بررسی تأثیر لیزر روی ویژگی های رنگی پارچه پلی استر – نساجی

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی نساجی
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:140
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

بررسی تأثیر لیزر روی ویژگی های رنگی پارچه پلی استر – نساجی

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

عنوان صفحه

چکیده …………… ۱

مقدمه ……………. ۲

فصل اول : کلیات
۱ـ۱ـ پلی استر ………………. ۴
۱ـ۱ـ۱ـ فرآیند تولید الیاف پلی استر………… ۴
۷ ۱ـ۱ـ۲ـ خصوصیات فیزیکی و شیمیایی پلی استر
۸ ۱ـ۱ـ۳ـ رنگرزی پلی استر
۱ـ۲ـ لیزر ……… ۱۰
۱ـ۲ـ۱ـ ماهیت نور ……………… ۱۰
۱ـ۲ـ۲ـ اساس کار لیزر ………. ۱۸
۱ـ۲ـ۳ـ عناصر اساسی لیزر ……………….. ۲۰
۱ـ۲ـ۳ـ۱ـ چشمه خارجی یا دمنده …………….. ۲۰
۱ـ۲ـ۳ـ۲ـ محیط فعال یا تقویت کننده …………… ۲۰
۲۰ ۱ـ۲ـ۳ـ۳ـ کاواک اپتیکی یا تشدیدگر
۲۱ ۱ـ۲ـ۴ـ خواص نور لیزر
۱ـ۲ـ۴ـ۱ـ واگرایی کم و موازی بودن پرتو …………… ۲۱
۲۱ ۱ـ۲ـ۴ـ۲ـ شدت زیاد
۲۲ ۱ـ۲ـ۴ـ۳ـ همدوسی
۲۲ ۱ـ۲ـ۴ـ۴ـ تکفامی
۲۳ ۱ـ۲ـ۵ـ انواع لیزر
۱ـ۲ـ۵ـ۱ـ لیزر حالت جامد ………………. ۲۳
۲۳ ۱ـ۲ـ۵ـ۲ـ لیزر مایع رنگ
۲۴ ۱ـ۲ـ۵ـ۳ـ لیزر نیم رسانا
۲۴ ۱ـ۲ـ۵ـ۴ـ لیزر گازی
۲۵ ۱ـ۲ـ۶ـ لیزر ۲CO
۲۷ ۱ـ۲ـ۶ـ۱ـ لیزر با لوله بسته
۲۸ ۱ـ۲ـ۶ـ۲ـ لیزر با جریان گاز
۲۹ ۱ـ۲ـ۶ـ۳ـ لیزر با تخلیه عرضی در فشار اتمسفر (TEA)
۳۰ ۱ـ۳ـ کاربردهای لیزر در نساجی
۳۰ ۱ـ۳ـ۱ـ تأثیر پارامترهای لیزری بر تشکیل ساختار سطحی الیاف
۳۱ ۱ـ۳ـ۱ـ۱ـ اثر طول موج لیزر بر ساختار سطحی الیاف
۳۲ ۱ـ۳ـ۱ـ۲ـ اثر شدت و تعداد پالس لیزر بر ساختار سطحی لیف
۳۴ ۱ـ۳ـ۱ـ۳ـ مدل لگاریتمی تابع جهت ایجاد ساختار سطحی
۳۵ ۱ـ۳ـ۲ـ تأثیر لیزر بر خصوصیات نساجی الیاف پلی استر
۳۵ ۱ـ۳ـ۲ـ۱ـ اثر لیزر بر تغییر وزن و قطر الیاف
۳۶ ۱ـ۳ـ۲ـ۲ـ اثر لیزر بر مقاومت کششی و ازدیاد طول الیاف
۳۷ ۱ـ۳ـ۲ـ۳ـ اثر لیزر بر مقاومت سایشی نخ
۳۸ ۱ـ۳ـ۲ـ۴ـ اثر لیزر بر براقیت سطح الیاف
۳۹ ۱ـ۳ـ۲ـ۵ـ اثر لیزر بر قابلیت نفوذپذیری هوا در الیاف
۴۰ ۱ـ۳ـ۲ـ۶ـ اثر لیزر بر خصوصیات رنگرزی الیاف پلی استر
۴۱ ۱ـ۳ـ۲ـ۶ـ۱ـ اثر لیزر بر رمق کشی رنگرزی
۱ـ۳ـ۲ـ۶ـ۲ـ اثر لیزر بر انعکاس طیفی کالای رنگرزی شده ………………… ۴۳
۴۵ ۱ـ۳ـ۳ـ دستگاه لیزر طراح سطح کالا
۴۶ ۱ـ۳ـ۳ـ۱ـ مکانیزم ایجاد طرح بر سطح کالا توسط دستگاه لیزر

فصل دوم : تجربیات
۲ـ۱ـ مواد مورد استفاده …………… ۴۸
۲ـ۱ـ۱ـ مشخصات پارچه پلی استر مورد استفاده جهت انجام آزمایشات ………………. ۴۸
۴۸ ۲ـ۱ـ۲ـ مشخصات مواد رنگزا مورد استفاده جهت انجام آزمایشات
۴۹ ۲ـ۲ـ روش انجام کار
۲ـ۲ـ۱ـ روش انجام عملیات لیزر ……………. ۴۹
۵۱ ۲ـ۲ـ۲ـ روش انجام عملیات رنگرزی
۵۲ ۲ـ۲ـ۳ـ نحوه انجام آزمایش طیف سنجی
۵۳ ۲ـ۲ـ۴ـ نحوه انجام آزمایشات مربوط به تعیین ثبات رنگی
۲ـ۲ـ۴ـ۱ـ تعیین ثبات نوری ……………. ۵۳
۵۳ ۲ـ۲ـ۴ـ۲ـ تعیین ثبات مالشی
۵۴ ۲ـ۲ـ۴ـ۳ـ تعیین ثبات شستشویی
۲ـ۲ـ۵ـ نحوه تهیه تصاویر SEM …….ا…….. ۵۴
۵۴ ۲ـ۲ـ۶ـ نحوه انجام آزمون XRD
۵۵ ۲ـ۲ـ۷ـ روش تعیین سختی خمش پارچه
۵۶ ۲ـ۲ـ۸ـ روش انجام آزمایش جذب قطره آب

فصل سوم : نتایج و مباحث
۵۷ ۳ـ۱ـ طیف سنجی انعکاسی پارچه پلی استر لیزر شده
۵۷ ۳ـ۱ـ۱ـ اثر میزان power لیزر بر تغییر رنگ پارچه پلی استر
۵۸ ۳ـ۱ـ۲ـ اثر میزان Mark Speed لیزر بر تغییر رنگ پارچه پلی استر
۵۹ ۳ـ۱ـ۳ـ اثر میزان Jump Speed لیزر بر تغییر رنگ پارچه پلی استر
۳ـ۲ـ ثبات رنگی نمونه پارچه های پلی استر لیزر شده ……………….. ۷۰
۷۵ ۳ـ۳ـ مورفولوژی نمونه پارچه های پلی استر لیزر شده
۷۶ ۳ـ۴ـ کریستالینیتی نمونه پارچه های پلی استر لیزر شده
۳ـ۵ـ سختی خمش نمونه پارچه های پلی استر لیزر شده ……………………….. ۸۰
۳ـ۶ـ مدت زمان جذب آب نمونه پارچه های پلی استر لیزر شده ………………….. ۸۴
فصل چهارم : نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری ……………….. ۸۶

پیشنهادات ………………… ۸۷

پیوست ها …………………. ۸۸

فهرست منابع فارسی ………………….. ۹۹

فهرست منابع انگلیسی ………………….. ۱۰۰

چکیده انگلیسی ……………………. ۱۰۲

چکیده
در این تحقیق ، تأثیر تابش لیزر (۲CO) روی برخی ویژگی های پارچه پلی استر رنگرزی شده ، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. این ویژگی ها شامل خصوصیات رنگ رزی ،مورفول وژی س طحی ، کری ستالینیتی ، خمشو میزان جذب آب پارچه پلی استر می باشد .
برای همین منظور پا رچه پلی استر با رنگزاهای دیسپرس ۵۶ yellow 211 ، Blue و ۶۰ Red در دو حالت لیزر قبل از رنگرزی (L) و لیزر بعد از رنگرزی (D ) مورد آزمون قرارگرفته اند. بر اساس نتایج بدست آمده با افزایش شدت لیزر بر میزان تغییر رنگ پارچه های پلی استرزیاد می شود که این تغییر برای پارچه زرد در حالتL و برای پارچه های قرمز و آبی درحالتD بیشتر است. همچنین با افزایش شدت لیزر ، ثبات نوری و ثبات مالشی پارچه هایپلی استر افزایش یافته است. اما تغییر محسوسی در ثبات شستشویی آنها ایجاد نشده است. تصاویرSEM تهیه شده از نمونه پارچه های پلی استر حاکی از تغییر ساختار سطحی پارچه در اثر تابش لیزر می باشند . از سوی دیگر نتایج بدست آمده از آزمون  XRD نمونه پارچه های پلی استرنشان می دهند که با افزایش شدت لیزر ، اندازه کریستالی و درصد کریستالینیتی پارچه ها تغییر می آند. تأثیر شدت لیزر بر میزان خمش و همچنین جذب آبپارچه پلی استر به گونه ای است که با افزایش شدت لیزر از میزان خمش و جذب آب پارچه پلی استر کاهش می یابد.

مقدمه
در دهه ای گذشته تلاش های فراوانی در زمینه به رهگیری از تکنولوژیه ای پی شرفته درصنعت نساجی صورت گرفته است. یکی از این تلاش ها استفاده از تکنولوژی لیزر در زمینه های مختلف صنعت نساجی می باشد. ایجاد طرح و اشکال متنوع با استفاده از برشلیزری روی منسوج ، ایجاد طرح و اشکال مختلف از طریق تغییر رنگ یا بی رنگ کردن موضعی منسوج توسط لیزر ، اتصال منسوجات ترموپلاست به یکدیگر با استفاده از جوش لیزری (دوخت لیزری) ، تمیز کردن الیاف کشف شده از آثار باستانی توسط لیزر و بهبود ساختار سطحی الیاف به کمک لیزر به منظور ایجاد خواص ویژه در الیاف ، نمونه هایی ازبکارگیری تکنیک لیزر در صنعت نساجی به شمار می روند.
امروزه الیاف و منسوجات پلی استر بدلیل دارا بودن برخی خصوصیات مطلوب مانند استحکام و ثبات رنگی بالا ، یکی از کاربردی ترین و پرمصرف ترین منسوجات جهان محسوب می شوند. بالا بودن هزینه و میزان مصرف مواد و انرژی و همچنین آلودگی های زیست محیطی ناشی از فرآیندهای متداول چاپ و تکمیل کالاهای پلی استر از یکسو ، و وجود ویژگی های منحصر به فرد پرتو لیزر مانند واگرایی کم و موازی بودن ، شدت زیاد و هماهنگی از سویدیگر ، لزوم استفاده از تکنیک لیزر را به عنوان روشی دقیق و سریع در این زمینه بیش ازپیش آشکار می سازد. تابش لیزر بر پلی استر می تواند منجر به اصلاح ساختار سطحی آن گردد و خواص فیزیکی وشیمیایی آنرا تحت تأثیر قرار دهد. در نتیجه قابل باور است که اصلاح سطحی اثر مهمی برخصوصیات نساجی پلی استر داشته باشد.
نکته ای که در اینجا حائز اهمیت می باشد انتخاب نوع لیزر مناسب و همچنین تعیین پارامترهای لیزری مؤثر جهت ایجاد تغییر در ساختار سطحی منسوج پلی استر می باشد. در این تحقیق از لیزر گاز ۲CO به دلیل کاربرد عمده آن در علوم و صنعت ، استفاده گردید ومیزان تأثیر توان خروجی لیزر (Power) و سرعت لیزر (Mark Speed و Jump Speed) به عنوان پارامترهای لیزری مؤثر در اصلاح ساختار سطحی پارچه پلی استر مورد بررسیقرار گرفت . به منظور کشف این حقیقت که چه خاصیتی از پلی استر رنگرزی شده تحت تأثیر تابش لیزر واقع شده است ، آزمایشات و ابزارآلات مختلفی جهت سنجش و توصیف نمونه های عمل شده بکار گرفته شد. در این راستا از میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) جهت تهیه تصاویر از تغییر ساختار سطحی نمونه پارچه های لیزر شده به ره گرفته شد . همچنین تغییرات رنگی ناشی از تابش لیزر بر نمونه پارچه های پلی استر نیز بااستفاده از اسپکترو فتومتر انعکاسی مورد سنجش قرار گرفت. آزمون پ راش اشعهXRD) X ) به منظور تعیین اندازه کریستالی و درصد کریستالینیتی نمونه های لیزر شده با استفاده از یک دیفرکتومتر انجام شد. همچنین میزان سختی خمش ، میزان جذب آب و ثبات رنگی پارچه هایپلی استر لیزر شده نیز از موارد دیگری بودند که در این تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفتند.

نتیجه گیری
باتوجه به نتایج آزمایشات انجام شده بر پارچه های پلی استری که در دو حالت قبل از رنگرزی (L) و بعد از رنگرزی (D) تحت تابش لیزر قرار گرفته اند به نظر می رسد علل  پیدایش برخی از ویژگی ها در پارچه پلی استر رنگرزی شده قابل توجیه باشد.
اولین نکته ای که می بایست قبل از هر چیز مورد توجه قرار گیرد ، تنظیم پارامترهای لیزری به منظور کسب کیفیت مطلوب ازویژگی مورد نظر میباشد. به عنوان مثال از میان پارامترهای مورد بررسی ، تأثیر توان خروجی لیزر (Power) بر تغییر رنگ پارچه پلی استر بیش از سرعتهای لیزری (Mark Speed و Jump Speed) می باشد. همچنین تغییررنگ پارچه در اثر تغییراتMark Speed شدیدتر از تغییر رنگ پارچه در اثر تغییراتJump Speed می باشد. بدیهی است که با انتخاب مناسب مقادیرMark Speed ، Power و Jump Speed می توان به تغییر رنگ مورد نظر بر سطح پارچه دست یافت.
در بررسی علل تغییر رنگ پارچه پلی استر در اثر عملیات لیزر می توان گفت که در حالتلیزر قبل از رنگرزی ، تغییر رنگ پارچه را می توان ناشی از تغییر میزان جذب رنگزا دراثر تغییر ساختار سطحی پارچه توسط لیزر دانست.
در حالیکه در حالت لیزر بعد از رنگرزی ، تابش لیزر علاوه بر تغییر ساختار سطحی پارچه، باعث ایجاد تغییراتی در ساختار مولکول رنگزا نیز میگردد. در چنین حالتی ساختار مولکولی رنگزاهای ۵۶ Blue و ۶۰ Red بیش از ساختار مولکولی رنگزای ۲۱۱ yellow تحت تأثیر تابش لیزر قرار گرفته اند. علت این امر را میتوان در اختلاف س اختارآنتراکین ونی رنگزاه ای ۵۶ Blue و Red 60 ب ا س اختار آزوی ی رنگ زای ۲۱۱ yellow جستجو کرد.
در بحث تأثیر لیزر بر ثبات رنگی پارچه پلی استر ، نکته قابل توجه بالا رفتن ثبات رنگی اهماز ثبات نوری ، ثبات شست شویی و ثبات مالشی پارچه در حالت لیزر پس از رنگ رزی می باشد. علت این پدیده را می توان تثبیت حرارتی ناشی از انرژی لیزر معرفی نمود.
در مواردی که تغییر رنگ پارچه پلی استر همراه با حفظ لطافت و نرمی آن مدنظر است ،استفاده از تابش لیزر قبل از عملیات رنگرزی منطقی به نظر می رسد. چرا که در این حالت دراثر تنش های وارده بر پارچه در حین عملیات رنگرزی ، اتصالات ضعیفی که در اثرحرارت لیزر بین الیاف موجود در پارچه ایجاد شده از بین می رود و پارچه حالت منعطفتری نسبت به قبل از رنگرزی به خود می گیرد.
در مورد نقش عملیات لیزر بر میزان جذب آب توسط پارچه پلی استر ، همانطور که قبًلاً نیزاشاره شد ، جذب آب پارچه پلی استر در حالت لیزر قبل از رنگرزی بیشتر از حالت لیزر پساز رنگرزی می باشد. بطور کلی می توان گفت که تکنیک لیزر بعنوان روشی دقیق و سریع می تواند برخی ازویژگی های کاربردی را به طور همزمان در پارچه پلی استر ایجاد نماید.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط