بررسی پخش بار کنترل کننده یکپارچه توان و کاربردهای آن درمحیط های تجدید ساختارشده – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:106
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

بررسی پخش بار کنترل کننده یکپارچه توان و کاربردهای آن درمحیط های تجدید ساختارشده – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
چكيده…………………………………1

مقدمه…………………………………………2

فصل اول:كنترل كننده يكپارچه توان…………………………..3

1-1. مشخصهها و اصول عملكرد پايه………………………………………3
1-1-1. قابليتهاي مرسوم كنترل خط انتقال…………………………….5
فصل دوم: مدلسازي كنترلكننده يكپارچه توان در مطالعات پخش بار………………….10
2-1. مدلسازي كنترلكننده يكپارچه توان در مطالعات پخشبار با روش الموش……………..11
2-1-1. مبدل بدون تلفات خطوط تجهيزشده با UPFC………………….ا……….11
2-1-2. روابط پخشبار بهينه شامل UPFC…………………………………………ا…………….18
2-2. مدلسازي كنترلكننده يكپارچه توان در مطالعات پخشبار با روش نوروزيان ………. 20
2-2-1. مدل UPFC جهت مطالعات پخش بار…………………………..ا……………………….20
2-2-1-1. مدل منبع ولتاژ سري (مبدل)…………………………………………………20
UPFC مدل .2-1-2-2 ……………………………………………………………..ا………..22
2-2-1-3. مدل تزريقيUPFC براي معادلات پخشتوان………………………….23
2-2-2. ابعاد UPFC……………………………..ا…………………………24
2-3. مدلسازي كنترلكننده يكپارچه توان در مطالعات پخشبار با روش نيوتن………………26
2-3-1. مدار معادل UPFC………………………ا………………..26
2-3-1-1. مدل بر پايه منبع ولتاژ……………………………..26
2-3-1-2. مدل نبوي نياكي ايرواني……………………….27
2-3-1-3. روابط UPFC جهت انجام معادلات پخش بار بهينه……………………28
2-3-1-3-1. معادلات توان UPFC………………ا……………29
2-3-1-3-2. تابع لاگرانژ UPFC……………..ا……………..31
2-3-1-3-3. تابع لاگرانژ خط DC……………..ا…………32
2-3-1-3-4. ضرائب توان UPFC…………..ا………………..32
2-3-1-3-5. معادلات خطي سازي شده……………………….33
2-3-2. حالتهاي اوليه UPFC در حل معادلات پخش بار بهينه……………………….40
2-3-2-1. دامنه ها و زواياي ولتاژ گرهي………………………………………………….40
2-3-2-2. برنامه زماني (فهرست توان اكتيو)……………………………………………40
2-3-2-3. ضريب لاگرانژ……………………………………………………………………..40
2-3-2-4. منبع سري……………………………………………………………………………41
2-3-2-5. منبع موازي………………………………………………………………………….41
2-3-2-6. بررسي محدوديتهاي متغيرهاي قابل كنترل UPFC………..ا……..42

فصل سوم: انتخاب مدل كنترلكننده يكپارچه توان در مطالعات پخشبار………………………………….43

3-1. مدل نيوتن – رافسون…………………………………..45
3-2. مدل نبوي نياكي ايرواني………………………………………45

فصل چهارم: شبيه سازي پخشبار كنترلكننده يكپارچه توان در شبكه انتقال
سيستان و بلوچستان و شبكه نمونه 24 شين IEEE……………..ا…….45
4-1. شبكه انتقال سيستان بلوچستان………………………………..45
4-1-1. بررسي پخشبار اوليه شبكه سيستان و بلوچستان……………………….47
4-1-2. بررسي پخشبار شبكه سيستان و بلوچستان با UPFC…………ا………….50
4-1-3. بررسي پخش بار بهينه بر روي شبكه سيستان بلوچستان………………..25
4-1-4. بررسي پخش بار بهينه بر روي شبكه سيستان بلوچستان با UPFC…..ا…..55
4-2. شبكه انتقال 24 شين IEEE…………….ا……………58
4-2-1. بررسي پخش بار اوليه شبكه 24 شين IEEE……………………ا………60
4-2-2. بررسي پخش بار شبكه 24 شين IEEE با UPFC………..ا………..64
4-2-3. بررسي پخش بار بهينه بر روي شبكه 24 شين IEEE……….ا…………..68
4-2-4. بررسي پخش بار بهينه بر روي شبكه 24 شين IEEE با UPFC…….ا……..72

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
نتيجه گيري………………………………………….77

پيشنهادات………………………………………….78

فهرست منابع لاتين…………………………………………..79

فهرست منابع فارسي…………………………………………………80

چكيده انگليسي……………………………………………….81

چكيده

كنترل كننده يكپارچه توان(UPFC) از عناصر جديد ادوات FACTS مي باشد كه قابليتهاي برجسته اي در تنظيم همزمان توان اكتيو و راكتيو به صورت مستقل از هم،بهبود رفتار سيستم در حالت ديناميك، كاهش تراكم و كاهش هزينه توليد را دارا مي باشد. از موضوعات مهم اين عنصر داشتن مدل مناسبي براي پخشبار ميباشد.اولين مدل پخشبار در سال 1996 ارائه شد كه تا كنون مطالعات زيادي روي آن صورت گرفت.در اين پاياننامه مدلهاي مختلف ارائه شده مورد ارزيابي قرار گرفت و از ميان آنها مدل مناسب از نظر سادگي و عملي بودن براي پخشبار و پخشبار بهينه انتخاب شده است و صحت آن با شبيهسازي رايانه اي ب هوسيله نرمافزارهاي MATLAB و PSAT به اثبات رسيده است.

مقدمه

جهان در قرن بيست ويكم با چالش هاي جديدي براي محافظت از ساكنان اش ،منابع اش ومحيط زيست اش روبه رو است. الكتريسته كه عامل اصلي تغييرات در قرن پيش بوده است در سال هايي كه پيش رو است نيز بسيار سرنوشت ساز خواهد بود. اما در ابتدا زيرساخت صنعت برق خود بايد دگرگون شود. درحال حاضر صنعت برق آمادگي لازم را براي برآوردن خواستههاي اقتصاد ديجيتال آينده، دنيايي با رقابت افزاينده و محيط زيست در معرض خطر را ندارد. قوانين اخير زيست محيطي ، مسائل مربوط به حق مسير ، افزايش هزينههاي ساخت و تنظيم مجدد و رشد سريع مصرف نياز به استفاده از حداكثر ظرفيت ممكن سيستم هاي توليد و انتقال موجود را ايجاد ميكند.
صنايع الكترونيكي به دنبال تجهيزاتي با عملكرد با انعطاف پذيري بيشتر در سيستمهاي انتقال هستند كه تا به كمك آنها محدوديت موجود در سيستم انتقال را كاهش داد. ادوات FACTS قادر هستند كه انعطاف پذيري مورد نياز سيستم انتقال را در حين عملكرد فراهم كنند .
مدل UPFC انحصاري و مركب از جبرانسازهاي سري و موازي سريع است و كنترل انعطافپذيري از شبكه برق را فراهم مي كند. ويژگي UPFC ب هعنوان يكي از ادوات FACTS پيشرفته، توانايي تنظيم دامنه ولتاژ شين و زاويه فاز و امپدانس خط مي باشد. اين ويژگي قدرتمند UPFC سبب ميشود كه از اين وسيله در كاربردهاي زيادي از جمله پايدارسازي ولتاژ و فاز و همچنين افزايش ظرفيت خطوط انتقال موجود درشبكه استفاده كرد.

نتيجه گيري
از ديدگاه كنترل و جبرانسازي هاي مرسوم انتقال ،UPFC مي تواند بطور همزمان بلادرنگ تمام يا هر تركيبي از پارامترهاي اصلي سيستم قدرت (ولتاژ انتقال، امپدانس خط و زاويه) كه توان قابل انتقال را تعيين مي كنند، كنترل كند. از اين رو UPFC مي تواند تمام اعمال جبران موازي راكتيو، جبران سري و جابجا كردن فاز را انجام داده و بدين وسيله چندين هدف كنترل عبور توان را برآورده نمايد. از طرفي ميتوان UPFC را يك كنترلكننده جامع توان عبوري در نظر گرفت كه قادر به حفظ توان اكتيو و راكتيو از قبل تعيين شده در خط، بصورت مستقل از يكديگر مي شود. با اين تعريف، عبارات مرسوم جبران سري، جابجايي فاز و غيره، بيمعني به نظر ميرسد. UPFC دامنه و زاويه ولتاژ سري تزريق شده را بصورت بلادرنگ ب هنحوي كنترل ميكند كه توان اكتيو و راكتيو عبوري از خط به منظور ارضاي تقاضاي بار در شرايط عادي و نيز در شرايط عملكرد موقت سيستم و بروز حوادث ، ثابت نگه داشته شده يا بطور مناسبي تغيير داده شود. UPFC در صورت داشتن ظرفيت كافي، ميتواند اين وظيفه جامع كنترل P و Q را در محدوده عملكرد وسيعي در هر زاويه انتقالي (عملي) انجام دهد.
علاوه بر مزاياي آشكار محدود سازي خودكار توان و برنامهريزي توان، پاسخ ديناميكي سريع UPFC بطور خودكار, با اغتشاشهاي گذرا مخالفت كرده و ميتواند مانع نوسانات توان در خط شود.
نصب UPFC در خطوط شبكه برق باعث كاهش هزينه توليد و همچنين يكسان سازي هزينه حاشيه توليد(LMP) در شبكه هاي تجديد ساختارشده ميشود.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت