بررسی سیستم های انتقال آب(موردی سد قلعه چای) – عمران

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی عمران
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:296
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

بررسی سیستم های انتقال آب(موردی سد قلعه چای) – عمران

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

چکیده
۱ مقدمه

فصل اول : سیمای کلی طرح
۱-۱- موقعیت و محدوده طرح ……. ٣
۱-۲- راههای دسترسی …………… ٣
۱-۳- توپوگرافی منطقه …………… ۵
۱-۴- نتایج مطالعات پایه …………. ۵
۱-۴-۱- مشخصات اقلیمی ……….. ۵
۱-۴-۲- منابع آب ……… ۶
۱-۴-۳- منابع خاک…….. ٧
۱-۵- سیمای طرح بهبود و توسعه آبیاری …… ٨
۱-۵-۱- طرح بهبود آبیاری ……….. ٨
۱-۵-۲- طرح توسعه آبیاری و زهکشی ……… ٩
۱-۶- منابع آب و توزیع آن در شرایط طرح …………… ١٠
۱-۶-۱- تخصیص منابع آب و خاک ………… ١١
۱-۶-۲- توزیع ماهانه آب مورد نیاز طرح……. ١٢

فصل دوم : بررسیهای فنی و اقتصادی انواع لولهها و شیر آلات مورد استفاده در طرح های انتقال آب
۲-۱- کلیات ……………. ١۶
۲-۲- عوامل موثر انتخاب جنس لوله ……….. ١۶

٢-٣- لولههای مورد استفاده در طرحهای انتقال آب ….. ١٧
۲-۳-۱- لولههای چدنی معمولی و داکتیل ……………. ١٨
۲-۳-۲- لولههای فولادی ………… ١٨
۲-۳-۳- لولههلی بتنی ……………. ١٩
۲-۳-۴- لولههای بتنی پیش تنیده ………… ٢٠
۲-۳-۵- لوله آزبست سیمانی …….. ٢١
۲-۳-۶- لوله های فایبر گلاس……. ٢٢
۲-۳-۷- لوله های پای اتیلن ……… ٢٢
۲-۳-۸- بررسی اقتضادی لوله های مورد استفاده در طرحهای خطوط انتقال آب ……. ٢٣
٢-۴- شیر آلات مورد استفاده در خطوط انتقال آب…… ٢۴
۲-۴-۱- شیرهای قطع و وصل جریان ………. ٢۴
۲-۴-۲- شیرهای تخلیه هوا ……… ٢۵
۲-۴-۳- شیرهای تخلیه آب………. ٢۵
۲-۴-۴- شیرهای یکطرفه ……….. ٢۵
۲-۴-۵- شیرهای کنترل خودکار …………… ٢۶
فصل سوم : ضوابط و مبانی مورد استفاده در طرح خطوط انتقال آب
٣-١-١- دوره طرح …….. ٢٨
۳-۲- دبی جریان ………. ٢٨
۳-۳- معیارهای فنی سرعت جریان ………… ٢٨
۴-٣- معیارهای فنی فشار ……….. ٢٩
٣-۵- روش محاسبات هیدرولیکی ………….. ٣٠
٣-۵-١- انتهای اصطکاکی داخل لوله……….. ٣١٣-۵-٢- افتهای جزیی …………… ٣٢
۳-۵-۳- قدرت پمپها……………… ٣٣
۳-۵-۴- ضربه قوچی آب …………. ٣٣
۳-۵-۴-۱- بازو بست کردن شیر ……………. ٣۴
۳-۵-۴-۲- شیرهای یکطرفه……… ٣۴
۳-۵-۴-۳- از کار افتادن ناگهانی پمپها ……. ٣۴
۳-۵-۴-۴- پر کردن خطوط خالی …………. ٣۵
۳-۵-۴-۵- هوا گیری خطوط لوله …………. ٣۵
۳-۵-۴-۶- روش بر آورد فشارهای ناشی از ضربه قوچی آب …….. ٣۶
٣-۵-۵- محاسبه سرمایه گذاری ثابت ………. ٣٧
فصل چهارم : مبانی طراحی خط لوله انتقال آب قلعه چای
۴-۱- مقدمه……………. ٣٨
۴-۲- مبانی انتخاب مسیر ……….. ٣٩
۴-۳- مشخصات خط انتقال قلعه چای …….. ۴١
۴-۴- مبانی هیدرولیکی خط لوله انتقال …… ۴٢
۴-۴-۱- فشار تاسیسات خط انتقال ………… ۴٢
۴-۴-۲- سرعت جریان آب ………. ۴۴
٣-۴-۴- افت انرژی حاصل از اصطکاک …….. ۴۴
۴-۴-۴- اتلافهای موضعی ……….. ۵٢
۴-۴-۵- فشار باقیمانده در خط…… ۵٣
۴-۵- دبی طراحی ……… ۵٣
۴-۶- نتایج تحلیل هیدرولیکی خط انتقال آب قلعه چای………… ۵۴

۴-٧- بررسی جریانات ناپایدار در خط لوله انتقال آب …. ۵۶
۴-۷-۱- لزوم بررسی جریانات ناپایدار ……… ۵۶
۴-۷-۲- توصیف ساده چکش آبی ………….. ۵٧
۴-۷-۳- مدیریت بهره برداری از تاسیسات انتقال قلعه چای …….. ۶۴
۴-۷-۴- سیستم کنترل ………….. ۶۵
۴-۷-۵- بررسی کنترل جریان ناپایدار ( چکش آبی ) در خط انتقال قلعه چای………. ۶۵
۴-٨- مبانی انتخاب شیر آلات و تجهیزات مورد نیاز خط آب قالعه چای…… ٧۵
۴-٨-١- شیرهای قطع و وصل……. ٧۶
۴-۸-۱-۱- شیرهای کشویی ……… ٧۶
۴-۸-۱-۲- شیرهای پروانهای ……. ٧٨
۴-۸-۲- شیرهای تخلیه و شستشو………….. ٧٩
۴-۸-۳- شیرهای هوا ……………. ٨٠
۴-۸-۴- شیرهای کنترل اتوماتیک………….. ٨٢
۴-۸-۴-۱- شیرهای فشاری شکن …………. ٨٣
۴-۸-۴-۲- شیرهای ثابت نگهدارنده فشار ….. ٩٠
۴-۸-۴-۳- شیرهای اکنترل دبی……………. ٩١
۴-۸-۴-۴- شیرهای اطمینان ……. ٩٢
۴-٨-۵-۴- شیرهای کنترل سطح آب در مخازن ……… ٩٢
۴-۸-۵- شیرهای یکطرفه ………… ٩٣
۴-۸-۶- دریچههای بازرسی………. ٩٣
۴-۸-۷- اتصالات قابل انبساط ……. ٩٣
۴-٩- مبانی حفاظت لوله در مقابل خوردگی …………. ٩۴
۴-۹-۱- تعیین کیفیت خورندگی یا رسوبگذاری آب ….. ٩۴
۴-۹-۲- تعیین کیفیت آب رودخانه قلم چای از نظر شرایط خورندگی یا رسوبگذاری .. ٩۶
۴-۹-۳- حفاظت لوله مدفون در خاک………. ٩۶
۴-۹-۳-۱- پوشش …….. ٩٧
۴-۹-۳-۲- انواع پوشش …………. ١٠٠
۴-۹-۳-۳- حفاظت کاتدی………. ١٠٢
۴-۹-۳-۴- حفاظت کاتدی به روش جریان اعمالی…… ١٠٣
۴-۹-۳-۵- حفاظت به روش آندفنا شونده ……………. ١٠۵
۴-۹-۳-۶- تاثیر جریان حفاظت کاتدی بر تاسیسات مجاور…….. ١٠۵
۴-۹-۳-۷- تاثیر خطوط فشار قوی ……….. ١٠۵
۴-۹-۳-۸- نقاط اندازهگیری …….. ١٠۶
۴-٩-۴- محافظت جدار داخلی لوله………… ١٠٨
۴-۹-۴-۱- پوشش سیمانی ……… ١٠٨
۴-۹-۴-۲- پوشش قیری ………… ١٠٩
۴-۹-۴-۳- پوشش اپوکسی …….. ١٠٩
۴-۹-۵- انتخاب نوع پوشش خارجی……….. ١٠٩
۴-۹-۶- انتخاب نوع پوشش داخلی ………… ١١٠
فصل پنجم : مبانی طراحی سازهای خطوط لوله
۵-۱- اصول مبانی طراحی ………. ١١٢
۵-۲- طبقه بندی بارهای وارد بر لوله مدفون…………. ١١٢
۵-۲-۱- فرضیات مربوط به ترکیب همزمان بارهای اولیه……….. ١١٣
۵-۲-۲- عوامل موثر بر مولفههای مختلف بارها ………. ١١٣
۵-٢-٢-١ بار ناشی از وزن آب داخل لوله …………… ١١٣

۵-٢-٢-٢ وزن آب داخل لوله ……………. ١١۴
۵-۲-۲-۳- وزن لوله …………….. ١١۵
۵-۲-۲-۴- فشارهای سیال خارجی………… ١١۵
۵-۲-۲-۵- فشارهای سیال داخلی ………… ١١۶
۵-٢-٣-فشار قائم ناشی از وزن خاک ………. ١١٧
۵-٢-٣-١-استقرار لوله در ترانشه باریک …… ١١٧
۵-۲-۳-۲- استقرار مجرا در خاکریز ……….. ١١٩
۵-۲-۳-۳- استقرار مجرا در تراشه عریض …………… ١٣١
۵-۲-۳-۴- خلاصه مقادیر ضرائب بار ………. ١٣١
۵-۲-۳-۵- حداقل عمق لازم برای مقابله با شناوری خط لوله خالی………. ١٣٢
۵-٣- مقاومت لولهها …………….. ١٣۴
۵-۳-۱- ظرفیت باربری لولههای صلب تحت بار خارجی ……….. ١٣۴
۵-۳-۲- ظرفیت باربری لولههای صلب تحت فشار خارجی …….. ١٣٩
۵-۳-۳- ظرفیت باربری مجاری زیر زمینی انعطاف پذیر………… ١٣٩
۵-۳-۳-۱- اصولی کلی طراحی ضخامت دیواره لولههای فولادی………….. ١۴١
۵-۳-۳-۲- ضخامت دیواره مورد نیاز در برابر بارها و فشار خارجی………… ١۴۵
۵-۳-۳-۳- ضخامت دیواره مورد نیاز در اثرفشار داخلی در لولههای صاف .. ١۵١
۵-۳-۳-۴- انتخاب ضخامت دیواره لولههای فلزی در پروژه قلعه چای ……. ١۵٢
۵-٣-۴- طراحی سیستمهای فایبر گلاس ……………. ١۵۶
۵-۳-۴-۱- شرایط طراحی ……… ١۵٧
۵-۳-۴-۲- خواص لوله ………….. ١۵٧
۵-۳-۴-۳- رده فشار داخلی …….. ١۵٧
۵-٣-۴-۴ ردههای سفتی ………. ١۵٨

۵-٣-۴-۵ طراحی خطوط لوله روی زمین ………….. ١۵٩
۵-۳-۴-۵-۱- فشار خارجی یا خلاء………… ١۵٩
۵-۳-۴-۵-۲- بار حرارتی انتهائی در خطوط لوله مهار شده…….. ١۶٠
۵-٣-۴-۶- طراحی خطوط لوله زیر زمینی ………….. ١۶٠
۵-۴-٣- مهار لوله در شیب ١٧۵
۵-۵- انتخاب مصالح و روش اجرا ………….. ١٧٧

۵-۵-١- استقرار در ترانشه ١٧٧
۵-۵-١-١- ترانشه باریک ١٧٧
۵-۵-١-٢- ترانشه با زیر ترانشه باریک ١٧٧
۵-۵-١-٣- ترانشه عریض ١٧٨
۵-۵-١-۴- ترانشه v با زیر ترانشه عریض ١٧٨
۵-۵-٢- استقرار در خاکریز ١٧٩

۵-۳-۴-۶-۱- شرایط طراحی و پارامترهای نصب…….. ١۶١
۵-۳-۴-۶-۲- نیازهای طراحی …………….. ١۶١
۵-۳-۴-۶-۳- بررسی نمودن انحنا …………. ١۶٣
۵-۳-۴-۶-۳- بررسی بارهای ترکیبی………. ١۶۶
۵-۳-۴-۶-۴- بررسی کمانش …… ١۶٧
۵-۳-۴-۶-۵- شناوری …………… ١۶٩
۵-۴- مهار نیروهای نا متعادل …………….. ١۶٩
۵-۴-۱- بلوکهای مهاری در خمهای افقی ……………. ١٧٠
۵-۴-۲- بلوکهای مهاری در خمهای قائم ……………. ١٧١
۵-۵-٣- بستر سازی ……………. ١٨٠
۵-۵-۳-۱ اجرای بستر ( مرحله ( I ……… ١٨١
۵-۵-۳-۲ اجرای بستر ( مرحله ( II ……. ١٨٢
۵-۵-۴- خاکریزی ……. ١٨٣
۵-۵-۴-۱- خاکریزی کنار لوله …………….. ١٨٣
۵-۵-۴-۲- خاکریزی ……………. ١٨٣
۵-۵-۴-۳- خاکریزی اصلی ترانشهها ………. ١٨٣
۵-۵-۴-۴- اجرای جاده………….. ١٨۵
۵-۵-۵- اجرا در استقرار در خاکریز ……….. ١٨۵
۵-۵-۵-۱- وضعیت برجستگی مثبت ……… ١٨۵
۵-۵-۵-۲- وضعیت ترانشه ناقص ………….. ١٨۶
۵-۵-۵-۳- وضعیت برجستگی منفی ……… ١٨٧
۵-۵-۶- عملیات اجرائی خط لوله …………. ١٨٧
۵-۵-۷- توصیههای اجرایی ……… ١٨٨
فصل ششم : بررسیهای فنی و انتخاب لوله طرح
۶-۱- بررسی مشخصههای فنی و اجرایی لولهها ……… ١٩١
۶-۲- بررسی وضعیت فشار در طول خط انتقال ……… ١٩١
۶-۳- جمع بندی بررسیهای فنی…………… ٢٠٣
فصل هفتم : بررسیهای اقتصادی و انتخاب نهایی لوله
۷-۱- مقدمه ………….. ٢٠۵
۷-۲- برآورد مقایسه هزینههای اختصاصی خط لوله با انواع لولههای مختلف ……….. ٢٠۵
۷-۳- برآورد حجم سرمایه مورد نیاز برای خرید تا نصب خــط لولـه انتقـال در یـک دوره بـهرهبرداری ۵٠ ساله …….. ٢٠٩

٧-۴- نتیجه بر آورد برای گزینههای مختلف …………. ٢١٠
٧-۵- جمع بندی بررسیهای اقتصادی ……… ٢١١
٧-۶- جمع بندی نهایی انتخاب لوله برای خط انتقال ………….. ٢١٢

نتیجهگیری ……………. ٢١۴

پیشنهادات …………….. ٢١۵

فهرست منابع فارسی …………….. ٢١۶

فهرست منابع انگلیسی …………… ٢١٨

چکیده انگلیسی ………. ٢١٩

چکیده :
هدف کلی در این پایان نامه بررسی سیستمهای انتقال تحت فشار بوده که بــا توجـه بـه دامنـه کاربرد و هزینههای قابل توجه آن اســتفاده از تکنولـوژیـهای جدیـد و بهینهسـازی را ایجـاب مینمود. در این بررسی ابتدا اطلاعات پایه منطقه طرح قلعه چای جمعآوری و پس از شناخت دقیق از پتانسلیهای آبی و استفاده بهینه آن، اقدام به بررسیهای فنــی انـواع لولـهها و شـیرآلات وضوابط و مبانی مورد استفاده درطرح خطوط انتقال آب گردید، .سپس مدل خط لولــه انتقـال آب قلعه چای برای انواع لولهها تهیه و مورد تحلیل هیدرولیکی قرار گرفته و با انتخاب شرایط مرزی بهینه با استفاده از روش مشخصه سیستم برای ضربه قوچ نیز تحلیل و با لحــاظ نمـودن راهکارهای مناسب مشخصات طرح معین شد در فصل بعد طراحی سازهای خط لوله نیز انجام و با تعیین پارامترهای مورد نیاز مقایسه فنی لولههای تولید داخل کشور که شرایط طرح را دارا بودند انجام گرفت و در نهایت با بررسی اقتصادی لولههای واجد شرایط گزینه برتر (لولــههای فایبر گلاس) انتخاب و پیشنهادهای لازم ارایه گردید.

مقدمه :
بیگمان ساختارهای زیر بنایی در خـلال دو قـرن اخـیر در جـهان گسـترش بـه سـزایی داشتهاند با این وصف هنوز هزاران کیلومتر از خطوط انتقال آب و شــبکههای فـاضلاب ودیگر شبکههای موجود نیاز به تعویض وبهسازی دارند اکثر کشورهای در حال توســعه با این سؤال بزرگ مواجهاند که زیر ساختارهای خود را چگونه و از چه جنسی بنا کننــد تا از مشکلاتی که کشورهای توسعه یافته با آن دست به گریبانند اجتناب شود این مسئله خصوصا در دورهای که بحران آب یکــی از مـهمترین مشـکلات زنـدگـی بشـر امـروزه
گردیده، حایز اهمیت فراوان است.در کشورما هنوز مسئله هدررفتن آب به علت نشتهای پنهان شبکههای انتقال آب که خود بدلیل فرسودگی و عدم آب بنـدی مناسـب لولـههای شبکههای زیر زمینی میباشد یکی از عمده دلایل عدم استفاده بهینه از منابع آب میباشد این مسئله خصوصا با توجه به کمبود منابع آب در کشور به معضلی حاد تبدیل گردیــده است هنوز در بسیاری از مناطق کشور شــبکههای آب و فـاضلاب احـداث نگردیدهانـد و این در حالی است خطوط فاضلاب اجرا شده در تعدادی از شهرهای بزرگ کشور نیز علیرغم اینکه عمر زیادی از احداث آنها نمیگذرد دچار مشکل گردیدهاند.

نتیجه گیری :
از مباحث فوق نتایج زیر حاصل میشود :
½ نتیجـه بررسـیها و محاسـبات نشـان میدهـد کـه در شـرایط هیدرولیکـی مشـابه لولــههای فایبرگلاس افت فشار کمتری نسبت به لولههای فولادی بتنی و چدنی ایجاد میکننــد بنـابراین در این طرح توصیه میشود به جای استفاده از لولــههای بـا قطـر ۱۴۰۰ میلیمـتر از لولـههای ۰۰۳۱ میلیمتری فایبرگلاس استفاده شود.
½ سرعت انتشار موج و اختلاف فشار ناشی از پدیده ضربه قوچ در صورت استفاده از لولــههای فایبرگلاس به مراتب کمتر بوده و موجب ایمنی بیشتر خط لوله خواهد شد.
½ سهولت و عدم محدودیت زمانی اجرای لولههای فایبرگلاس موجب تسریع عملیات میگردد. هزینههای تهیه، حمل، نگهداری و اجرای لولههای فایبرگلاس بسیار کمتر از سایر لوله هاست.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت