بررسی تأثیر لیزر روی ویژگی های رنگی پارچه پلی استر – نساجی

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی نساجی
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:140
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

بررسی تأثیر لیزر روی ویژگی های رنگی پارچه پلی استر – نساجی

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

عنوان صفحه

چکیده …………… 1

مقدمه ……………. 2

فصل اول : کلیات
1ـ1ـ پلی استر ………………. 4
1ـ1ـ1ـ فرآیند تولید الیاف پلی استر………… 4
7 1ـ1ـ2ـ خصوصیات فیزیکی و شیمیایی پلی استر
8 1ـ1ـ3ـ رنگرزی پلی استر
1ـ2ـ لیزر ……… 10
1ـ2ـ1ـ ماهیت نور ……………… 10
1ـ2ـ2ـ اساس کار لیزر ………. 18
1ـ2ـ3ـ عناصر اساسی لیزر ……………….. 20
1ـ2ـ3ـ1ـ چشمه خارجی یا دمنده …………….. 20
1ـ2ـ3ـ2ـ محیط فعال یا تقویت کننده …………… 20
20 1ـ2ـ3ـ3ـ کاواک اپتیکی یا تشدیدگر
21 1ـ2ـ4ـ خواص نور لیزر
1ـ2ـ4ـ1ـ واگرایی کم و موازی بودن پرتو …………… 21
21 1ـ2ـ4ـ2ـ شدت زیاد
22 1ـ2ـ4ـ3ـ همدوسی
22 1ـ2ـ4ـ4ـ تکفامی
23 1ـ2ـ5ـ انواع لیزر
1ـ2ـ5ـ1ـ لیزر حالت جامد ………………. 23
23 1ـ2ـ5ـ2ـ لیزر مایع رنگ
24 1ـ2ـ5ـ3ـ لیزر نیم رسانا
24 1ـ2ـ5ـ4ـ لیزر گازی
25 1ـ2ـ6ـ لیزر 2CO
27 1ـ2ـ6ـ1ـ لیزر با لوله بسته
28 1ـ2ـ6ـ2ـ لیزر با جریان گاز
29 1ـ2ـ6ـ3ـ لیزر با تخلیه عرضی در فشار اتمسفر (TEA)
30 1ـ3ـ کاربردهای لیزر در نساجی
30 1ـ3ـ1ـ تأثیر پارامترهای لیزری بر تشکیل ساختار سطحی الیاف
31 1ـ3ـ1ـ1ـ اثر طول موج لیزر بر ساختار سطحی الیاف
32 1ـ3ـ1ـ2ـ اثر شدت و تعداد پالس لیزر بر ساختار سطحی لیف
34 1ـ3ـ1ـ3ـ مدل لگاریتمی تابع جهت ایجاد ساختار سطحی
35 1ـ3ـ2ـ تأثیر لیزر بر خصوصیات نساجی الیاف پلی استر
35 1ـ3ـ2ـ1ـ اثر لیزر بر تغییر وزن و قطر الیاف
36 1ـ3ـ2ـ2ـ اثر لیزر بر مقاومت کششی و ازدیاد طول الیاف
37 1ـ3ـ2ـ3ـ اثر لیزر بر مقاومت سایشی نخ
38 1ـ3ـ2ـ4ـ اثر لیزر بر براقیت سطح الیاف
39 1ـ3ـ2ـ5ـ اثر لیزر بر قابلیت نفوذپذیری هوا در الیاف
40 1ـ3ـ2ـ6ـ اثر لیزر بر خصوصیات رنگرزی الیاف پلی استر
41 1ـ3ـ2ـ6ـ1ـ اثر لیزر بر رمق کشی رنگرزی
1ـ3ـ2ـ6ـ2ـ اثر لیزر بر انعکاس طیفی کالای رنگرزی شده ………………… 43
45 1ـ3ـ3ـ دستگاه لیزر طراح سطح کالا
46 1ـ3ـ3ـ1ـ مکانیزم ایجاد طرح بر سطح کالا توسط دستگاه لیزر

فصل دوم : تجربیات
2ـ1ـ مواد مورد استفاده …………… 48
2ـ1ـ1ـ مشخصات پارچه پلی استر مورد استفاده جهت انجام آزمایشات ………………. 48
48 2ـ1ـ2ـ مشخصات مواد رنگزا مورد استفاده جهت انجام آزمایشات
49 2ـ2ـ روش انجام کار
2ـ2ـ1ـ روش انجام عملیات لیزر ……………. 49
51 2ـ2ـ2ـ روش انجام عملیات رنگرزی
52 2ـ2ـ3ـ نحوه انجام آزمایش طیف سنجی
53 2ـ2ـ4ـ نحوه انجام آزمایشات مربوط به تعیین ثبات رنگی
2ـ2ـ4ـ1ـ تعیین ثبات نوری ……………. 53
53 2ـ2ـ4ـ2ـ تعیین ثبات مالشی
54 2ـ2ـ4ـ3ـ تعیین ثبات شستشویی
2ـ2ـ5ـ نحوه تهیه تصاویر SEM …….ا…….. 54
54 2ـ2ـ6ـ نحوه انجام آزمون XRD
55 2ـ2ـ7ـ روش تعیین سختی خمش پارچه
56 2ـ2ـ8ـ روش انجام آزمایش جذب قطره آب

فصل سوم : نتایج و مباحث
57 3ـ1ـ طیف سنجی انعکاسی پارچه پلی استر لیزر شده
57 3ـ1ـ1ـ اثر میزان power لیزر بر تغییر رنگ پارچه پلی استر
58 3ـ1ـ2ـ اثر میزان Mark Speed لیزر بر تغییر رنگ پارچه پلی استر
59 3ـ1ـ3ـ اثر میزان Jump Speed لیزر بر تغییر رنگ پارچه پلی استر
3ـ2ـ ثبات رنگی نمونه پارچه های پلی استر لیزر شده ……………….. 70
75 3ـ3ـ مورفولوژی نمونه پارچه های پلی استر لیزر شده
76 3ـ4ـ کریستالینیتی نمونه پارچه های پلی استر لیزر شده
3ـ5ـ سختی خمش نمونه پارچه های پلی استر لیزر شده ……………………….. 80
3ـ6ـ مدت زمان جذب آب نمونه پارچه های پلی استر لیزر شده ………………….. 84
فصل چهارم : نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری ……………….. 86

پیشنهادات ………………… 87

پیوست ها …………………. 88

فهرست منابع فارسی ………………….. 99

فهرست منابع انگلیسی ………………….. 100

چکیده انگلیسی ……………………. 102

چکيده
در اين تحقيق ، تأثير تابش ليزر (2CO) روی برخی ويژگی های پارچه پلی استر رنگرزی شده ، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. اين ويژگی ها شامل خصوصيات رنگ رزی ،مورفول وژی س طحی ، کري ستالينيتی ، خمشو ميزان جذب آب پارچه پلی استر می باشد .
براي همين منظور پا رچه پلی استر با رنگزاهای ديسپرس 56 yellow 211 ، Blue و 60 Red در دو حالت ليزر قبل از رنگرزی (L) و ليزر بعد از رنگرزی (D ) مورد آزمون قرارگرفته اند. بر اساس نتايج بدست آمده با افزايش شدت ليزر بر ميزان تغيير رنگ پارچه های پلی استرزياد می شود که اين تغيير برای پارچه زرد در حالتL و برای پارچه های قرمز و آبی درحالتD بيشتر است. همچنين با افزايش شدت ليزر ، ثبات نوری و ثبات مالشی پارچه هایپلی استر افزايش يافته است. اما تغيير محسوسی در ثبات شستشويی آنها ايجاد نشده است. تصاويرSEM تهيه شده از نمونه پارچه های پلی استر حاکی از تغيير ساختار سطحی پارچه در اثر تابش ليزر می باشند . از سوی ديگر نتايج بدست آمده از آزمون  XRD نمونه پارچه های پلی استرنشان می دهند که با افزايش شدت ليزر ، اندازه کريستالی و درصد کريستالينيتی پارچه ها تغيير مي آند. تأثير شدت ليزر بر ميزان خمش و همچنين جذب آبپارچه پلی استر به گونه ای است که با افزايش شدت ليزر از ميزان خمش و جذب آب پارچه پلی استر کاهش مي يابد.

مقدمه
در دهه ای گذشته تلاش های فراوانی در زمينه به رهگيری از تکنولوژيه ای پي شرفته درصنعت نساجی صورت گرفته است. يکی از اين تلاش ها استفاده از تکنولوژی لیزر در زمينه های مختلف صنعت نساجی می باشد. ايجاد طرح و اشکال متنوع با استفاده از برشليزری روی منسوج ، ايجاد طرح و اشکال مختلف از طريق تغيير رنگ يا بی رنگ کردن موضعی منسوج توسط ليزر ، اتصال منسوجات ترموپلاست به يکديگر با استفاده از جوش ليزری (دوخت ليزری) ، تميز کردن الياف کشف شده از آثار باستانی توسط ليزر و بهبود ساختار سطحی الياف به کمک ليزر به منظور ايجاد خواص ويژه در الياف ، نمونه هايی ازبکارگيری تکنيک ليزر در صنعت نساجی به شمار می روند.
امروزه الياف و منسوجات پلی استر بدليل دارا بودن برخی خصوصيات مطلوب مانند استحکام و ثبات رنگی بالا ، يکی از کاربردی ترين و پرمصرف ترين منسوجات جهان محسوب می شوند. بالا بودن هزينه و ميزان مصرف مواد و انرژی و همچنين آلودگی های زيست محيطی ناشی از فرآيندهای متداول چاپ و تکميل کالاهای پلی استر از يکسو ، و وجود ويژگی های منحصر به فرد پرتو ليزر مانند واگرايی کم و موازی بودن ، شدت زياد و هماهنگی از سویديگر ، لزوم استفاده از تکنيک ليزر را به عنوان روشی دقيق و سريع در اين زمينه بيش ازپيش آشکار می سازد. تابش ليزر بر پلی استر می تواند منجر به اصلاح ساختار سطحی آن گردد و خواص فيزيکی وشيميايی آنرا تحت تأثير قرار دهد. در نتيجه قابل باور است که اصلاح سطحی اثر مهمی برخصوصيات نساجی پلی استر داشته باشد.
نکته ای که در اينجا حائز اهميت می باشد انتخاب نوع ليزر مناسب و همچنين تعيين پارامترهای ليزری مؤثر جهت ايجاد تغيير در ساختار سطحی منسوج پلی استر می باشد. در اين تحقيق از ليزر گاز 2CO به دليل کاربرد عمده آن در علوم و صنعت ، استفاده گرديد وميزان تأثير توان خروجی ليزر (Power) و سرعت ليزر (Mark Speed و Jump Speed) به عنوان پارامترهای ليزری مؤثر در اصلاح ساختار سطحی پارچه پلی استر مورد بررسیقرار گرفت . به منظور کشف اين حقيقت که چه خاصيتی از پلی استر رنگرزی شده تحت تأثير تابش ليزر واقع شده است ، آزمايشات و ابزارآلات مختلفی جهت سنجش و توصيف نمونه های عمل شده بکار گرفته شد. در اين راستا از ميکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) جهت تهيه تصاوير از تغيير ساختار سطحی نمونه پارچه های ليزر شده به ره گرفته شد . همچنين تغييرات رنگی ناشی از تابش ليزر بر نمونه پارچه های پلی استر نيز بااستفاده از اسپکترو فتومتر انعکاسی مورد سنجش قرار گرفت. آزمون پ راش اشعهXRD) X ) به منظور تعيين اندازه کريستالی و درصد کريستالينيتی نمونه های ليزر شده با استفاده از يک ديفرکتومتر انجام شد. همچنين ميزان سختی خمش ، ميزان جذب آب و ثبات رنگی پارچه هایپلی استر ليزر شده نيز از موارد ديگری بودند که در اين تحقيق مورد ارزيابی قرار گرفتند.

نتيجه گيری
باتوجه به نتايج آزمايشات انجام شده بر پارچه های پلی استری که در دو حالت قبل از رنگرزی (L) و بعد از رنگرزی (D) تحت تابش ليزر قرار گرفته اند به نظر می رسد علل  پيدايش برخی از ويژگی ها در پارچه پلی استر رنگرزی شده قابل توجيه باشد.
اولين نکته ای که می بايست قبل از هر چيز مورد توجه قرار گيرد ، تنظيم پارامترهای ليزری به منظور کسب کيفيت مطلوب ازويژگی مورد نظر میباشد. به عنوان مثال از میان پارامترهای مورد بررسی ، تأثير توان خروجی ليزر (Power) بر تغيير رنگ پارچه پلی استر بيش از سرعتهای ليزری (Mark Speed و Jump Speed) می باشد. همچنين تغييررنگ پارچه در اثر تغييراتMark Speed شديدتر از تغيير رنگ پارچه در اثر تغييراتJump Speed می باشد. بديهی است که با انتخاب مناسب مقاديرMark Speed ، Power و Jump Speed می توان به تغيير رنگ مورد نظر بر سطح پارچه دست يافت.
در بررسی علل تغيير رنگ پارچه پلی استر در اثر عمليات ليزر می توان گفت که در حالتليزر قبل از رنگرزی ، تغيير رنگ پارچه را می توان ناشی از تغيير ميزان جذب رنگزا دراثر تغيير ساختار سطحی پارچه توسط ليزر دانست.
در حاليکه در حالت ليزر بعد از رنگرزی ، تابش ليزر علاوه بر تغيير ساختار سطحی پارچه، باعث ايجاد تغييراتی در ساختار مولکول رنگزا نيز میگردد. در چنين حالتی ساختار مولکولی رنگزاهای 56 Blue و 60 Red بيش از ساختار مولکولی رنگزای 211 yellow تحت تأثير تابش ليزر قرار گرفته اند. علت اين امر را میتوان در اختلاف س اختارآنتراکين ونی رنگزاه ای 56 Blue و Red 60 ب ا س اختار آزوي ی رنگ زای 211 yellow جستجو کرد.
در بحث تأثير ليزر بر ثبات رنگی پارچه پلی استر ، نکته قابل توجه بالا رفتن ثبات رنگی اهماز ثبات نوری ، ثبات شست شويی و ثبات مالشی پارچه در حالت ليزر پس از رنگ رزی می باشد. علت اين پديده را می توان تثبيت حرارتی ناشی از انرژی ليزر معرفی نمود.
در مواردی که تغيير رنگ پارچه پلی استر همراه با حفظ لطافت و نرمی آن مدنظر است ،استفاده از تابش ليزر قبل از عمليات رنگرزی منطقی به نظر می رسد. چرا که در اين حالت دراثر تنش های وارده بر پارچه در حين عمليات رنگرزی ، اتصالات ضعيفی که در اثرحرارت ليزر بين الياف موجود در پارچه ايجاد شده از بين می رود و پارچه حالت منعطفتری نسبت به قبل از رنگرزی به خود می گيرد.
در مورد نقش عمليات ليزر بر ميزان جذب آب توسط پارچه پلی استر ، همانطور که قبًلاً نيزاشاره شد ، جذب آب پارچه پلی استر در حالت ليزر قبل از رنگرزی بيشتر از حالت ليزر پساز رنگرزی می باشد. بطور کلی می توان گفت که تکنيک ليزر بعنوان روشی دقيق و سريع می تواند برخی ازويژگی های کاربردی را به طور همزمان در پارچه پلی استر ايجاد نمايد.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت