بررسی الگوی جریان روی سرریز و مکانیابی محل کاویتاسیون روی آن به روش حجم محدود

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی عمران (سازه های هیدرولیکی)
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:120
قالب بندی:pdf غیر قابل ویرایش

نحوه خرید

بررسی الگوی جریان روی سرریز و مکانیابی محل کاویتاسیون روی آن به روش حجم محدود

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

چکیده :

پدیدۀ کاویتاسیون روی سرریزها در اثر افزایش سرعت سیال و در نتیجه کاهش فشار روی میدهد. چنانچه میدانهای سرعت و فشار روی سرریز محاسبۀ شوند میتوان امکان و همچنین محل وقوع پدیدۀ کاویتاسیون را مشخص نمود. برای بررسی مشخصات میدان جریان روی این سازۀ هیدرولیکی میتوان از روش عددی حجم محدود استفاده کرد. در این تحقیق معادلات حاکم بر جریان آب روی سرریز شناسایی شدهاند و حل آنها با روش عددی حجم محدود بیان و مورد بررسـی قرار گرفته است.

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………….١

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..٢

-١فصل اول: پیشگفتار……………………………………………………………………………………………………۴

-١-١مقدمه……………………………………………………………………………………………………….۴

-٢-١ضرورت مسأله……………………………………………………………………………………………۴

-٣-١هدف از انجام تحقیق………………………………………………………………………………………۵

-۴-١دست آورد………………………………………………………………………………………………….۶

-٢فصل دوم: مرروی بر تحقیقات انجام شده ……………………………………………………………………………٨

-١-٢گذری بر تاریخ علم مکانیک سیالات…………………………………………………………………….٨

-٢-٢مروری بر روش حجم محدود ………………………………………………………………………….١٠

-٣-٢سرریز پلکانی……………………………………………………………………………………………١١

-١-٣-٢سرگذشت سرریز پلکانی ……………………………………………………………………………..١٢

-٢-٣-٢تحقیقات آزمایشگاهی………………………………………………………………………………….١۴

-٣-٣-٢مطالعات عددی………………………………………………………………………………………..١٧

-۴-٣-٢خلاصه فعالیتهای انجام شده…………………………………………………………………………..١٩

-٣فصل سوم: تحلیل دیفرانسیلی میدان جریان بر روی سرریز………………………………………………………٢١

-١-٣پیشگفتار………………………………………………………………………………………………….٢١

-٢-٣اصل بقاء جرم (معادلۀ پیوستگی)………………………………………………………………………٢٣

-١-٢-٣بدست آوردن معادله دیفرانسیل اصل بقاء جرم با استفاده از تئوری دایورژانس…………………..٢٣

-٢-٢-٣بدست آوردن معادله دیفرانسیل اصل بقاء جرم با استفاده از حجم کنترلی حدی……………………٢۵

-٣-٢-٣شکل دیگر معادلۀ پیوستگی…………………………………………………………………………..٢٨

-۴-٢-٣معادلۀ پیوستگی در مختصات استوانه ای……………………………………………………………٢٨

-۵-٢-٣شرایط خاص معادلۀ پیوستگی………………………………………………………………………..٣٠

-٣-٣اصل بقاء مومنتم خطی (معادلۀ کوشی)………………………………………………………………..٣١

-١-٣-٣بدست آوردن معادلۀ دیفرانسیل عمومی بقاء مومنتم خطی توسط تئوری دیورژانس………………٣٣

-٢-٣-٣بدست آوردن معادلۀ دیفرانسیل عمومی بقاء مومنتم خطی توسط حجم کنترلی حدی………………٣۴

-٣-٣-٣شکل دیگر معادلۀ کوشی ……………………………………………………………………………..٣٨

-۴-٣-٣بدست آوردن معادلۀ دیفرانسیل عمومی بقاء مومنتم خطی توسط قانون دوم نیوتن………………..٣٨

-۴-٣معادلات ناویر – استوکس……………………………………………………………………………….۴٠

-١-۴-٣پیشگفتار ……………………………………………………………………………………………….۴٠

-٢-۴-٣سیال نیوتنی و سیال غیرنیوتنی……………………………………………………………………….۴١

-٣-۴-٣بدست آوردن معادلات ناویر – استوکس برای جریان غیرقابل تراکم و همدما …………………….۴٣

-۴-۴-٣معادلات پیوستگی و ناویر – استوکس در سیستم مختصات کارتزین ………………………………۴٧

-۵-۴-٣معادلات پیوستگی و ناویر – استوکس در سیستم مختصات استونه ای …………………………….۴٧

-۴فصل چهارم: روش حجم محدود برای حل معادلات جریان……………………………………………………….۵٠

-١-۴توصیف ریاضی پدیدههای فیزیکی …………………………………………………………………….۵٠

-١-١-۴مفهوم معادله دیفرانسیل ……………………………………………………………………………….۵٠

-٢-١-۴بقاء خاصیتهای شیمیایی ………………………………………………………………………………۵٠

-٣-١-۴معادلۀ انرژی ………………………………………………………………………………………….۵١

-۴-١-۴معادلۀ مومنتم ………………………………………………………………………………………….۵١

-۵-١-۴معادلۀ انرژی جنبشی توربولانسی……………………………………………………………………۵١

-۶-١-۴معادله دیفرانسیل عمومی……………………………………………………………………………..۵٢

-٢-۴انتخاب صحیح سیستم مختصات ………………………………………………………………………..۵٣

-١-٢-۴مختصات یکطرفه و دوطرفه…………………………………………………………………………۵٣

-٣-۴روشهای عددی جهت حل معادلۀ دیفرانسیل حاکم……………………………………………………..۵۴

-١-٣-۴گسستهسازی …………………………………………………………………………………………..۵۴

-٢-٣-۴حل معادلات گسسته …………………………………………………………………………………..۵٧

-٣-٣-۴خصوصیات روشهای عددی ………………………………………………………………………..۶١

-۴-۴گسستهسازی معادله دیفرانسیل عمومی ………………………………………………………………..۶۴

-١-۴-۴انتشار…………………………………………………………………………………………………..۶۵

-٢-۴-۴افزایش یا کاهش سرعت تغییرات متغیر وابسته……………………………………………………..٧۵

-٣-۴-۴همرفت – انتشار……………………………………………………………………………………….٧۶

-۵-۴محاسبۀ میدان جریان…………………………………………………………………………………….٩٣

-١-۵-۴مشکلات پیشرو………………………………………………………………………………………..٩۴

-٢-۵-۴راه حل شمارۀ  :١شبکۀ جابجا شده……………………………………………………………………٩۶

-٣-۵-۴راه حل شمارۀ  :٢شبکۀ جابجا نشده…………………………………………………………………..٩٨

-۴-۵-۴تصحیح میدان فشار و سرعت …………………………………………………………………….. ١٠٠

-۵فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………. ١٠٧

منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………………………………… ١٠٨

فهرست منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………. ١٠٩

Abstract…………………………………………………………………………………………………….. 111

 

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط