بررسی تأثیر لیپوزوم در رنگرزی کالای پشمی – نساجی

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی نساجی
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:114
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

بررسی تأثیر لیپوزوم در رنگرزی کالای پشمی – نساجی

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

چکیده
فصل ۱ : لیپوزوم ها و کاربرد آن در رنگرزی کالای پشمی
۱‐۱‐ ترکیب و ساختار اجزاء مورفولوژیکی پشم …………………………………..۲
۱‐۱‐۱‐ تأثیر ساختار مورفولوژیکی پشم بر رنگرزی کالای پشمی …………..۴
۱‐۱‐۲‐ شیمی جذب رنگ در پشم ……….۵
۱‐۲‐ لیپوزوم ها …………..۸
۱‐۲‐۱‐ ساختار لیپوزوم ها ………………….۸
۱‐۲‐۲‐ چگونگی شکل گیری لیپوزوم ها …………………………………………..۱۰
۱‐۲‐۳‐ رفتار فازی لیپوزوم ها ……………۱۳
۱‐۲‐۴‐ مواد مورد استفاده درتهیه لیپوزومها ………………………………………..۱۴
۱‐۲‐۵‐ روش کنترل اندازه وتوزیع اندازه لیپوزومها …………………………….۱۶
۱‐۲‐۶‐ پایداری لیپوزومها …………………۱۶
۱‐۲‐۷‐ روشهای تهیه لیپوزومها ………….۱۷
۱‐۲‐۷‐۱‐ روشهای تهیه لیپوزومهای بزرگ (LUV , MLV) …………………۱۸
۱‐۲‐۷‐۱‐۱‐ وزیکولهای چند جداره (MLV) ……………………………………۱۸
۱‐۲‐۷‐۱‐۲‐ وزیکولهای تک جداره بزرگ و متوسط (LUV) ……………..۱۹
۱‐۲‐۷‐۲‐ روش های تهیه لیپوزومهای کوچک (SUV) ………………………۲۲
۱‐۲‐۸‐ لسیتین ………….۲۲
۱‐۳‐ کاربرد لیپوزوم ها در رنگرزی پشم ……………………………………………۲۴
۱‐۳‐۱‐ مقدمه …………..۲۴
۱‐۳‐۲‐ مزایای بکارگیری لیپوزوم در رنگرزی پشم …………………………….۲۴
۱‐۳‐۳‐ کاربرد لیپوزوم در رنگرزی پشم ……………………………………………۲۵
۱‐۳‐۴‐ مکانیزم و نحوه عملکرد لیپوزومها در رنگرزی پشم ………………..۳۱
فصل ۲ : آزمایشات
۲‐۱‐ مقدمه ………………۳۵
۲‐۲‐ مواد و دستگاههای مورد استفاده …۳۵
۲‐۳‐ روش کار و انجام آزمایشات ………۳۶
۲‐۳‐۱‐ تهیه لیپوزوم ….۳۶
۲‐۳‐۲‐ منحنی کالیبراسیون رنگزاها …….۳۷
۲‐۳‐۳‐ آزمایش پایداری لیپوزوم ………..۳۹
۲‐۳‐۴‐ آزمایشات رنگرزی ……………….۴۰
۲‐۳‐۵‐ کالریمتری …….۴۳
۲‐۳‐۶‐ محاسبه K/S …۴۳
۲‐۳‐۷‐ ثبات رنگزا در برابر شستشو …..۴۴
۲‐۳‐۸‐ آزمایش استحکام نخ ……………..۴۴
۲‐۳‐۹‐ تصویر برداری بوسیله میکروسکوپ الکترونی SEM ……………….۴۴
فصل ۳ : نتایج
۳‐۱‐ بررسی پایداری لیپوزوم ……………..۴۷
۳‐۲‐ بررسی میزان رمق کشی نمونه های رنگرزی شده با رنگزای Irgalan Blue FBL …….۵۲
۳‐۳‐ بررسی میزان رمق کشی نمونه های رنگرزی شده با رنگزای Lanaset Blue 2R ……..۵۷
۳‐۴‐ بررسی نتایج کالریمتری …………….۶۱
۳‐۵‐ بررسی نتایج K/S ……………………..۶۶
۳‐۶‐ نتایج آزمایش ثبات شستشویی ……۷۰
۳‐۷‐ نتایج آزمایش استحکام ………………۷۳
۳‐۸‐ تعیین دمای بهینه رنگرزی ………….۷۶
۳‐۹‐ رنگرزی با استفاده از میکروکپسول رنگزا …………………………………..۷۸
۳‐۱۰‐ نتایج تصویربرداری میکروسکوپ الکترونی SEM …………………….۸۰
فصل ۴ : نتیجه گیری نهایی
۴‐۱‐ نتیجه گیری ………۸۸
۴ ‐۲‐ پیشنهادات ……….۹۰
منابع و مآخذ
منابع فارسی ……………….۹۱
منابع غیرفارسی …………..۹۲
ضمائم ……………………….۹۴
چکیده انگلیسی ………..۱۰۲

چکیده
لیپوزوم ها ذرات کروی می باشند که از بهم پیوستن مولکولهای آمفیفیل تشکیل شده اند و بـدلیلماهیت ساختمانی خود قادر به حمل مواد چربی دوست و آبدوست می باشند و در این تحقیق از آنهابه عنوان حامل هایی برای انتقال رنگزا به لیف پشم استفاده شـده اسـت. ایـن تحقیـق تهیـه لیپـوزومچندجداره (MLV) از لسیتین سویا و بکارگیری آن در رنگرزی کالای پشمی را شامل مـی شـود. بـهمنظور بررسی تأثیر لیپوزوم روی سرعت و دمای نهایی رنگرزی، رفتار رمق کـشی دو رنگـزای متـال کمپلکس ۲:۱ Irgalan Blue FBL و Lanaset Blue 2R در دو دمای °C۸۵ و جوش با غلظـت هـای متفاوت لیپوزوم بررسی شده است. نتایج نشان داده است که استفاده از لیپوزوم در رنگرزی تا قبـل ازدمای نهایی رنگرزی باعث افزایش جذب رنگزا و در نتیجه افزایش رمق کشی شده است. بـا رسـیدنبه دم ای نهایی و ماندگاری در این دما، لیپوزوم ها تخریب شده و به فـسفولیپیدهای معلـق در حمـامرنگرزی تبدیل می شوند و با قرارگیری روی سطح الیاف، رمق کشی نهایی را کاهش می دهند. رمـقکشی نهایی بدست آمده از نمونه رنگرزی شده با رنگزای Irgalan Blue FBL همراه بـا ۱% لیپـوزوم در°C۸۵ در مقایسه با نمونه رنگرزی شده در جوش و همراه بـا ۱% مـاده یکنواخـت کننـده Albegal SET بهتر بوده است. در رنگرزی با غلظت بهینه لیپوزوم ثبات شستشویی نمونـه هـا افـزایش یافتـه است. همچنین در نتایج استحکام نمونه های نخ رنگرزی شده با لیپوزوم تغییری مشاهده نشده است.

نتیجه گیری نهایی
لیپوزوم ها وزیکولهای مرکب از یک یا چند دولایه فسفولیپیدی متحدالمرکز هستند که این لایه هاتوسط آب یا بافر مایی از یکدیگر جدا شده اند. لیپوزوم ها بدلیل ماهیـت سـاختمانی خـود قـادر بـهحمل مولکولهای مواد آبدوست یا چربی دوست می باشند که این مـواد مـی تواننـد در فـضای مـائیدرون لیپوزوم محصور شوند و یا با لایه های چربی واکنش دهنـد . امـروزه تـلاش زیـادی در جهـتبکارگیری لیپوزوم ها در صنایع نساجی انجام می شود و در ایـن تحقیـق نیـز بـه بررسـی بکـارگیریلیپوزوم ها بعنوان حامل هایی برای انتقال رنگزا به لیف پشم پرداخته شده است. از مهمتـرین مزایـایبکارگیری این روش می توان به کاهش دمای رنگرزی و در نتیجه صرفه جویی در مـصرف انـرژی وجلوگیری از آسیب دیدن لیف اشاره کـرد. همچنـین بـدلیل سـازگاری ایـن مـواد بـا محـیط زیـستمشکلات و عوارض زیست محیطی در این روش به مقدار قابل ملاحظه ای کاهش می یابد.
در این تحقیق ابتدا لیپوزوم های چند جداره یاMLV از لسیتین سویا به روش آبپوشانی تهیه شدهو سپس به منظور بررسی اثر لیپوزوم در سرعت و دمای نهـایی رنگـرزی رفتـار رمـق کـشی کـالا دررنگرزی با دو رنگـزای متـال کمـپلکس ۲:۱ Irgalan Blue FBL و Lanaset Blue 2R در دو دمـای°C٨۵ و جوش همراه با غلظت متفاوت لیپوزوم مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج رمق کشی بدستآمده از این رنگرزی ها نشان می دهد که با بکارگیری لیپوزوم در رنگرزی پشم نفوذ و جـذب رنگـزادر ابتدای رنگرزی افزایش داشته است و با افزایش غلظت لیپوزوم رمق کشی بیـشتری حاصـل شـدهاست که این افزایش رمق کشی در رنگرزی برای نمونه های رنگرزی شده با رنگـزایIrgalan Blue FBL بیشتر بوده است. این روند را می توان به شباهت بین سـاختار دولایـهCMC پـشم بـا سـاختردولایه لیپوزوم، نقشCMC در انتقال و نفوذ رنگزا به درون لیف و اثرات متقابل آب گریـزی مربـوطدانست. لازم به ذکر است که اثر متقابل لیپوزوم – رنگزا علاوه بر نیروهای قطبـی بـین بخـش قطبـیفسفولیپید و گروههای قطبی رنگزا، اثر متقابل نیروها یا پیوندهای آب گریز بین محلهای غیر قطبی دراین ساختار ها را نیز شامل می شود و در نتیجه اثرهای متقابل لیپوزوم – رنگزا رابطه رنگزا با لیـف راتحت تأثیر قرار می دهد. همچنین در رنگرزیهای فوق مشاهده شده است که با افزایش دما و رسـیدنبه دمای نهایی رنگرزی روند دیده شده در ابتدای رنگرزی معکوس شده و میزان رمـق کـشی نهـاییپس از گذشت یک ساعت در دمای نهایی با افزایش غلظت لیپوزوم کاهش یافتـه اسـت کـه احتمـا ﹰلابدلیل تخریب لیپوزوم ها در دمای بالا و معلق بود ن چرب ها و بقایای لیپوزوم در حمام می باشد کـهمانع از جذب نهایی رنگزا و در نتیجه باعث کاهش رمق کشی شده اند.
در رنگرزی با رنگزای Irgalan Blue FBL رمق کشی نهایی بدست آمده از نمونه رنگـرزی شـدههمراه با ۱% لیپـوزوم در°C ٨۵ از نمونـه رنگـرزی شـده بـا ۱% Albegal SET در جـوش (رنگـرزیمتداول) بیشتر بوده است که نشان دهنده قابلیت لیپوزوم در کاهش دمـای رنگـرزی پـشم (در حـدود°C۱۰) می باشد و با نتایج تحقیقات مازا و همکارانش[۱۹] مطابقت داشته اسـت. البتـه ایـن نتیجـه درنمونه های رنگرزی شده با رنگزای Lanaset Blue 2R مشاهده نشده است بدین معنی که رمق کـشینهایی نمونه رنگرزی شده بهمراه ۱% و ۵/۰% لیپوزوم در°C ٨۵ به مقدار کمی از نمونـه شـاهد (۰%) و Albegal SET پائین تر بوده است. لازم به ذکر است که بکـارگیری لیپـوزوم در رنگـرزی نقـشی دریکنواخت کردن رنگ نمونه ها نداشته و نایکنواختی رنگی در غلظت های بـالای لیپـوزوم (۳% و ۴%) قابل مشاهده بوده است که منطبق بر نتایج تحقیقات اخیر مازا و همکارانش[۲۰] بوده است.
نتایج حاصل از آزمایش ثبات شستشویی نمونه ها نشان می دهد که ثبات شستشویی تمـام نمونـههای رنگرزی شده همراه به لیپوزوم با نمونه شاهد اختلاف چندانی نداشته و در غلظت بهینه لیپـوزوممقدار کمی افزایش نیز داشته است که احتما ﹰلا بـدلیل افـزایش سـهم نیروهـای غیـر قطبـی در پیونـد رنگزا – لیف بوده است.
با توجه به نتایج استحکام نمونه های نخ مشخص شد که بکارگیری لیپـوزوم در رنگـرزی کـالایپشمی اثر چندانی روی استحکام نمونه ها نداشته است.
به منظور تعیین دمای بهینه رنگرزی با لیپوزوم، رفتار رمق کشی نمونه های نخ رنگـرزی شـده بـههمراه غلظت بهینه لیپوزوم (۱%) در دمای مختلف مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که بهترین رنگرزی از نظر میزان رمق کشی در دو دمای °C۰٨ و °C٨۵ بدست آمده است.
همچنین تصویر برداری از نمونه ها توسـط میکروسـکوپ الکترونـیSEM نـشان مـی دهـد کـه دررنگرزی با غلظت بالای لیپوزوم (۲% و ۴%) بقایای لیپوزوم سطح الیاف را به مقدار کمی پوشـش دادهاست.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط