بررسی و تحلیل پیامد حادثه انتشار آمونیاک از مخازن آمونیاک – شیمی

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی شیمی
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:109
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

بررسی و تحلیل پیامد حادثه انتشار آمونیاک از مخازن آمونیاک – شیمی

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فھرست مطالب

۱ چکیده
۲ مقدمه
فصل اول: کلیات
۱-۱ نگاھی بر انتشار گازھای سمی و حوادث رخ داده بر مخازن ذخیره ۴
۱-۲ روشھای پیش بینی ۴
۱-۳ امتیازھای یک محاسبه نظری ۵
١-۴ نارسایی ھای محاسبه نظری ۶
١-۵ انتخاب روش پیش بینی ۶
١-۶ روش کار و تحقیق در پیشبینی نحوه انتشار آمونیاک نشت کرده از مخازن ٧
فصل دوم : مدیریت ریسک
٢-١ تعیین اھداف و عمق مطالعه ١١
٢-٢ شرح فرآیند تحت بررسی ١٣
٢-٣ شناسائی مخاطرات ۵١
٢-۴ تعیین سناریو ھا و حوادث منجر از آنھا ۶١
٢-۵ ارزیابی پیامد ۶١
٢-۶ تخمین تکرارپذیری ۴٢
٢-٧ تعریف و محاسبه ریسک ۶٢
فصل سوم : طراحی فضای مورد تحلیل و مد ل سازی با استفاده از نرم افزار گمبیت
٣-١ وضعیت سایت مخازن ٢٩
٣-٢ طراحی فضای در نظر گرفته شده با استفاده از نرمافزار Gambit ٣٠
٣-٣ تولید شبکه در داخل حجم ٣١
٣-۴ تعیین شرایط مرزی و نواحی پیوستگی در گمبیت ۴٣
٣-۵ تعیین شرایط مرزی ۴٣
٣-۶ تعیین نواحی پیوستگی ۶٣
فصل چھارم : شبیه سازی انتشار آمونیاک
۴-١ تنظیم ھای کلی فایل ورودی ٣٩
۴-٢ شرایط مرزی ١۴
۴-٣ دبی آمونیاک نشت کرده ۴۶
۴-۴ مقادیر اولیه و تحلیل مسئله ٠۵
۴-۵ جمع بندی ٠۵
فصل پنجم : نتایج شبیه سازی و تحلیل آنھا
۵-١ تحلیل حادثه نشت آمونیاک برای شرایط جوی D ٢۵
۵-٢ تحلیل حادثه نشت آمونیاک برای شرایط جوی B ٧۵
۵-٣ تحلیل حادثه نشت آمونیاک برای شرایط جوی E ١۶
۵-۵ مقایسه نتایج ناشی از تحلیل در شرایط مختلف جوی ۶۵
۵-۶ مقایسه نتایج به دست آمده ناشی از تحلیل انتشار آمونیاک به وسیله Fluent وPhast ٧۶
فصل ششم:نتیجه گیری و پیشنھادھا
۸۲ ۶-١ نتیجه گیری
۸۳ ۶-٢ پیشنھادھا
پیوست ھا
۱- آشنایی با دینامیک سیالات محاسباتی و نرم افزار FLUENT ۶٧
۲- گزارش تحلیل انتشار آمونیاک در شرایط جوی کلاسB با استفاده از نرم افزارPhast ٨٢
۳- نقشه PDF مربوط به واحد مخازن ٩٠
۹۱ ۴- نقشه P&ID مربوط به واحد مخازن
منابع و ماخذ
۹۲ فھرست منابع فارسیفھرست منابع لاتین ٩٣

سایت ھای اطلاع رسانی ٩٣
چکیده انگلیسی ۴٩

چکیده:
ارزیابی ریسک یک حادثه مستلزم انجام مراحل مختلف میباشد. ارزیابی و مدیریت ریسک به طور کلی شامل مراحل تعیین اھداف و عمق مطالعه، شرح فرآیند تحت بررسی، شناسائی مخاطرات، تعیین سناریوھا و حوادث منجر از آنھا، ارزیابی پیامد تخمین تکرارپذیری و تعریف و محاسبه ریسک می باشد.
با توجه به مراحل مختلف ارزیابی و مدیریت ریسک، از مھمترین مراحل انجام آن، تعیین سناریوھا و حوادث منجر از آنھا و ارزیابی پیامد آن حادثه میباشد. یکی از روشھائی که اخیراً به منظور ارزیابی پیامد حادثه مورد توجه قرار گرفته است، دینامیک سیالاتی محاسباتی میباشد. پرھزینه بودن و دربعضی موارد غیر ممکن بودن انجام آزمایش ھای عملی جھت ارزیابی پیامدھای یک حادثه و از طرف دیگر دقت بالای استفاده از دینامیک محاسباتی سیالاتی، باعث استفاده از این گونه نرمافزارھا جھت تحلیل و ارزیابی پیامدھای حادثه شده است. در این پروژه سعی شده است که ارزیابی پیامد حادثه نشتی آمونیاک از یک مخزن بزرگ آمونیاک به حجم ٢٠٠٠٠ تن به کمک نرم افزارفلوئنت مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن در شرایط جوی متفاوت مورد قیاس قرار گیرد، نتایج حاصل نشان میدھد که نحوه انتشار آمونیاک با توجه به شرایط مختلف جوی روند کاملاً متفاوتی را نشان می دھند.
نحوه انتشار به شرایط جوی کاملاً وابسته بوده و نتایج به دست آمده نشان میدھد، در کلاس پایداری جوی نوع B (ناپایدار) مقدار نفوذ توده آمونیاک در غلظت معین ( ppm٢٠٠٠) درجھت وزش باد حدود٠۶۴ متر می باشد، در حالی که نفوذ ھمان مقدارغلظت آمونیاک در کلاس پایداری جوی نوع E (پایدار) در حدود ٠۴١٠ متر است، که بسیار بیشتر از شرایط جوی نوع B می باشد. ھمچنین حرکت توده آمونیاک در شرایط جوی کلاس B (ناپایدار) بیشتر به سمت بالا بوده که نشانگر آن است که اختلاط جریانات عمودی شناوری در چنین شرایطی به خوبی صورت میگیرد در حالی که نفوذ در شرایط جوی کلاس E (پایدار) بیشتر بر روی سطح زمین می باشد و نشانگر عدم اختلاط خوب جریانات عمودی شناوری است.
نھایتا ً نتایج به دست آمده از CFD با یکی از نرمافزارھای اختصاصی ارزیابی پیامد حادثه (Phast) مورد مقایسه قرار می گیرد و مقایسه صورت گرفته نشان میدھد، ھمخوانی مناسبی در نتایج به دست آمده وجود دارد، ولیکن آنچه باعث برتری CFD بر نرمافزارھایی ھمانند Phast شده است توانایی نمایش نحوه انتشار در فواصل نزدیک به محل نشتی و بر روی موانع موجود در مسیر انتشار می باشد.
مطالب بیان شده نشان می دھد که استفاده از CFD برای تحلیل پیامد انتشار مواد سمی می تواند بسیار مفید باشد.

مقدمه
کارخانجات پتروشیمی با ھدف تامین محصولات استراتژیک به منظور توسعه صنایع پائیندستی و افزایش سھم درآمد ھای غیر نفتی در چرخه اقتصاد کشور در سالھای اخیر به طور چشمگیری رشد نموده است.
احداث واحدھای عظیم در مجاورت یکدیگر و تراکم تجھیزات در این واحدھا و حجم بالای تولیدات، مخازن و فرآیندھای مخاطره آمیز آنھا، استفاده از سیستم ھای ایمنی و آتشنشانی پیشرفته و تدوین برنامهھای موثر مقابله با وضعیت ھای اضطراری را حائز اھمیت نموده است.
یکی از نکات مھم درھنگام حوادث، پیش بینی اثرات و پیامد ھای ناشی از آن حادثه میباشد. بدون شک یکی از مھمترین و خطرناک ترین حوادث در مجتمع ھای پتروشیمی، انتشار گازھای سمی و قابل اشتعال می باشد. پیش بینی میزان انتشار و روند گسترش این گونه نشتی ھا می تواند کمک بسیار بزرگی در جھت کنترل حوادث، جلوگیری و کاھش اثرات نامطلوب آن داشته باشد. ضمن اینکه توانائی پیش بینی این گونه انتشارات گازھای سمی می تواند کمک بزرگی در تدوین برنامه ھای مقابله با شرایط اضطراری، تدوین برنامه ھای مانورھا و تمرینات عملی و دیگر برنامه ھا در جھت کاھش اثرات ناشی از انتشار گازھای سمی به دنبال داشته باشد.
به طورکلی برای پیشبینی روند انتشار ناشی از گستردهشدن یک گاز سمی و قابل اشتعال در محیط، نیاز به انجام کارھای آزمایشگاھی داشته و بسیار زمان بر می باشد که این نیاز، کار را در شرایط معمولی بسیار سخت و تقریباً ناممکن می نماید. در ھر صورت کارھای آزمایشگاھی زیاد در تضاد با نیاز به تصمیم گیری سریع می باشد. یکی از سریع ترین روش ھا، مدل کردن میزان و روند انتشار، با استفاده از نرم افزاھای دینامیک سیلاتی می باشد. در این روش می توان با یک سرعت مناسب و با انجام ھزینه ھای پائین میزان انتشار را در حدی قابل قبول و منطبق بر واقعیت پیش بینی کرد.

نتیجه گیری
با توجه به مطالب ارائه شده در این پروژه مشاھده میگردد که نرم افزارھای دینامیک سیالاتی قادر به پیش بینی آثار ناشی از پیامد یک حادثه نشت گازھای سمی در وسعت زیاد می باشد.
یکی از مھمترین مزایای نرمافزار ھای دینامیک سیالاتی نسبت به دیگر نرم افزارھای پیش بینی پیامد حادثه این است که، با توجه به اینکه فضای مورد نظر توسط کاربر طراحی و ترسیم میگردد، این امکان را فراھم می آورد که بتوان تمام موانع و فضاھای موجود در محل را ترسیم کرد و اثرات آنھا را در میزان پراکنش ماده سمی مورد ارزیابی قرار داد و یا حتی میتوان محلی را که نشتی از آن صورت میگیرد به صورت دقیق و واقعی ترسیم نمود و این مسئله کمک بسیار بزرگی در ارزیابی پیامد حادثه در نواحی نزدیک به محل نشتی می کند، به طور کلی با توجه به مطالب بیان شده، نرم افزار Fluent ابزاری توانمند در تحلیل حوادث نشتی و پراکنش گازھای منشر شده می باشد و فقط مواردی که باعث بازدارندگی ما در استفاده از این نرمافزار می شود، زمانبر بودن استفاده از آن میباشد، و این مسئله نیز با توجه به پرسرعت تر شدن روز به روز کامپیوترھای تحلیلگر و استفاده از پردازش گرھای موازی، باعث خواھد شد که در آیندهایی نه چندان دور استفاده ھای وسیعتری از این نرم افزار گردد.
از سوی دیگر با توجه به اینکه این پروژه در شرایط جوی مختلف مورد تحلیل قرارگرفته است می توان اثرات تغییرات شرایط جوی را بر روی انتشار گاز آمونیاک مشاھده نمود، آنچه از مقایسه نتایج در شرایط مختلف جوی بهدست آمده، آن است که تحت شرایط متفاوت نحوه نفوذ و حرکت توده آمونیاک بسیار متفاوت می باشد به گونهایی که در شرایط جوی ناپایدار به طور کلی نفوذ توده آمونیاک در راستای سرعت باد کم بوده و حرکت توده دارای پھنای زیادی می باشد و این در حالی است که در شرایط پایدار جوی و با وجود پدیده وارونگی نفوذ توده آمونیاک بسیار زیاد بوده و این توده در سطح زمین حرکت کرده و حرکت آن دارای پھنای کمی (تیز) می باشد. نتیجه آنکه جھت بررسی پیامدھای حادثه انتشارگازھای سمی حتماً باید این بررسی تحت شرایط متفاوت جوی صورت گرفته و نتایج حتماً در ارزیابی پیامد حادثه لحاظ گردد.
ھمچنین سناریو نشت آمونیاک از مخزن آمونیاک تحت شرایط جوی کلاس B نھایتاً با نرم افزار Phast مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته و نتایج آن با نتایج به دست آمده از نرم افزار Fluent مقایسه شده که ھمخوانی قابل قبولی را دارد.
از نکات قابل توجه برتری ھای مھم نرم افزار Phast نسبت دینامیک سیالات محاسباتی است.
۱٫ سریع بودن Phast در مقابل CFD.
۲٫ امکان تحلیل سناریوھای مختلف.
۳٫ امکان تطبیق نتایج بدست آمده بر روی نقشه موقعیت.
۴. بررسی نتایج بدست آمده از نظر رسم نمودارھای احتمال مرگ و غیره.
دو نکته بسیار مھم در استفاده از نرم افزار Fluent که حتماً باید مدنظر قرار گیرد به شرح زیر می باشد:
۱ – شناخت و درک کامل مسئله و انتخاب گزینه ھای مناسب در ورودی ھای مسئله است، شناخت و درک کامل مسئله به ما این امکان را می دھد که بتوانیم ورودیھای مسئله و شرایط مرزی را به گونه ای درست و منطقی انتخاب نمائیم که این امر باعث می گردد تحلیل مسئله با واقعیت انطباق مناسبی را داشته باشد.
۲ – طراحی فضای مورد نظر به عنوان یک ورودی به نرمافزار فلوئنت و شبکه بندی فضای طراحی شده از اھمیت بسیار بالائی برخوردار است به گونهای که ھر چه این فضا بھتر و دقیقتر طراحی شده و شبکه بندی گردد، طبیعی است که نتایج تحلیل دقیقتر خواھد بود.

 

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط