بررسی رابطه فرمولاسیون با خواص مکانیکی کامپوزیتها بر مبنای پلی استر – الیاف شیشه – نساجی

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی نساجی
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:120
قالب بندی:word,pdf

نحوه خرید

بررسی رابطه فرمولاسیون با خواص مکانیکی کامپوزیتها بر مبنای پلی استر – الیاف شیشه – نساجی

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
فصل اول
١‐١‐ مقدمه ١
١‐٢‐ مزایای کامپوزیتها ١
١‐٣‐ طبقه بندی کامپوزیتها ٢
١‐٤‐ ماتریسها ٣
١‐٤‐١‐ ماتریسهای فلزی ٣
١‐٤‐٢‐ ماتریسهای سرامیکی ٣
١‐٤‐٣‐ ماتریسهای پلیمری ٤
١‐٥‐ سطح مشترک در کامپوزیتهای پلیمری ٥
١‐٦‐ روشهای مختلف ساخت مواد مرکب ٥
١‐٦‐١‐ روشهای تولید دستی ٥
١‐٦‐٢‐ روش SPAY-UP ٦
١‐٦‐٣‐قالب گیری کیسه ای ٦
١‐٦‐٤‐ فرایند رشته پیچی ٨
فصل دوم
٢‐١‐ استرها ١٠
٢‐٢‐ پلی استر ١٠
٢‐٣‐ پلی استرهای غیر اشباع ١١
٢‐٤‐ شیمی واکنش پلی استریفیکاسیون ١٥
٢‐٤‐١‐ مکانیسم واکنش ١٦
٢‐٤‐٢‐ دلایل خطی نبودن مرتبه سه ١٨
٢‐٤‐٢‐١‐ بررسی عدم تطابق داده ها در ناحیه تبدیل پایین ١٨
٢‐٤‐٢‐٢‐ بررسی عدم تطابق داده ها در ناحیه تبدیل بالا ٢٠
٢‐٤‐٣‐ گرمای تشکیل و انرﮊی اکتیواسیون ٢٣
٢‐٥‐ وزن مولکولی و توزیع وزن مولکولی ٢٣
٢‐٦‐ واکنشهای جانبی ٢٥
٢‐٧‐ واکنش اکسید اتیلن ‐ انیدرید ٢٧
٢‐٧‐١‐ مکانیسم واکنش ٢٧
٢‐٧‐٢‐ هموپلیمریزاسیون ٢٩
٢‐٨‐ پخت رزینهای پلی استر غیر اشباع ٣٠
٢‐٨‐١‐ مکانیسم واکنش ٣٠
٢‐٨‐٢‐ شرح فرایند تولید ٣٣
٢‐٩‐ خواص عمومی رزینهای پلی استرغیراشباع ٣٨
٢‐٩‐١‐ مشخصات اصلی رزین پلی استر غیر اشباع ٣٩
٢‐٩‐٢‐ تاثیر عمل سازندگان بر خواص رزینهای پلی استر ٤٢
غیر اشباع بر مبنای گلیکول
٢‐٩‐٣‐ فرمولاسیون ٤٢
٢‐١٠‐ تاثیر ترکیبات اسیدی بر خواص رزینهای پلی استر غیر اشباع ٤٢
٢‐١٠‐١‐ اسیدهای اشباع و اسیدهای غیر اشباع ٤٢
٢‐١٠‐٢‐ تاثیر ترکیبات گلیکول بر خواص رزینهای پلی استر غیر اشباع ٤٦
٢‐١٠‐٣‐ تاثیر مونومر بر خواص رزینهای پلی استر غیر اشباع ٤٨
٢‐١٠‐٣‐١‐ مونومر استایرن ٤٩
٢‐١٠‐٣‐٢‐ مونومر آلفامتیل استایرن ٤٩
٢‐١٠‐٣‐٣‐ مونومر وینیل تولوئن ٤٩
٢‐١٠‐٣‐٤‐ مونومر کلرواستایرن ٥٠
٢‐١٠‐٣‐٥‐ مونومر وینیل استات ٥٠
٢‐١٠‐٣‐٦‐ مونومر دی وینیل بنزن ٥٠
٢‐١٠‐٣‐٧‐ مونومر متیل متا اکریلات ٥٠
٢‐١٠‐٣‐٨‐ مونومر متیل اکریلات ٥١
٢‐١٠‐٣‐٩‐ مونومر اکریلو نیتریل ٥١
٢‐١٠‐٣‐١٠‐ مونومر دی آلیل فتالات ٥١
٢‐١٠‐٣‐١١‐ مونومر آلیل دی گلیکول کربنات ٥١
٢‐١٠‐٣‐١٢‐ مونومر تری آلیل سیانورات ٥١
٢‐١١‐ تاثیر بازدارنده ها بر رزین پلی استر غیر اشباع ٥٢
٢‐١٢‐ وزن مولکولی و توزیع آن ٥٢
٢‐١٣‐ سیستم آغازگر ٥٣
٢‐١٤‐ پرکن ها ٥٤
فصل سوم
٣‐١‐ تقویت کننده ها ٥٥
٣‐١‐١‐ تقویت کننده های لیفی ٥٥
٣‐١‐١‐١‐ الیاف شیشه ٥٧
٣‐١‐٢‐ ساخت الیاف شیشه ٥٧
٣‐١‐٣‐ انواع الیاف شیشه ٥٩
٣‐١‐٤‐ خواص الیاف شیشه ٦٠
٣‐١‐٥‐ کاربردهای الیاف شیشه ٦٢
فصل چهارم
٤‐١‐ مواد انتخابی ٦٤
٤‐٢‐ روش تهیه نمونه ها ٦٥
٤‐٣‐ آزمایشات صورت پذیرفته ٦٧
٤‐٣‐١‐ تست کشش ٦٧
٤‐٣‐٢‐ تصویربرداری توسط میکروسکوﭖ الکترونی SEM ٦٧
٤‐٣‐٢‐١‐ اصول کار میکروسکوﭖ الکترونی SEM ٦٧
٤‐٣‐٣‐ بررسی کشیدگی الیاف ازدرون ماتریس((pull out ٦٩
٤‐٤‐ بحث ٧٠
٤‐٥‐ نتیجه گیری ٨٠
٤‐٦‐ پیشنهادات ٨١
مراجع
ضمیمه الف
ضمیمه ب

چکیده
از آنجائیکه رزینهای تقویت شده با الیاف شیشه بطور گسترده در صنعت بکار رفته و همواره شاهد توسعه روزافزون اینگونه مواد می باشیم و همچنین گزارشها نیز حاکی از آن است که در مجموع سالیانه بیش از یک بیلیون پوند از رزینهای پلی استری جهت تولید قطعات کامپوزیتی تولید می شود که دلایل عمده مصرف عام این رزینها توانایی برای پخت و شکل گرفتن در دمای معمولی و در زمان نسبتا” کوتاه بدون اعمال فشار خارجی با ویسکوزیته کم و قیمت ارزان آنها است . این مزایا امکان قالب گیری بسیاری از اشیاﺀ را بدون نیاز به پرسهای بزرگ و با هزینه کم فراهم می کند و همانطورکه مشخص شده است پلی استرهای اشباع نشده معمولا” در ساخت کامپوزیتها با الیاف شیشه به کار می روند و به همین دلیل در این پروﮊه سعی بر آن شده است که با گردآوری پلی استرهای غیر اشباع موجود در بازار و همچنین تهیه انواع الیاف شیشه از لحاظ کاربرد در صنعت وساخت قطعات کامپوزیتی از آنها کمکی در جهت پیشبرد این صنعت انجام پذیرد . همچنین در این پروﮊه با انجام تست کشش بر روی نمونه های ساخته شده کامپوزیتی ، نمونه ای که دارای بالاترین استحکام کششی بوده را شناسایی نموده و همچنین کامپوزیتی که دارای انعطاف پذیری بالاتر نسبت به بقیه بوده معرفی شده است و سپس با عکس برداری توسط میکروسکوﭖ الکترونی چگونگی اتصال الیاف شیشه با زمینه پلیمری و اینکه کدام نمونه دارای چسبندگی ایده ال است مشخص شده ونیز با ارائه فرمول شیمیایی زمینه پلیمری یا به اصطلاح ماتریس به کار گرفته شده بحث بر روی ساختمان مولکولی و خصوصیات مکانیکی هر یک انجام پذیرفت .

مقدمه
واﮊه کامپوزیت ( ( Composite ، ازکلمه انگلیسی ( ( to compose به معنای ترکیب کردن ، ساختن ومخلوط کردن مشتق شده است .
کامپوزیت از ترکیب واختلاط ماکروسکوپی دویاچند ماده حاصل می شود . دراینجا ترکیب واختلاط فیزیکی است نه شیمیایی ، بطوریکه اجزای تشکیل دهنده ماهیت شیمیایی وطبیعی خود راکاملا” حفظ می کندولی ممکن است دربعضی ازکامپوزیتهای پیشرفته ، برای بهبود خواص ، انجام اصلاحات شیمیایی جزیی سطحی درموردموادتشکیل دهنده الزامی باشد ، بنابراین کامپوزیتها مواد ناهمگنی هستند که بسیاری از آنها به طور طبیعی بوجود می آیند . رایج ترین آنها چوب می باشد .
کامپوزیتها دارای فاز ضعیف وفاز تقویت کننده هستند . کامپوزیتهایی که درآنها فاز ضعیف توسط الیاف گوناکون تقویت شده باشد مهمترین دسته کامپوزیتها راتشکیل داده وبه کامپوزیتهای لیفی معروف می باشند . معمولا” تقویت کننده لیفی بعنوان فاز منقطع ومواد ماتریسی بعنوان فاز پیوسته هستند وخواص اولیه کامپوزیتها غالبا” از خواص فیزیکی ومکانیکی فازمنقطع یعنی الیاف تقویت کننده مشتق می شود وماتریس جزﺀ اتصال دهنده وچسبنده ای است که یک مقاومت دربرابرضربه ولایه لایه شدن ایجادکرده ونیروها راازمیان الیاف عبور می دهد . چنانچه درکامپوزیت به جای الیاف از پودر (معمولا” معدنی ) استفاده شود ، کامپوزیت حاصل را ، کامپوزیت ذره ای یاپودری می نامند .
این پودرها نیز به عنوان فاز تقویت کننده هستند . ممکن است هردوفاز یعنی الیاف وپودر باهم در ماتریس وجود داشته باشد ولی بهبود خواص ماتریس درکامپوزیتهای لیفی معمولا” خیلی بیشتر ازکامپوزیتهای ذره ای صورت می گیرد .

نتیجه گیری :
هدف ازتحقیقات صورت گرفته در رابطه بااین پروﮊه شناخت توانائی انواع رزینهای پلی استر غیراشباع وهمچنین انواع کاربریهای الیاف شیشه درصنعت بوده است . تست کشش وتعیین استحکام در مورد ١٢ نمونه صورت پذیرفت . این نمونه ها کامپوزیتهایی بودند که بااستفاده از رزینهای پلی استرغیراشباع برپایه ارتوفتالیک اسید وایزوفتالیک اسید واپوکسی وینیل استر تهیه گردید . همچنین چهارنوع الیاف شیشه ازلحاظ کاربرد در صنعت استفاده گردید که شامل پارچه های شیشه ای تاروپودی وپارچه های شیشه ای بی بافت MAT والیاف شیشه به صورت ROVING والیاف منقطع شیشه CHAPTS می باشد .
نمودارهای بدست آمده ازتست کشش و تصاویر گرفته شده توسط میکروسکوﭖ الکترونی جاروبی که درضمیمه الف و ب ارائه گردیده و همچنین مباحثی که در صفحات قبل صورت پذیرفته شامل نتایج ذیل می باشد :
١‐ پلی استرهای بر پایه ارتو فتالیک اسید دارای استحکام کششی بالاتری نسبت به پلی استرهای برپایه اپوکسی وینیل استر می باشد .
٢‐ ازدیاد طول تا حد پارگی در پلی استرهای بر پایه اپوکسی وینیل استر از پلی استرهای برپایه فتالیک اسیدها بیشتر می باشد .
٣‐ الیاف شیشه ای که بصورت پارچه بی بافت ( MAT) درصنعت به کارمی روند بالاترین کاربرد را داشته ونحوه چسبندگی ماتریس به این نوع پارچه نسبت به سایر کاربردهای الیاف شیشه بهتر می باشد وهمچنین کار با آن راحت تر می باشد .
٤‐ کامپوزیتهای تهیه شده ازرزین پلی استر برپایه ارتو فتالیک اسید نسبت به موارد مشابه که باهمان الیاف شیشه ولی با رزین متفاوت تهیه شده اند ، دارای استحکام بالاتری می باشد .
٥‐ از بین کامپوزیتهای تهیه شده بارزین پلی استر برپایه ارتوفتالیک اسید باالیاف شیشه ، کامپوزیتی که باالیاف شیشه به صورت منسوج بی بافت تهیه گردیده است دارای بالاترین استحکام بوده وتنشهای ناگهانی که بر آن وارد می گردد را بهتر ازنمونه های دیگر تحمل می نماید .

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت