بررسی عوامل موثر و ارائه راهکارهای اجرایی برای افزایش بهره وری خط تولید کارخانه سیلیس البرز – معدن

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی معدن
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:200
قالب بندی:pdf غیر قابل ویرایش

نحوه خرید

بررسی عوامل موثر و ارائه راهکارهای اجرایی برای افزایش بهره وری خط تولید کارخانه سیلیس البرز – معدن

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷
فصل اول: کلیات
۱) هدف………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۰ -۱
۲) پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰ -۱
۳) روش کارو تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰ -۱
فصل دوم:زمین شناسی و نحوه تشکیل سیلیس
۱) سیلیسم …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲ -۲
۲۴ …………………………………………………………………………………………….sio 2-2 ) کانی شناسی کانیهای گروه ۲
۱-۲ ) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۴ -۲
۲-۲ ) کوارتز ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۶ -۲
۱ ) کوارتز درشت بلورین …………………………………………………………………………………………….. ۲۶ -۲-۲ -۲
۲) کوارتز ریز بلورین ……………………………………………………………………………………………………. ۲۸ -۲-۲ -۲
الف) کوارتز ریز بلورین نوع الیافی ………………………………………………………………………………………….. ۲۸
ب ) کوارتز ریز بلورین نوع دانه دانه ای …………………………………………………………………………………… ۲۹
۳-۲ ) تریدیمیت ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۹ -۲
۴-۲ ) کریستو بالیت …………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۰ -۲
۵-۲ ) اوپال ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۰ -۲
۳۱ ……………………………………………………………………………………………… sio 3) شرایط تشکیل کانی های گروه ۲ -۲
۱-۳ ) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۱ -۲
۲-۳ ) تشکیل سیلیس در سنگهای آذرین ………………………………………………………………………………………….. ۳۲ -۲
۱) تشکیل سیلیس در سنگهای آذرین درونی ……………………………………………………………………….. ۳۲ -۲-۳ -۲
۲) تشکیل سیلیس در سنگهای آذرین بیرونی ………………………………………………………………………. ۳۴ -۲-۳ -۲
۳-۳ ) تشکیل سیلیس در کانسارهای پگماتیتی …………………………………………………………………………………… ۳۵ -۲
۴-۳ ) تشکیل سیلیس در کانسارهای متعاقب ماگمایی( پس ماگمایی)………………………………………………….. ۳۶ -۲
۱) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… ۳۶ -۴-۳ -۲
۲) تشکیل سیلیس در شرایط پنویماتولیتی و گرمابی حرارت بالا (هیپوترمال)………………………… ۳۷ -۴-۳ -۲
الف) تشکیل سیلیس در کانسارهای گرایزلی …………………………………………………………………………… ۳۷
ب) تشکیل سیلیس در کانسارهای اسکارنی ( دگرسانی مجاورتی)……………………………………………………. ۳۷
۳) تشکیل سیلیس در شرایط گرمابی حرارت متوسط( مزوترمال)…………………………………………. ۳۸ -۴-۳ -۲
٨
۴) تشکیل سیلیس در شرایط گرمابی حرارت پائین( اپی ترمال)…………………………………………………… ۳۸ -۴-۳ -۲
۵) تشکیل سیلیس در شرایط گرمابی تله ترمال………………………………………………………………………….. ۳۹ -۴-۳ -۲
۶) تشکیل سیلیس در شرایط گرمابی زینو ترمال……………………………………………………………………….. ۳۹ -۴-۳ -۲
۵-۳ ) تشکیل سیلیس در شرایط دگرگونی ……………………………………………………………………………………………. ۳۹ -۲
۶-۳ ) کانسارهای رسوبی سیلیس ………………………………………………………………………………………………………… ۴۰ -۲
۱) کانسارهای رسوبی شیمیایی………………………………………………………………………………………………… ۴۰ -۶-۳ -۲
۲) کانسارهای رسوبی بیوشیمیایی…………………………………………………………………………………………… ۴۱ -۶-۳ -۲
۳)تشکیل سیلیس در شرایط رسوبی آتشفشانی…………………………………………………………………….. ۴۳ -۶-۳ -۲
۴) کانسارهای رسوبی مکانیکی سیلیس…………………………………………………………………………….. ۴۳ -۶-۳ -۲
در جهان ………………………………………………………………………………… ۴۴ sio 4) کانسارهای کانی های گروه ۲ -۲
۱-۴ ) کانسارهای مهم کوارتز بلوری ……………………………………………………………………………………………. ۴۴ -۲
۲-۴ ) کانسارهای مهم تریدیمیت ………………………………………………………………………………………………….. ۴۵ -۲
۳-۴ ) کانسارهای مهم کریستوبالیت…………………………………………………………………………………………….. ۴۵ -۲
۴-۴ ) کانسارهای مهم فیلینت …………………………………………………………………………………………………….. ۴۵ -۲
۵-۴ ) کانسارهای مهم اوپال……………………………………………………………………………………………………….. ۴۵ -۲
۶-۴ ) کانسارهای مهم آگات ………………………………………………………………………………………………………. ۴۵ -۲
۵) زمین شناسی سیلیس ایران …………………………………………………………………………………………………………. ۴۶ -۲
۱-۵ ) کواتزیت فوقانی ………………………………………………………………………………………………………………… ۴۶ -۲
۲-۵ ) ماسه سنگهای دوران اول و دوم…………………………………………………………………………………………….. ۴۶ -۲
۳-۵ ) کانسارهای سیلیس دوران سوم تاکنون…………………………………………………………………………………… ۴۷ -۲
۴) منابع متفرقه سیلیس …………………………………………………………………………………………………………. ۴۸ -۵ -۲
۵-۵ ) معادن سیلیس ایران ………………………………………………………………………………………………………….. ۴۸ -۲
فصل سوم: کاربردها و فرآوری سیلیس
۵۲ ……………………………………………………………………………………………….. sio 1) کاربردهای کانی های گروه ۲ -۳
۱-۱ ) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۲ -۳
۲-۱ ) کاربرد سیلیس در صنایع شیشه………………………………………………………………………………………….. ۵۳ -۳
۱) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۳ -۲-۱ -۳
۲) استاندارد ماسه سیلیسی مورد مصرف در صنعت شیشه……………………………………………………. ۵۵ -۲-۱ -۳
۳) استاندارد ترکیب شیمیایی…………………………………………………………………………………………….. ۵۵ -۲-۱ -۳
۴) استاندارد توزیع دانه بندی ………………………………………………………………………………………………. ۵۶ -۲-۱ -۳
۵) استاندارد رطوبت……………………………………………………………………………………………………………. ۵۸ -۲-۱ -۳
۳-۱ ) کاربرد سیلیس در صنایع ریخته گری……………………………………………………………………………………… ۵۸ -۳
٩
۴-۱ ) کاربرد سیلیس در صنایع متالوژی …………………………………………………………………………………………. ۶۱ -۳
۱) کاربرد سیلیس در تهیه فرو سیلیس ……………………………………………………………………………….. ۶۱ -۴-۱ -۳
۵-۱ ) کاربرد سیلیس در صنایع ساختمانی………………………………………………………………………………………… ۶۲ -۳
۱) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۲ -۵-۱ -۳
۲) کاربرد سیلیس در تولید آجر ماسه آهکی………………………………………………………………………….. ۶۴ -۵-۱ -۳
۳) کاربرد سیلیس در تولید آجر های سیلیسی و ماسه خاکی…………………………………………………….. ۶۵ -۵-۱ -۳
۴) کاربرد سیلیس در تولید سیمان ……………………………………………………………………………………….. ۶۶ -۵-۱ -۳
۶-۱ ) کاربرد سیلیس در تولید دیر گدازها………………………………………………………………………………………… ۶۷ -۳
۷-۱ ) کاربرد سیلیس در تولید سیلیکات سدیم………………………………………………………………………………….. ۶۸ -۳
۸-۱ ) کاربرد سیلیس درصنایع سرامیک و لعاب…………………………………………………………………………………. ۷۰ -۳
۹-۱ ) کاربرد سیلیس در تولید اورگانومتال های سیلیسی……………………………………………………………………… ۷۱ -۳
۱۰-۱ ) کاربرد سیلیس در صنایع عایق و تولید پشم شیشه……………………………………………………………………. ۷۲ -۳
۱۱-۱ ) کاربرد سیلیس درجواهر سازی و سنگهای تزئینی……………………………………………………………… ۷۲ -۳
۱۲-۱ ) کاربرد سیلیس در صنایع و تجهیزات نوری…………………………………………………………………………… ۷۳ -۳
۱۳-۱ ) کاربرد سیلیس درصنایع الکترونیک……………………………………………………………………………………….. ۷۳ – ۳
۱۴-۱ ) کاربرد سیلیس در تصفیه آب…………………………………………………………………………………………………. ۷۵ -۳
۱۵-۱ ) کاربرد سیلیس در صنایع ساینده و پولیش……………………………………………………………………………… ۷۶ -۳
۱۶-۱ ) کاربرد سیلیس در پاک کننده ها و مواد شوینده……………………………………………………………………….. ۷۷ -۳
۱۷-۱ ) کاربرد سیلیس در فیلتراسیون و تصفیه مواد……………………………………………………………………………. ۷۷ -۳
۱۸-۱ ) کاربرد سیلیس در پروش کوارتز مصنوعی و تهیه ژل های سیلیسی……………………………………………. ۷۷ -۳
۱۹-۱ ) کاربردهای متفرقه سیلیس…………………………………………………………………………………………………….. ۷۸ -۳
۲) وضعیت تولید و مصرف سیلیس در ایران………………………………………………………………………………………… ۷۸ -۳
۳) روشهای فرآوری سیلیس……………………………………………………………………………………………………………… ۸۰ -۳
۱-۳ ) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۰ -۳
۲-۳ )فلوشیت ساده شده ای برای شستشو و طبقه بندی ماسه های سیلیسی………………………………………… ۸۱ -۳
۳-۳ ) فلوشیت خط تولید کارخانه پودر سیلیس ایران سیلکو…………………………………………………………… ۸۲ -۳
۴-۳ ) فلوشیت خط تولید واحد تر کارخانه سیلیس البرز…………………………………………………………………… ۸۲ -۳
۵-۳ ) فلوشیت پیشنهادی شرکت سالا برای تولید ماسه سیلیسی قابل مصرف در صنایع شیشه ………………. ۸۳ -۳
۶-۳ ) فلوشیت های آرایش ماسه های ساحلی در نیوکاسل استرالیا و خلیج ریچارد افریقا……………………. ۸۳ -۳
۷-۳ ) فلوشیت پیشنهادی شرکت دنورا برای تولید ماسه سیلیسی قابل مصرف در صنایع شیشه…………… ۸۴ -۳
۸-۳ ) فلوشیت یک کارخانه کانه آرایی تولید ماسه سیلیسی قابل مصرف در صنایع شیشه………………….. ۸۵ -۳
۹-۳ ) فلوشیت یک کارخانه کانه آرایی سیلیس در کانادا………………………………………………………………. ۸۶ -۳
١٠
۱۰-۳ ) پیشنهادها یی برای فلوتاسیون اکسیدهای آهن و کوارتز…………………………………………………….. ۸۷ -۳
۱) فلوتاسیون مستقیم کوارتز………………………………………………………………………………………. ۸۷ -۱۰-۳ -۳
۲) فلوتاسیون معکوس کوارتز…………………………………………………………………………………….. ۸۸ -۱۰-۳ -۳
۱۱-۳ ) نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………… ۹۲ -۳
۱) خردایش کانسنگ سیلیس…………………………………………………………………………………….. ۹۳ -۱۱-۳ -۳
۲) شستشو و دانه بندی سیلیس…………………………………………………………………………………. ۹۴ -۱۱-۳ -۳
الف) شستشوی سیلیس…………………………………………………………………………………………………….. ۹۴
ب) دانه بندی سیلیس……………………………………………………………………………………………………… ۹۴
۳) جداکردن ناخالصیها از سیلیس………………………………………………………………………………. ۹۶ -۱۱-۳ -۳
الف) استفاده از شستشوی ساده در فرآوری سیلیس………………………………………………………………… ۹۷
ب) استفاده از سایش ذرات ماسه در فرآوری سیلیس……………………………………………………………… ۹۷
ج) استفاده از جاکننده مغناطیسی در فرآوری سیلیس……………………………………………………………. ۹۸
د) استفاده از فلوتاسیون در فرآوری سیلیس…………………………………………………………………………. ۹۹
ه) استفاده ازلیچینگ با اسید(اسید شوئی)در فرآوری سیلیس……………………………………………………. ۱۰۰
۴) آبگیری و خشک کردن……………………………………………………………………………………………. ۱۰۱ -۱۱-۳ -۳
۴) کارخانه فرآوری سیلیس در ایران…………………………………………………………………………………………………. ۱۰۳ -۳
فصل چهارم: مطالعات انجام شده بر روی خوراک و محصول کارخانه و معرفی قسمتهای خط تولید کارخانه سیلیس البرز
۱) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۵ -۴
۲) مطالعات انجام شده بر روی خوراک کارخانه سیلیس البرز(سنگ سیلیس معدن کیسه جین)………………… ۱۰۶ -۴
۱-۲ ) مطالعات زمین شناسی و ژنز کانسنگ معدن کیسه جین…………………………………………………………. ۱۰۶ -۴
۲-۲ ) مطالعات ماکروسکوپی………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۸ -۴
۱) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۸ -۲-۲ -۴
۲) معیارهای تقسیم بندی خوراک کارخانه……………………………………………………………………… ۱۰۸ -۲-۲ -۴
۳) نتیجه گیری از مطالعات ماکروسکوپی………………………………………………………………………… ۱۱۰ -۲-۲ -۴
۴) نتیجه گیری از مطالعات میکروسکوپی………………………………………………………………………… ۱۱۱ -۲-۲ -۴
۱) نتایج حاصل از مطالعات کانی شناسی نوری نمونه ها………………………………………….. ۱۱۱ -۴-۲ -۲ -۴
۳-۲ ) مطالعه درجه آزادی کانی ها در سنگ معدن سیلیس کیسه جین………………………………………… ۱۱۳ -۴
۱-۳ ) نیجه گیری………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۵ -۲ -۴
۴-۲ ) مطالعه ترکیب شیمیایی محصول کارخانه سیلیس البرز…………………………………………………….. ۱۱۵ -۴
۱-۴ ) آنالیز شیمیایی نمونه ها…………………………………………………………………………………………. ۱۱۶ -۲ -۴
۲-۴ )نتیجه گیری از مطالعه ترکیب شیمیایی…………………………………………………………………….. ۱۱۷ -۲ -۴
الف) مقایسه ترکیب شیمیایی سنگهای گروه اول، دوم وسوم………………………………………………….. ۱۱۷
١١
ب) محاسبه ترکیب شیمیایی سنگ های دپو…………………………………………………………………………….. ۱۱۸
۵-۲ ) مطالعه تاثیر رقت خوراک در میزان سایش بار خرد کننده آسیا و قابلیت خردایش خوراک………….. ۱۲۱ -۴
۱-۵ ) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۱ -۲ -۴
۲-۵ ) مطالعه تاثیر رقت خوراک در میزان سایش بار خرد کننده و جداره داخلی آسیا………………… ۱۲۴ -۲ -۴
– نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۵
۳-۵ ) مطالعه تاثیر رقت خوراک درقابلیت خردایش سنگ معدن سیلیس کیسه جین………………….. ۱۲۶ -۲ -۴
۱-۳ ) نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………… ۱۲۶ -۵-۲ -۴
۳) مطالعات انجام شده بر روی ماسه سیلیسی آرایش شده در کارخانه سیلیس البرز………………………………………. ۱۲۹ -۴
۱-۳ ) مطالعه وزن مخصوص ظاهری…………………………………………………………………………………………… ۱۲۹ -۴
۲-۳ ) نتایج بدست آمده از مطالعات کانه آرائی……………………………………………………………………………… ۱۳۰ -۴
۳-۳ ) مطالعه قابلیت کاهش اکسید آهن ماسه سیلیسی با استفاده از سایش ذرات ماسه………………………… ۱۳۳ -۴
۱-۳ ) روش جداسازی پوشش های سطحی از ذرات سیلیس…………………………………………………. ۱۳۳ -۳ -۴
۱-۱ ) روشهای مکانیکی……………………………………………………………………………………….. ۱۳۴ -۳-۳ -۴
۲-۱ ) روشهای شیمیایی…………………………………………………………………………………………. ۱۳۴ -۳-۳ -۴
۳-۱ )روشهای مرکب(مکانیکی و شیمیایی) ……………………………………………………………… ۱۳۵ -۳-۳ -۴
۲-۳ ) مطالعه قابلیت کاهش اکسید آهن سیلیس به روش سایش…………………………………………….. ۱۳۵ -۳ -۴
۱-۲ ) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۵ -۳-۳ -۴
پالپ بر روی بازدهی سایش ذرات ماسه………………………………… ۱۳۶ PH 2-2 ) مطالعه تاثیر -۳-۳ -۴
۴-۳ ) مطالعه قابلیت کاهش اکسید آهن سیلیس از طریق جدایش ابعاد ذرات………………………………… ۱۳۶ -۴
۱) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۶ -۴-۳ -۴
۵-۳ ) مطالعه قابلیت کاهش اکسید آهن ماسه سیلیسی با استفاده از فلوتاسیون………………………………. ۱۴۰ -۴
۱) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۰ -۵-۳ -۴
۲) استفاده از فلوتاسیون معکوس برای جداکردن ناخالصیهای سیلیس…………………………….. ۱۴۳ -۵-۳ -۴
۱-۲ ) مقدمه………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۳ -۳-۳ -۴
۲-۲ ) شرایط عمومی برای فلوتاسیون کوارتز…………………………………………………………. ۱۴۴ -۵-۳ -۴
۱) سایش ذرات……………………………………………………………………………………. ۱۴۴ -۲-۲ -۵-۳ -۴
۲) شستشو و نرمه گیری…………………………………………………………………………. ۱۴۴ -۲-۲ -۵-۳ -۴
۳) آماده سازی………………………………………………………………………………………. ۱۴۶ -۲-۲ -۵-۳ -۴
۱۴۶ ………………………………………………………………………………………….. PH الف) تنظیم کننده
ب) کلکتور………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۷
ج) روغن های کاج……………………………………………………………………………………………. ۱۴۷
د) کف ساز………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۸
١٢
۶-۳ ) مطالعه قابلیت کاهش اکسید آهن ماسه سیلیسی با استفاده از اسید شوئی……………………………….. ۱۴۸ -۴
۷-۳ ) مطالعه قابلیت کاهش اکسید آهن ماسه سیلیسی با استفاده از جداکننده با شدت بالا………………… ۱۴۸ -۴
۴) معرفی کارخانه سیلیس البرز……………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۹ -۴
۱-۴ ) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۹ -۴
۲-۴ ) معرفی دپو اصلی کارخانه………………………………………………………………………………………………. ۱۵۱ -۴
۳-۴ ) معرفی واحد سنگ شکنی……………………………………………………………………………………………… ۱۵۲ -۴
۴-۴ ) معرفی واحد خردایش و دانه بندی سیلیس به روش خشک(سالن تولید) …………………………….. ۱۵۳ -۴
۱) معرفی سیستم تهویه و گرد گیری هوای سالن تولید……………………………………………….. ۱۵۶ -۴-۴ -۴
۲) معرفی سیستم نرمه گیری واحد خشک………………………………………………………………… ۱۵۸ -۴-۴ -۴
۵-۴ ) معرفی واحد خردایش و دانه بندی سیلیس به روش تر(سالن آرایش)………………………………… ۱۶۰ -۴
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات
۱) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۴ -۵
۲) قیف خوراک دهی واحد سنگ شکنی………………………………………………………………………………………………… ۱۷۱ -۵
۳) تغذیه کننده شاتونی قیف تغذیه واحد سنگ شکنی…………………………………………………………………………….. ۱۷۵ -۵
۴) سرند ارتعاشی ۴ سانتی متری واحد سنگ شکنی………………………………………………………………………………. ۱۷۷ -۵
۵) سنگ شکن فکی……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷۹ -۵
– پیوست و ضمائم…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸۵
– فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹۵
– فهرست منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹۷
– سایت های اطلاع رسانی………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۹۸
چکیده لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۹۹
١٣
فهرستجداول
عنوان صفحه
۱- ذخیره معادن سیلیس ایران ………………………………………………………………………………… ۵۰ – جدول ۲
۱- مهم ترین کاربرد های سیلیس در صنعت ……………………………………………………………….. ۵۳ – جدول ۳
۲- استاندار پیشنهادی برای ماسه سیلیسی مورد مصرف در صنایع شیشه سازی ایران …………. ۵۵ – جدول ۳
۳- مشخصات سیلیس مصرفی چند کارخانه شیشه سازی ایران ……………………………………… ۵۶ – جدول ۳
۴- استاندار ترکیب شیمیایی سیلیس مصرفی در صنایع شیشه سازی ایالت متحده امریکا…….. ۵۶ – جدول ۳
۵- استاندارد جهانی ماسه سیلیسی مورد مصرف در صنایع شیشه سازی…………………………. ۵۶ – جدول ۳
۶- دانه بندی پودر سیلیس مورد نیاز صنایع شیشه سازی ایران امریکا…………………………….. ۵۸ – جدول ۳
۷- حدود ترکیب شیمیایی ماسه سیلیسی مصرفی در صنایع ریخته گری ایران………………….. ۶۰ – جدول ۳
۸- مشخصات فیزیکی ماسه سیلیسی مصرفی در صنایع ریخته گری ایران، سایر کشورها……. ۶۰ – جدول ۳
۹-ترکیب شیمیایی ماسه ریخته گری فرآوری شده در کارخانه تولیدماسه ریخته گری ایران.. ۶۰ – جدول ۳
۱۰ – خواص فیزیکی و شیمیایی سیلیس مصرفی برای تولید سیلیکون……………………………… ۶۱ – جدول ۳
۱۱ -کیفیت سیلیس مصرفی در تهیه فروسیلیس……………………………………………………………… ۶۲ – جدول ۳
۱۲ -کیفیت سیلیس قابل مصرف در تولید آجر سیپورکس شرکت تولید فرآوردهای ساختمانی ۶۵ – جدول ۳
۱۳ – ترکیب شیمیایی مجاز کوارتزیت قابل مصرف در تولید دیرگدازهای سیلیسی……………. ۶۸ – جدول ۳
۱۴ – ترکیب مجاز پودر سیلیس قابل مصرف در تولید کاربید سیلیسیم …………………………… ۶۸ – جدول ۳
۱۵ – مشخصات سیلیکات های سدیم تهیه شده در شرکت سهامی صنایع سیلیکات ایران…. ۷۰ – جدول ۳
۱۶ – کیفیت سیلیس مصرفی در تولید شرکت پشم شیشه ایران…………………………………….. ۷۲ – جدول ۳
۱۷ – صنایع مصرف کننده سیلیس در ایران………………………………………………………………… ۷۹ – جدول ۳
۱۸ – میزان سیلیس مصرفی سالانه در صنایع مختلف کشور …………………………………………. ۸۰ – جدول ۳
١۴
۱۹ – برخی از خواص فیزیکی کانی های رایج همراه کوارتز در ماسه ها …………………….. ۸۳ – جدول ۳
۲۰ – نتایج حاصل از آزمایش فلوتاسیون انتخابی فلدسپاتها از کوارتز…………………………….. ۹۰ – جدول ۳
۲۱ – کارخانه های فرآوری سیلیس موجود در ایران …………………………………………………… ۱۰۳ – جدول ۳
و آنالیز X 1- ترکیب شیمیایی محصول واحد آرایش کارخانه سیلیس البرز به دو روش اشعه – جدول ۴
شیمیایی تر…………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۶
۲- آنالیز شیمیایی محصول کارخانه سیلیس البرز………………………………………………………. ۱۱۶ – جدول ۴
۳- ترکیب شیمیایی سنگ های تشکیل دهنده دپو که از روی ترکیب شیمیایی سنگهای گروه – جدول ۴
اول،دوم و سوم محاسبه شده است ……………………………………………………………………………………. ۱۱۸
۴- مشخصات پالپ های تهیه شده برای آزمایش های مربوط به مطالعه تاثیر رقت خوراک در – جدول ۴
سایش بار خرکننده آسیا و قابلیت خردایش خوراک………………………………………………………………. ۱۲۴
۵- ترکیب شیمیایی خوراک مورد استفاده در آزمایش های مربوط به مطالعه تاثیر رقت خوراک – جدول ۴
در سایش بار خرکننده آسیا و قابلیت خردایش خوراک ……………………………………………………….. ۱۲۴
۶-مقدار اکسیدآهن موجود در هریک از پودر سیلیس های بدست آمده از آزمایش های مربوط – جدول ۴
به مطالعه تاثیر رقت خوراک در سایش بار خرکننده آسیا و قابلیت خردایش خوراک………………… ۱۲۴
۷- مقدار آهن اضافه شده به هر یک از نمونه ها در اثر سایش جدار داخلی و بار خرد کننده – جدول ۴
آسیا ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۵
۸- مقدار نرمه تولید شده در هریک از مراحل آزمایش تعیین تاثیر رقت خوراک در قابلیت – جدول ۴
خردایش آن…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۹
۹- مقایسه مشخصات هندسی ذرات تشکیل دهنده سنگهای معدن کیسه جین………………. ۱۳۲ – جدول ۴
۱۰ – فرمول گسترده کلکتورهای سوافات و آلکیل سولفات ………………………………………… ۱۴۷ – جدول ۴
۱۱ – محصولات کارخانه سیلیس البرز……………………………………………………………………. ۱۵۰ – جدول ۴
١۵
فهرست اشکال
عنوان
صفحه
۱- ساختمان سه بعدی شبکه سیلیسیم(الف) و شکل ابتدایی آن(ب) …………………………………. ۲۳ – شکل ۲
و نحوه برقراری پیوند بین اتم های تشکیل دهنده آن………. ۲۴ sio 2- ساختار چهار وجهی منتظم ۲ – شکل ۲
۲۶ ………………… …………………………………….α و ب- ساختار بلوری کوارتز β ۳- الف- ساختار بلوری کوارتز – شکل ۲
۵- چند فرم بلوری از بلورهای کوارتز…………………………………………………………………………… ۲۷ – شکل ۲
۶- شکل بلور ساده تریدیمیت(الف) و شکل ماکل سه تایی تریمیت(ب) ……………………………… ۳۰ – شکل ۲
۷-نمایشی از سری بوون که نشان دهنده تدتیب جداشدن کانی های مختلف از یک ماگماست… ۳۳ – شکل ۲
موجود در آن ………………………………………….. ۳۴ sio 8- نمودار گرانروی ماگما نسبت به درصد ۲ – شکل ۲
های مختلف در دمای ۲۵ درجه…….. ۴۰ PH 9- منحنی های حل شدن سیلیس آمورف و بلوری در – شکل ۲
۱۰ – اسکلت چند نوع رادیولاریت که توسط میکروسکوپ الکترونی تهیه شده است……………… ۴۱ – شکل ۲
۱- فلوشیت کارخانه کانه آرائی سیلیس البرز……………………………………………………………………. ۸۶ – شکل ۳
۲- مراحل مختلف فلوتاسیون اکسیدهای آهن از کوارتز……………………………………………………… ۸۹ – شکل ۳
۱- فلوشیت واحد سنگ شکنی کارخانه سیلیس البرز ……………………………………………………… ۱۵۳ – شکل ۴
۲- فلوشیت واحد خردایش و دانه بندی سیلیس به روش خشک کارخانه سیلیس البرز……….. ۱۵۵ – شکل ۴
۳- فلوشیت سالن تولید کارخانه سیلیس البرز در حالتی که دو محصول جانبی دیگر نیز در – شکل ۴
آن تولید می گردد …………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۷
۴- فلوشیت واحد خردایش و دانه بندی سیلیس به روش تر کارخانه سیلیس البرز………………. ۱۶۲ – شکل ۴
۱- فلوشیت پیشنهادی برای تکمیل کارخانه سیلیس البرز………………………………………………….. ۱۸۲ – شکل ۵
١۶

مقدمه:

با افزایش جمعیت و بالا رفتن سطح زندگی تقاضا برای کالاهای مرغوب تر و ارزان تر روز به روز افزایش می یابد .در این میان تولید کنندگانی که بتوانند کالاهای تولیدی خود را از نظر کیفیت، کمیت و قیمت، با نیاز جامعه هماهنگ کنند، می توانند در صحنه رقابت پیروز شده و خود را از بحران های شدید اقتصادی که حاصل همین عدم هماهنگی و تطابق محصولات تولیدی با نیاز جامعه است ، نجات دهند. از طرفی چون مشخصات مواد اولیه مستقیما در مشخصات کالاهای تولیدی تاثیر می گذارد ، تولید کالاهای مطلوب بدون توجه به کیفیت و قیمت مواد اولیه امکان پذیر نیست. لذا بخش اعظم این مسئولیت بر عهده تولید کنندگان مواد اولیه است. این تولید کنندگان از یک طرف به دلیل عدم دسترسی به منابع مرغوب و ارزان قیمت و از طرف دیگر توسط صنایع مصرف کننده محصولاتشان دائما تحت فشار بوده اند و این مساله بعضا مشکلاتی را نیزبرای آنها به همراه داشته است. در این راستا بهینه سازی خط تولید این کارخانجات و افزایش بهره وری آنها در ابعاد گوناگون می تواند به عنوان بهترین راه ممکن و بعضا به عنوان تنها راه چاره در هماهنگ کردن مشخصات تولیدات آنها با نیاز کارخانجات صنعتی مورد توجه قرار گیرد . پایان نامه حاضر نتیجه بررسیهای انجام شده به منظور افزایش بهره وری خط تولید کارخانه سیلیس البرز است که مطالب آن در چهار فصل زیر تنظیم شده است.
فصل اول: فصل اول شامل اهداف و پیشینه تحقیق، همچنین روش کار و تحقیق می باشد.
فصل دوم : در فصل دوم در مورد سیلیس و کانی های گروه sio2 کلیاتی ارائه شده است. رئوس مهمترین مطالب ارائه شده در این فصل عبارتند از: کانی شناسی کانی های گروه sio2 ، شرایط تشکیل کانی های گروه sio2 و معادن سیلیس ایران می باشد.
فصل سوم: در فصل سوم درباره کاربرد کانیهای گروه sio2 و روشهای فرآوری سیلیس در جهان و … که در مورد هر یک به تفضیل مطالبی ارائه شده است.
فصل چهارم: در این فصل نتایج حاصل از مطالعاتی که به منظورشناسایی هر چه بیشتر خوراک کارخانه سیلیس البرز (سنگ سیلیس معدن کیسه جین) انجام گردید، ارائه شده است. این مطالعات شامل ، مطالعات زمین شناسی و ژنز ، مطالعات و نتایج ماکروسکوپی و میکروسکوپی، مطالعه درجه آزادی کانی ها، مطالعه ترکیب شیمیایی، مطالعه تاثیر میزان رقت خوراک بر روی قابلیت خردایش آن و نهایتا مطالعه تاثیر میزان رقت خوراک بر روی میزان سایش بار خرد کننده و جدار داخلی آسیاهای میله ای می باشد .
– در بخش دوم از فصل چهارم به معرفی دستگاه و تجهیزات کارخانه سیلیس البرز پرداخته و فلوشیتهایی از قسمتهای مختلف کارخانه اعم از ( سنگ شکنی ، سالن تولید، سالن آرایش ) ارائه شده است. همچنین بعد از معرفی واحدهای مختلف کارخانه، نحوه و چگونگی فرآیند تولید در این واحدها تشریح شده است.
۳- فصل پنجم : در این فصل بعد از بحث و نتیجه گیری برای افزایش بهره وری کارخانه سیلیس البرز پیشنهادهایی برای اصلاح فرایند تولید و افزایش راندمان و کارایی دستگاههای مذکور ارائه شده است.

اهداف کلی و فرعی تحقیق:
بررسی عوامل مؤثر و ارائه راهکارهای اجرائی برای افزایش بهره وری خط تولید، کارخانه سیلیس البرز از اهداف کلی این تحقیق بوده و از تحقیقات فرعی این پروژه می توان به موارد زیر اشاره کرد: دستیابی به حداکثر کیفیت ممکن در محصول ، کاهش مشکلات بازار یابی و فروش محصول. افزایش راندمان دستگاهها و استفاده از حداکثر ظرفیت آنها، کاهش ساعات توقف خط تولید . کاهش استهلاک تجهیزات و تلفات انرژی و ضایعات مواد اولیه و بهینه کردن باطله های کارخانه .
۲-۱ ) پیشینه تحقیق :
تحقیقی درباره سیلیس به علت کاربرد و موارد مصرف آن در صنعت پیشینه تاریخی فراوانی دارد، امروزه در جوامع پیشرفته موارد مصرف سیلیس در ریخته گری و صنایع درجه دوم جای خود را به مصرف سیلیس برای تولید شیشه می دهد با افزایش جمعیت و بالا رفتن سطح زندگی تقاضا برای کالاهای مرغوبتر و ارزانتر روز به روز افزایش می یابد. در این میان تولید کنندگانی می توانند در صحنه رقابت پیروز باشند که بتوانند کالاهایی با کیفیت و کمیت و قیمت پایین تولید کنند از طرفی چون مشخصات مواد اولیه مستقیما در مشخصات کالاهای تولیدی تاثیر می گذارد . همچنین به دلیل عدم دسترسی به منابع مرغوب و ارزان قیمت و فشار از طرف صنایع مصرف کننده بر محصولات تولید کنندگان بعضا مشکلاتی را برای آنها به همراه داشته است .
۳-۱ ) روش کار و تحقیق :
روش کار در این پروژه به صورت حضوری در معدن و خط تولید کارخانه و بررسی قسمتهای مختلف کارخانه و استفاده از آزمایشات انجام شده و بروشورها ، همچنین استفاده از مطالب کتابخانه ای و سایتهای معتبر جهانی آلتاویستا ، رزنت، گوگل و …. می باشد.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط