بررسی رابطه بین خشونت خانوادگی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی شهرستان خرم آباد در سال تحصیلی ۹۲-۹۱

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی مدیریت
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:96
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

بررسی رابطه بین خشونت خانوادگی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی شهرستان خرم آباد در سال تحصیلی ۹۲-۹۱

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

چکیده

تحقیق حاضر با هدف “بررسی رابطه بین خشونت خانوادگی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مدارس راهنمایی شهر خرم آباد” صورت گرفته‌است. در این تحقیق از روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی استفاده شد. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق کلیه دانش‌آموزان مدارس راهنمایی شهر خرم‌آباد  به تعداد۱۱۷۴۴ نفر(۵۸۱۱ پسر و ۵۶۶۶ دختر) بود. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده گردید و تعداد ۳۷۲ نفر(۱۸۸ پسر و ۱۸۴ دختر) به عنوان نمونه آماری به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای‌ نسبی انتخاب گردید. برای جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز، پرسشنامه  محقق ساخته به‌کار رفته‌است. برای تعین روایی از روایی محتوایی استفاده شد و پایایی پرسشنامه‌ها با استفاده از‌‌ روش آلفای کرونباخ تعیین گردید. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه برابر با ۸۵/۰ به‌دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌های تحقیق علاوه بر شاخص‌های آمار توصیفی از جمله میانگین و انحراف استاندارد از آزمون‌های آمار استنباطی مانند ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شده‌است. نتایج نشان داد که بین خشونت خانوادگی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رابطه منفی و معنی‌دار وجود دارد همچنین بین  خشونت روانی و فیزیکی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رابطه منفی و معنی‌دار وجود دارد و خشونت فیزیکی از قابلیت پیش‌بینی‌کنندگی بهتری برای پیشرفت تحصیلی برخوردار بود.

فهرست مطالب

فصل اول کلیات

مقدمه       ۲

۱-۱-بیان مسأله       ۴

۱-۲-اهمیت و ضرورت موضوع            ۶

۱-۳-اهداف تحقیق……………………….             ۸

۱-۴-۱- هدف کلی تحقیق عبارت است از:              ۸

۱-۴-۲- اهداف جزئی              ۸

۱-۴-  فرضیه های تحقیق:      ۹

۱-۵- سوالات تحقیق:              ۹

۱-۶- تعاریف عملیاتی متغیر ها               ۱۰

۱-۶-۱ – تعریف خشونت:        ۱۰

فصل دوم مبانی نظری

مقدمه:      ۱۴

۲-۱- تعاریف مفهومی متغیر ها               ۱۶

۲-۲-  تحقیقات انجام شده         ۳۵

جمع بندی کلی از ادبیات تحقیق               ۴۱

فصل سوم روش اجرای تحقیق

مقدمه       ۴۴

۳-۲- جامعه آماری  ۴۴

۳-۴- تعریف تحقیق پیمایشی:  ۴۵

۳-۸- تعریف اعتبار و پا یا یی:               ۴۷

۳-۱۱- روش تحقیق:               ۴۹

۳-۱۱-۱- تحقیق همبستگی دو متغیری    ۴۹

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه              ۵۱

۴-۲- یافته‌های توصیفی           ۵۲

۴-۲-۱- توصیف آزمودنی‌ها بر حسب چنسیت به تفکیک پایه تحصیلی  ۵۲

۴-۲-۲- توصیف نمرات خشونت خانوادگی             ۵۳

۴-۲-۳- توصیف نمرات پیشرفت تحصیلی              ۵۴

۴-۳- یافته‌های استنباطی         ۵۵

۴-۳-۱- فرضیه کلی تحقیق: بین خشونت خانوادگی و ابعاد آن(خشونت فیزیکی و روانی) با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رابطه وجود دارد.    ۵۵

۴-۳-۱-۱- تحلیل رگرسیون پیشرفت تحصیلی از روی خشونت خانوادگی              ۵۶

۴-۳-۲- فرضیه ۱ تحقیق: بین خشونت خانوادگی و ابعاد آن(خشونت فیزیکی و روانی) با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر رابطه وجود دارد.                ۵۷

۴-۳-۲-۱- تحلیل رگرسیون پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر از روی خشونت خانوادگی ۵۸

۴-۳-۳-۱- تحلیل رگرسیون پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر از روی خشونت خانوادگی  ۶۰

فصل پنجم بحث و نتیجه‏گیری

مقدمه       ۶۳

۵-۱- یافته‌های پژوهش            ۶۳

۵-۲- بحث و نتیجه گیری        ۶۴

۵-۲-۱- بررسی فرضیه خشونت خانگی بر دانش آموزان دختر              ۶۴

۵-۲-۴- بررسی خشونت خانگی بر دانش آموزان پسر            ۶۴

۵-۳- پیشنهادات تحقیق            ۶۵

۵-۳-۱- پیشنهادات تحقیق در سه قسمت زیر ارائه شده است. ۶۵

۵-۳-۱-۱- پیشنهادهای اجرایی مبتنی بر یافته های پژوهش    ۶۵

۵-۳-۱-۳-  پیشنهادات پژوهشی به منظور انجام تحقیقات بعدی              ۶۶

۵-۳-۱-۳- پیشنهاد کلی برای نتیجه بدست آمده از فرضیه های موجود در پژوهش :              ۶۶

۵-۴- محدودیت های تحقیق     ۶۷

۵-۴-۱- محدودیت در اختیار   ۶۷

۵-۴-۲- محدودیت های خارج از اختیار  ۶۷

منابع فارسی :          ۶۸

فهرست منابع لاتین  ۷۱

ضمائم      ۷۴

پرسش نامه              ۷۵

جداول یافته های      ۷۹

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط