بررسی مولدهای سرعت بالای شارمحوری – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:سمینار
تعداد صفحات:56
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

بررسی مولدهای سرعت بالای شارمحوری – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

1 چكيده
2 مقدمه
3 فصل اول : كليات
5 فصل دوم : پيشينه موضوع
6 1-2- تاريخچه ماشينهاي آهنرباي دائم
7 2-2- كاربردهاي موجود
8 3-2- برخي ويژگيهاي مشترك ماشينهاي AFPM
8 4-2- دسته بندي ماشينهاي AFPM
11 2-4-2- تكنيكهاي جاسازي آهنرباهاي موقت در رتور
11 3-4-2- وجود شيارهاي آرميچر
14 5-2- تنوع طراحي
16 فصل سوم : مباني طراحي ماشينهاي شارمحوري
17 1-3- پارامترهاي طراحي ابعادي
18 2-3- گشتاور
23 3-3- نيروي محركه الكتريكي و قدرت ماشين
25 فصل چهارم : ملاحظات طراحي ماشينهاي شارمحوري سرعت بالا
26 1-4- بررسي تلفات
26 1-1-4- تلفات مس
28 2-1-4- تلفات هسته
29 3-1-4- تلفات رتور
4-1-4- تلفات مكانيكي 03
2-4- تحليل حرارتي 03
1-2-4- دماي آهنرباي دائم و حد مغناطيس زدايي 23
2-2-4- گرمايش ماشين 23
3-4- ساخت و جنبه هاي مكانيكي 33
1-3-4- لزوم طراحي مكانيكي 43
2-3-4- ملاحظات سرعت بالا 53
فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات 63

منابع و ماخذ 83

چكيده انگليسي

چكيده:
(( ماشينهاي شارمحوري )) به گونه هاي مختلفي از ساختارهايي اشاره دارد كه خصوصيت مشترك عبور شار در راستاي محور بجاي عبور در راستاي شعاع را به همراه دارند. بكارگيري آهنرباهاي دائم در ساختار شارمحوري منجر به شكل گيري ((ماشينهاي شارمحوري آهنرباي دائم)) گرديد. اين ماشينها مزايايي همچون ساختار فشرده ماشين همراه با قاب كوتاه، چگالي توان بالا و بازده بالا (به دليل عدم وجود تلفات مس ناشي ازتحريك آهنرباي دائم) را دارا مي باشند. در مورد ماشينهاي سرعت بالا ملاحظات حرارتي محدوديت هاي بيشتري را روي طراحي اعمال مي كند.در سايزهاي نسبتا” كوچكتر ماشينهاي سرعت بالا، سطوح خنك سازي كوچكتر و چگالي جريانهاي بزرگتر (جهت توليد مكفي چگالي توان بالا) از بزرگترين عوامل مشكلات حرارتي هستند.علاوه بر آن ، سرعت بالا اضافه تلفاتي را همچون تلفات رتور به ماشين تحميل مي كند. رتور گردنده يك ماشين سرعت بالا تمايل به ايجاد تلفات اصطكاك هواي بسيار بالايي دارد. در چنين شرايطي ، تقليل فشار هواي داخل ماشين غيرقابل اجتناب است. طبيعتا” هوا با فشار تقليل يافته ، نرخ انتقال حرارت از رتور را كاهش مي دهد كه اين امر منجر به افزايش ناگهاني دماي آهنرباهاي دائم و رتور در مدت زماني كوتاه مي گردد. از اينرو در طراحي اين نوع ماشينها بايد توجه خاصي را مبذول ملاحظات حرارتي كرد. تلفات جريانهاي گردابي ناشي از فركانس بالا در آهنرباهاي دائم و فولاد رتور، مسائل مرتبط با سرعت بالا و ايجاد خلاء را دامن ميزنند. اين تلفات منابع گرمايي بيشتري را براي آهنرباهاي دائم ايجاد مي كنند. بنابراين توجهات خاصي بايد مبذول تحليل تلفات رتور (كه مي بايستي تا حد قابل قبولي از آن كاسته شود ) ، گردد.

مقدمه:
ايده تبديل انرژي بين استاتور و رتور بر اساس تحريك از طريق آهنرباي دائم بعنـوان جـايگزيني درآينده تكنول وژيهاي مرتبط با جاروبك قابل انتظار بوده است. اين روند در گذشته با مـوانعي چـون ضـعفتكنولوژيهاي ساخت آهنرباهاي دائم و محدوديتهاي الكترونيك قدرت كه نتيجتا” سد راه كاربردهـايي بـاحدود قدرت بالا شده اند، مواجه بوده است. بنابراين تحقق اين امر با ترقي تكنولـوژي در دو زمينـه يـادشده امكان پذير شده است.
در يك كشور صنعتي امروزي بين نيم الي دوسوم انرژي الكتريكي توسط ماشينهاي الكتريكي مصرف ميگردد. با وجود چنين ميزان مصرفي حتي افزايش كوچكي در بازده ، منجر به صـرفه جـويي عظيمـي درمقياس جهاني خواهد شد. در چنين فضايي، ماشينهاي آهنرباي دائم بدون جاروبك با توجه به بازده بالا،ضريب قدرت بالا و چگالي توان بالا نقش بزرگي را ايفا مي كنند. اين عوامل دلايل اصلي گسترش سـريعاينگونه ماشينهايي است.
در اين وادي(( ماشينهاي شارمحور ي )) پيشرفتهاي اميدبخش تري براي كاوش در اين زمينه را پـيشروي ما نهاده است.
همانطور كه از نام آن نمايان است(( ماشينهاي شارمحوري)) به گونـه هـاي مختلفـي از سـاختارهايياشاره دارد كه خصوصيت مشترك عبور شار در راستاي محور بجاي عبور در راستاي شـعاع را بـه همـراهدارند. بكارگيري آهنرباهاي دائم در ساختار شارمحوري منجر به شـكل گيـري ((ماشـينهاي شـارمحوريآهنرباي دائم)) كه تخفيف يافته آن AFPM است، گرديد. اين ماشينها مزايايي همچون ساختار فشرده ماشين همراه با قاب كوتاه، چگالي توان بالا و بازده بالا (به دليل عدم وجود تلفات مس ناشي ازتحريـكآهنرباي دائم) را دارا مي باشند.

نتيجه گيري و پيشنهادات
(( ماشينهاي شارمحوري )) به گونه هاي مختلفي از ساختارهايي اشاره دارد كه خصوصيت مشترك عبور شار در راستاي محور بجاي عبور در راستاي شعاع را به همراه دارند. بكارگيري آهنرباهاي دائم در ساختار شارمحوري منجر به شكل گيري ((ماشينهاي شارمحوري آهنرباي دائم)) گرديد. اين ماشينها مزايايي همچون ساختار فشرده ماشين همراه با قاب كوتاه، چگالي توان بالا و بازده بالا (به دليل عدم وجود تلفات مس ناشي ازتحريك آهنرباي دائم) را دارا مي باشند. در مورد ماشينهاي سرعت بالا ملاحظات حرارتي محدوديت هاي بيشتري را روي طراحي اعمال مي كند. در سايزهاي نسبتا” كوچكتر ماشينهاي سرعت بالا، سطوح خنك سازي كوچكتر و چگالي جريانهاي بزرگتر (جهت توليد مكفي چگالي توان بالا) از بزرگترين عوامل مشكلات حرارتي هستند. علاوه بر آن، سرعت بالا اضافه تلفاتي را همچون تلفات رتور به ماشين تحميل مي كند. رتور گردنده يك ماشين سرعت بالا تمايل به ايجاد تلفات اصطكاك هواي بسيار بالايي دارد. در چنين شرايطي ، تقليل فشار هواي داخل ماشين غيرقابل اجتناب است. طبيعتا” هوا با فشار تقليل يافته ، نرخ انتقال حرارت از رتور را كاهش مي دهد كه اين امر منجر به افزايش ناگهاني دماي آهنرباهاي دائم و رتور در مدت زماني كوتاه مي گردد. از اينرو در طراحي اين نوع ماشينها بايد توجه خاصي را مبذول ملاحظات حرارتي كرد. تلفات جريانهاي گردابي ناشي از فركانس بالا در آهنرباهاي دائم و فولاد رتور، مسائل مرتبط با سرعت بالا و ايجاد خلاء را دامن ميزنند. اين تلفات منابع گرمايي بيشتري را براي آهنرباهاي دائم ايجاد مي كنند. بنابراين توجهات خاصي بايد مبذول تحليل تلفات رتور (كه مي بايستي تا حد قابل قبولي از آن كاسته شود ) ، گردد.
با توجه به بررسي هاي به انجام رسيده در اين پژوهش پيشنهادات ذيل قابل ارائه است:
• بررسي اثر تعداد رتور ها و استاتور ها بر ملاحظات حرارتي در ماشـينهاي شـارمحوري آهنربـاي دائـمشار محوري
• بررسي اثر تعداد رتورها و استاتورها بر توزيع و وضعيت تلفات در ماشينهاي شارمحوري آهنرباي دائم
• مقايسه ماشينهاي شارمحوري سرعت بالا با ماشينهاي شار شعاعي سرعت بالا و مقايسه نحوه مقابلـهبا مسائل حرارتي در اين دو گونه

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت