بررسی پخش بار کنترل کننده یکپارچه توان و کاربردهای آن درمحیط های تجدید ساختارشده – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:106
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

بررسی پخش بار کنترل کننده یکپارچه توان و کاربردهای آن درمحیط های تجدید ساختارشده – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
چکیده…………………………………۱

مقدمه…………………………………………۲

فصل اول:کنترل کننده یکپارچه توان…………………………..۳

۱-۱٫ مشخصهها و اصول عملکرد پایه………………………………………۳
۱-۱-۱٫ قابلیتهای مرسوم کنترل خط انتقال…………………………….۵
فصل دوم: مدلسازی کنترلکننده یکپارچه توان در مطالعات پخش بار………………….۱۰
۲-۱٫ مدلسازی کنترلکننده یکپارچه توان در مطالعات پخشبار با روش الموش……………..۱۱
۲-۱-۱٫ مبدل بدون تلفات خطوط تجهیزشده با UPFC………………….ا……….۱۱
۲-۱-۲٫ روابط پخشبار بهینه شامل UPFC…………………………………………ا…………….۱۸
۲-۲٫ مدلسازی کنترلکننده یکپارچه توان در مطالعات پخشبار با روش نوروزیان ………. ۲۰
۲-۲-۱٫ مدل UPFC جهت مطالعات پخش بار…………………………..ا……………………….۲۰
۲-۲-۱-۱٫ مدل منبع ولتاژ سری (مبدل)…………………………………………………۲۰
UPFC مدل .۲-۱-۲-۲ ……………………………………………………………..ا………..۲۲
۲-۲-۱-۳٫ مدل تزریقیUPFC برای معادلات پخشتوان………………………….۲۳
۲-۲-۲٫ ابعاد UPFC……………………………..ا…………………………۲۴
۲-۳٫ مدلسازی کنترلکننده یکپارچه توان در مطالعات پخشبار با روش نیوتن………………۲۶
۲-۳-۱٫ مدار معادل UPFC………………………ا………………..۲۶
۲-۳-۱-۱٫ مدل بر پایه منبع ولتاژ……………………………..۲۶
۲-۳-۱-۲٫ مدل نبوی نیاکی ایروانی……………………….۲۷
۲-۳-۱-۳٫ روابط UPFC جهت انجام معادلات پخش بار بهینه……………………۲۸
۲-۳-۱-۳-۱٫ معادلات توان UPFC………………ا……………۲۹
۲-۳-۱-۳-۲٫ تابع لاگرانژ UPFC……………..ا……………..۳۱
۲-۳-۱-۳-۳٫ تابع لاگرانژ خط DC……………..ا…………۳۲
۲-۳-۱-۳-۴٫ ضرائب توان UPFC…………..ا………………..۳۲
۲-۳-۱-۳-۵٫ معادلات خطی سازی شده……………………….۳۳
۲-۳-۲٫ حالتهای اولیه UPFC در حل معادلات پخش بار بهینه……………………….۴۰
۲-۳-۲-۱٫ دامنه ها و زوایای ولتاژ گرهی………………………………………………….۴۰
۲-۳-۲-۲٫ برنامه زمانی (فهرست توان اکتیو)……………………………………………۴۰
۲-۳-۲-۳٫ ضریب لاگرانژ……………………………………………………………………..۴۰
۲-۳-۲-۴٫ منبع سری……………………………………………………………………………۴۱
۲-۳-۲-۵٫ منبع موازی………………………………………………………………………….۴۱
۲-۳-۲-۶٫ بررسی محدودیتهای متغیرهای قابل کنترل UPFC………..ا……..۴۲

فصل سوم: انتخاب مدل کنترلکننده یکپارچه توان در مطالعات پخشبار………………………………….۴۳

۳-۱٫ مدل نیوتن – رافسون…………………………………..۴۵
۳-۲٫ مدل نبوی نیاکی ایروانی………………………………………۴۵

فصل چهارم: شبیه سازی پخشبار کنترلکننده یکپارچه توان در شبکه انتقال
سیستان و بلوچستان و شبکه نمونه ۲۴ شین IEEE……………..ا…….۴۵
۴-۱٫ شبکه انتقال سیستان بلوچستان………………………………..۴۵
۴-۱-۱٫ بررسی پخشبار اولیه شبکه سیستان و بلوچستان……………………….۴۷
۴-۱-۲٫ بررسی پخشبار شبکه سیستان و بلوچستان با UPFC…………ا………….۵۰
۴-۱-۳٫ بررسی پخش بار بهینه بر روی شبکه سیستان بلوچستان………………..۲۵
۴-۱-۴٫ بررسی پخش بار بهینه بر روی شبکه سیستان بلوچستان با UPFC…..ا…..۵۵
۴-۲٫ شبکه انتقال ۲۴ شین IEEE…………….ا……………۵۸
۴-۲-۱٫ بررسی پخش بار اولیه شبکه ۲۴ شین IEEE……………………ا………۶۰
۴-۲-۲٫ بررسی پخش بار شبکه ۲۴ شین IEEE با UPFC………..ا………..۶۴
۴-۲-۳٫ بررسی پخش بار بهینه بر روی شبکه ۲۴ شین IEEE……….ا…………..۶۸
۴-۲-۴٫ بررسی پخش بار بهینه بر روی شبکه ۲۴ شین IEEE با UPFC…….ا……..۷۲

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری………………………………………….۷۷

پیشنهادات………………………………………….۷۸

فهرست منابع لاتین…………………………………………..۷۹

فهرست منابع فارسی…………………………………………………۸۰

چکیده انگلیسی……………………………………………….۸۱

چکیده

کنترل کننده یکپارچه توان(UPFC) از عناصر جدید ادوات FACTS می باشد که قابلیتهای برجسته ای در تنظیم همزمان توان اکتیو و راکتیو به صورت مستقل از هم،بهبود رفتار سیستم در حالت دینامیک، کاهش تراکم و کاهش هزینه تولید را دارا می باشد. از موضوعات مهم این عنصر داشتن مدل مناسبی برای پخشبار میباشد.اولین مدل پخشبار در سال ۱۹۹۶ ارائه شد که تا کنون مطالعات زیادی روی آن صورت گرفت.در این پایاننامه مدلهای مختلف ارائه شده مورد ارزیابی قرار گرفت و از میان آنها مدل مناسب از نظر سادگی و عملی بودن برای پخشبار و پخشبار بهینه انتخاب شده است و صحت آن با شبیهسازی رایانه ای ب هوسیله نرمافزارهای MATLAB و PSAT به اثبات رسیده است.

مقدمه

جهان در قرن بیست ویکم با چالش های جدیدی برای محافظت از ساکنان اش ،منابع اش ومحیط زیست اش روبه رو است. الکتریسته که عامل اصلی تغییرات در قرن پیش بوده است در سال هایی که پیش رو است نیز بسیار سرنوشت ساز خواهد بود. اما در ابتدا زیرساخت صنعت برق خود باید دگرگون شود. درحال حاضر صنعت برق آمادگی لازم را برای برآوردن خواستههای اقتصاد دیجیتال آینده، دنیایی با رقابت افزاینده و محیط زیست در معرض خطر را ندارد. قوانین اخیر زیست محیطی ، مسائل مربوط به حق مسیر ، افزایش هزینههای ساخت و تنظیم مجدد و رشد سریع مصرف نیاز به استفاده از حداکثر ظرفیت ممکن سیستم های تولید و انتقال موجود را ایجاد میکند.
صنایع الکترونیکی به دنبال تجهیزاتی با عملکرد با انعطاف پذیری بیشتر در سیستمهای انتقال هستند که تا به کمک آنها محدودیت موجود در سیستم انتقال را کاهش داد. ادوات FACTS قادر هستند که انعطاف پذیری مورد نیاز سیستم انتقال را در حین عملکرد فراهم کنند .
مدل UPFC انحصاری و مرکب از جبرانسازهای سری و موازی سریع است و کنترل انعطافپذیری از شبکه برق را فراهم می کند. ویژگی UPFC ب هعنوان یکی از ادوات FACTS پیشرفته، توانایی تنظیم دامنه ولتاژ شین و زاویه فاز و امپدانس خط می باشد. این ویژگی قدرتمند UPFC سبب میشود که از این وسیله در کاربردهای زیادی از جمله پایدارسازی ولتاژ و فاز و همچنین افزایش ظرفیت خطوط انتقال موجود درشبکه استفاده کرد.

نتیجه گیری
از دیدگاه کنترل و جبرانسازی های مرسوم انتقال ،UPFC می تواند بطور همزمان بلادرنگ تمام یا هر ترکیبی از پارامترهای اصلی سیستم قدرت (ولتاژ انتقال، امپدانس خط و زاویه) که توان قابل انتقال را تعیین می کنند، کنترل کند. از این رو UPFC می تواند تمام اعمال جبران موازی راکتیو، جبران سری و جابجا کردن فاز را انجام داده و بدین وسیله چندین هدف کنترل عبور توان را برآورده نماید. از طرفی میتوان UPFC را یک کنترلکننده جامع توان عبوری در نظر گرفت که قادر به حفظ توان اکتیو و راکتیو از قبل تعیین شده در خط، بصورت مستقل از یکدیگر می شود. با این تعریف، عبارات مرسوم جبران سری، جابجایی فاز و غیره، بیمعنی به نظر میرسد. UPFC دامنه و زاویه ولتاژ سری تزریق شده را بصورت بلادرنگ ب هنحوی کنترل میکند که توان اکتیو و راکتیو عبوری از خط به منظور ارضای تقاضای بار در شرایط عادی و نیز در شرایط عملکرد موقت سیستم و بروز حوادث ، ثابت نگه داشته شده یا بطور مناسبی تغییر داده شود. UPFC در صورت داشتن ظرفیت کافی، میتواند این وظیفه جامع کنترل P و Q را در محدوده عملکرد وسیعی در هر زاویه انتقالی (عملی) انجام دهد.
علاوه بر مزایای آشکار محدود سازی خودکار توان و برنامهریزی توان، پاسخ دینامیکی سریع UPFC بطور خودکار, با اغتشاشهای گذرا مخالفت کرده و میتواند مانع نوسانات توان در خط شود.
نصب UPFC در خطوط شبکه برق باعث کاهش هزینه تولید و همچنین یکسان سازی هزینه حاشیه تولید(LMP) در شبکه های تجدید ساختارشده میشود.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط