بررسی نرم افزار های کاربردی در حمل و نقل و سیستم های کنترل ترافیک

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مهندسی عمران(مهندسی راه و ترابری)
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:252
قالب بندی:pdf غیر قابل ویرایش

نحوه خرید

بررسی نرم افزار های کاربردی در حمل و نقل و سیستم های کنترل ترافیک

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

چکیده

علم مبانی خصوصیات جریان ترافیک و روشهای تجزیه و تحلیل مربوطه نیازی حیاتی برای برنامه ریزی، طراحی و عملکرد سیستمهایحمل و نقل می باشد خصوصیات جریان ترافیک شامل :سرفاصله زمانی ، نرخ جریان ،مسیر یابی زمانی – مکانی وسیله نقلیه ،سرعت ،سر اصله مکانی ،چگالی می باشند.روشهای تجزیه و تحلیل جریان ترافیک نیز شامل مدلسازی عرضه و تقاضا آنالیز ظرفیت و سطح سرویس و مدل سازی جریان ترافیک ، آنالیز جریانهای موجی شکل ، تئوری صف و نهایتا شبیه سازی کامپیوتری می باشند..برنامه ریزان فطراحان و تصمیم گیرندگان سیستم های حمل و نقل باید اطلاعات پایه ای از مبانی جریان ترافیک داشته باشند.. برنامه ریزان ترفیک را ارزیابی نموده و اثرات محیطی و اصلاحات انجام شده در سیستم مورد نظر را تشخیص می دهند.

فصل اول: تاریخچه واهمیت راه

1-1اهمیت راه3

2-1تاریخچه راه4

فصل دوم:استفاده ازمدل های کامپیوتری

1-2تاریخچه استفاده ازشبیه سازی کامپیوتری11

2-2شبیه سازی کامپیوتری14

3-2نحوه ساخت مدل21

فصل سوم:نرم افزارهای شبیه سازی عملکردهای ترافیکی

1-3نرم افزارشبیه سازtexasا29

2-3برنامه شبیه سازی classigا31

3-3نرم افزارشبیه سازی soapا33

1-3-3بسته نرم افزاریsoapا34

2-3-3اطلاعات ورودی برنامه36

4-3-3استفاده ازنتایج خروجی وکاربردان درترافیک41

5-3-3نمودارفازبندی41

6-3-3بررسی حرکت گردش به چپ41

7-3-3تهیه ترسیم42

8-3-3گزارش مربوط به محاسبات واسطه 42

9-3-3مقایسه نتایج خلاصه شده 42

10-3-3طرح وارزیابی نتایج خلاصه شده 43

11-3-3کاربردبهینه سازی صریح43

12-3-3بهینه سازی چرخه 43

13-3-3بهینه سازی تقسیمات زمان سبز 44

14-3-3تخصیص شاخصها 46

15-3-3گردش به چپ حفاظت شده 49

16-3-3وضعیت زمانی تمام قرمز 50

17-3-3خیابانهای یکطرفه وتقاطعات 51

18-3-3مسیرهای چندگانه51

فصل چهارم:نرم افزارهای شبیه سازی جاده های شریانی

1-4برنامه شبیه سازیtransytا54

2-4نرم افزارشبیه سازی traf-netsimا56

1-2-4اماده سازی داده های ورودی 57

60اtraf-netsim-مدل شبیه سازی2-2-4

3-2-4محدودیت های برنامه 61

4-2-4خروجهای برنامه 62

5-2-4ویزگیهای گرافیکی 62

فصل پنجم:سیستم های هوشمند خودرو و بزرگراهIVHS

1-5نرم افزار های شبیه سازی ازاد راههای وبزرگراهها 67

2-5برنامه شبیه سازی intrsaا 67

1-2-5برنامه شبیه سازی freconا 71

3-5نرم افزارهای شبیه سازی راههای اصلی 73

1-3-5برنامه شبیه سازی TRARRا 73

2-3-5برنامه شبیه سازی RURALا 75

فصل ششم:نرم افزارهای شبیه سازی حمل ونقل شهری

1-6برنامه سبیه سازی شبکه حمت و نقل شهری MINUTPا 80

2-6نرم افزار کامپیوتری emme/2ا 85

1-2-6قابلیت استفاده وسیع 85

2-2-6سطح استفاده بین المللی 86

3-2-6نیازهای سخت افزاری وشرح نرم افزا 87

4-2-6نیازهای سخت افزاری این برنامه عبارتند از 87

5-2-6ساختارشبکه حمل و نقل 88

6-2-6فرم ماتریسی برنامه 89

7-2-6عملکرد برنامه 90

8-2-6امکانات گرافیکی 91

9-2-6مبانی محاسباتی 92

10-2-6استفاده از ماکروها 93

11-2-6امکانات ساخت ماتریسها 93

12-2-6تخصیص سفر[اتوماتیک]ا 94

13-2-6تفکیک سفر 95

فصل هفتم:سیستم های اطلاعات جغرافیاییGeographic Information (System(GIS

1-7سیستم پیشرفته اطلاعات مسافر][ATISا 104

1-1-7اطلاع رسانی قبل از انجام سفر 104

2-1-7اطلاع رسانی به راننده در مسیر حرکت 105

3-1-7علائم هشدار دهنده داخل وسیله نقلیه 107

2-7سیستم های پیشرفته کنترل وسیله نقلیه ][AVCSا 108

1-2-7کنترل ایمنی وسیله نقلیه 109

2-2-7کنترل ایمنی اطراف وسیله نقلیه 111

3-7عملیات وسایل نقلیه تجاری ][COVا 112

4-7سیستم های پیشرفته حمل و نقل عمومی ][APTSا 115

1-4-7ترانزیت خبر 116

2-4-7مدیریت سیستم 117

3-4-7تجهیزات پیشرفته سیستم حمل و نقل عمومی 118

119 اGIS -معرفی1-5-7

120 اGIS -تعریف2-5-7

122 اGIS -تاریخچه3-5-7

4-5-7لایه بندی اطلاعات در GISا 123

123 اGIS -اطلاعات5-5-7

6-5-7نحوه تبدیل و ذخیره سازی اطلاعات  GISدرکامپیوتر 124

6-7معرفی برخی ازنرم افزار های GISا 126

126  اArc View-نرم افزار1-6-7

127  اArc/Info-نرم افزار2-6-7

ATHYS 127-نرم افزار3-6-7

128 اACT MAP PALM -نرم افزار های4-6-7

128  اTrans CAD -نرم افزار5-6-7

6-6-7سایر نرم افزار های  GISا 128

7-7معرفی نرم افزار ها  Trans CADا 130

132  اTrans CAD -موضوعات1-7-7

2-7-7نقشه کشی و مصور سازی داده ها 135

137 -جداول3-7-7

4-7-7خروجی ها 137

5-7-7ابزار های انالیز جغرافیایی 138

6-7-7حصارها 139

7-7-7ناحیه ها 139

8-7-7مدل های کاربردی 140

8-7نتیجه گیری وپیشنهادات برای GISا 142

فصل هشتم:سیستم تعیین موقعیت جهانیGPS

1-8اجزای سیستم تعیین موقعیت جهانی 146

1-1-8ماهواره ها 146

2-1-8ایستگاههای کنترل 147

3-1-8گیرنده ها 148

4-1-8امواج ارسالی از ماهواره ها 148

2-8روش تعیین موقعیت در GPSا 150

3-8نمونه هایی از سیستم حمل و نقل هوشمند 152

1-3-8سیستم پیشرفت تاکسیرانی در شهر پاریس 152

4-8تعیین قابلیت دسترسی مناطق 155

5-8تعیین موقعیت تابلوهای راهنمایی در جاده ها

به کمک  GISا 157

6-8مدیریت نگهداری بزرگراهها][PMSا 157

7-8کاربردGISدرطراحی مسیر بزرگرا باکمترین هزینه ساخت 161

1-7-8مدلسازی پیش بینی هزینه جاده ها 161

2-7-8انتخاب مسیر برمبنای معیار کمترین هزینه کل ساخت و اجرا 164

فصل نهم:سیستم های هوشمند خودرو وبزگرارهIVHS

1-9اجزای اصلی سیستمهای هوشمند وسیله نقلیه و بزرگراه عبارتند از 169

2-9اجزای سیستمهای هوشمند وسیله نقلیه و بزرگراه ][IVHSا 175

1-2-9سیستم پیشرفته مدیریت ترافیکی ][ATMSا 175

2-2-9سیستمهای پیشرفته اطلاعات سفر] [ATISا 176

3-2-9سیستمهای پیشرفته کنترل خودرو][AVCSا 176

4-2-9ناوبری وهدایت وسایل نقلیه تجاری ][COVا 177

3-9تلاش سایر کشور ها در استفاده از تکنولوژی جدید در حمل و نقل 177

178  اPROMETHEUS -پروژه1-3-9

2-3-9پروژه DRIVEا [دراروپا] 180

AMTICSوRACS – پروژه های3-3-9 [درکشورهای ژاپن] 181

4-9سیستمهای حمل و نقل هوشمند ][ITSا 182

1-4-9ارکان اصلی سیستمهای حمل و نقل هوشمند 183

5-9سیستمهای مدیریت پیشرفته ترافیک ][ATMSا 184

فصل دهم- برنامه های متفرقه

NETFLOI.NETFLP II -معرفی برنامه های1-10

ومقایسه نتایج ان با برنامه NETSIMا 188

189 اNETFLO I,NETFLO II-مدلهای1-1-10

2-1-10مقایسه مد لها 191

2-10معرفی مد ل شبیه سازی شبکه ترافیک

196 اSCATSIM-RTA

1-2-10مدل برنامه 199

3-2-10نتایج خروجی برنامه 203

INTEGRATION-معرفی برنامه3-10

مقایسه ان با برنامه TRANSYTا 204

205 اINTEGRATION -شرح مدل1-3-10

2-3-10روشهای تحلیل کلان نگر 206

3-3-10روشهاتحلیل ریزنگر 206

4-10نتیجه گیری 213

پیوست – فهرست برنامه های شبیه سازی 216

منابع ومراجع 217

 

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت