری را برای آهنرباهای دائم ایجاد می کنند. بنابراین توجهات خاصی باید مبذول تحلیل تلفات رتور (که می بایستی تا حد قابل قبولی از آن کاسته شود ) ، گردد.

مقدمه:
ایده تبدیل انرژی بین استاتور و رتور بر اساس تحریک از طریق آهنربای دائم بعنـوان جـایگزینی درآینده تکنول وژیهای مرتبط با جاروبک قابل انتظار بوده است. این روند در گذشته با مـوانعی چـون ضـعفتکنولوژیهای ساخت آهنرباهای دائم و محدودیتهای الکترونیک قدرت که نتیجتا” سد راه کاربردهـایی بـاحدود قدرت بالا شده اند، مواجه بوده است. بنابراین تحقق این امر با ترقی تکنولـوژی در دو زمینـه یـادشده امکان پذیر شده است.
در یک کشور صنعتی امروزی بین نیم الی دوسوم انرژی الکتریکی توسط ماشینهای الکتریکی مصرف میگردد. با وجود چنین میزان مصرفی حتی افزایش کوچکی در بازده ، منجر به صـرفه جـویی عظیمـی درمقیاس جهانی خواهد شد. در چنین فضایی، ماشینهای آهنربای دائم بدون جاروبک با توجه به بازده بالا،ضریب قدرت بالا و چگالی توان بالا نقش بزرگی را ایفا می کنند. این عوامل دلایل اصلی گسترش سـریعاینگونه ماشینهایی است.
در این وادی(( ماشینهای شارمحور ی )) پیشرفتهای امیدبخش تری برای کاوش در این زمینه را پـیشروی ما نهاده است.
همانطور که از نام آن نمایان است(( ماشینهای شارمحوری)) به گونـه هـای مختلفـی از سـاختارهاییاشاره دارد که خصوصیت مشترک عبور شار در راستای محور بجای عبور در راستای شـعاع را بـه همـراهدارند. بکارگیری آهنرباهای دائم در ساختار شارمحوری منجر به شـکل گیـری ((ماشـینهای شـارمحوریآهنربای دائم)) که تخفیف یافته آن AFPM است، گردید. این ماشینها مزایایی همچون ساختار فشرده ماشین همراه با قاب کوتاه، چگالی توان بالا و بازده بالا (به دلیل عدم وجود تلفات مس ناشی ازتحریـکآهنربای دائم) را دارا می باشند.

نتیجه گیری و پیشنهادات
(( ماشینهای شارمحوری )) به گونه های مختلفی از ساختارهایی اشاره دارد که خصوصیت مشترک عبور شار در راستای محور بجای عبور در راستای شعاع را به همراه دارند. بکارگیری آهنرباهای دائم در ساختار شارمحوری منجر به شکل گیری ((ماشینهای شارمحوری آهنربای دائم)) گردید. این ماشینها مزایایی همچون ساختار فشرده ماشین همراه با قاب کوتاه، چگالی توان بالا و بازده بالا (به دلیل عدم وجود تلفات مس ناشی ازتحریک آهنربای دائم) را دارا می باشند. در مورد ماشینهای سرعت بالا ملاحظات حرارتی محدودیت های بیشتری را روی طراحی اعمال می کند. در سایزهای نسبتا” کوچکتر ماشینهای سرعت بالا، سطوح خنک سازی کوچکتر و چگالی جریانهای بزرگتر (جهت تولید مکفی چگالی توان بالا) از بزرگترین عوامل مشکلات حرارتی هستند. علاوه بر آن، سرعت بالا اضافه تلفاتی را همچون تلفات رتور به ماشین تحمیل می کند. رتور گردنده یک ماشین سرعت بالا تمایل به ایجاد تلفات اصطکاک هوای بسیار بالایی دارد. در چنین شرایطی ، تقلیل فشار هوای داخل ماشین غیرقابل اجتناب است. طبیعتا” هوا با فشار تقلیل یافته ، نرخ انتقال حرارت از رتور را کاهش می دهد که این امر منجر به افزایش ناگهانی دمای آهنرباهای دائم و رتور در مدت زمانی کوتاه می گردد. از اینرو در طراحی این نوع ماشینها باید توجه خاصی را مبذول ملاحظات حرارتی کرد. تلفات جریانهای گردابی ناشی از فرکانس بالا در آهنرباهای دائم و فولاد رتور، مسائل مرتبط با سرعت بالا و ایجاد خلاء را دامن میزنند. این تلفات منابع گرمایی بیشتری را برای آهنرباهای دائم ایجاد می کنند. بنابراین توجهات خاصی باید مبذول تحلیل تلفات رتور (که می بایستی تا حد قابل قبولی از آن کاسته شود ) ، گردد.
با توجه به بررسی های به انجام رسیده در این پژوهش پیشنهادات ذیل قابل ارائه است:
• بررسی اثر تعداد رتور ها و استاتور ها بر ملاحظات حرارتی در ماشـینهای شـارمحوری آهنربـای دائـمشار محوری
• بررسی اثر تعداد رتورها و استاتورها بر توزیع و وضعیت تلفات در ماشینهای شارمحوری آهنربای دائم
• مقایسه ماشینهای شارمحوری سرعت بالا با ماشینهای شار شعاعی سرعت بالا و مقایسه نحوه مقابلـهبا مسائل حرارتی در این دو گونه

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط