بررسی عوامل موثر و ارائه راهکارهای اجرایی برای افزایش بهره وری خط تولید کارخانه سیلیس البرز – معدن

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی معدن
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:200
قالب بندی:pdf غیر قابل ویرایش

نحوه خرید

بررسی عوامل موثر و ارائه راهکارهای اجرایی برای افزایش بهره وری خط تولید کارخانه سیلیس البرز – معدن

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
چكيده……………………………………………………………………………………………………………………………………. 16
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17
فصل اول: كليات
1) هدف………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 -1
2) پيشينه تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………………. 20 -1
3) روش كارو تحقيق …………………………………………………………………………………………………………….. 20 -1
فصل دوم:زمين شناسي و نحوه تشكيل سيليس
1) سيليسم …………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 -2
24 …………………………………………………………………………………………….sio 2-2 ) كاني شناسي كانيهاي گروه 2
1-2 ) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………. 24 -2
2-2 ) كوارتز ……………………………………………………………………………………………………………………………. 26 -2
1 ) كوارتز درشت بلورين …………………………………………………………………………………………….. 26 -2-2 -2
2) كوارتز ريز بلورين ……………………………………………………………………………………………………. 28 -2-2 -2
الف) كوارتز ريز بلورين نوع اليافي ………………………………………………………………………………………….. 28
ب ) كوارتز ريز بلورين نوع دانه دانه اي …………………………………………………………………………………… 29
3-2 ) تريديميت ………………………………………………………………………………………………………………………….. 29 -2
4-2 ) كريستو باليت …………………………………………………………………………………………………………………….. 30 -2
5-2 ) اوپال ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30 -2
31 ……………………………………………………………………………………………… sio 3) شرايط تشكيل كاني هاي گروه 2 -2
1-3 ) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 31 -2
2-3 ) تشكيل سيليس در سنگهاي آذرين ………………………………………………………………………………………….. 32 -2
1) تشكيل سيليس در سنگهاي آذرين دروني ……………………………………………………………………….. 32 -2-3 -2
2) تشكيل سيليس در سنگهاي آذرين بيروني ………………………………………………………………………. 34 -2-3 -2
3-3 ) تشكيل سيليس در كانسارهاي پگماتيتي …………………………………………………………………………………… 35 -2
4-3 ) تشكيل سيليس در كانسارهاي متعاقب ماگمايي( پس ماگمايي)………………………………………………….. 36 -2
1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 36 -4-3 -2
2) تشكيل سيليس در شرايط پنويماتوليتي و گرمابي حرارت بالا (هيپوترمال)………………………… 37 -4-3 -2
الف) تشكيل سيليس در كانسارهاي گرايزلي …………………………………………………………………………… 37
ب) تشكيل سيليس در كانسارهاي اسكارني ( دگرساني مجاورتي)……………………………………………………. 37
3) تشكيل سيليس در شرايط گرمابي حرارت متوسط( مزوترمال)…………………………………………. 38 -4-3 -2
٨
4) تشكيل سيليس در شرايط گرمابي حرارت پائين( اپي ترمال)…………………………………………………… 38 -4-3 -2
5) تشكيل سيليس در شرايط گرمابي تله ترمال………………………………………………………………………….. 39 -4-3 -2
6) تشكيل سيليس در شرايط گرمابي زينو ترمال……………………………………………………………………….. 39 -4-3 -2
5-3 ) تشكيل سيليس در شرايط دگرگوني ……………………………………………………………………………………………. 39 -2
6-3 ) كانسارهاي رسوبي سيليس ………………………………………………………………………………………………………… 40 -2
1) كانسارهاي رسوبي شيميايي………………………………………………………………………………………………… 40 -6-3 -2
2) كانسارهاي رسوبي بيوشيميايي…………………………………………………………………………………………… 41 -6-3 -2
3)تشكيل سيليس در شرايط رسوبي آتشفشاني…………………………………………………………………….. 43 -6-3 -2
4) كانسارهاي رسوبي مكانيكي سيليس…………………………………………………………………………….. 43 -6-3 -2
در جهان ………………………………………………………………………………… 44 sio 4) كانسارهاي كاني هاي گروه 2 -2
1-4 ) كانسارهاي مهم كوارتز بلوري ……………………………………………………………………………………………. 44 -2
2-4 ) كانسارهاي مهم تريديميت ………………………………………………………………………………………………….. 45 -2
3-4 ) كانسارهاي مهم كريستوباليت…………………………………………………………………………………………….. 45 -2
4-4 ) كانسارهاي مهم فيلينت …………………………………………………………………………………………………….. 45 -2
5-4 ) كانسارهاي مهم اوپال……………………………………………………………………………………………………….. 45 -2
6-4 ) كانسارهاي مهم آگات ………………………………………………………………………………………………………. 45 -2
5) زمين شناسي سيليس ايران …………………………………………………………………………………………………………. 46 -2
1-5 ) كواتزيت فوقاني ………………………………………………………………………………………………………………… 46 -2
2-5 ) ماسه سنگهاي دوران اول و دوم…………………………………………………………………………………………….. 46 -2
3-5 ) كانسارهاي سيليس دوران سوم تاكنون…………………………………………………………………………………… 47 -2
4) منابع متفرقه سيليس …………………………………………………………………………………………………………. 48 -5 -2
5-5 ) معادن سيليس ايران ………………………………………………………………………………………………………….. 48 -2
فصل سوم: كاربردها و فرآوري سيليس
52 ……………………………………………………………………………………………….. sio 1) كاربردهاي كاني هاي گروه 2 -3
1-1 ) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… 52 -3
2-1 ) كاربرد سيليس در صنايع شيشه………………………………………………………………………………………….. 53 -3
1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………. 53 -2-1 -3
2) استاندارد ماسه سيليسي مورد مصرف در صنعت شيشه……………………………………………………. 55 -2-1 -3
3) استاندارد تركيب شيميايي…………………………………………………………………………………………….. 55 -2-1 -3
4) استاندارد توزيع دانه بندي ………………………………………………………………………………………………. 56 -2-1 -3
5) استاندارد رطوبت……………………………………………………………………………………………………………. 58 -2-1 -3
3-1 ) كاربرد سيليس در صنايع ريخته گري……………………………………………………………………………………… 58 -3
٩
4-1 ) كاربرد سيليس در صنايع متالوژي …………………………………………………………………………………………. 61 -3
1) كاربرد سيليس در تهيه فرو سيليس ……………………………………………………………………………….. 61 -4-1 -3
5-1 ) كاربرد سيليس در صنايع ساختماني………………………………………………………………………………………… 62 -3
1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. 62 -5-1 -3
2) كاربرد سيليس در توليد آجر ماسه آهكي………………………………………………………………………….. 64 -5-1 -3
3) كاربرد سيليس در توليد آجر هاي سيليسي و ماسه خاكي…………………………………………………….. 65 -5-1 -3
4) كاربرد سيليس در توليد سيمان ……………………………………………………………………………………….. 66 -5-1 -3
6-1 ) كاربرد سيليس در توليد دير گدازها………………………………………………………………………………………… 67 -3
7-1 ) كاربرد سيليس در توليد سيليكات سديم………………………………………………………………………………….. 68 -3
8-1 ) كاربرد سيليس درصنايع سراميك و لعاب…………………………………………………………………………………. 70 -3
9-1 ) كاربرد سيليس در توليد اورگانومتال هاي سيليسي……………………………………………………………………… 71 -3
10-1 ) كاربرد سيليس در صنايع عايق و توليد پشم شيشه……………………………………………………………………. 72 -3
11-1 ) كاربرد سيليس درجواهر سازي و سنگهاي تزئيني……………………………………………………………… 72 -3
12-1 ) كاربرد سيليس در صنايع و تجهيزات نوري…………………………………………………………………………… 73 -3
13-1 ) كاربرد سيليس درصنايع الكترونيك……………………………………………………………………………………….. 73 – 3
14-1 ) كاربرد سيليس در تصفيه آب…………………………………………………………………………………………………. 75 -3
15-1 ) كاربرد سيليس در صنايع ساينده و پوليش……………………………………………………………………………… 76 -3
16-1 ) كاربرد سيليس در پاك كننده ها و مواد شوينده……………………………………………………………………….. 77 -3
17-1 ) كاربرد سيليس در فيلتراسيون و تصفيه مواد……………………………………………………………………………. 77 -3
18-1 ) كاربرد سيليس در پروش كوارتز مصنوعي و تهيه ژل هاي سيليسي……………………………………………. 77 -3
19-1 ) كاربردهاي متفرقه سيليس…………………………………………………………………………………………………….. 78 -3
2) وضعيت توليد و مصرف سيليس در ايران………………………………………………………………………………………… 78 -3
3) روشهاي فرآوري سيليس……………………………………………………………………………………………………………… 80 -3
1-3 ) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………… 80 -3
2-3 )فلوشيت ساده شده اي براي شستشو و طبقه بندي ماسه هاي سيليسي………………………………………… 81 -3
3-3 ) فلوشيت خط توليد كارخانه پودر سيليس ايران سيلكو…………………………………………………………… 82 -3
4-3 ) فلوشيت خط توليد واحد تر كارخانه سيليس البرز…………………………………………………………………… 82 -3
5-3 ) فلوشيت پيشنهادي شركت سالا براي توليد ماسه سيليسي قابل مصرف در صنايع شيشه ………………. 83 -3
6-3 ) فلوشيت هاي آرايش ماسه هاي ساحلي در نيوكاسل استراليا و خليج ريچارد افريقا……………………. 83 -3
7-3 ) فلوشيت پيشنهادي شركت دنورا براي توليد ماسه سيليسي قابل مصرف در صنايع شيشه…………… 84 -3
8-3 ) فلوشيت يك كارخانه كانه آرايي توليد ماسه سيليسي قابل مصرف در صنايع شيشه………………….. 85 -3
9-3 ) فلوشيت يك كارخانه كانه آرايي سيليس در كانادا………………………………………………………………. 86 -3
١٠
10-3 ) پيشنهادها يي براي فلوتاسيون اكسيدهاي آهن و كوارتز…………………………………………………….. 87 -3
1) فلوتاسيون مستقيم كوارتز………………………………………………………………………………………. 87 -10-3 -3
2) فلوتاسيون معكوس كوارتز…………………………………………………………………………………….. 88 -10-3 -3
11-3 ) نتيجه گيري………………………………………………………………………………………………………………… 92 -3
1) خردايش كانسنگ سيليس…………………………………………………………………………………….. 93 -11-3 -3
2) شستشو و دانه بندي سيليس…………………………………………………………………………………. 94 -11-3 -3
الف) شستشوي سيليس…………………………………………………………………………………………………….. 94
ب) دانه بندي سيليس……………………………………………………………………………………………………… 94
3) جداكردن ناخالصيها از سيليس………………………………………………………………………………. 96 -11-3 -3
الف) استفاده از شستشوي ساده در فرآوري سيليس………………………………………………………………… 97
ب) استفاده از سايش ذرات ماسه در فرآوري سيليس……………………………………………………………… 97
ج) استفاده از جاكننده مغناطيسي در فرآوري سيليس……………………………………………………………. 98
د) استفاده از فلوتاسيون در فرآوري سيليس…………………………………………………………………………. 99
ه) استفاده ازليچينگ با اسيد(اسيد شوئي)در فرآوري سيليس……………………………………………………. 100
4) آبگيري و خشك كردن……………………………………………………………………………………………. 101 -11-3 -3
4) كارخانه فرآوري سيليس در ايران…………………………………………………………………………………………………. 103 -3
فصل چهارم: مطالعات انجام شده بر روي خوراك و محصول كارخانه و معرفي قسمتهاي خط توليد كارخانه سيليس البرز
1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………… 105 -4
2) مطالعات انجام شده بر روي خوراك كارخانه سيليس البرز(سنگ سيليس معدن كيسه جين)………………… 106 -4
1-2 ) مطالعات زمين شناسي و ژنز كانسنگ معدن كيسه جين…………………………………………………………. 106 -4
2-2 ) مطالعات ماكروسكوپي………………………………………………………………………………………………………. 108 -4
1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 108 -2-2 -4
2) معيارهاي تقسيم بندي خوراك كارخانه……………………………………………………………………… 108 -2-2 -4
3) نتيجه گيري از مطالعات ماكروسكوپي………………………………………………………………………… 110 -2-2 -4
4) نتيجه گيري از مطالعات ميكروسكوپي………………………………………………………………………… 111 -2-2 -4
1) نتايج حاصل از مطالعات كاني شناسي نوري نمونه ها………………………………………….. 111 -4-2 -2 -4
3-2 ) مطالعه درجه آزادي كاني ها در سنگ معدن سيليس كيسه جين………………………………………… 113 -4
1-3 ) نيجه گيري………………………………………………………………………………………………………… 115 -2 -4
4-2 ) مطالعه تركيب شيميايي محصول كارخانه سيليس البرز…………………………………………………….. 115 -4
1-4 ) آناليز شيميايي نمونه ها…………………………………………………………………………………………. 116 -2 -4
2-4 )نتيجه گيري از مطالعه تركيب شيميايي…………………………………………………………………….. 117 -2 -4
الف) مقايسه تركيب شيميايي سنگهاي گروه اول، دوم وسوم………………………………………………….. 117
١١
ب) محاسبه تركيب شيميايي سنگ هاي دپو…………………………………………………………………………….. 118
5-2 ) مطالعه تاثير رقت خوراك در ميزان سايش بار خرد كننده آسيا و قابليت خردايش خوراك………….. 121 -4
1-5 ) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 121 -2 -4
2-5 ) مطالعه تاثير رقت خوراك در ميزان سايش بار خرد كننده و جداره داخلي آسيا………………… 124 -2 -4
– نتيجه گيري……………………………………………………………………………………………………………………… 125
3-5 ) مطالعه تاثير رقت خوراك درقابليت خردايش سنگ معدن سيليس كيسه جين………………….. 126 -2 -4
1-3 ) نتيجه گيري…………………………………………………………………………………………………… 126 -5-2 -4
3) مطالعات انجام شده بر روي ماسه سيليسي آرايش شده در كارخانه سيليس البرز………………………………………. 129 -4
1-3 ) مطالعه وزن مخصوص ظاهري…………………………………………………………………………………………… 129 -4
2-3 ) نتايج بدست آمده از مطالعات كانه آرائي……………………………………………………………………………… 130 -4
3-3 ) مطالعه قابليت كاهش اكسيد آهن ماسه سيليسي با استفاده از سايش ذرات ماسه………………………… 133 -4
1-3 ) روش جداسازي پوشش هاي سطحي از ذرات سيليس…………………………………………………. 133 -3 -4
1-1 ) روشهاي مكانيكي……………………………………………………………………………………….. 134 -3-3 -4
2-1 ) روشهاي شيميايي…………………………………………………………………………………………. 134 -3-3 -4
3-1 )روشهاي مركب(مكانيكي و شيميايي) ……………………………………………………………… 135 -3-3 -4
2-3 ) مطالعه قابليت كاهش اكسيد آهن سيليس به روش سايش…………………………………………….. 135 -3 -4
1-2 ) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 135 -3-3 -4
پالپ بر روي بازدهي سايش ذرات ماسه………………………………… 136 PH 2-2 ) مطالعه تاثير -3-3 -4
4-3 ) مطالعه قابليت كاهش اكسيد آهن سيليس از طريق جدايش ابعاد ذرات………………………………… 136 -4
1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. 136 -4-3 -4
5-3 ) مطالعه قابليت كاهش اكسيد آهن ماسه سيليسي با استفاده از فلوتاسيون………………………………. 140 -4
1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. 140 -5-3 -4
2) استفاده از فلوتاسيون معكوس براي جداكردن ناخالصيهاي سيليس…………………………….. 143 -5-3 -4
1-2 ) مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 143 -3-3 -4
2-2 ) شرايط عمومي براي فلوتاسيون كوارتز…………………………………………………………. 144 -5-3 -4
1) سايش ذرات……………………………………………………………………………………. 144 -2-2 -5-3 -4
2) شستشو و نرمه گيري…………………………………………………………………………. 144 -2-2 -5-3 -4
3) آماده سازي………………………………………………………………………………………. 146 -2-2 -5-3 -4
146 ………………………………………………………………………………………….. PH الف) تنظيم كننده
ب) كلكتور………………………………………………………………………………………………………. 147
ج) روغن هاي كاج……………………………………………………………………………………………. 147
د) كف ساز………………………………………………………………………………………………………… 148
١٢
6-3 ) مطالعه قابليت كاهش اكسيد آهن ماسه سيليسي با استفاده از اسيد شوئي……………………………….. 148 -4
7-3 ) مطالعه قابليت كاهش اكسيد آهن ماسه سيليسي با استفاده از جداكننده با شدت بالا………………… 148 -4
4) معرفي كارخانه سيليس البرز……………………………………………………………………………………………………………… 149 -4
1-4 ) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. 149 -4
2-4 ) معرفي دپو اصلي كارخانه………………………………………………………………………………………………. 151 -4
3-4 ) معرفي واحد سنگ شكني……………………………………………………………………………………………… 152 -4
4-4 ) معرفي واحد خردايش و دانه بندي سيليس به روش خشك(سالن توليد) …………………………….. 153 -4
1) معرفي سيستم تهويه و گرد گيري هواي سالن توليد……………………………………………….. 156 -4-4 -4
2) معرفي سيستم نرمه گيري واحد خشك………………………………………………………………… 158 -4-4 -4
5-4 ) معرفي واحد خردايش و دانه بندي سيليس به روش تر(سالن آرايش)………………………………… 160 -4
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري و پيشنهادات
1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 164 -5
2) قيف خوراك دهي واحد سنگ شكني………………………………………………………………………………………………… 171 -5
3) تغذيه كننده شاتوني قيف تغذيه واحد سنگ شكني…………………………………………………………………………….. 175 -5
4) سرند ارتعاشي 4 سانتي متري واحد سنگ شكني………………………………………………………………………………. 177 -5
5) سنگ شكن فكي……………………………………………………………………………………………………………………………. 179 -5
– پيوست و ضمائم…………………………………………………………………………………………………………………………………. 185
– فهرست منابع فارسي…………………………………………………………………………………………………………………………….. 195
– فهرست منابع لاتين…………………………………………………………………………………………………………………………….. 197
– سايت هاي اطلاع رساني………………………………………………………………………………………………………………………. 198
چكيده لاتين…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 199
١٣
فهرستجداول
عنوان صفحه
1- ذخيره معادن سيليس ايران ………………………………………………………………………………… 50 – جدول 2
1- مهم ترين كاربرد هاي سيليس در صنعت ……………………………………………………………….. 53 – جدول 3
2- استاندار پيشنهادي براي ماسه سيليسي مورد مصرف در صنايع شيشه سازي ايران …………. 55 – جدول 3
3- مشخصات سيليس مصرفي چند كارخانه شيشه سازي ايران ……………………………………… 56 – جدول 3
4- استاندار تركيب شيميايي سيليس مصرفي در صنايع شيشه سازي ايالت متحده امريكا…….. 56 – جدول 3
5- استاندارد جهاني ماسه سيليسي مورد مصرف در صنايع شيشه سازي…………………………. 56 – جدول 3
6- دانه بندي پودر سيليس مورد نياز صنايع شيشه سازي ايران امريكا…………………………….. 58 – جدول 3
7- حدود تركيب شيميايي ماسه سيليسي مصرفي در صنايع ريخته گري ايران………………….. 60 – جدول 3
8- مشخصات فيزيكي ماسه سيليسي مصرفي در صنايع ريخته گري ايران، ساير كشورها……. 60 – جدول 3
9-تركيب شيميايي ماسه ريخته گري فرآوري شده در كارخانه توليدماسه ريخته گري ايران.. 60 – جدول 3
10 – خواص فيزيكي و شيميايي سيليس مصرفي براي توليد سيليكون……………………………… 61 – جدول 3
11 -كيفيت سيليس مصرفي در تهيه فروسيليس……………………………………………………………… 62 – جدول 3
12 -كيفيت سيليس قابل مصرف در توليد آجر سيپوركس شركت توليد فرآوردهاي ساختماني 65 – جدول 3
13 – تركيب شيميايي مجاز كوارتزيت قابل مصرف در توليد ديرگدازهاي سيليسي……………. 68 – جدول 3
14 – تركيب مجاز پودر سيليس قابل مصرف در توليد كاربيد سيليسيم …………………………… 68 – جدول 3
15 – مشخصات سيليكات هاي سديم تهيه شده در شركت سهامي صنايع سيليكات ايران…. 70 – جدول 3
16 – كيفيت سيليس مصرفي در توليد شركت پشم شيشه ايران…………………………………….. 72 – جدول 3
17 – صنايع مصرف كننده سيليس در ايران………………………………………………………………… 79 – جدول 3
18 – ميزان سيليس مصرفي سالانه در صنايع مختلف كشور …………………………………………. 80 – جدول 3
١۴
19 – برخي از خواص فيزيكي كاني هاي رايج همراه كوارتز در ماسه ها …………………….. 83 – جدول 3
20 – نتايج حاصل از آزمايش فلوتاسيون انتخابي فلدسپاتها از كوارتز…………………………….. 90 – جدول 3
21 – كارخانه هاي فرآوري سيليس موجود در ايران …………………………………………………… 103 – جدول 3
و آناليز X 1- تركيب شيميايي محصول واحد آرايش كارخانه سيليس البرز به دو روش اشعه – جدول 4
شيميايي تر…………………………………………………………………………………………………………………………. 116
2- آناليز شيميايي محصول كارخانه سيليس البرز………………………………………………………. 116 – جدول 4
3- تركيب شيميايي سنگ هاي تشكيل دهنده دپو كه از روي تركيب شيميايي سنگهاي گروه – جدول 4
اول،دوم و سوم محاسبه شده است ……………………………………………………………………………………. 118
4- مشخصات پالپ هاي تهيه شده براي آزمايش هاي مربوط به مطالعه تاثير رقت خوراك در – جدول 4
سايش بار خركننده آسيا و قابليت خردايش خوراك………………………………………………………………. 124
5- تركيب شيميايي خوراك مورد استفاده در آزمايش هاي مربوط به مطالعه تاثير رقت خوراك – جدول 4
در سايش بار خركننده آسيا و قابليت خردايش خوراك ……………………………………………………….. 124
6-مقدار اكسيدآهن موجود در هريك از پودر سيليس هاي بدست آمده از آزمايش هاي مربوط – جدول 4
به مطالعه تاثير رقت خوراك در سايش بار خركننده آسيا و قابليت خردايش خوراك………………… 124
7- مقدار آهن اضافه شده به هر يك از نمونه ها در اثر سايش جدار داخلي و بار خرد كننده – جدول 4
آسيا ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 125
8- مقدار نرمه توليد شده در هريك از مراحل آزمايش تعيين تاثير رقت خوراك در قابليت – جدول 4
خردايش آن…………………………………………………………………………………………………………………….. 129
9- مقايسه مشخصات هندسي ذرات تشكيل دهنده سنگهاي معدن كيسه جين………………. 132 – جدول 4
10 – فرمول گسترده كلكتورهاي سوافات و آلكيل سولفات ………………………………………… 147 – جدول 4
11 – محصولات كارخانه سيليس البرز……………………………………………………………………. 150 – جدول 4
١۵
فهرست اشكال
عنوان
صفحه
1- ساختمان سه بعدي شبكه سيليسيم(الف) و شكل ابتدايي آن(ب) …………………………………. 23 – شكل 2
و نحوه برقراري پيوند بين اتم هاي تشكيل دهنده آن………. 24 sio 2- ساختار چهار وجهي منتظم 2 – شكل 2
26 ………………… …………………………………….α و ب- ساختار بلوري كوارتز β 3- الف- ساختار بلوري كوارتز – شكل 2
5- چند فرم بلوري از بلورهاي كوارتز…………………………………………………………………………… 27 – شكل 2
6- شكل بلور ساده تريديميت(الف) و شكل ماكل سه تايي تريميت(ب) ……………………………… 30 – شكل 2
7-نمايشي از سري بوون كه نشان دهنده تدتيب جداشدن كاني هاي مختلف از يك ماگماست… 33 – شكل 2
موجود در آن ………………………………………….. 34 sio 8- نمودار گرانروي ماگما نسبت به درصد 2 – شكل 2
هاي مختلف در دماي 25 درجه…….. 40 PH 9- منحني هاي حل شدن سيليس آمورف و بلوري در – شكل 2
10 – اسكلت چند نوع راديولاريت كه توسط ميكروسكوپ الكتروني تهيه شده است……………… 41 – شكل 2
1- فلوشيت كارخانه كانه آرائي سيليس البرز……………………………………………………………………. 86 – شكل 3
2- مراحل مختلف فلوتاسيون اكسيدهاي آهن از كوارتز……………………………………………………… 89 – شكل 3
1- فلوشيت واحد سنگ شكني كارخانه سيليس البرز ……………………………………………………… 153 – شكل 4
2- فلوشيت واحد خردايش و دانه بندي سيليس به روش خشك كارخانه سيليس البرز……….. 155 – شكل 4
3- فلوشيت سالن توليد كارخانه سيليس البرز در حالتي كه دو محصول جانبي ديگر نيز در – شكل 4
آن توليد مي گردد …………………………………………………………………………………………………………………. 157
4- فلوشيت واحد خردايش و دانه بندي سيليس به روش تر كارخانه سيليس البرز………………. 162 – شكل 4
1- فلوشيت پيشنهادي براي تكميل كارخانه سيليس البرز………………………………………………….. 182 – شكل 5
١۶

مقدمه:

با افزايش جمعيت و بالا رفتن سطح زندگي تقاضا براي كالاهاي مرغوب تر و ارزان تر روز به روز افزايش مي يابد .در اين ميان توليد كنندگاني كه بتوانند كالاهاي توليدي خود را از نظر كيفيت، كميت و قيمت، با نياز جامعه هماهنگ كنند، مي توانند در صحنه رقابت پيروز شده و خود را از بحران هاي شديد اقتصادي كه حاصل همين عدم هماهنگي و تطابق محصولات توليدي با نياز جامعه است ، نجات دهند. از طرفي چون مشخصات مواد اوليه مستقيما در مشخصات كالاهاي توليدي تاثير مي گذارد ، توليد كالاهاي مطلوب بدون توجه به كيفيت و قيمت مواد اوليه امكان پذير نيست. لذا بخش اعظم اين مسئوليت بر عهده توليد كنندگان مواد اوليه است. اين توليد كنندگان از يك طرف به دليل عدم دسترسي به منابع مرغوب و ارزان قيمت و از طرف ديگر توسط صنايع مصرف كننده محصولاتشان دائما تحت فشار بوده اند و اين مساله بعضا مشكلاتي را نيزبراي آنها به همراه داشته است. در اين راستا بهينه سازي خط توليد اين كارخانجات و افزايش بهره وري آنها در ابعاد گوناگون مي تواند به عنوان بهترين راه ممكن و بعضا به عنوان تنها راه چاره در هماهنگ كردن مشخصات توليدات آنها با نياز كارخانجات صنعتي مورد توجه قرار گيرد . پايان نامه حاضر نتيجه بررسيهاي انجام شده به منظور افزايش بهره وري خط توليد كارخانه سيليس البرز است كه مطالب آن در چهار فصل زير تنظيم شده است.
فصل اول: فصل اول شامل اهداف و پيشينه تحقيق، همچنين روش كار و تحقيق مي باشد.
فصل دوم : در فصل دوم در مورد سيليس و كاني هاي گروه sio2 كلياتي ارائه شده است. رئوس مهمترين مطالب ارائه شده در اين فصل عبارتند از: كاني شناسي كاني هاي گروه sio2 ، شرايط تشكيل كاني هاي گروه sio2 و معادن سيليس ايران مي باشد.
فصل سوم: در فصل سوم درباره كاربرد كانيهاي گروه sio2 و روشهاي فرآوري سيليس در جهان و … كه در مورد هر يك به تفضيل مطالبي ارائه شده است.
فصل چهارم: در اين فصل نتايج حاصل از مطالعاتي كه به منظورشناسايي هر چه بيشتر خوراك كارخانه سيليس البرز (سنگ سيليس معدن كيسه جين) انجام گرديد، ارائه شده است. اين مطالعات شامل ، مطالعات زمين شناسي و ژنز ، مطالعات و نتايج ماكروسكوپي و ميكروسكوپي، مطالعه درجه آزادي كاني ها، مطالعه تركيب شيميايي، مطالعه تاثير ميزان رقت خوراك بر روي قابليت خردايش آن و نهايتا مطالعه تاثير ميزان رقت خوراك بر روي ميزان سايش بار خرد كننده و جدار داخلي آسياهاي ميله اي مي باشد .
– در بخش دوم از فصل چهارم به معرفي دستگاه و تجهيزات كارخانه سيليس البرز پرداخته و فلوشيتهايي از قسمتهاي مختلف كارخانه اعم از ( سنگ شكني ، سالن توليد، سالن آرايش ) ارائه شده است. همچنين بعد از معرفي واحدهاي مختلف كارخانه، نحوه و چگونگي فرآيند توليد در اين واحدها تشريح شده است.
3- فصل پنجم : در اين فصل بعد از بحث و نتيجه گيري براي افزايش بهره وري كارخانه سيليس البرز پيشنهادهايي براي اصلاح فرايند توليد و افزايش راندمان و كارايي دستگاههاي مذكور ارائه شده است.

اهداف كلي و فرعي تحقيق:
بررسي عوامل مؤثر و ارائه راهكارهاي اجرائي براي افزايش بهره وري خط توليد، كارخانه سيليس البرز از اهداف كلي اين تحقيق بوده و از تحقيقات فرعي اين پروژه مي توان به موارد زير اشاره كرد: دستيابي به حداكثر كيفيت ممكن در محصول ، كاهش مشكلات بازار يابي و فروش محصول. افزايش راندمان دستگاهها و استفاده از حداكثر ظرفيت آنها، كاهش ساعات توقف خط توليد . كاهش استهلاك تجهيزات و تلفات انرژي و ضايعات مواد اوليه و بهينه كردن باطله هاي كارخانه .
2-1 ) پيشينه تحقيق :
تحقيقي درباره سيليس به علت كاربرد و موارد مصرف آن در صنعت پيشينه تاريخي فراواني دارد، امروزه در جوامع پيشرفته موارد مصرف سيليس در ريخته گري و صنايع درجه دوم جاي خود را به مصرف سيليس براي توليد شيشه مي دهد با افزايش جمعيت و بالا رفتن سطح زندگي تقاضا براي كالاهاي مرغوبتر و ارزانتر روز به روز افزايش مي يابد. در اين ميان توليد كنندگاني مي توانند در صحنه رقابت پيروز باشند كه بتوانند كالاهايي با كيفيت و كميت و قيمت پايين توليد كنند از طرفي چون مشخصات مواد اوليه مستقيما در مشخصات كالاهاي توليدي تاثير مي گذارد . همچنين به دليل عدم دسترسي به منابع مرغوب و ارزان قيمت و فشار از طرف صنايع مصرف كننده بر محصولات توليد كنندگان بعضا مشكلاتي را براي آنها به همراه داشته است .
3-1 ) روش كار و تحقيق :
روش كار در اين پروژه به صورت حضوري در معدن و خط توليد كارخانه و بررسي قسمتهاي مختلف كارخانه و استفاده از آزمايشات انجام شده و بروشورها ، همچنين استفاده از مطالب كتابخانه اي و سايتهاي معتبر جهاني آلتاويستا ، رزنت، گوگل و …. مي باشد.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت