بررسی انواع سیستم های حمل و نقل ریلی درون شهری

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی عمران - برنامه ریزي حمل و نقل و مهندسی ترافیک
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:130
قالب بندی:pdf غیر قابل ویرایش

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

چکیده

چکیده1

حمل و نقل ریلی در میان انواع سیست مهاي حمل و نقل عمومی درو نشهري، به علت دارا بودن ویژگی هایی مانند: ظرفیت بالاي جابجایی مسافر، ایمنی مناسب، صرفه جویی در مصرف سوخت، زمان بندي دقیق و قابلیت اعتماد به آن، جایگاه مناسبی در نظر برنامه ریزان حمل و نقل پیدا کرده است. با پیشرفت تکنولوژي، انواع سیستم هاي ریلی طراحی شده و در کشورهاي مختلف جهان، بر اساس میزان تقاضاي سفرهاي درونشهري، یک یا چند نوع از آنها در کریدورهاي مناسب مورد استفاده قرار می گیرند؛ که البته این موضوع با توجه به مطالعات و برنامه ریزي هاي حمل و نقل هر یک از شهرها صورت می پذیرد. در این سمینار – که در 6 فصل تهیه شده است – به بررسی سیستم هاي مختلف حمل و نقل ریلی درون شهري می پردازیم.

مقدمه2

رشد سریع جمعیت، وسعت شهرها و افزایش سفرهاي شهري، لزوم برنام هریزي بهتر براي سیستم هاي حمل و نقل درون شهري را ضروري ساخته است. بر این اساس مباحثی از قبیل حمل و نقل انبوه با تکیه بر شیوه هاي اقتصادي، جایگاه خاصی پیدا کرده است. در اغلب شهرهاي بزرگ دنیا، تاکید بر استفاده از حمل و نقل عمومی به عنوان سیستم غالب ترددهاي شهري، اصلی پذیرفته شده است که در این میان، استفاده از سیستم هاي ریلی مانند: تراموا، قطار سبک شهري، مترو و مونوریل، نقش وی ژهاي یافته اند و عوامل موثر کمی و کیفی بهره برداري از جمله ظرفیت، سرعت، ایمنی، راحتی، میزان هزی نهها، کاهش تولید آلاینده ها و… در انتخاب آنها مؤثر  میباشد.

در کشور ما نیز اقدامات بسیاري از جانب مسئولین براي ارتقاء سهم حمل و نقل عمومی در سفرهاي روزمره شهري انجام شده است که از جمله می توان به تدوین سیاستگذاري هاي کلان در مباحثی نظیر الگوي حمل و نقل اشاره نمود (ماده 30 قانون چهارم برنامه توسعه کشور) که صراحتاً گرایش به سمت حمل و نقل عمومی و افزایش امکانات پاسخگویی به تقاضاي سفرها با این شیوه، به میزان حداقل 75 درصد، را مطرح  میسازد. در میان سیستم هاي حمل و نقل عمومی سیستم اتوبوسرانی طی سالیان گذشته، به صورت سنتی، در شهرهاي کشورمان فعال بوده اند ولی اکنون نمی توانند پاسخگوي حجم بالاي تقاضا براي سفرهاي درون شهري باشند. لذا بکارگیري سیستم هاي مختلف حمل و نقل ریلی درو نشهري در کشور بخصوص براي کلانشهرها ضروري می باشد. به منظور انتخاب صحیح هر یک از انواع مختلف سیستم هاي حمل و نقل ریلی که نیاز به سرمای هگذاري هاي کلان و ایجاد زیرساخت هاي اساسی در این زمینه دارند، لازم است هر یک از این سیستم ها را به دقت مورد مطالعه قرار دهیم تا با شناخت نکات فنی و محدودیت هاي اجرایی هر یک از آنها، و بر اساس تقاضاي سفر و شرایط خاص هر شهر سیستم مورد نیاز انتخاب گردد.

این سمینار در شش فصل تنظیم شده است که شمارة منابع فارسی به صورت () و شماره منابع لاتین و سایت هاي اینترنتی به صورت [] نمایش داده شده است. در فصل دوم این مطالعه، با کاوش در متون، تاریخچه و مباحث مرتبط با موضوع سیستم حمل و نقل ریلی درو نشهري بررسی گردیده و در فصل سوم و چهارم با مشخصات کلی این نوع سیستم ها و دسته بندي آنها آشنا می شویم. در فصل پنجم برنام هریزي حمل و نقل همگانی براي اجراي خطوط قطار شهري را بیان نموده و در فصل ششم  نتیجهگیري سمینار آمده است.

فصل اول: کلیات 3

1-1- تعریف مسأله4
1-2- اهداف 7

فصل دوم: کاوش در متون 8

2-1- بررسی کتب و مقالات 9
2-2- تاریخچه استفاده از سیستم هاي ریلی درون شهري10

فصل سوم: شناخت مشخصات کلی قطارهاي شهري15

3-1- ویژگیهاي قطار شهري16
3-1-1- هدایت خارجی16
3-1-2- تکنولوژي ریلی17
3-1-3- نیروي محرکه الکتریکی17
3-1-4- تفکیک حق تقدم عبور18
3-2- تسهیلات و اجزاي اصلی 20
3-3- شاخص بهره برداري و سرویس دهی21
3-3-1- عملکرد سیستم21
3-3-2- سطح سرویس (LOS 22
3-3-3- نتایج بهره برداري 22
3-3-4- هزینه ها22

فصل چهارم: دسته بندي انواع سیستم هاي حمل و نقل ریلی درون شهري23

4-1- تراموا 24
4-1-1- ابعاد تراموا 25
4-1-2- زیر ساخت هاي سیستم تراموا 27
4-1-2-1- مسیر تراموا 27
4-1-2-2- ایستگاه هاي تراموا 28
4-1-2-3- سیستم هاي تامین انرژي 29
4-1-2-4- نصب چراغ و علایم 29
4-1-2-5- محل نگهداري تراموا 30
4-1-3- ترتیب عملیات طراحی 30
4-1-4- هزینه ها 31
4-1-5- نرخ گذاري کرایه در سیستم 31
4-1-6- مزایا و معایب سیستم تراموا 32
4-2- قطار سبک شهري 33
4-2-1- انعطاف پذیري قطارهاي سبک شهري 34
4-2-2- بررسی انواع سطوح عملکردي و بهره برداري از قطارهاي سبک شهري 36
4-2-3- هزینه سرمایه گذاري قطار سبک شهري 41
4-2-4- عوامل مؤثر در موفقیت سیستم هاي LRT 42
4-3- مونوریل 42
4-3-1- اجزاي سیستم مونوریل 46
4-3-2- مشخصات فنی 47
4-3-3- مزایا و معایب مونوریل 47
4-4- مترو 48
4-4-1- مزایا و معایب مترو 49
4-4-2- مشخصات فنی 50
4-4-3- قطارهاي مترو 51
4-4-4- نیروي محرکه 51
4-4-5- چراغ هاي ایمنی مسیر 51
4-4-6- شبکه خطوط مترو 51
4-5- سیستم هاي حمل و نقل ریلی حومه اي 52
4-6- سیستم حمل و نقل هدایت شده خودکار 52
4-7- سیستم واگن اتوماتیک 54

فصل پنجم: برنامه ریزي حمل و نقل همگانی براي اجراي خطوط قطار شهري 56

5-1- شناسایی کریدورهاي مناسب براي ایجاد سامانه ریلی 57
5-2- انتخاب موقعیت فضایی استقرار خطوط 58
5-2-1- روش همسطح 60
5-2-2- روش هوایی 64
5-2-3- روش کند و پوش 66
5-2-4- روش حفر تونل با ماشین تونل زنی 69
5-3- نتایج ارزیابی روش هاي مختلف استقرار خطوط 72
5-4- انتخاب سیستم مناسب 72
5-4-1- خصوصیات عملکردي 72
5-4-2- انطباق با شرایط جغرافیایی و بافت شهري 74
5-4-2-1- فاصله ایستگاه ها 75
5-4-2-2- حداکثر شیب طولی 76
5-4-2-3- حداقل شعاع قوس 76
5-4-3- ظرفیت سیستم هاي ریلی 78
5-4-3-1- مشخصات موثر در تعیین ظرفیت ناوگان سیستم هاي حمل و نقل انبوه 78
5-4-3-2- چیدمان داخلی واگن ها در سیستم هاي حمل و نقل همگانی انبوه 81
5-4-3-3- تعیین گنجایش ناوگان انواع مختلف سیستم هاي حمل و نقل ریلی شهري 82
5-4-3-4- ظرفیت انواع سیستمهاي حمل و نقل ریلی و نحوه محاسبه آن 85
5-4-4- هزینه هاي ساخت و بهره برداري 87
5-4-5- اثرات زیست محیطی 88
5-4-5-1- آلودگی صوتی 88
5-4-5-2- آلودگی دیداري 90
5-4-5-3- تأثیر برمیزان آلودگی هوا 90
5-4-6- فضاي اسمی مورد نیاز (فضاي اشغال شده از سطح زمین 91
5-4-7- مصرف انرژي 91
5-4-8- مدت زمان اجرا 92
5-4-9- اختلال در جریان ترافیک 92
5-4-10- ایمنی 93
5-4-11- سهولت دسترسی 94
5-5- ایستگاه ها 96
5-5-1- معرفی اجزاء و معیارهاي طراحی ایستگاه ها 97
5-5-2- سکوي ایستگاه 98
5-5-3- موقعیت ایستگاه ها در طول مسیر 102
5-5-4- انواع ایستگاه ها بر اساس نحوه استقرار ارتفاعی خط در طول مسیر 103
5-6- توقفگاه و تعمیرگاه مرکزي (دپو 107
5-6-1- انواع توقفگاه (دپو 107
5-6-2- موقعیت توقفگاه ها 109
5-7- تعیین تعداد ناوگان 111

فصل ششم: نتیجه گیري 112

نتیجه گیري 113
فهرست منابع115
فهرست منابع فارسی116
فهرست منابع لاتین117
118Abstract

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت