بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان رباط کریم

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی مدیریت
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:114
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان رباط کریم

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان رباط‌کریم در سال ۸۶-۸۵ می‌باشد. روش پژوهش در این تحقیق روش آزمایشی بود. که در این پژوهش ابتدا ۲۰۰ نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شد که پس از انجام پیش آزمون از بین آنها دانش‌آموزانی که کمترین نمره سازگاری را کسب نمودند ۳۰ نفر به صورت تصادفی انتخاب و به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم گردیدند.

فهرست مطالب

فهرست مطالب……………………………………………………………………..      الف

فهرست جداول………………………………………………………………………     ث

فهرست نمودارها………….………………………………………………….……..     ث

چکیده……………………………………………………………………………..      ۱

فـصـل اول

کلیات تحقیق

مقدمه………………………………………………………………………………….. ۲

بیان‌مسئله…………………………….………………………………………………………….      ۳

ضرورت و اهمیت مسئله تحقیق…..……………………………………………………     ۵

اهداف پژوهش ……………………………………………………………………..      ۶

فرضیه‌های پژوهش …………………………………………………………………..۷

متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………….                ۷

تعاریف متغیرها(مفهومی و عملیاتی)……………………………………………………………. ………        ۸

تعریف نظری مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل  ………………………………………………..               ۸

تعریف عملیاتی مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل  ……………………………………………………….       ۸

تعریف نظری سازگاری …………………………………………………………………………………………..              ۹

تعریف عملیاتی سازگاری ………………………………………………………………………………………….             ۱۰

فصل دوم

ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه………………………………………………………………………………….. ۱۳

بخش اول: سازگاری و مبانی نظری آن……………………………….……………………   ۱۳

تعریف سازگاری  ………………………………………………………………………………………………..               ۱۳

عوامل موثربرسازگاری ……………………………………………………………………………….           ۱۴

انواع سازگاری ……………………………………………………………………………………………..                  ۱۷

روشها یا اشکال سازگاری ……………………………………………………………………………………   ۲۳

ملاکهای سازگاری مطلوب ……………………………………………………………………………………..           ۲۴

ویژگیهای افراد سازگار ……………………………………………………………………………….          ۲۵

بخش دوم: تحلیل رفتار متقابل …………………..…… ……….………………        ۲۷

نظریه تحلیل رفتار متقابل …………………………………………………………………………..    ۲۷

مبانی نظری تحلیل رفتار متقابل…………………………………………………………………..       ۲۸

الگوی حالات نفسانی …………………………………………………………………………………….            ۲۸

موقعیت‌های روانی و طرحهای زندگی …………………………………………………………….      ۳۲

آسیب شناسی روانی ……………………………………………………………………      ۳۴

الف : آسیب شناسی ساختی …………………………………………………………  ۲۴

ب: آسیب شناسی کارکردی ………………………………………………………………..        ۳۵

هدف درمان در تحلیل رفتار متقابل …………………………………………………………….           ۳۵

فرآیند گروهی در رویکرد تحلیل رفتار متقابل …………………………………………………            ۳۶

مشاوره و درمان ………………………………………………………………………………………………    ۳۸

الف : تحلیل درمان ساختار……………………………………………………………………………         ۳۸

ب: تحلیل درمان تبادلها ……………………………………………………………………………………..              ۳۹

ارزشهای مشاوره گروهی  ……………………………………………………………………………………    ۴۰

جمع بندی مطالب  …………………………………………………………………………………………………            ۴۲

بخش سوم: مروری برپیشینه  تحقیق …………………….……….……………………………….            ۴۳

مطالعات صورت گرفته در داخل کشور  ……………………………………………………………   ۴۳

مطالعات صورت گرفته در خارج از کشور ………………………………………………………………………               ۴۶

تحلیل و نتیجه گیری سازگاری از دیدگاه تحلیل رفتار متقابل ……………………………………………              ۴۸

فصل سوم

روش اجرای تحقیق

مقدمه…………………………………..…………………………………….….……………………               ۵۲

روش تحقیق…………………………………………………………………………….. ۵۲

جامعه آماری تحقیق…………. …………………………………………………………   ۵۲

نمونه و روش نمونه گیری … …………………….………………….……….. ……….  ۵۲

ابزاراندازه گیری و روایی وپایایی آن ……………………………………………………………………………….           ۵۳

پرسشنامه سینهاوسینگ …….………………………………………………………………………           ۵۳

پایایی پرسشنامه سینهاوسینگ …….………………………..…………..…………………………..       ۵۵

روایی (اعتبار) پرسشنامه سینهاوسینگ . …….………………………..…………..…………….           ۵۵

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها………… ………….………………………..…………..…………….      ۵۶

شیوه اجرا ومراحل انجام پژوهش …….………………………..…………..………………………..      ۵۶

گزارش جلسات مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل  …….………………………….   ۵۷

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل اطلاعات

مقدمه…………………….. ………………….….……………………   ۶۰

اطلاعات توصیفی مربوط به مشخصات دموگرافیک نمونه‌های تحقیق………..       ۶۲

تجزیه و تحلیل داده‌ها……………………………………………………. ۷۳

فرضیه اصلی …………………………………………………………………………………………………….               ۷۴

فرضیه فرعی اول ………………………………………………………..……….. ……………………..     ۷۵

فرضیه فرعی دوم ……………………………………………………… ………………..………..               ۷۶

فرضیه فرعی سوم ………………………………………………………………………… ………………….               ۷۷

فرضیه فرعی چهارم ……………………………………………………………………..……………………                ۷۷

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

مقدمه…………………………………..… … ……..………………….….……………     ۸۰

یافته‌های پژوهش ……………………………….………… ……..………………….…….    ۸۰

الف : نتایج حاصل از توصیف داده ها …………………………………………………………………….   ۸۰

ب: بحث و تفسیر نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه ها ……………………………………………….  ۸۱

پـیشنـهادات تحقیق………………………………………………………………………..……….. ۸۷

الف- پیشنهادهای  برخاسته از پژوهش …………………….……………….…. ……………………………..             ۸۷

ب- پیشنهادات برای انجام تحقیقات بعدی………………………….….…………… …..         ۸۸

محدودیتها …………………………………………………………………………………………………………..         ۸۸

منـابـع

منابع فارسی…………………………….…………………………………….….………………      ۹۰

منابع لاتین…………………………………………………………………….….………….……     ۹۵

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط