بررسی عوامل تاثیر گذار بر عملکرد لرزه ای شالوده های بتنی پیش ساخته سبک با استفاده از میل گرد های پلیمری – عمران

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی عمران
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:121
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

بررسی عوامل تاثیر گذار بر عملکرد لرزه ای شالوده های بتنی پیش ساخته سبک با استفاده از میل گرد های پلیمری – عمران

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

۱ چکیده
۲ مقدمه
۴ فصل اول : کلیات
۵  ۱-۱) فرهنگ غالب ساخت و ساز شالوده در منطقه مورد تحقیق
۱۷  ۱-۲) هدف مطالعه
۱۷ ۱-۳) عوامل تاثیر گذار بر رفتار لرزه ای شالوده های منفرد
۲۰ فصل دوم : مطالعه منابع
۲۱ ۲-۱) مروری بر اصول علمی مرتبط
۳۴ ۲-۲) مرور تحقیقات صورت گرفته توسط سایر محققین
۴۴ فصل سوم: فعالیت های آزمایشگاهی
۴۵ ۳-۱) اهداف آزمایش
۴۵ ۳-۲) آزمایش مصالح
۵۲ ۳-۳) آزمایشات بیرون کشیدگی (Pullout) مستقیم …
۶۰ ۳-۴) آزمایشات شالوده های مقیاس حقیقی
۷۷ فصل چهارم: جمع بندی و نتیجه گیری
۷۸ ۴-۱) فلسفه کار
۷۸ ۴-۱) خلاصه نتایج آزمایشگاهی
۷۹ ۴-۲) مقایسه نمونه های پیشنهادی
۸۰ ۴-۳) پیشنهادات جهت مطالعات آتی
۸۱ پیوست ها
۱۰۶ منابع و ماخذ
۱۰۹ چکیده انگلیسی

چکیده:
استفاده از میلگردهایGFRP در کنار بتن های معمـولی پـر مقاومـت و بتنهـای سـبکدانهسازه ای به صورت آزمایشگاهی مطالعه شده است. علاوه بر بررسی آزمایشگاهی مشخصات مکانیکی بتن ها شامل ضریب الاستیسیته، ضریب پواسون و مقاومت مشخـصه و مشخـصاتمیلگردهایGFRP شامل مقاومت، ضریب الاستیسیته، مقاومت پیوسـتگی بـا بـتن هـای فـوقالذکر و …، آزمایشات مقیاس واقعی بر روی شالوده های بتنی مسلح به میلگردهایGFRP بـابتن های فوق الذکر بر روی بـستر ماسـه ای بـه صـورت شـرایط طبیعـی (Real Condition)، آزمایش شد . مقایسه رفتار سازه ای این شالوده ها، الگوی ترک خـوردگی، و نـوع رفتـار ایـنشالوده ها تا لحظه شکست نهائی بررسی شد. نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از شالوده هـای بـتن سـبک سـازه ای در کنـارمیلگردهای پلیمری معایبی دارد که باید اصلاح شود. این اصلاحات عمدتا شـامل بهبـود رفتـارپیوستگی بتن و میلگرد می باشد که نیاز به مطالعات آتی دارد.

مقدمه:
با مطالعه آنچه در کشورهای جهان میگذرد، به نظر می رسد یکی از عوامل مهم در ایمن سازی شـهرها وروستاهای یک کشور، فرهنگ ساخت و ساز آن کشور و مدیریت بر آن می باشد. چه چیـزی باعـث شـدهآمار تعداد کشته شدگان در زلزله های ژاپن از سال ۱۹۲۳ میلادی (زلزله کانتو ژاپن بـیش از ۱۴۰ هـزارکشته) تا امروز (تعداد انگشت شمار کشته در زلزله های اخیر ژاپن) با این شدت کاهش بیابد؟ این توفیق ،عمدتا در نتیجه یک تحول اساسی در فرهنگ ساخت و ساز ژاپن در طی دهه های اخیر بوده است. البتـهابزارهائی نظیر تکنولوژی، توسعه مهندسی و مواردی از این قبیل به مسئولین و شهروندان کمک میکند تاالگوهای فعلی خود را در امر ساخت و ساز بهبود ببخشند. نمودار۱ نشان می دهد تدوین آئین نامه هـا واصلاح آنه ا نه این که مهم نیست، ولی به تنهائی تاثیر قابل ملاحظه ای در آمـار کـشته شـدگان ناشـی اززلزله نخواهد داشت.

نتیجه گیری
– از آزمایشات شالوده معلوم شد که سختی رفتار شالوده های ساخته شده با بتن سبکدانه کاهش چندانی نسبت به نمونه بتن معمولی نداشته است. به علاوه این نمونه ها نیز همانند نمونه بتن معمولی بـه حـدودمقاومت آئین نامه ای خود رسیده اند.
– آزمایشات نشان داد که میلگردهای پلیمری در شالوده هـای سـاخته شـده بـا بـتن سـبکدانه حتـی د ر بارهای نهائی کرنش چندانی نداشته اند و این نشان میدهد که احتمـالا بـه علـت عـدم پیوسـتگی رفتـارکامپوزیت بین میلگرد و بتن وجود ندارد.
– مشخصات مکانیکی و فیزیکی میلگردهای پلیمری موجود در بازارهای جهانی با همدیگر متفاوت است وبرای منظورهای خاص باید مشخصات این محـص ولات مطالعـه شـود .در ایـن تحقیـق برخـی مشخـصاتمکانیکی نوع مشخصی از میلگردهایGFRP با پوشش سطحی ماسه و سطح تغییر شکل یافتـه طبـقتوصیه نامهACI مورد آزمایش قرار گرفت که در فـصل گذشـته آمـد. ایـن مشخـصات شـامل مقاومـتکششی، حداکثر تغییر شکل در لحظه شکست، ضریب الاستیسیته و حداکثر مقاومت پیوستگی ایـن نـوعمیلگرد بود.
– از آزمایشات بیرون کشیدگی معلوم شد که مقاومت پیوستگی میلگردهای پلیمری مورد مطالعه در کناربتن سب کدانه سازه ای کمتر از حداکثر مقاومت پیوستگی میلگرد میباشد . به علاوه رفتار باند میلگردهـایپلیمری در کنار بتن سبکدانه سازه ای ضعیف است و فاصله عمودی بین نمودارهای لغزش انتهـای آزاد وانتهای بارگذاری در مقایسه با نمونه های بتن معمولی پر مقاومت بسیار کمتر است.
– پیوستگی ضعیف میلگردهای پلیمری مورد مطالعه و بتن سبکدانه موجب تضعیف رفتـار شـالوده هـایمقیاس واقعی آزمایش شده در این تحقیق بر روی بستر ماسه ای شد. ایـن مـوارد شـامل رفتـار برگـشتناپذیر در چرخه های باربرداری و بارگذاری مجدد بود. به علاوه ترک های عمیق و عریض در شالوده هایبتن سبکدانه مسلح به میلگردهایGFRP نشان دیگری بر عدم درگیری کامل بتن و میلگرد می باشد.
کرنش های کم در بارهای نهائی که روی میلگردها توسط کرنش سنج ها ثبت شد نیز مصدق این واقعیت بود.
– میلگردهایGFRP مورد مطالعه در این تحقیق وقتی در کنار بتن معمـولی پـر مقاومـت در سـاختشالوده استفاده شد، رفتار مناسبی در آزمایشات از خود نشان داد . کرنش هـا و تـنش متنـاظر حـدود ۵۵ درصد مق اومت میلگرد ، درگیری خوب و پیوستگی مناسب میلگردها با بتن را نشان میدهد. در کنـار ایـننتایج، مشاهدات حین آزمایش حاکی از ترک های کم عرض و محدود بود.
– با توجه به همه موارد فوق لازم است در صورت استفاده از بتن سبکدانه در کنار میلگردهای پلیمری درشالوده های پیش ساخته، حتما اصلاحاتی روی شالوده ها برای ایجاد درگیری مناسب بین بتن و میلگردصورت پذیرد و آزمایشات دیگری انجام شود.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط