بررسی فنی واقتصادی موادمعدنی موردمصرف در صنایع نسوز وپتانسیلهای معدنی آن در استان یزد – معدن

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی معدن
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:159
قالب بندی:word , pdf

نحوه خرید

بررسی فنی واقتصادی موادمعدنی موردمصرف در صنایع نسوز وپتانسیلهای معدنی آن در استان یزد – معدن

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

چکیده
مجموعـه حاضـر کـه پایـاننامه دوره کارشناسی ارشد این جانب محسوب مـیشـودتحت عـنوان »بررسـی فنـی واقتصادی پتانسیل های نسوز استان یـزد« بـا هـدف پتانسـیلیابـی مـواد اولـیه قـابل اسـتفاده در صـنعت نسوز وبررسـی فنـی اقتصـادی پتانسـیل های موجود در استان یزد با استفاده از تلفـیق دوگرایش متفاوت رشتههای معدن ومواد تنظیم گردیده، امید است که مفید واقع شود. این مجموعه مشتمل بر 3فصل میباشد:
.1فصل اول: نسوزها
.2فصل دوم: مشخصات کلی پتانسیلهای نسوز استان یزد
.3فصـل سـوم: بررسـی اقتصـادی پتانسـیلهـای نسـوز بـا استانداردهای
جهانی در فصـل اول بـه تعـریف مواد نسوز، ساختمان، نقش، کاربرد، تقسیمبندی، شــکل ومواداولــیه قــابل اســتفاده در صــنعت نســوز پرداخــتهایــم ونــیز اسـتانداردهایی در مـورد نسـوزها را آوردهایـم. در فصل دوم پتانسیلهای نسـوز اسـتان کـه شامل یازده معدن است را از نظر زمینشناسی، محدوده معـدن و آنالیزشـیمیایی خـاکمعدن را مورد بررسی قراردادهایم. سپس در فصـل سـوم آنالـیز خـاک معـادن نسـوز اسـتان را با استانداردهای جهانی” مقایســه کــرده واز نظــر اقتصــادی مــورد بحــث وبررســی قــرار دادهایــم درآخرچند نظر وپیشنهاد آوردهایم که امید است مورد استفاده قرار گیرد.

مقدمه
بـیش از هشتادسـال اسـت کـه فـرآوردههـا وسـرامیکهـای دیـرگداز بـه دستههای مهم ومستقل ردهبندی شده ودر زمینههای مختلف صنعت اهمیت فراوانـی پـیدا کردهاند. با عنوان دیرگدازها باید مواد وفرآوردههایی در نظر گرفـته شـوند کـه بـا تحمـل تنشـهای گرمایـی زیـاد معمولا در پوشش ویا آسـترکاری تاسیسـات گرمایشـی صنعتی به کار میروند. بدون استفاده از دیـرگدازههـای ویـژه در بخـشهای مهم فرآیندهای تولیدات فلزات، اقتصاد انرژی، صنایع سرامیک و شیشهسازی، صنایع شیمیایی وسایر کاربردهای صنعتی، تحقق بخشیدن به کل فرآیند صنعتی امکانپذیر نیست. بـه عـبارت دیگـر در تمـام روشـهایی کـه مسـتلزم فرآیندهای پردماهستند، استفاده از فرآوردههای دیرگداز اجتنابناپذیر است. در سـی سـال اخـیر پیشـرفتهـای فراوانـی در زمینه مواد دیرگداز حاصل شـده اسـت. سـرامیکهـای دیـرگداز از تولید انبوه به فرآوردههایی با دقت بیشـتر وکیفیت بهتر تبدیل شدهاند. این پیشرفتها هنوز ادامه دارند وبه هیچ وجـه پایـان نمـییابـند. آزمایشها به دلایل فراوانی مفید وضروری هستند، زیـرا وضـعیت فعلـی دستاوردهای دیرگدازها را به صورتی هماهنگ نشان” مـیدهـند. ایـن امـر مـیتوانـد برای تولیدکنندگان، طیف وسیع مصرفکننده مواد دیرگداز، آموزش وتجهیزات آزمایشی حائز اهمیت باشد، زیرا شناخت واقعی ویژگیهیا سرامیکهای دیرگداز برای همه آنها ضروری است. افـزایش نـیاز صـنایع بـه مـواد دیرگداز سبب توسعه فعالیتهای معدنی در زمیـنه اکتشـاف، استخراج وفرآوری معادن سنگ نسوز، خاک نسوز ودیگر رسـهای صـنعتی شـدهاسـت. بـا توجـه بـه کاربـردهای مـتفاوت ایـن مواد وغـیرقابل بازیافـت بودن آنها پس از مصرف گمان میرود که این رسها در اینده از ارزش قابل توجهی برخوردار شوند. خوشـبختانه درکشـور مـا ذخایـر سـنگ نسوز، خاک نسوز ودیگر رسهای صـنعتی کـه تاکـنون شناسـایی شـدهانـد وپیشبینی می شود که با پیگیری کارهـای اکتشافی وتوسعه صنایع معدنی وابسته به ذخایر وتولید انبوه این مواد دست یابیم. پـروژه حاضـر شـامل سـه فصـل است که در فصل اول آن توضیحاتی در مـورد نسـوزها، انـواع نسـوزها، خـواص نسـوزها وکاربردشـان گـنجانده شـدهاسـت. در فصـل دوم مشخصـات کلـی پتانسـیلهای نسوز استانی زد شـامل یـازده معـدن خـاک نسـوز تشریح شدهاست. فصل سوم به بررسی اقتصـادی پتانسـیلهای نسوز با استانداردهای جهانی اختصاص یافتهاست ودر پایان خلاصه مطالب و پیشنهادهای لازم ارائه گردیده است

نتيجهگيرى:
معـادن خـاک نسـوز در مـنطقه طـبس بدلـیل دارد بـودن بـازار مصـرف، هزینههای تولید کم، حجم سـرمایهگـذاری محـدود و اشـتغالزا بودن همگی دلیلی بر رو آوردن سرمایهگذار به طرف این معادن اسـت. حال ما با توجه به نمودارهای ترسیم شده در این پروسه یکسری نتایجی ر اکه گرفتیم بررسی میکنیم.
الف – با بررسی نمودار نوع خاک با نرخ بازگشت سرمایه میتوان فهمید که خاکهایی که ا زنوع عالی هسـتند بـه طـور متوسـط دارای بازگشت سرمایه %31/66هستند در صورتی که بازگشت سرمایه در معادنـی کـه خـاک آن از نوع متوسط است به طور متوسط %24/22است پس این نمودار نشان دهنده این است که سرمایهگذاری روی معاون خاکی که از نوع عالی هستند بهتر است تا خاک متوسط.
ب – بـا بررسـی نمـودار سرمایهگذاری به ازای هر تن با نرخ بازگشت میتوان فهمید که اگر ما نرخ بهـره بـانک را %20در نظـر بگیریم بطور متوسط میتوان گفت که در ازای سرمایهگذاری به ازای هر تـن برابـر 12500ریـال بیشـتر باشـد از نظـر اقتصـادی مقـرون بـه صـرفه نیست. که این نیز تمایل سـرمایهگـذاری روی خاکهای عالی را بیشتر نشان میدهد. البته شاید این سؤال پیش بیاید که معادنی هسـتند کـه دارای خـاک متوسط هستند و با سرمایهگذاری بالا به ازای هر تن در حدود 30000ریال دارای نـرخ بازگشت 29-27هستند پس چرا این معادن پیشنهاد نمیشوند که سرمایهگذاری روی آنها صـورت گـیرد. اینجاسـت که بحث آنالیز حساسیت پیش میآید که اگر نرخ بهره بانک بالا رود دیگر اصـلاً معادنی که دارای خاک متوسط هستند صرفه اقتصادی برای کارکردن نخواهند داشت. حال تک تـک ایـن معـادن را مـورد بـررس قرار میدهیم که چرا نرخ بازگشت یکی بالا و دیگری پایین است. البته بدون در نظر گرفتن اینکه خاک عالی است یا متوسط.”
-1معدن خاک نسوز خیرآباد:
در ایـن معـدن هم سرمایهگذاری بالا است و هم قیمت فروش خاک بالا است و هم سال بهرهبرداری بالا است طبیعتاً دارای نرخ بازگشت بالایی خواهد بود.
-2معدن خاک نسوز رزبه جوان :
چـون توانسته است که با سرمایهگذاری اولیه خیلی کم و مدت بهرهبرداری نسبتاً طولانی این معدن را راهاندازی میکند باعث شده است که نرخ بازگشت سرمایه آن خلی بالا باشد.
-3معدن خاک نسوز کلمرد:
علـیرغـم ایـنکه دارای خـاک نسـوز عالی است به خاطر سرمایهگذاری بیش از حد باعث شده است ایـنقدر نـرخ بازگشـت سـرمایه در ایـن معدن پایین بیاید و این معدن با این خاک از نظر اقتصادی به صـرفه نباشـد. اینجاسـت که میتوانیم با کم کردن هزینه سرمایهگذاری اولیه تغییر نرخ بازگشت را به شـهود مـیتـوان دید که ما فقط سرمایهگذاری را از 110میلیون تومان به 70میلیون تومان تغییر دهیم نـرخ بازگشـت سـرمایه به %36و بازای سرمایهگذاری 50میلیون تومان نرخ بازگشت سرمایه به %56 خواهـد رسـید. البته در اینجا به علت فزونی تعداد معادن فقط عدد سرمایهگذاری را تغییر دادیم چون مـیدانـید کـه بـا تغییر سرمایهگذاری،کاهش سرمایهگذاری، استهلاک و مالیات و پارامترهای دیگر نیز تغییر میکنند و نرخ بازگشت از اعداد بالا بیشتر خواهد شد.
-4خاک نسوز سرتخت:
بـا ایـنکه قیمـت فـروش ایـن خـاک خیلی پایین است و نیز سرمایهگذاری پایینی دارد تنها چیزی که توانسته است این پروژه را اقتصادی کند تولید انبوه در هر سال است. البته باید در بازاریابی این خاک” تجدیـد نظـری صـورت گـیرد چـون قیمـت فـروش این خاک با این مشخصات خیلی پایین است و میتوان با بالا بردن قیمت این خاک نرخ بازگشت سرمایه را افزایش داد.
-5معدن خاک نسوز گدار دشتوک :
بـا ایـنکه هزیـنه سرمایهگذاری آن بالا نیست و نیز سال تولید آن زیاد است تنها چیزی که باعث شده نـرخ بازگشت سرمایه زیاد بالا نباشد قیمت فروش ماده مصرفی است که زیاد بالا نیست که اگر روی بازاریابی این خاک تجدید نظر بگردد باعث خواهد شد که نرخ بازگشت سرمایه بالا رود.
-6کوه قرنی:
ایـن معـدن یک معدن تقریباً ایدهآل است چون قیمت فروش، هزینه سرمایهگذاری اولیه،سالهای تولید و نیز تولید سالیانه دارای اعداد تقریباً متعادلی است.
-7معدن خاک نسورز دارین:
در ایـن معـدن بـرای اینکه نرخ بازگشت سرمایه را بالا ببریم بهتر است که سال برداشت ماده معدنی بیشتر باشد چون سرمایهگذاری تقریباً زیاد است و برای این مدت بهرهبرداری زیاد است.
-8معدن خاکنسوز چاهبیر :
ایـن معـدن بـا ایـنکه سـال برداشت آن زیاد است و نیز قیمت فروش خاک آن علیرغم اینکه از نوع متوسـط اسـت، خـوب است دارای نرخ بازگشت سرمایه نسبتاً کمی است و این به این دلیل است که سـرمایهگـذاری اولـیه آن خیلـی کم است. میتواند افزایش سال برداشت و نیز افزایش سرمایهگذاری بهینه سوددهی معدن را بالاتر ببرد
-9معدن خاک نسوز چهار چشمه:”
با اینکه برداشت بالایی دارد جون سال برداشت آن نسبت به سرمایهگذاری آن کم است نرخ بازکشت بالایـی نیسـت. برایایـنکه سوددهی معدن بیشتر شود باید سال برداشت بیشتر شود. البته قیمت فروش آن نیز میتوند با یک بازاریابی خوب بیشتر باشد.
-10مدن خاک نسوز چشمه شتران:
دلایلـی کـه باعث شده این معدن با این خاک دارای نرخ بازگشت سرمایه خوبی باشد لیکن این است که دارای قیمت خوبی است و نیز سرمایهگذاری اولیه آن کم است البته برای اینکه بتوانیم سوددهی را نیز بالاتر ببریم میتوانیم برداشت سالیانه را زیاتر کنیم.
-11معدن خاک نسوز دری:
ایـن معدن به این خاطر دارای سوددهی کمی است چون سرمایهگذاری آن بالا است با توجه به اینکه قیمهت بالایی دارد دارای حجم سرمایهگذاری بالایی است و نیز برداشت سالیانه آن کم است. نتـیجه کـه از مقایسـه ایـن معـادن گرفته میشود این است که نرخ بازگشت سرمایه از معادن با خاک عالـی بـه طـرف معادن با خاک متوسط سیر نزولی طی میکند و بهتر است که در معادن با خاک عالی سـرمایهگـذاری صورت گیرد. البته با توجه به اینکه خاک همه این معادن از نوع شاهوتی است بیشتر برای مصرف در صنعت فولادسازی و سیمان بکار میرود

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت