بررسی نرم افزار های کاربردی در حمل و نقل و سیستم های کنترل ترافیک

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مهندسی عمران(مهندسی راه و ترابری)
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:252
قالب بندی:pdf غیر قابل ویرایش

نحوه خرید

بررسی نرم افزار های کاربردی در حمل و نقل و سیستم های کنترل ترافیک

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

چکیده

علم مبانی خصوصیات جریان ترافیک و روشهای تجزیه و تحلیل مربوطه نیازی حیاتی برای برنامه ریزی، طراحی و عملکرد سیستمهایحمل و نقل می باشد خصوصیات جریان ترافیک شامل :سرفاصله زمانی ، نرخ جریان ،مسیر یابی زمانی – مکانی وسیله نقلیه ،سرعت ،سر اصله مکانی ،چگالی می باشند.روشهای تجزیه و تحلیل جریان ترافیک نیز شامل مدلسازی عرضه و تقاضا آنالیز ظرفیت و سطح سرویس و مدل سازی جریان ترافیک ، آنالیز جریانهای موجی شکل ، تئوری صف و نهایتا شبیه سازی کامپیوتری می باشند..برنامه ریزان فطراحان و تصمیم گیرندگان سیستم های حمل و نقل باید اطلاعات پایه ای از مبانی جریان ترافیک داشته باشند.. برنامه ریزان ترفیک را ارزیابی نموده و اثرات محیطی و اصلاحات انجام شده در سیستم مورد نظر را تشخیص می دهند.

فصل اول: تاریخچه واهمیت راه

۱-۱اهمیت راه۳

۲-۱تاریخچه راه۴

فصل دوم:استفاده ازمدل های کامپیوتری

۱-۲تاریخچه استفاده ازشبیه سازی کامپیوتری۱۱

۲-۲شبیه سازی کامپیوتری۱۴

۳-۲نحوه ساخت مدل۲۱

فصل سوم:نرم افزارهای شبیه سازی عملکردهای ترافیکی

۱-۳نرم افزارشبیه سازtexasا۲۹

۲-۳برنامه شبیه سازی classigا۳۱

۳-۳نرم افزارشبیه سازی soapا۳۳

۱-۳-۳بسته نرم افزاریsoapا۳۴

۲-۳-۳اطلاعات ورودی برنامه۳۶

۴-۳-۳استفاده ازنتایج خروجی وکاربردان درترافیک۴۱

۵-۳-۳نمودارفازبندی۴۱

۶-۳-۳بررسی حرکت گردش به چپ۴۱

۷-۳-۳تهیه ترسیم۴۲

۸-۳-۳گزارش مربوط به محاسبات واسطه ۴۲

۹-۳-۳مقایسه نتایج خلاصه شده ۴۲

۱۰-۳-۳طرح وارزیابی نتایج خلاصه شده ۴۳

۱۱-۳-۳کاربردبهینه سازی صریح۴۳

۱۲-۳-۳بهینه سازی چرخه ۴۳

۱۳-۳-۳بهینه سازی تقسیمات زمان سبز ۴۴

۱۴-۳-۳تخصیص شاخصها ۴۶

۱۵-۳-۳گردش به چپ حفاظت شده ۴۹

۱۶-۳-۳وضعیت زمانی تمام قرمز ۵۰

۱۷-۳-۳خیابانهای یکطرفه وتقاطعات ۵۱

۱۸-۳-۳مسیرهای چندگانه۵۱

فصل چهارم:نرم افزارهای شبیه سازی جاده های شریانی

۱-۴برنامه شبیه سازیtransytا۵۴

۲-۴نرم افزارشبیه سازی traf-netsimا۵۶

۱-۲-۴اماده سازی داده های ورودی ۵۷

۶۰اtraf-netsim-مدل شبیه سازی۲-۲-۴

۳-۲-۴محدودیت های برنامه ۶۱

۴-۲-۴خروجهای برنامه ۶۲

۵-۲-۴ویزگیهای گرافیکی ۶۲

فصل پنجم:سیستم های هوشمند خودرو و بزرگراهIVHS

۱-۵نرم افزار های شبیه سازی ازاد راههای وبزرگراهها ۶۷

۲-۵برنامه شبیه سازی intrsaا ۶۷

۱-۲-۵برنامه شبیه سازی freconا ۷۱

۳-۵نرم افزارهای شبیه سازی راههای اصلی ۷۳

۱-۳-۵برنامه شبیه سازی TRARRا ۷۳

۲-۳-۵برنامه شبیه سازی RURALا ۷۵

فصل ششم:نرم افزارهای شبیه سازی حمل ونقل شهری

۱-۶برنامه سبیه سازی شبکه حمت و نقل شهری MINUTPا ۸۰

۲-۶نرم افزار کامپیوتری emme/2ا ۸۵

۱-۲-۶قابلیت استفاده وسیع ۸۵

۲-۲-۶سطح استفاده بین المللی ۸۶

۳-۲-۶نیازهای سخت افزاری وشرح نرم افزا ۸۷

۴-۲-۶نیازهای سخت افزاری این برنامه عبارتند از ۸۷

۵-۲-۶ساختارشبکه حمل و نقل ۸۸

۶-۲-۶فرم ماتریسی برنامه ۸۹

۷-۲-۶عملکرد برنامه ۹۰

۸-۲-۶امکانات گرافیکی ۹۱

۹-۲-۶مبانی محاسباتی ۹۲

۱۰-۲-۶استفاده از ماکروها ۹۳

۱۱-۲-۶امکانات ساخت ماتریسها ۹۳

۱۲-۲-۶تخصیص سفر[اتوماتیک]ا ۹۴

۱۳-۲-۶تفکیک سفر ۹۵

فصل هفتم:سیستم های اطلاعات جغرافیاییGeographic Information (System(GIS

۱-۷سیستم پیشرفته اطلاعات مسافر][ATISا ۱۰۴

۱-۱-۷اطلاع رسانی قبل از انجام سفر ۱۰۴

۲-۱-۷اطلاع رسانی به راننده در مسیر حرکت ۱۰۵

۳-۱-۷علائم هشدار دهنده داخل وسیله نقلیه ۱۰۷

۲-۷سیستم های پیشرفته کنترل وسیله نقلیه ][AVCSا ۱۰۸

۱-۲-۷کنترل ایمنی وسیله نقلیه ۱۰۹

۲-۲-۷کنترل ایمنی اطراف وسیله نقلیه ۱۱۱

۳-۷عملیات وسایل نقلیه تجاری ][COVا ۱۱۲

۴-۷سیستم های پیشرفته حمل و نقل عمومی ][APTSا ۱۱۵

۱-۴-۷ترانزیت خبر ۱۱۶

۲-۴-۷مدیریت سیستم ۱۱۷

۳-۴-۷تجهیزات پیشرفته سیستم حمل و نقل عمومی ۱۱۸

۱۱۹ اGIS -معرفی۱-۵-۷

۱۲۰ اGIS -تعریف۲-۵-۷

۱۲۲ اGIS -تاریخچه۳-۵-۷

۴-۵-۷لایه بندی اطلاعات در GISا ۱۲۳

۱۲۳ اGIS -اطلاعات۵-۵-۷

۶-۵-۷نحوه تبدیل و ذخیره سازی اطلاعات  GISدرکامپیوتر ۱۲۴

۶-۷معرفی برخی ازنرم افزار های GISا ۱۲۶

۱۲۶  اArc View-نرم افزار۱-۶-۷

۱۲۷  اArc/Info-نرم افزار۲-۶-۷

ATHYS 127-نرم افزار۳-۶-۷

۱۲۸ اACT MAP PALM -نرم افزار های۴-۶-۷

۱۲۸  اTrans CAD -نرم افزار۵-۶-۷

۶-۶-۷سایر نرم افزار های  GISا ۱۲۸

۷-۷معرفی نرم افزار ها  Trans CADا ۱۳۰

۱۳۲  اTrans CAD -موضوعات۱-۷-۷

۲-۷-۷نقشه کشی و مصور سازی داده ها ۱۳۵

۱۳۷ -جداول۳-۷-۷

۴-۷-۷خروجی ها ۱۳۷

۵-۷-۷ابزار های انالیز جغرافیایی ۱۳۸

۶-۷-۷حصارها ۱۳۹

۷-۷-۷ناحیه ها ۱۳۹

۸-۷-۷مدل های کاربردی ۱۴۰

۸-۷نتیجه گیری وپیشنهادات برای GISا ۱۴۲

فصل هشتم:سیستم تعیین موقعیت جهانیGPS

۱-۸اجزای سیستم تعیین موقعیت جهانی ۱۴۶

۱-۱-۸ماهواره ها ۱۴۶

۲-۱-۸ایستگاههای کنترل ۱۴۷

۳-۱-۸گیرنده ها ۱۴۸

۴-۱-۸امواج ارسالی از ماهواره ها ۱۴۸

۲-۸روش تعیین موقعیت در GPSا ۱۵۰

۳-۸نمونه هایی از سیستم حمل و نقل هوشمند ۱۵۲

۱-۳-۸سیستم پیشرفت تاکسیرانی در شهر پاریس ۱۵۲

۴-۸تعیین قابلیت دسترسی مناطق ۱۵۵

۵-۸تعیین موقعیت تابلوهای راهنمایی در جاده ها

به کمک  GISا ۱۵۷

۶-۸مدیریت نگهداری بزرگراهها][PMSا ۱۵۷

۷-۸کاربردGISدرطراحی مسیر بزرگرا باکمترین هزینه ساخت ۱۶۱

۱-۷-۸مدلسازی پیش بینی هزینه جاده ها ۱۶۱

۲-۷-۸انتخاب مسیر برمبنای معیار کمترین هزینه کل ساخت و اجرا ۱۶۴

فصل نهم:سیستم های هوشمند خودرو وبزگرارهIVHS

۱-۹اجزای اصلی سیستمهای هوشمند وسیله نقلیه و بزرگراه عبارتند از ۱۶۹

۲-۹اجزای سیستمهای هوشمند وسیله نقلیه و بزرگراه ][IVHSا ۱۷۵

۱-۲-۹سیستم پیشرفته مدیریت ترافیکی ][ATMSا ۱۷۵

۲-۲-۹سیستمهای پیشرفته اطلاعات سفر] [ATISا ۱۷۶

۳-۲-۹سیستمهای پیشرفته کنترل خودرو][AVCSا ۱۷۶

۴-۲-۹ناوبری وهدایت وسایل نقلیه تجاری ][COVا ۱۷۷

۳-۹تلاش سایر کشور ها در استفاده از تکنولوژی جدید در حمل و نقل ۱۷۷

۱۷۸  اPROMETHEUS -پروژه۱-۳-۹

۲-۳-۹پروژه DRIVEا [دراروپا] ۱۸۰

AMTICSوRACS – پروژه های۳-۳-۹ [درکشورهای ژاپن] ۱۸۱

۴-۹سیستمهای حمل و نقل هوشمند ][ITSا ۱۸۲

۱-۴-۹ارکان اصلی سیستمهای حمل و نقل هوشمند ۱۸۳

۵-۹سیستمهای مدیریت پیشرفته ترافیک ][ATMSا ۱۸۴

فصل دهم- برنامه های متفرقه

NETFLOI.NETFLP II -معرفی برنامه های۱-۱۰

ومقایسه نتایج ان با برنامه NETSIMا ۱۸۸

۱۸۹ اNETFLO I,NETFLO II-مدلهای۱-۱-۱۰

۲-۱-۱۰مقایسه مد لها ۱۹۱

۲-۱۰معرفی مد ل شبیه سازی شبکه ترافیک

۱۹۶ اSCATSIM-RTA

۱-۲-۱۰مدل برنامه ۱۹۹

۳-۲-۱۰نتایج خروجی برنامه ۲۰۳

INTEGRATION-معرفی برنامه۳-۱۰

مقایسه ان با برنامه TRANSYTا ۲۰۴

۲۰۵ اINTEGRATION -شرح مدل۱-۳-۱۰

۲-۳-۱۰روشهای تحلیل کلان نگر ۲۰۶

۳-۳-۱۰روشهاتحلیل ریزنگر ۲۰۶

۴-۱۰نتیجه گیری ۲۱۳

پیوست – فهرست برنامه های شبیه سازی ۲۱۶

منابع ومراجع ۲۱۷

 

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط