بررسی نقش اطلاعات مربوط به ایمنی در طراحی جاده ها – عمران

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی عمران
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:228
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

بررسی نقش اطلاعات مربوط به ایمنی در طراحی جاده ها – عمران

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب:

چکیده ………………. ۱

مقدمه ……………….. ۳

۱- فصل اول: تعریف مسئله …………. ۵
۱- ۱- تعریف کلی مسئله ……………… ۵
۱- ۲- نیاز به مطالعه در مورد مسئله …………. ۶
۱- ۲- ۱- افزایش ایمنی در حمل و نقل جاده ای ……… ۶
۱- ۲- ۲- نسبت به سود به هزینه بالا …………. ۷
۱- ۲- ۳- کاهش زمانهای تأخیر ناشی از تصادف انسان و کالا ………. ۷
۱- ۳- اهداف و فرضیات ……………….. ۸
۱- ۴- دامنه اثر مسئله در جامعه علمی و اجتماع …………… ۹
۱- ۵- محدودیت ها و چهارچوب پروژه ……………… ۱۰

فصل دوم کاوش در متون…………….. ۱۲

۲- ۱- طبقه بندی و مقدمه …………… ۱۲
۲- ۲- بررسی مقالات …….. ……… ۱۲
۲- ۲- ۱- الگوریتم پیش بینی تصادفات ……………… ۱۲
۲- ۲- ۲- نقش اطلاعات مربوط به ایمنی در طراحی جاده ها از دیدگاه (NCHRP) ..ا… ۱۵
۲- ۲- ۳- اقدامات اصلاحی کم هزینه جهت بالا بردن سطح ایمنی راه ها …….. ۲۰
۲- ۲- ۴- ایمنی جادهای تا سال ۲۰۱۰ …………….. ۲۱
۲- ۲- ۵- فاکتورهای تعدیل تصادفات ………… ۲۲
۲- ۲- ۶- فاکتورهای کلیدی طراحی برای داشتن جاده های ایمن تر ……. ۲۴
۲- ۲- ۷- سیستم ها و نوآوری های موفق در زمینه ثبت تصادفات ………… ۲۶
۲ ۲ ۸- شناسایی نظام مند نقاط حادثه خیز (Iowa State DOT) ….ا….. ۲۷
۲- ۲- ۹- رابطه بین طراحی هندسی و ایمنی ………….. ۲۸
۲- ۲- ۱۰- شناسایی عوامل مؤثر در بالابردن درصد تصادفات ………. ۲۹
۲- ۲- ۱۱- تأثیر طراحی مقاطع عرضی بر روی ایمنی: (HSIS) …ا… ۳۰
۲ -۳- بررسی تزها و پروژهها ………… ۳۱
۲- ۳- ۱- عوامل مؤثر در ایمنی راه ها در تشخیص نقاط تصادفخیز ……. ۳۱
۲- ۳- ۲- بررسی اثرات طرح هندسی بر تصادفات جاده های اصلی استان ایلام …. ۳۲
۲- ۳- ۳- نقش پارامترهای طرح هندسی راه در ایمنی و کاهش تصادفات جاده ای….. ۳۳
۲- ۳- ۴- اثر طرح هندسی بر میزان تصادفات ………….. ۳۴
۲ -۴- بررسی کتاب ها ……………….. ۳۵
۲- ۴- ۱- تصادفات جاده ای در ایران …………… ۳۵
۲- ۴- ۲- کتاب آزادراه های آمریکا ………………. ۳۶
۲- ۴- ۳- آئین نامه ایران در مورد طرح هندسی ……….. ۳۷
۲- ۴- ۴- اجزاء مهم در ایمنی راه ………… ۳۷
۲- ۴- ۵- راهنمای ایمنی راه ……………….. ۳۸
۳۹ ………………. AASHTO -6 -4 -2
۲- ۴- ۷- دستورالعمل بازرسی ایمنی راه …………… ۴۰
۲- ۴- ۸- راهنمای ممیزی ایمنی راه ………….. ۴۱
۲ -۵- بررسی کنفرانس ها …………… ۴۳
۲- ۵- ۱- نقش محیط راه در ایمنی موتورسیکلت …………… ۴۳
۲- ۵- ۲- بررسی کاربرد ضرایب تعدیل تصادف در تعیین تأثیر مشخصات هندسی مسیر بر میزان تصادفات جاده ای …………….. ۴۴
۲ ۵ ۳- دستورالعمل شناسایی و اصلاح مقاطع تصادف خیر ……….. ۴۵
۲-۶- بررسی آمار و اطلاعات پلیس راهور ………….. ۴۶
۲- ۷- نتیجه گیری …………………. ۶۰

فصل سوم – روش تحقیق ……………. ۶۱

۳- ۱- موضوعات موردبحث در رساله …………. ۶۱
۳- ۱- ۱- بدست آوردن فاکتورها و المانهای مؤثر راه در زمینه ایمنی ………… ۶۱
۳- ۱- ۲- بدست آوردن وزن و تأثیر هریک از المانهای مؤثر راه در زمینه ایمنی ……… ۶۱
۳- ۲- روش تحقیق ……………….. ۶۲
۳- ۳- روابط ریاضی ……………….. ۶۲
۳- ۴- نرم افزار مورد استفاده …………. ۶۴

فصل چهارم – جمع آوری اطلاعات ……………. ۶۵
۴- ۱- مقدمه ……………. ۶۵
۴- ۲- موضوعات موردنظر …………….. ۷۰
۴- ۲- ۱- فاکتورها و المانهای مؤثر راه در زمینه ایمنی …………. ۷۰
۴- ۲- ۲- وزن دهی و تأثیر المانهای مؤثر راه در زمینه ایمنی ……….. ۷۰
۴- ۲- ۳- اطلاعات و آمار تصادفات ……………… ۷۰
۴- ۳- مشکلات در جمع آوری اطلاعات …………….. ۷۱

فصل پنجم – تحلیل اطلاعات و آمار تصادفات ………… ۷۲

۵- ۱- مشخصات عملکردی راه ……………. ۷۲
۵- ۲- مشخصات غیرعملکردی راه …………….. ۷۲
۵- ۲- ۱- عوامل هندسی سیر…….. ……….. ۷۵
۵- ۲- ۲- عوامل مؤثر در حاشیه راه ……………. ۷۶
۵ ۲ ۳- علامات و خط کشی ها …………… ۷۶
۵- ۲- ۴- بافت و شرایط روسازی ………………. ۷۶
۵- ۲- ۵- لوازم و تأسیسات جاده …………. ۷۷
۵- ۲- ۶- کنترل و مدیریت ترافیک ……………. ۷۷
۵- ۲- ۷- عملکرد ترافیکی…………….. ۷۷
۵- ۳- مطالعات موردی ………….. ۸۴
۵- ۳- ۱- محور قزوین – رشت ……………. ۸۵
۵- ۳- ۲- آزاده راه کرج – قزوین …………. ۸۶
۵- ۳- ۳- بررسی آمار تصادفات درون شهری استان تهران …….. ۸۸
۵- ۴- بررسی آئین نامه طرح هندسی ایران ………. ۹۴

فصل ششم – بررسی نقش عرض سوارهرو و عرض شانه در ایمنی و محاسبه سود . ۹۸
۶- ۱- مقدمه ……………. ۹۸
۶- ۲- مراحل بررسی و تعیین عرض راه و عرض شانه بهینه برای انواع راه ها و ADT های.… ۹۸
۶- ۲-۱- مشخص کردن محدوده پروژه …………. ۱۰۳
۶- ۲-۲- تقسیم پروژه به بخش ها و قطعات متجانس و جداگانه ……… ۱۰۳
۶- ۲-۳- تعیین ویژگی های کنترل ترافیکی و طرح هندسی برای هر مقطع …. ۱۰۴
۶- ۲-۴- تعیین ADT های هر مقطع ……………. ۱۰۵
۶- ۲-۵- تعیین عرض خط و عرض شانه هر مقطع …….. ۱۰۵
۶- ۲-۶- پیشنهاد عرض مقطع جدید برای عرض راه یا شانه ……. ۱۰۶
۶- ۲-۷- محاسبه قیمت اضافه عرض سواره رو و عرض شانه …….. ۱۰۷
۶- ۲-۸- محاسبه سود به هزینه تعریض خطوط سواره رو و شانه راه ………. ۱۰۹
۶- ۲-۹- محاسبه سود به هزینه تعریض خطوط سواره رو و شانه راه برای کل پروژه …… ۱۱۱
۶ ۳- نتیجه گیری ……………… ۱۲۲
۶- ۴- پیشنهادات ………………. ۱۲۴
پیوست ۱: اخلاف فاکتور تعدیل تصادفات مربوط به تغییرات عرض راه و عرض شانه راه و برآورد سود به هزینه آن در انواع راه های مختلف و ADTهای متفاوت……… ۱۳۳

پیوست ۲: اطلاعات ایمنی پیشرفته برای طراحی راه NCHRP …..ا….. ۱۷۳

پیوست ۳: اقدامات اصلاحی کم هزینه جهت بالا بردن سطحی ایمنی راهها …. ۲۰۹
مراجع فارسی ……………… ۱۲۹

مراجع غیرفارسی ……………….. ۱۳۰
چکیده انگلیسی………………۲۴۴

چکیده:
حوادث جاده ای به یکی از معضلات اساسی حمل و نقل در سطح جهان بدل شده است، حتی در بسیاری از کشورهای پیشرفته این عامل در صدر عوامل مرگ و میر قرار دارد. کشور ما نیز با نزدیک به ۰۰۰/۲۸ کشته در سال گذشته [۱۶]، یکی از پرخطرترین کشورهای دنیا در این زمینه می باشد. در کشورهای پیشرفته دنیا، اکثر کارهایی که در زمینه ایمنی انجام می شود پیشگیرانه است، درحالیکه در کشور ما، اقدامات ایمنی معمولاً واکنشی هستند. در این پایان نامه پس از طرح مسئله ضمن بررسی ضرورت پرداختن به مسئله، نگاهی به کارهای مشابه انجام پذیرفته شده در سطح دیگر کشورهای دنیا داریم، تا با بهرهگیری از تجربیات موفق دیگر کشورهای جهان، زمینه ای برای انجام کارهای پیشگیرانه در ایران فراهم آوریم.
تعیین اجزاء مهم مؤثر در زمینه ایمنی راه از مهمترین سوالات مطروحه در این پایان نامه می باشد، که به آن پرداخته میشود، در ادامه با توجه به روش های انجام شده در دنیا و تکیه بر اطلاعات و آمار تصادفات جاده ای کل ایران و نیزبررسی دقیقتر چند محور و استان از زاویه های مختلف و براساس عوامل متفاوت؛ اجزاءی مهم جاده و تأثیر آنها در ایمنی، اولویتبندی شده اند. پس از آن با تعیین عرض خط و عرض شانه به عنوان مهمترین اجزاء راه به تعیین تأثیر تغییر عرض خط و عرض شانه در پیش بینی تعداد تصادفات در ADTهای مختلف می پردازیم. سپس بحث سود به هزینه هر یک از اقدامات مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه آئیننامه طرح هندسی راه و کمبودهای آن بررسی شده است.
در پایان هم با ارائه نتیجهگیری پیرامون دست آوردهای مطالعه صورت پذیرفته و بیان نقایصی از آئیننامه طرح هندسی ایران پیشنهاداتی در جهت ارتقاء سطح ایمنی راه ها در کشور ارائه شده است.

مقدمه:
بی شک هستی انسان پرتوی از هستی بیانتهای پروردگار است. در قرآن کریم آمده است:
کشتن یا حیات دادن به یک انسان مانند کشتن و حیات دادن به همه مردم است. [۱] گسترش شهرها، افزایش تولید خودرو، تعمیم زندگی ماشینی و روز افزونی ترافیک در شهرها و جاده ها ، درمقابل فواید اقتصادی و رفاهی ناشی از گسترش و سرعت ارتباطات انسان و کالا، متأسفانه برتعداد و شدت تصادفات در کشورهای بسیاری (از جمله کشور ما) افزوده است. آثار کوبنده این تصادفات بر ذهن و جان و مال افراد بشر انکار ناپذیر است. نزدیک به ۰۰۰/۲۸ کشته و حدود ۰۰۰/۲۷۶ مجروح در سال ۱۳۸۶ [۱۶]، زنگ خطری برای محققان، دانشگاهیان، مدیران و بطور کلی دستاندرکاران امر حمل و نقل در کشور است. جاده ها به عنوان شریان حیات کشورها محسوب می شوند، به ویژه اینکه موقعیت خاص کشور ما و عدم گستردگی و پوشش کافی شبکه ریلی، هوایی و آبی، زمینه ساز اهمیت حمل و نقل جاده ای و توسعه آن گردیده، به نحوی که در سال های اخیر بیش از ۹۰% کل بار و بالغ بر ۹۵% کل مسافر جابجا شده در کشور ما، از طریق جاده صورت پذیرفته است. [۲]
در کشور های پیشرفته دنیا، تحقیقات وسیع و دامنه داری در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی راجع به علل وقوع تصادفات و راه حل های پیش بینی و پیشگیری از تصادفات، ارزیابی و محاسبه میزان ضایعات و خسارات ناشی از تصادفات انجام یافته و هنوز هم در حال انجام است که این موضوع منجر به کاهش تعداد و شدت تصادفات و به تبع آن باعث کاهش خسارات، کشته ها و مجروحین شده است. در کشور ما هم به ویژه در سال های اخیر گام هایی در این زمینه برداشته شده است. این پژوهش هم گامی هر چند کوچک در این راه است و اگر باعث جلوگیری از کشته شدن یا مجروح شدن حتی یک نفر گردد به هدف خود رسیده است. .

نتایج
یافته های پروژه نشان می دهد که تصمیم گیرندگان می توانند از اطلاعات ایمنی برای پشتیبانی در طرح ها استفاده کنند . برای رسیدن به این نتیجه ، جامعه طراحان وظایف مهمی را بر عهده دارند . واژه جامعه طراحان راه شامل سطوح کشوری، استانی و محلی سیستم ها و کسانی که در این آژانس ها به عنوان مشاور یا گروههای تحقیقاتی کار می کنند ، می باشد . بنابراین جامعه مهندسین شامل کسانی می شود که سیاست حمل و نقلی را به کار می گیرند و کسانی که تصمیمات مربوط به سرمایهگذاری سیستم راه را برعهده دارند ، این افراد شامل برنامهریزان، مهندسین ترافیکی ، آنالیز گران ایمنی و طراحان راه است. بایک رهبری مناسب این گروه گسترده می بایست طبق موارد زیر عمل کنند:
۱—پی بردن به اهمیت نقش ایمنی در تصمیم گیری ها ی طراحی ، نا کافی بودن روش های موجود برای به کار گیری ایمنی و نیازهای به ارتقاء روشهای آنالیز ایمنی. اهمیت ایمنی شناخته شده است ، هر چند اهداف رقابتی و اعتبار تخمین تأثیر ات ایمنی ، باعث شده تا این فاکتور در مقایسه با فاکتورهای دیگر ، کمتر مورد توجه قرار گیرد و دلایل آن نیز به خاطر عدم وجود کیفیت اطلاعات ایمنی نسبت به سایر داده ها مانند هزینه های ساختار می باشد. در نتیجه به مشکلات ایمنی توجه کافی نمی شود . این مفهوم در شکل ۱۰- ۳به نمایش در آمده است.
۲- بر عهده گرفتن نقش فعال برای انجام موارد زیر:
الف)- کمک در تعیین الزامات مهندسان به داده های ایمنی (شامل نوع ، مقدار و کیفیت)
ب- همکاری با سایر کاربران داده های ایمنی ، جمع آوری کنندگان و مدیران داده ها ، برای برنامـه ریـزی ، طراحـی ،سرمایه گذاری و به کار گیری سیستم های کارآمد برای اهداف طراحی و سایر کاربران راه ، از لحاظ تاریخی ، جامعه مهندسین راه ، نقش فعال دررابطه با جمع آوری و مدیریت داده های ایمنی بر عهده نداشـته اسـت. در برخـی مـواردمدیران و جمع آوری کنندگان داده های ایمنی به عنوان بخشی از جامعه ایمنی عمل نکرده اند (مثلا” بخش های تعمیـرو نگهداری) . با ظهور سیستم های مدیریت ایمنی (SMS115 ) ، نیازبه شرکت و حضور جامعـه مهندسـین بـیش تـر ازپیش نمایان شده است .
هر چند ، طراحان باید شرکتی فعال جهت اطمینان از منعکس شدن نیازهایشان و حضور همه سرمایه گذاران ، داشته باشند .
۳- آغاز به کار گیری و توسعه راههای جدید انتقال اطلاعات استفاده از تکنولوژی مناسب.
درگذشته ، داده های سیستم های اطلاعات ، خلاقیت لازم را ایجاد نمی کردنـد ، زیـرا انـرژی بیشـتر کـاربران صـرففهمیدن و شکل دهی مجدد داده های بود که برای آنها مفید باشد . به عـلاوه بسـیاری از طراحـان “سـواد گرافیکـی ” نداشتند ، یعنی توانایی کمی در تفسیر گرافیک های پیشرفته داشتند . بنابراین ، کاربران ، قادر به نمایش دادن اطلاعات گرافیکی ارتقاء یافته نبودند . کسانی که اطاعات را فراهم می آورند باید راههای جدیـد نمـایش داده هـا را بـه صـورتگرافیکی و استفاده از تکنولوژی هایی جدید جهت استفاده از این گرافیک ها را بیابند . چند مثال در این راسـتا در زیـرآمده است.
۴-توصیه و ارتقاء رویکرد های مناسب برای آنالیز و تصمیم گیری
مهارتهای آماری و آنالیزی مناسب ، فضایی دیگر است که ضعف و محدودیت کـاربران در جامعـه طراحـی را نمایـانمی سازد . برای تعیین رویکرد های مناسب آنالیزی و ارائه راه حل های مشکلات طراحی و یاری در تصـمیم گیـری ،به کمک بیشتری نیاز است .
۱- برنامه هایی جهت ارائه و توسعه سیستم های تصمیم گیری مورد نیاز و اطلاعات ارتقاء یافته ها این روند را بهبود بخشند .
بسیاری از مفاهیم سیستم پشتیبانی تصمیم گیری برای کاربران بالقوه DDSS ،ناشناخته اسـت. در سـایه فعالیتهـایهماهنگ شده و همکاری ، کاربران و سرمایه گذاری احتمالی این سیستم مـی تواننـد ، پتانسـیل هـای ایـن سیسـتم رادریابند .
FHWA نقشی اصلی توسعه IHSDM را برعهده گرفته است . هدف ایـن اقـدام ۱۰ سـاله کـه میلیـون هـا دلار هزینـهبرداشته است ، توسعه رویکردی سیستیماتیک برای در نظر گرفتن مواد ایمنی در تصمیمات طراحی می باشد.
IHSDM در حال رشد مداوم می باشد و تمرکز آنالیز بر روی تجهیزات آنـالیزی اسـت ، کـه ایـن نیـاز بـه تجهیـزاتپشتیبانی تصمیم گیری را که در پروژه “CHRD تعیین شده است ، بیشتر نمایان می سازد . این موارد در زیـر آمـدهاند :
• فراهم آوردن روش های ارتقاء یافته برای طراحان جهت منظم کـردن و نمـایش داده هـای ایمنـی موجـود یـافراهم آمده، سیستم های مدیریت و جمع آوری ارتقاء یافته آتی.
• یاری رساندن طراحان در شناسایی مشکلات زیر لایه ای مرتبط با تاریخچه ایمنی یک محل از طریق استفاده از سیستم های تخصصی و روش های آماری مناسب.
• ایجاد یک چهار چوب جامع پشتیبانی تصمیم گیری که قادر به استفاده کارآمد از داده های ارتقاء یافته باشد.
• توسعه سیستمی که عملکرد های آنالیز ی و تصمیم گیری را برای به کارگیری در کل روند طراحـی ، بـا هـمترکیب کند.
• یاری رساندن به طراح درمستند سازی نتایج آنالیز و طرح.
IHSDM ، در سطح فدرالی ، برروی اهمیت فراهم آمدن داده های ایمنی با کیفیت به کاربران در یک محیط کا ر آمـد ،تأکید دارد . تا زمانیکه جمع آوری و مدیریت داده های ایمنـی ارتقـاء نیابـد ، تجهیـزات پیچیـده کمکـی طـراح از قبیـل IHSDM وDDSS دارای قابلیت اجرایی محدود خواهند بود . در بسیاری موارد ، از طریق اصـلاح رویکـرد مـدیریتیبرای جمع آوری و کنترل داده ها به همراه اصلاحات فنی ، می توان به این اهداف دست یافت .
۲- بررسی مجدد ساختار سازمانی و مؤسسه ای و محیط آنها جهت شناسایی موانع موجود در سر راه تغییرات و پیش بینی چگونگی تغییرات سازمانی برای حفظ عملکرد مؤثر.
موانع سازمانی و موسسه ای د رسر راه تغییرات موجـود ، همـانطور کـه پـیش از ایـن نیـز بیـان گردیـد ، در جامعـهطراحان آشکار شده است . هرچند که این تغییرات اختلال در عملکرد کنونی می شود ، ولی نقش تکنولوژی در عملکرد های کاری و دولتی ، نماینگر دورنمایی جدید، از به کارگیری و توسعه سیاست ها و روش های مدرن می باشد .
ابداعات و ابتکارات جدیدی هم اکنون در سطوح کشوری، استانی و محلی در استفاده از تکنولوژی برای ارتقاء کیفیـتداده های ایمنی مورد نیاز جامعه ایمنی ، وجود دارد . با این وجود موارد زیر نیز باید انجام شوند:
• نشان دادن ، یافته ها درسطوح ملی.
• تمرکز بیشتر بر روی ارتقاء کیفیت داده های ایمنی شـامل کسـب داده هـای بهتـر مـوارد فیزیکـی ، کنتـرل وخصوصیات ترافیکی راه.
• ترکیب داده های ایمنی بدست آمده از منابع غیـر م عمـول ماننـد فعالیـت هـای تعمیـر و نگهـداری ، نظـرات وهمشهریان و فایل های مدیریت روسازی.
• توجه به افزایش فشار در اعمال قانون و حذف گزارش دهی تصادفاتی که فقط خسارات مـالی در پـی داشـتهاند.
• شناسایی موانع زیر لایه ای که مانع تغییرات در مؤسسات به وسیله ایالتی برای استفاده از تکنولوزیکی های جدید می شوند.
• ایجاد یک چهار چوب جامع برای ارتقاء سیستمی که روش ها و تکنولوژیهای جدید در آن استفاده می شوند
از دیدگاه سازمانی ، نقش طرح برای ارتقاء ایمنی بحرانی است و طراحان برای انجام هر چه مـؤثر تـر نقـش خـود بـهداده های کافی نیاز دارند . به کارگیری DDSS می تواند فاصله بین ایمنی و طرح را با ارائه سیستمی که جوانب ایمنی از اجزاء اصلی آنالیز هستند ، کاهش دهد.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط