بررسی یکپارچه سیستمهای چندحاملی MC-CDMA ،MC-FH و سیستم جدید MC-FH-CDMA – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:181
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

بررسی یکپارچه سیستمهای چندحاملی MC-CDMA ،MC-FH و سیستم جدید MC-FH-CDMA – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

چكيده
مدولاسيون چند حاملي را مي توان از جمله راههـاي بـرون رفـت از مشـكلات پـيش روي نسـلهاي آينـدهمخابرات بيسيم در ارائه هرچه بهتر امكانات و سرويسهاي چند رسانه ايي با ريت بالا بـراي كـاربران نـام بـرد. از تلفيق سيستمهاي DS-CDMA – OFDM و همينطور FH-CDMA – OFDM بترتيـب سيسـتمهايMC-CDMA و MC-FH بوجود آمدند. نگاه منتقدانه محققان و دانشمندان علم مخابرات به نقاط ضـعف وقوت دو سيستم فوق مرزهاي دانش را در اين حوزه ها دستخوش تغييرات وسيعي قرار داده و ديري نپائيد تـا ازتلفيق ايـن دو سيسـتم جديـد، سيسـتمي تحـت عنـوانMC-FH-CDMA بـراي كاربردهـاي مختلـف درمحيطهاي چند رسانه ايي طراحي گردد.
در سيستم جديد ارائه شده براي شناسايي كاربران مختلف، دو كد امضا در نظـر گرفتـه شـده اسـت. يكـيزيرحاملهاي ارسالي را از زيرباندهاي فركانسي موجود انتخاب مي كند و كد امضاي ديگر نماد اطلاعاتي را مدوله مي نمايد. در اين نوشتار ضمن معرفي سيستم جديد MC-FH-CDMA و سيستم هـايMC-CDMA و MC-FH، سعي شده تا عملكرد هرسـه سيسـتم در محيطهـاي مختلـف بـدون فيـدينگ و فيـدينگ آهسـتههمبسته ريلي براي كانالهاي فراسو و فروسو مورد بررسي و ارزيابي قرار گيـرد . BPSK مدولاسـيون انتخـابي وMRC گيرنده تك كاربره مورد استفاده در اين بررسي بوده و امضاي دوم در سيستم هـا از نـوع والـش و شـبهنويز منظور گرديده است.
واژه هاي كليدي: فيدينگ آهسته همبسـته ريلـي، كـد امضـا، گيرنـدهMRC ، سرويسـهاي چندرسـانه اي، مدولاسيونهاي چندحاملي، كد شبه نويز، كد والش-هدمارد، سيستم شبه همزمان
Keywords: slow correlated Rayleigh fading, signature code, MRC detector, multimedia services, multi-carrier modulations, pseudo random code, WalshHadamard code, synchronous system,

مقدمه
در سال 1843 شبكه هاي مخابراتي با نصب سيستم مورس در مسير خط راه آهن واشينگتن-بالتيمور پا به عرصه وجود گذاشتند. در واقع پيش از آن، اولين پيام تلگرافي با عنوان (اعلام به دنيا)، توسط اف بي مورس در سال 1838 از يك خط 16 كيلومتري ارسال شده بود. سيستم هاي تلفني باسيم نيز توسط الكساندر گراهام بل در سال 1876 ابداع و براي مسافتهاي كم و افراد معدود جهت انتقال صدا بكار برده مي شد. با معرفي امواج راديويي توسط هرتز در سال 1888 امكان انتقال اطلاعات به محل هايي كه از نظر اقتصادي براي نصب كابل مقرون به صرفه نبودند، ممكن شد و ماركوني در سال 1897 اقدام به مخابره اولين پيام بي سيم كه آنرا راديو ناميد، نمود. سرانجام جهت نيل به هدف نهايي، سيستم هاي مخابراتي سيار مورد توجه واقع شدند. هرچند مخابرات راديويي و سيار با هدف ارسال و دريافت تلگراف پا به عرصه وجود گذاشت ولي با آغاز جنگ جهاني اول براي ارتباط بين كشتي ها مورد استفاده فراوان قرار گرفت. در سال 1948 شانون قضيه ظرفيت را ارائه كرد تا تكنولوژي مخابرات پيشرفت هاي شگرفي يابد و وسايل مخابراتي پيچيده و پيشرفته هر روز در زندگي بشر بيش از پيش توسعه يابند.
علاقه به داشتن وسايل كوچك و سبك جهت كاربردهاي مختلف مخابراتي نظير انتقال صوت و تصوير با هدف دسترسي آسان به اطلاعات جهاني و بين المللي و ارتباط با دوستان و بستگان، حجم وسيعي از تحقيقات دهه هاي اخير در حيطه مخابرات سيار را به خود اختصاص داده است. شايد اين رويكرد اختصاصي به مخابرات سيار بدليل حجم بالاي نقدينگي و بازار بسيار مناسب درآمدزاي آن كه ناشي از تعداد زياد مشتريان بوده، موجب پيشرفت چشمگير علم مخابرات شده است.
از طرف ديگر با افزايش ضريب نفوذ اينترنت و جايگزيني آن با ديگر وسايل ارتباط جمعي، درخواست كاربران را براي استفاده از دستگاه هاي مخابراتي كوچك، حجيم با قابليت ارسال و دريافت ديتا علاوه بر صوت و تصوير را افزايش داده و امروزه يك كامپيوتر شخصي قابل حمل و يا يك تلفن همراه براحتي اطلاعات مورد نياز(صوت، تصوير و ديتا) را دريافت و يا ارسال مي دارد.
مزيتهايي نظير تحرك پذيري1، هزينه كم و نصب سريع تجهيزات، تعمير و نگهداري آسان، توسعه و قابليتانعطاف پذيري بيشتر آن در تعامل با استانداردها و پروتكل هاي مخابراتي، باعث افزايش بكار گيري سيستمهاي مخابراتي بي سيم و علاقه به توسعه و پيشرفت چنين سيستم هايي در دنياي مخابرات امروز شده است. از آنجايي كه هر مزيتي حتماً در مقابل محدوديت و معايبي بررسي مي گردد سيستم هاي مخابراتي بيسيم نيز داراي محدوديتها و معايبي هستند كه از مهمترين آن مي توان به ظرفيت كانال هاي مخابراتي در دستيابي به سرعتهاي بالا اشاره نمود. در واقع استفاده بهينه از پهناي باند فركانسي در دسترس جهت سرعت بالاي ارسال داده با درنظر گزفتن دو عامل قابليت اعتماد2 براي بازسازي دوباره آن در طرف گيرنده و امنيت3 اطلاعات در كانال جهت جلوگيري از استفاده و دسترسي غير مجاز، مبحثي تحت عنوان روشهاي دسترسي چندگانه4 را تعريف مينمايد. دسترسي چندگانه با استفاده از تقسيم فركانسي (5FDMA)، تقسـيم زماني (6TDMA) و تقسـيم كد (7CDMA)، از عمـده ترين تكنيك هاي دستـرسـي چندگانه هستند.
روش دسترسي FDMA به عنوان اولين تكنيك دسترسي چندگانه در ساختار شبكه هاي بيسيم مورد استفاده قرار گرفت. در اين تكنيك باند فركانسي مجاز به قسمت هاي كوچكتر تقسيم شده و هريك از زيرباندها به يك كاربر اختصاص داده مي شود. در اين تكنيك با توجه به ميزان پهناي باند اختصاص داده شده به هريك از كاربران، ظرفيت شبكه تعيين مي شود. اين تكنيك داراي دو مشكل عمده مي باشد. اولاً از پهناي باند به طرز

1 mobility
2 reliability
3 security
4 multiple access
5 Frequency Division Multiple Access
6 Time Division Multiple Access
7 Code Division Multiple Access
مطلوبي استفاده نمي شود. ثانياً در شرايط وجود فيدينگ در يك فركانس خاص1 احتمال از دست دادن يك كانال بطور كامل نيز وجود دارد. عليرغم سادگي سيستم هاي مبتني بر FDMA، اين نقاط ضعف باعث پائين بودن ظرفيت اين تكنيك دسترسي چندگانه مي گردد. اما از آنجا كه در ابتداي ظهور شبكه هاي مخابراتي بيسيم، به علت اينكه اين شبكه ها تنها قادر به تبادل صوت و يا حداكثر صوت و ديتا بودند ظرفيت هاي موجود قادر به سرويس دهي به كاربران بوده و آهنگ ورود كاربران جديد به علت محدوديت و سادگي سرويس هاي ارائه شده در شبكه هاي مخابرات سيار چندان سريع نبوده است. از طرف ديگر با توجه به محدود بودن سرويس هاي ارتباطي موجود، اضافه شدن كاربران جديد تغيير شديدي در ظرفيت مورد نياز شبكه ايجاد نمي نمود.
بنابراين روند افزايش تقاضا براي سرويس هاي مخابراتي با روند گسترش شبكه هماهنگ بود.
اما كم كم با توسعه و گسترش شبكه هاي بي سيم و ارائه سرويس هايي كه نيازمند ظرفيت هاي بيشتري بودند، نياز به تكنيك هاي دسترسي چندگانه ايي كه قادر به ارائه ظرفيت بيشتري باشند، بشدت احساس شد.
با توجه به نقاط ضعف تكنيك FDMA، زمان زيادي از تولد اين تكنيك نگذشته بود كه بسياري از شركتهاي مخابراتي به فكر استفاده از زمان ارسال در تفكيك سيگنال كاربران مختلف، افتادند. اين تكنيك كه به TDMA معروف شد به علت رفتار بهتري كه در استفاده از پهناي باند و مقابله با فيدينگ در يك فركانس خاص2 از خود نشان مي دهد، به عنوان جايگزين مناسب FDMA مطرح شد.
در اين تكنيك با توجه به تعداد كاربران و حجم ديتاي مورد ارسال، زمان به واحد هايي بنام time slot تقسيم شده و هر كاربر داده هاي خود را در بازه هاي زماني مذكور ارسال مي دارد. در اين حالت علاوه بر اينكه استفاده مطلوبتري از پهناي باند فركانسي به عمل مي آيد، اثرات نامطلوب فيدينگ تنها متوجه يك كانال مخصوص نبوده و هرچند ممكن است كيفيت سيستم به مقدار جزئي كاهش يابد، ولي برخلاف FDMA هيچ كانالي بطور كامل خراب نمي شود. لذا اين تكنيك قادر به ارائه ظرفيتي بالاتر از FDMA مي باشد. البته بايد

1 Frequency Selective Fading
2 Frequency Selective Fading
گفت كه اين برتري باعث استفاده از تجهيزات پيچيده تري نسبت به FDMA است.
اين تكنيكها تا مدتها در سيستم هاي مخابراتي مختلف از جمله شبكه هاي بي سيم استفاده مي شد. ازآنجا كه TDMA قادر به ارائه ظرفيت هاي بالائي مي باشد، هم اكنون نيز از اين تكنيك در نسلهاي مختلفGSM استفاده مي شود. البته روشهاي بسياري از قبيل پرش فركانسي1، تخصيص كانال و تعيين طول time slot ها بصورت پويا2 تركيب دو نوع تكنيك دسترسي چندگانه فوق و… را به منظور افزايش ظرفيت شبكه مطرح مي نمايد. اما با وجود تمام تلاشهايي كه در زمينه افزايش ظرفيت و كيفيت شبكه هاي مبتني بر TDMA و FDMA انجام شد، تكنيكهاي دسترسي چندگانه فوق داراي يك مشكل اساسي و غيرقابل حل مي باشند كه آن ظرفيت نامي مشخص و ثابت آنهاست. به عبارت ديگر، در صورت افزايش تعداد كاربران از ظرفيت نامي شبكه، امكان سرويس دهي به كاربران جديد به هيچ وجه ميسر نمي شود و سرويس دهي به كاربران جديد، نيازمند نصب تجهيزات جديدي بوده كه خود يكي از نقاط ضعف مهم چنين شبكه هايي است كه زمينه ساز ارائه تكنيك جديدي به نام دسترسي چندگانه كد(3CDMA )گرديده است.[1]
در تكنيك دسترسي چندگانه CDMA از خاصيت دنباله هاي تصادفي استفاده مي شود. به عبارتي هر دنباله با ساير دنباله ها و همچنين نسخه هاي تأخير يافته خود ناهمبسته مي باشد. از اين خاصيت دنباله هاي تصادفي مي توان استفاده نمود و كدهايي به كاربران مختلف براي تفاوت بين سيگنالهاي اين كاربران و تفكيك آنها از همديگر ارائه داد.

در تكنيكهاي دسترسي چندگانه غير از CDMA، عامل تأثيرگذار بر كيفيت سيگنال هر كاربر، نسبت توان سيگنال مطلوب به توان نويز است. اما در CDMA، از آنجا كه كليه كاربران از پهناي باند مشتركي جهت ارسال ديتاي خود استفاده مي نمايند، عامل تأثيرگذار بر كيفيت سيگنال كاربران مختلف، ميزان تداخل ناشي از

1 Frequency Hopping
2 Dynamic
3 Code Division Multiple Access
ساير كاربران مي باشد. به عبارت ديگر، ار آنجا كه سيگنال ساير كاربران براي هر كاربر به عنوان تداخل محسوب مي گردد، افزايش تعداد كاربران تنها باعث افزايش سطح تداخل و كاهش ميزان1C/I و در نتيجه كاهش كيفيت ديتاي دريافتي براي هر كاربر مي گردد. بنابراين تنها محدوديت مطرح در اين زمينه، كيفيت مورد انتظار كاربران مي باشد.
در يك سيسـتم CDMA، كـاربران در زمـان و فركــانسهاي يكسـان بـه ارسـال مـي پردازنـد و تفكيـككاربران با استفاده از اختصاص جمله كدهاي گسترش دهندة متعامد به آنها، صورت مي پـذيرد . ايـن روش بـرپاية مخابرات طيف گسترده پايه گذاري شده كه در اواخر دهه 1970، بكارگيري تكنيكهاي طيف گسترده براي مخابرات سلولي كارآمد پيشنهاد شد.[2] قـابليت خوب اين سيسـتم ها در مقـابله با فيدينــگ چنـد مسـيره2، ايمني در مقابل پارازيت و احتمال استراق سمع پايـين، از تـوانايـي هاي بسـيار مطلـوب ايـن سيسـتم هـا مـيباشد.[3] دسترسي چندگانه با استفاده از تقسيم كد(CDMA)، بـه سـه روش عمـده3TH-4،FH-CDMACDMA و5DS-CDMA انجام مي شود. البته ذكر اين نكته الزامي است كه تحقيقات جهت بهبود عملكرد سيستم هاي مخابراتي مبتني بر روشهاي فوق با سرعت زياد درحال انجام اسـت . در واقـع ايـن روش هـا بـرايتبديل يك سيگنال باند باريك6 به سيگنال طيف گسترده، با توجه به برتري هاي آن ارائه شده اند.[4]
متداول ترين روشCDMA روش DS-CDMA مي باشد كه در آن هر بيت در دنباله اي شبه تصـادفيضرب مي شود و با توجه به باريكتر بودن پهناي پالس ها در دنباله شبه تصادفي پهنـاي بانـد-سـيگنال حاصـل افزايش مي يابد. در اين روش كاربرها در بعد زمان و فركانس مشترك هستند و جداسازي آنهـا در بعـد فضـاي

1 Carrier to Interference Ratio
2 Multipath Fading
3 Frequency-Hopping CDMA
4 Time-Hopping CDMA
5 Direct-Sequence CDMA
6 Narrow band
كد انجام مي شود. در واقع ميزان همبستگي1 موجود بين دنباله هاي شـبه تصـادفي كـاربران مختلـف قابليـتگيرنده در جداسازي اطلاعات مربوط به هركدام از آنها را تعيين مي كند. مشكل عمـدة ايـن روش پديـدة دور-نزديك است. هنگامي كه فاصلة فرستندة تداخل كننده تا گيرنده خيلي كمتر از فاصلة فرستندة اصلي تا گيرندهباشد، توان سيگنال تداخل نسبت به توان سيگنال اصلي مقدار قابل ملاحظه اي خواهدبود. ايـن امـر مـي توانـدعملكرد سيستم را مختل نمايد. بطور كلي مشـكل اساسـي روشDS-CDMA ايـن اسـت كـه پيـاده سـازيگيرندة بهينه براي اين سيستم در حضور تداخل باند محدود مشكل است.[5].

در روش FH-CDMA فركانس حامل براي هـر كـاربر ثابـت نيسـت و مطـابق يـك الگـوي پـرش شـبهتصادفي2 پس از هر بازه زماني Th تغيير مي كند. در واقع هر كاربر در طول بـازه هاي ز مـاني متـوالي كه تحت عنوان چيپ ها شناخته مي شوند، فركانس حامل ارسال خود را عوض مي كند. پهناي باندي كه پرش فركانسي روي آن انجام مي شود بسيار بيشتر از پهناي باند سيگنال اصلي مي باشد. در اين روش هر كـاربر در هـر زمـانكل پهناي باند را اشغال نكرده است و در بخش كوچكي از آن، اطلّاعات خود را ارسال مي كنـد . در روش FH-

1 Correlation
2 Pseudo code
CDMA نيازي به پيوستگي باند فركانسي وجود ندارد و مي توان از چند باند غير مجـــــاور بـه عنـوان بانـدفركــــانسي استفاده كرد. همچنين سيستـــم هاي مخابراتي FH-CDMA، كمتـر نسـبت بـه پديـده دور– نزديك حســـاس مي باشند.
برخي از مزاياي استفاده از تكنيك FH-CDMA در مقايسه با بقيه روش هاي طيف گسترده مي توان به موارد سنكرون سازي ساده تر، عملكرد مناسب در برابر مشكل دوري- نزديكي، قابليت مقابله با تداخل باند باريك اشاره داشت و همچنين از مهمترين معايب آن نيز مي توان به پيچيدگي در پياده سازي سيستم سينتي سايزر فركانسي، افزايش پهناي باند اشغال شده در نتيجه تغيير ناگهاني در سيگنال پيام هنگام تعويض فركانس، دشواري دمدولاسيون همدوس1 اشاره نمود.

سيستم هاي طيف گسترده مبتني بر جهش فركانس خود بر حسب نسبت نرخ پرش فركانس به نرخ اطلاعات به دو دسته با پرش فركانسي آهسته (2SFH) و با پرش فركانسي سريع (3FFH) تقسيم مي شوند. اگر نرخ پرش فركانس هر كاربر كندتر از نرخ اطلاعات آن باشد به آن سيستم SFH و در غير اين صورت به آن FFH گفته مي شود. از مزاياي سيستم هاي SFH مي توان به قابليت استفاده از آشكارسازي همدوس در آنها اشاره كرد. از معايب آن نيز به مدولاسيون از دست رفتن يك يا چند بيت از اطلاعات كاربران، در صورت استفاده هم زمان بيش از يك كاربر از يك فركانس معين براي ارسال اطلاعات، اشاره كرد. در مقابل سيستم هاي FFH تأمين دايورسيتي فركانسي دارند كه قابليت مقابله سيستم با فيدينگ چندمسيره را افزايش مي دهد. كه به دليل پرش سريع فركانس در سيستم هاي FFH استفاده از گيرنده همدوس در آنها امكان پذير نيست كه اين خود به كاهش بازدهي سيستم منجر مي گردد.
در روش TH-CDMA دنبالة شبه تصادفي، زمان ارسال را معين مي كند. به اين صورت كه زمان ارسال

1 Coherent
2 Slow Frequency Hopping
3 Fast Frequency Hopping
يك بيت به چيپ هاي كوچكي تقسيم مي شود، سپس در هر فرستنده يك (يا تعدادي) پالس با دورة زماني كمتر يا مساوي دورة زماني يك چيپ، در چيپ (يا چيپ هايي) كه توسط دنبالة شبه تصادفيِ مخصوص به آن كاربر معين شدهاند، ارسال ميشود. در اينجا هم چون دنباله هاي شبه تصادفي براي كاربران مختلف، متفاوت است، احتمال ارسال در زمان هاي مشابه براي كاربرهاي تداخل كننده، كاهش مييابد. در اين روش برخلاف روش قبل در صورت انتخاب مناسب الگوي پرش براي كاربران مختلف مي توان آنها را در بعد زمان از هم جدا نمود. در واقع اين سيستم طيف گسترده از نوع اجتناب تداخل1 مي باشد. تكنيكهاي طيف گسترده اساساً جهت سامانه هاي مخابراتي و هدايت شونده نظامي توسعه يافتند. در طول جنگ جهاني دوم، مهندسين رادار از تكنيهاي طيف گسترده براي كاستن از اختلالات عمدي دشمن جهت دستيابي به قدرت تفكيك بالا استفاده كردند. ولي امروزه جاي خود را در مخابرات شخصي باز كرده است و در ردپاي آنها را مي توان در كـلية عـرصه هاي مخابرات بي سـيم نظاره نمود. از جمله مزيتهاي اين سيسـتم ها مي توان به مقـابله با فيدينـگ چند مسيره2، ايمني در مقابل پارازيت و احتمال استراق سمع پايـين آنها اشاره داشت.

نتيجه گيري
از ديگر نتايج حاصله از شكلهاي ذكر شده در بالا مي توان به بهبود عملكرد سيستم ها در اثر اسـتفاده ازدرهم نهي فركانسي آنها براي استقلال ضرايب فيدينگ زيرحاملها اشاره نمود. كه اين بهبـود تنهـا درNu هـا وξهاي كوچكتر مشهودتر است. پس بهتر است كه درهم نهي فركانسي بـرايNu هـا وξ هـاي كـوچكتر مـورداستفاده قرار گيرد. همچنين MC-FH-CDMA با كد امضاي دوم والش، كمترين بهبود را از اين نظر نسـبتبه ديگر سيستم ها دارا مي باشد. همچنين حساسيت عملكرد همه سيستمها بـه جـزءMC-FH-CDMA بـاكد امضاي دوم والش، به تغييرات Nu در ξي ثابت در حالت استقلال ضـرايب فيـدينگ بسـيار چشـمگيرتر ازاين حساسيت در حالت همبستگي ضرايب ميباشد.
شكلهاي (5.8)، (5.9)، (5.21)، (5.22) و (5.23) درست همانند شكلهاي بالا بوده و فقط برحسب ξ در Nu ثابت ترسيم شده كه تفاوت عملكرد هر يك از سيستم ها در دوحالت همبستگي و استقلال ضرايب فيدينگ براي ξهاي كوچك محسوس مي باشد. شكلهاي (5.10)، (5.11)، (5.24)، (5.25) و (5.26) نيز نتايجي مشابه شكلهاي صفحه قبل ارائه مي نمايند و تنها تفاوت آنها در نوع كانال فيدينگ فروسويشان است.
عملكرد سيستم هاي MC-CDMA و MC-FH تابع بار كل سيستم يعني LD مي باشد. در شكل (5.12) عملكرد سيستم MC-FH-CDMA را در كانال فروسو بر حسب ξ و همبستگي و استقلال ضرايب فيدينگ نشان ميدهد. برتري عملكرد سيستم با كدهاي والش بر كارايي سيستم با كدهاي شبه نويز در اين شكل واضح است.
در محيط بدون فيدينگ نيز با توجه به شكلهاي (5.13) و (5.14) در مي يابيم كه عملكرد سيستمMC-FH-CDMA با امضاي دوم شبه نويز به ازاي LD ي ثابت با افزايش Nu بهبود يافته و برعكس در سيستم هاي MC-FH-CDMA با كد امضاي دوم والش اين عملكرد كاهش مي يابد. همچنين افت عملكرد سيستم ها در شكلهاي (5.16)، (5.17)، (5.29) و (5.30) در اثر افزايش Nu يا ξ خطي نبوده و با افزايش Nu يا ξ ميزان اين افت به سمت اشباع مي رود. و در سيستم MC-FH-CDMA طبق شكل (5.17) با كدهاي شبه نويز براي 1>ξ، عملكرد داراي حساسيت بسيار كمتري نسبت به تغييرات Nu مي باشد.

براساس آنچه تا اينجا ارائه شده است عملكرد سيستم هاي MC-CDMA با كدهاي والش، بهتر از ساير سيستم ها بوده و پس از آن بترتيب مي توان به عملكرد مناسب سستم هاي MC-FH-CDMA با كد امضاي دوم والش، سيستم MC-CDMA با كد امضاي شبه نويز، سيستم MC-FH-CDMA با كد امضاي دوم شبه نويز و در نهايت سيستم MC-FH اشاره نمود. يعني سيستم هايي كه از كد والش استفاده مي كنند كلاً بهتر از سيستم هايي هستند كه از كد امضاي دوم شبه نويز استفاده مي نمايند.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت