بررسی میکروهندسه ها بر جریان سیالات و نانوسیالات – مکانیک

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی مکانیک
نوع ارائه:سمینار
تعداد صفحات:90
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

بررسی میکروهندسه ها بر جریان سیالات و نانوسیالات – مکانیک

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

چکیده ۱
۲مقدمه
فصل اول : کاربرد میکروجریانها و روشهای حل آن ۳
۱-۱- مقدمه ۴
۱-۲- کاربرد میکروجریانها ۴
۱-۳- فرضیه پیوستاری ۷
۱-۴- مدلسازی میکروجریانها ۸
۱-۵-روشهای تحلیل میکروجریانها ۱۳
۱-۵-۱- روش شبیهسازی دینامیک مولکولی ۱۴
۱-۵-۲- شبیهسازی مستقیم مونت کارلو ۱۵
۱-۵-۳- روش شبیهسازی عددی مستقیم ۱۶
فصل دوم : معادلات پیوستار حاکم و مدلهای لغزش ۱۸
۲-۱- مقدمه ۱۹
۲-۲- معادلات اصلی حاکم بر دینامیک سیالات ۱۹
۲-۲-۱- جریان غیر قابل تراکم ۲۲
۲-۲-۲- بیبعد سازی روابط ۲۳
۲-۲-۳- مدلهای کاهشی ۲۴
۲-۲-۴- جریان قابل تراکم ۲۵
۲-۳- مدلهای مرتبه اول ۲۸
۲-۴- نقش ضرایب تطابق ۳۱
۲-۵- مدلهای مرتبه بالاتر ۳۶
۲-۶- شرط مرزی لغزشی برای معادلات پیوستار ۳۷
۲-۶-۱- بدست آوردن مدلهای مرتبه بالاتر لغزشی ۳۸
۲-۶-۲- شرط عمومی لغزش ۴۰
۲-۶-۳- مقایسه مدلهای مختلف لغزشی ۴۵
فصل سوم : تولید جریان در اثر گرادیان دما در هندسه میکرو ۴۹
۳-۱- مقدمه ۵۰
۳- ۲- خزش حرارتی ۵۰
۳- ۳- نتایج شبیهسازی خزش حرارتی با روش مونت کارلو ۵۲
۳-۳- ۱- مساله رایلی ۵۳
۳- ۴-جریانهای تحت اثر گرادیان دما ۵۴
۳- ۴-۱- جریان لغزشی ناشی از تنش حرارتی ۵۴
۳- ۴-۲- جریان در اثر تنشهای حرارتی غیرخطی ۵۵
۳- ۴-۳- جریان در اطراف لبههای تیز صفحه گرم ۵۵
۳-۴-۴- جریان بدلیل وجود گسستگی در درجه حرارت ۵۶
فصل چهارم : خواص حرارتی نانوسیالات ۵۷
۴-۱- مقدمه ۵۸
۴-۲- مدل نانوسیال ۵۸
۴-۳- خواص نانوسیالات ۵۹
۴-۳-۱- رفتار مغناطیسی نانوسیالات ۵۹
۴-۳-۲- خواص شیمیایی نانوسیالات ۶۰
۴-۳-۳- خواص حرارتی نانوسیالات ۶۰
۴-۴- روند تحقیقات بر روی خواص نانوسیالات ۶۰
۴-۵- ضریب هدایت حرارتی معادل نانوسیال ۶۰
۴-۵-۱- مدل ماکسول ۶۱
۴-۵-۲- مدل هامیلتون – کروسر ۶۲
۴-۵-۳- مدل جفری ۶۲
۴-۵-۴- مدل بروگمان ۶۲
۴-۶- عوامل موثر بر ضریب هدایت حرارتی معادل نانوسیال ۶۳
۴-۶-۱- اثر نانولایههای حایل ۶۳
۴-۶-۲- اثر اندازه نانوذرات ۶۸
۴-۶-۳- اثر درصد حجمی نانوذرات ۶۹
۴-۵- مکانیزمهای احتمالی در ایجاد خطای اندازهگیری خواص نانوسیال ۷۰
منابع و ماخذ ۷۲

فهرست منابع لاتین ۷۲

چکیده انگلیسی ۷۵

چکیده:
این گزارش به بررسی اثرات هندسههای با ابعاد کوچک (در حد میکرون) بر روی جریان سیالات پرداخته و دلایل اختلاف معادلات حاکم بر جریان سیال در هندسههای ماکرو و میکرو بیان شده است.
در ادامه، به بیان اثرات افزایش ذرات فلزی یا اکسید فلزی – با ابعاد نانومتر- به سیال پایه پرداخته شده و نتیجه تحقیقات اخیر انجام شده بر روی خواص حرارتی مخلوط کلوئیدی حاصل – که نانوسیال نامیده میشود- ارایه شده و مورد بحث قرار گرفته است.
این گزارش در چهار فصل تنظیم شده است. فصل اول به معرفی میکروسیستمها میپردازد و با ذکر دو مثال از کاربرد جریان سیالات در میکروسیستمها، اهمیت تحلیل این جریانها بیان شده و به بحث بر روی صحت فرضیه پیوستاری و معرفی روشهای تحلیل میکروجریانها میپردازد. در فصل دوم معادلات پیوستار حاکم بر میکروجریانها بیان شده و ضمن بیان ناکارآمدی شرایط مرزی کلاسیک، نتایج تحقیقات انجام شده برای دستیابی به شرط مرزی مناسب برای میکروجریانها ارایه شدهاند. این نتایج برای مدلهای مختلف شرط مرزی لغزش برای معادلات مختلف حاکم بر میکروجریان با هم مقایسه شد.
شرط مرزی مرتبه اول لغزش فقط میتوانند برای معادله مرتبه اول (ناویر- استوکس) بکار روند و برای معادلات با مرتبه بالاتر بارنت باید از شرط لغزش مرتبه بالا استفاده کرد.
در فصل سوم، اثرات وجود گرادیان دما و تنشهای حرارتی در ایجاد جریان در میکروهندسهها معرفی و بویژه، جریان خزش حرارتی مورد بحث قرار گرفته است. فصل چهارم گزارش حاضر، به بحث بر روی خواص مختلف نانوسیالات پرداخته و نتایج تحقیقات اخیر بر روی این سیالات ارایه شده است.
واژه هــای کلیــدی : نــانو، نانوسیال،شــبیه ســازی عــددی، دینامیــک مولکــولی،Meshless Continum Methods،Method، شبیهسازی مستقیم مونت کارلو

مقدمه
در این سمینار، ابتدا مثالهایی از کاربردهای مهندسی در ابعاد میکرو ارائه شده و سپس برخی از نتایج کلیدی حاصل از کارهای انجام شده که در روند تکامل و پیشرفت علم میکروجریانها تأثیرگذار بوده اند بیان شدهاند. تاکید اصلی این سمینار بر مفاهیم اساسی از جمله ناکارآمدی قوانین ساختاری در شبیه سازی رژیمهای جریانی جدید و مسایل مدلسازی میکروسیستمها میباشد. در مورد اندرکنشهای سیال مایع با سطوح اطراف آن و از جمله اثرات الکترو- سینتیک و اثرات خیسشدگی سطح۱، که در ابعاد بسیار کوچک عوامل تعیینکنندهای هستند، به اشاره اکتفا شده و در انتها در مورد مسأله شبیهسازی جریان در میکرو- الکترو- مکانیکیMEMS بحث میشود.
همچنین روابط اصلی حاکم بر جریانهای قابل تراکم و غیر قابل تراکم ارایه شده و سپس بر روی بیبعد -سازی این روابط برای جریانهای کم سرعت و سرعت بالا بحث میشود. اگرچه بیشتر جریانهایی که در کاربردهای میکروسیستم ها وجود دارند جریانهای با سرعت کم هستند، اما در برخی موارد مثل میکروپیشرانها، جریانهای با سرعت بسیار بالا (مافوق صوت) نیز وجود دارند. در ادامه، معادلات ناویر استوکس برای جریان قابل تراکم را در نظر گرفته و برای شرط مرزی سرعت در لغزش روی دیواره جامد بحث میشود. این معادلات میتوانند بر روی رژیم جریانی با نودسن کمتر از یک اعمال شوند و دقت آنها از مرتبه دو خواهد بود. این روابط، دقت فرمول مرتبه اول ماکسول – که به جریانهای با نودسن کمتر از ۰٫۱ محدود بود- را بهبود میبخشند. سپس با استفاده از نتایج تحقیقات مختلف و استفاده از دادههای روش شبیه سازی مونت کارلو، جوابهای معادله خطی شده بولتزمان و نتایج تجربی در مورد درستی این مدل بحث میشود.

 

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط