بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان از دیدگاه ذی نفعان

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی مدیریت
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:199
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان از دیدگاه ذی نفعان

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین تیپهای شخصیتی مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس ابتدایی ناحیه ۵ مشهد انجام گرفت. فرضیه اصلی این پژوهش این است که بین تیپهای شخصیتی مدیران و اثر بخشی آنان رابطه وجود دارد. جامعه آماری این تحقیق مدیران می‌باشند که گروه مورد بررسی ۱۰۴ نفر می‌باشند که از میان آنها ۴۰ نفر به عنوان نمونه برگزیده شدند حجم نمونه برای گروه ذی نفعان ۱۲۰ نفر می‌باشد که هر دو نمونه به شیوه ی نمونه گیری تصادفی ساده بوسیله را یا نه انتخاب شدند ابزار گرد آوری اطلاعات در این پژوهش ۲ پرسش نامه به شرح زیر می‌باشد.

۱-            پرسشنامه تیپ شخصیتی مایرز- بریگز که پرسشنامه هنجار شده است و برای تعیین تیپ شخصیتی توسط مدیران پاسخ داده شده است.

۲-            پرسشنامه اثر بخشی مدیر که توسط محققین ساخته شده و توسط اساتید مدیریت اجرا و تایید گردیده است که این پرسشنامه توسط گروه ذینفعان (معلمین، انجمن اولیاء، مربیان و دانش آموزان) پاسخ داده شد.

روش تحقیق در این بررسی همبستگی است و برای آزمون فرضیه اصلی از آزمون جداول توافقی استفاده شده است برای تحلیل داده‌ها از نرم افزار (SPSS) استفاده شده است، نتایج بدست آمده عبارتند از:

۱-            بین تیپ شخصیتی مدیران و اثر بخشی آنان رابطه وجود دارد.

۲-            مدیرانی که دارای تیپ شخصیتی “ESTJ” هستند از اثر بخشی بالایی برخوردارند.

۳-            مدیرانی که دارای تیپ شخصیتی “ISTJ” هستند از اثر بخشی بالایی برخوردار هستند.

۴-            مدیرانی که دارای تیپ شخصیتی “”ESTP هستند از اثر بخشی متوسط برخورداند.

۵-            مدیرانی که دارای تیپ شخصیتی “ISTP” هستند از اثر بخشی پایین برخورداند.

نتایج بدست آمده گویای این مطلب است که مدیرانی که تیپهای خاصی شخصیتی داشته باشند اثر بخشی بیشتری دارند.

فهرست مطالب

فصل اول ۱

۱-۱ مقدمه               ۲

۱-۲- بیان مسئله      ۴

۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش            ۸

۱-۴- اهداف پژوهش                ۱۰

۱-۵- فرضیه‌های پژوهش        ۱۰

۱-۶- متغیرها و تعاریف آنها   ۱۱

۱-۶-۱ تعاریف نظری متغیرها                ۱۱

۱-۶-۲ تعاریف عملیاتی متغیرها             ۱۲

۱-۷- تعاریف اصطلاحات       ۱۳

فصل دوم: پیشینه تحقیق          ۱۵

۲-۱ شخصیت         ۱۶

۲-۲ تعاریف شخصیت            ۱۶

۲-۳ حوزه‌های شخصیت         ۱۸

۲-۳-۱ ساختار         ۱۹

۲-۳-۲ فرآیند           ۱۹

۲-۳-۳ رشد و نمو   ۲۰

۲-۳-۴ آسیب شناسی روانی و تغییر رفتار              ۲۲

۲-۴  مضامین عمده در نظریه شخصیت ۲۲

۲-۴-۱ وحدت رفتار و مفهوم خویشتن     ۲۴

۲-۴-۲ سطوح مختلف آگاهی و مفهوم ناهشیار        ۲۵

۲-۴-۳  رابطه بین شناخت، عواطف و رفتار مشهود               ۲۶

۲-۴-۴  اثرات گذشته، حال و آینده بر رفتار            ۲۶

۲-۵ نظریه‌های شخصیت        ۲۷

۲-۵-۱ نظریه روان کاوی در شخصیت  ۲۷

۲-۵-۲ زیگموند فروید             ۲۷

۲-۵-۳ نظریه روان پویشی فروید(روانکاوی در شخصیت):   ۲۹

۲-۵-۴ سطوح شخیت: هشیار۳، نیمه هشیار۲ و ناهشیار        ۲۹

۲-۵-۵ ساختار شخصیت: نهاد، من و فرامن           ۳۰

۲-۶ نظریه نوروان کاوی        ۳۳

۲-۶-۱     کار گوستاو یونگ   ۳۳

۲-۶-۲ نکات برجسته ی نظریات یونگ  ۳۶

۲-۷ روان شناسی فردی          ۳۶

۲-۷-۱     آلفرد آدلر ۳۶

۲-۷-۲ بررسی نظریات آدلر   ۳۷

۲-۸ نظریه اختلالات شخصیتی              ۳۹

۲-۸-۱ کارن هورنای              ۳۹

۲-۸-۲ بررسی نظریات هورنای             ۴۰

۲-۹ نظریه روان پزشکی بین فردی        ۴۱

۲-۹-۱     هری استاک سالیوان ۴۱

۲-۹-۲ بررسی نظریات سالیوان              ۴۲

۲-۱۰      تظریه پدیدار شناختی (فرد- محور)         ۴۳

۲-۱۰-۱ کارل راجرز             ۴۳

۲-۱۰-۲ بررسی نظریات و کارهای راجرز            ۴۴

۲-۱۰-۳ تشکیل رویکرد پدیدار شناختی راجرز      ۴۵

۲-۱۰-۴ ساختار شخصیت از دیدگاه راجرز            ۴۶

۲-۱۱      نیازهای زیستی و روانی در پیدایی شخصیت          ۴۷

۲-۱۱-۱آبراهام مازلو              ۴۷

۲-۱۲      نظریه رویکرد صفات در شخصیت         ۴۸

۲-۱۲-۱گوردون آلپورت         ۴۸

۲-۱۲-۲ بررسی نظریات آلپورت            ۴۹

۲-۱۳ نظریه چندبعدی شخصیت             ۵۱

۲-۱۳-۱هانس ج آی سنک        ۵۱

۲-۱۳-۲بررسی نظریات آیسنک             ۵۲

۲-۱۳-۳ ابعاد اساسی شخصیت               ۵۳

۲-۱۴      نظرریه رویکرد تحلیلی عاملی صفات     ۵۴

۲-۱۴-۱ریموند کوته               ۵۴

۲-۱۴-۲ بررسی نظریات کتل در شخصیت            ۵۴

۲-۱۵      نظریات رابطه شغل و شخصیت             ۵۶

۲-۱۵-۲ شخصیت نوع A        ۵۹

۲-۱۵-۳ شخصیت نوع B        ۶۰

۲-۱۶ بررسی چند خصوصیت شخصیتی در شغل  ۶۲

۲-۱۶-۱ اثر کانون کنترل       ۶۲

۲-۱۶-۲ ماکیاول گرایی          ۶۳

۲-۱۶-۳ مناعت طبع یا عزت نفس.         ۶۵

۲-۱۶-۴ سازگاری با موقعیت ۶۶

۲-۱۶-۵خطر پذیری               ۶۷

۲-۱۷ شخصیت از دیدگاه اسلام و قرآن   ۶۸

۲-۱۷-۱  شخصیت در قرآن    ۶۹

۲-۱۸ تیپ شناسی    ۷۱

۲-۱۹ نظریه‌های تیپ شناسی  ۷۳

۲-۱۹-۱ زندگینامه  ۷۳

۲-۱۹-۲نظریات رورشاخ در سنجش شخصیت      ۷۴

۲-۱۹-۳ تیپ شناسی در تست رورشاخ   ۷۵

۲-۲۰      ظریه ساخت بدن و خلق وخوی               ۷۶

۲-۲۱ نظریه شلدن (ریخت شناسی)        ۷۸

۲-۲۲ نظریه تیپ گال و جمجمه شناسی روانی:      ۷۹

۲-۲۳ تیپ‌شناسی یونگی         ۷۹

۲-۲۳-۱ اساس درک واقعی ذهنی از نظر یونگ     ۷۹

۲-۲۳-۲ کارکردهای غیر عقلانی           ۸۰

۲-۲۳-۳ کارکردهای عقلانی   ۸۰

۲-۲۳-۴ روابط کارکردی        ۸۱

۲-۲۳-۵ انواع کارکرد             ۸۲

۲-۲۳-۶ تیپ‌های روان‌شناختی یونگ     ۸۴

۲-۲۳-۷ توصیف تیپ‌های شانزده‌گانه     ۸۵

۲-۲۳-۸ اهمیت شناخت تیپ‌های روانشناختی         ۹۰

۲-۲۳-۹ نقد تیپ شناسایی یونگی            ۹۱

۲-۲۴ اثر بخشی      ۹۳

۲-۲۵ شاخصهای اثربخشی از دیدگاههای مختلف   ۹۴

۲-۲۵-۱ کمرون و ویتون:       ۹۴

۲-۲۵-۲ سی‌شور:   ۹۵

۲-۲۵-۳ آرجریس:  ۹۵

۲-۲۵-۴ پیترز وواترمن:         ۹۵

۲-۲۵-۵ مالفورد:     ۹۶

۲-۲۵-۶ بس و هرسی – بلانچارد          ۹۷

۲-۲۵-۷ هوی و میکسل و چستر بارنارد ۹۷

۲-۲۵-۸ کالدول و اسپینکس     ۹۷

۲-۲۵-۹ لوتانز و همکارانش   ۹۷

۲-۲۵-۱۰ دیدگاه راجرز و همکاران:      ۹۸

۲-۲۵-۱۱مطالعات بسکر و چیرنز:         ۹۹

۲-۲۵- ۱۲ مدل پارسونز:        ۹۹

۲-۲۶مقایسه ی دیدگاههای ارزشیابی اثر بخشی سازمانی       ۱۰۰

۲-۲۷ نظریات جدید در اثربخشی            ۱۰۱

۲-۲۷-۱ مطالعات رابرت واترمن وتام پترز           ۱۰۱

۲-۲۸  مدلهای ارزیابی اثربخشی            ۱۰۲

۱- مدل هدف منطقی: که سازمان را در رسیدن به اهدافش کاملا ارزیابی می کند. ۱۰۲

۲-۲۹ نظریه ریچارد ال دفت  ۱۰۴

۲-۲۹-۱ روش مبتنی بر تامین هدف       ۱۰۴

۲-۲۹-۲ روش مبتنی بر تامین منابع       ۱۰۵

۲-۲۹-۳ روش مبتنی بر فرآیند درونی    ۱۰۶

۲-۲۹-۴ روش مبتنی بر تامین رضایت گروه‌های ذی نفع       ۱۰۸

۲-۳۰ کارهای دیگران             ۱۱۰

۲-۳۰-۱ تحقیقات انجام گرفته در مورد تیپ شناسی یونگی     ۱۱۰

۲-۳۰-۱-۱ تحقیقات خارج از کشور        ۱۱۰

۲-۳۰-۱-۲ تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور     ۱۱۳

۲-۳۰-۲ اثر بخشی  ۱۱۸

۲-۳۰-۲-۱ تحقیقات انجام شده در داخل کشور        ۱۱۸

۲-۳۰-۲-۲  تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور              ۱۲۱

۲-۳۱ استنتاج و نتیجه گیری   ۱۲۶

۲-۳۲      لگوی نظری پژوهش               ۱۲۸

فصل سوم: توصیف داده ها     ۱۲۹

۳-۱ مقدمه               ۱۳۰

۳-۲ روش اجرای پژوهش       ۱۳۰

۳-۲-۱ برآورد حجم نمونه       ۱۳۱

۳-۳ ابزار گرد آوری داده‌ها    ۱۳۲

۳-۳-۱  تاریخچه و توصیف (MBTI)     ۱۳۳

۳-۳-۲  نمره گذاری پاسخنامه ۱۳۵

۳-۳-۳ توصیف تیپهای شانزده گانه         ۱۳۶

۳-۵ اعتبار پرسشنامه‌ها           ۱۴۰

۳-۵-۱ اعتبار پرسشنامه شخصیتی، تیپ نمای مایزر – بریگز               ۱۴۱

۳-۵-۲ اعتبار پرسشنامه اثر بخشی:        ۱۴۲

۳-۵-۳ اعتبار درونی پرسشنامه              ۱۴۳

۳-۵-۴ اعتبار زمانی               ۱۴۳

۳-۶ محاسبه روایی: ۱۴۴

۳-۶-۱ محاسبه روایی پرسشنامه شخصیتی مایرزبریگز         ۱۴۴

۳-۶-۲ محاسبه روایی پرسشنامه اثر بخشی:           ۱۴۶

۳-۷ روش‌های آماری              ۱۴۶

۳-۸ ویژگی‌های تحقیق:           ۱۴۶

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها        ۱۴۷

۴-۱  تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق       ۱۴۸

۴-۲ توصیف یافته‌های تحقیق  ۱۴۹

۴-۳  آزمون فرضیات تحقیق   ۱۶۱

۴-۳-۱ فرضیه فرعی اول       ۱۶۵

۴-۳-۲ فرضیه فرعی دوم        ۱۶۶

۴-۳-۳ فرضیه فرعی سوم       ۱۶۷

۴-۳-۴ فرضیه فرعی چهارم   ۱۶۸

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری               ۱۶۹

۵-۱ هدف و مسائله ی پژوهش ۱۷۰

۵-۲ نتایج فرضیه اصلی          ۱۷۰

۵-۳  نتایج مربوط به فرضیه فرعی اول  ۱۷۲

۵-۴ نتایج مربوط به فرضیه فرعی دوم   ۱۷۳

۵-۵ نتایج مربوط به فرضیه فرعی سوم  ۱۷۵

۵-۶ نتایج مربوط به فرضیه فرعی چهارم               ۱۷۶

۵-۷ نتیجه گیری کلی              ۱۷۷

۵-۸  محدودیتها:      ۱۸۰

۵-۹ پیشنهادات        ۱۸۱

فهرست منابع:          ۱۸۲

منابع انگلیسی          ۱۸۷

پیوست و ضمائم :    ۱۸۹

 

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط