بررسی و تحلیل پیامد حادثه انتشار آمونیاک از مخازن آمونیاک – شیمی

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی شیمی
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:109
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

بررسی و تحلیل پیامد حادثه انتشار آمونیاک از مخازن آمونیاک – شیمی

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فھرست مطالب

1 چكيده
2 مقدمه
فصل اول: كليات
1-1 نگاھی بر انتشار گازھای سمی و حوادث رخ داده بر مخازن ذخيره ۴
1-2 روشھای پيش بينی ۴
1-3 امتيازھای يک محاسبه نظری ۵
١-۴ نارسايی ھای محاسبه نظری ۶
١-۵ انتخاب روش پيش بينی ۶
١-۶ روش کار و تحقيق در پيشبينی نحوه انتشار آمونياک نشت کرده از مخازن ٧
فصل دوم : مديريت ريسک
٢-١ تعيين اھداف و عمق مطالعه ١١
٢-٢ شرح فرآيند تحت بررسی ١٣
٢-٣ شناسائی مخاطرات ۵١
٢-۴ تعيين سناريو ھا و حوادث منجر از آنھا ۶١
٢-۵ ارزيابی پيامد ۶١
٢-۶ تخمين تکرارپذيری ۴٢
٢-٧ تعريف و محاسبه ريسک ۶٢
فصل سوم : طراحی فضای مورد تحليل و مد ل سازی با استفاده از نرم افزار گمبيت
٣-١ وضعيت سايت مخازن ٢٩
٣-٢ طراحی فضای در نظر گرفته شده با استفاده از نرمافزار Gambit ٣٠
٣-٣ توليد شبکه در داخل حجم ٣١
٣-۴ تعيين شرايط مرزی و نواحی پيوستگی در گمبيت ۴٣
٣-۵ تعيين شرايط مرزی ۴٣
٣-۶ تعيين نواحی پيوستگی ۶٣
فصل چھارم : شبيه سازی انتشار آمونياک
۴-١ تنظيم ھای کلی فايل ورودی ٣٩
۴-٢ شرايط مرزی ١۴
۴-٣ دبی آمونياک نشت کرده ۴۶
۴-۴ مقادير اوليه و تحليل مسئله ٠۵
۴-۵ جمع بندی ٠۵
فصل پنجم : نتايج شبيه سازی و تحليل آنھا
۵-١ تحليل حادثه نشت آمونياک برای شرايط جوی D ٢۵
۵-٢ تحليل حادثه نشت آمونياک برای شرايط جوی B ٧۵
۵-٣ تحليل حادثه نشت آمونياک برای شرايط جوی E ١۶
۵-۵ مقايسه نتايج ناشی از تحليل در شرايط مختلف جوی ۶۵
۵-۶ مقايسه نتايج به دست آمده ناشی از تحليل انتشار آمونياک به وسيله Fluent وPhast ٧۶
فصل ششم:نتيجه گيری و پيشنھادھا
82 ۶-١ نتيجه گيری
83 ۶-٢ پيشنھادھا
پيوست ھا
1- آشنايی با ديناميک سيالات محاسباتی و نرم افزار FLUENT ۶٧
2- گزارش تحليل انتشار آمونياک در شرايط جوی کلاسB با استفاده از نرم افزارPhast ٨٢
3- نقشه PDF مربوط به واحد مخازن ٩٠
91 ۴- نقشه P&ID مربوط به واحد مخازن
منابع و ماخذ
92 فھرست منابع فارسيفھرست منابع لاتين ٩٣

سايت ھاي اطلاع رساني ٩٣
چكيده انگليسي ۴٩

چکيده:
ارزيابی ريسک يک حادثه مستلزم انجام مراحل مختلف میباشد. ارزيابی و مديريت ريسک به طور کلی شامل مراحل تعيين اھداف و عمق مطالعه، شرح فرآيند تحت بررسی، شناسائی مخاطرات، تعيين سناريوھا و حوادث منجر از آنھا، ارزيابی پيامد تخمين تکرارپذيری و تعريف و محاسبه ريسک می باشد.
با توجه به مراحل مختلف ارزيابی و مديريت ريسک، از مھمترين مراحل انجام آن، تعيين سناريوھا و حوادث منجر از آنھا و ارزيابی پيامد آن حادثه میباشد. يکی از روشھائی که اخيراً به منظور ارزيابی پيامد حادثه مورد توجه قرار گرفته است، ديناميک سيالاتی محاسباتی میباشد. پرھزينه بودن و دربعضی موارد غير ممکن بودن انجام آزمايش ھای عملی جھت ارزيابی پيامدھای يک حادثه و از طرف ديگر دقت بالای استفاده از ديناميک محاسباتی سيالاتی، باعث استفاده از اين گونه نرمافزارھا جھت تحليل و ارزيابی پيامدھای حادثه شده است. در اين پروژه سعی شده است که ارزيابی پيامد حادثه نشتی آمونياک از يک مخزن بزرگ آمونياک به حجم ٢٠٠٠٠ تن به کمک نرم افزارفلوئنت مورد بررسی قرار گرفته و نتايج آن در شرايط جوی متفاوت مورد قياس قرار گيرد، نتايج حاصل نشان میدھد که نحوه انتشار آمونياک با توجه به شرايط مختلف جوی روند کاملاً متفاوتی را نشان می دھند.
نحوه انتشار به شرايط جوی کاملاً وابسته بوده و نتايج به دست آمده نشان میدھد، در کلاس پايداری جوی نوع B (ناپايدار) مقدار نفوذ توده آمونياک در غلظت معين ( ppm٢٠٠٠) درجھت وزش باد حدود٠۶۴ متر می باشد، در حالی که نفوذ ھمان مقدارغلظت آمونياک در کلاس پايداری جوی نوع E (پايدار) در حدود ٠۴١٠ متر است، که بسيار بيشتر از شرايط جوی نوع B می باشد. ھمچنين حرکت توده آمونياک در شرايط جوی کلاس B (ناپايدار) بيشتر به سمت بالا بوده که نشانگر آن است که اختلاط جريانات عمودی شناوری در چنين شرايطی به خوبی صورت میگيرد در حالی که نفوذ در شرايط جوی کلاس E (پايدار) بيشتر بر روی سطح زمين می باشد و نشانگر عدم اختلاط خوب جريانات عمودی شناوری است.
نھايتا ً نتايج به دست آمده از CFD با يکی از نرمافزارھای اختصاصی ارزيابی پيامد حادثه (Phast) مورد مقايسه قرار می گيرد و مقايسه صورت گرفته نشان میدھد، ھمخوانی مناسبی در نتايج به دست آمده وجود دارد، وليکن آنچه باعث برتری CFD بر نرمافزارھايی ھمانند Phast شده است توانايی نمايش نحوه انتشار در فواصل نزديک به محل نشتی و بر روی موانع موجود در مسير انتشار می باشد.
مطالب بيان شده نشان می دھد که استفاده از CFD برای تحليل پيامد انتشار مواد سمی می تواند بسيار مفيد باشد.

مقدمه
کارخانجات پتروشيمی با ھدف تامين محصولات استراتژيک به منظور توسعه صنايع پائيندستی و افزايش سھم درآمد ھای غير نفتی در چرخه اقتصاد کشور در سالھای اخير به طور چشمگيری رشد نموده است.
احداث واحدھای عظيم در مجاورت يکديگر و تراکم تجھيزات در اين واحدھا و حجم بالای توليدات، مخازن و فرآيندھای مخاطره آميز آنھا، استفاده از سيستم ھای ايمنی و آتشنشانی پيشرفته و تدوين برنامهھای موثر مقابله با وضعيت ھای اضطراری را حائز اھميت نموده است.
يکی از نکات مھم درھنگام حوادث، پيش بينی اثرات و پيامد ھای ناشی از آن حادثه میباشد. بدون شک يکی از مھمترين و خطرناک ترين حوادث در مجتمع ھای پتروشيمی، انتشار گازھای سمی و قابل اشتعال می باشد. پيش بينی ميزان انتشار و روند گسترش اين گونه نشتی ھا می تواند کمک بسيار بزرگی در جھت کنترل حوادث، جلوگيری و کاھش اثرات نامطلوب آن داشته باشد. ضمن اينکه توانائی پيش بينی اين گونه انتشارات گازھای سمی می تواند کمک بزرگی در تدوين برنامه ھای مقابله با شرايط اضطراری، تدوين برنامه ھای مانورھا و تمرينات عملی و ديگر برنامه ھا در جھت کاھش اثرات ناشی از انتشار گازھای سمی به دنبال داشته باشد.
به طورکلی برای پيشبينی روند انتشار ناشی از گستردهشدن يک گاز سمی و قابل اشتعال در محيط، نياز به انجام کارھای آزمايشگاھی داشته و بسيار زمان بر می باشد که اين نياز، کار را در شرايط معمولی بسيار سخت و تقريباً ناممکن می نمايد. در ھر صورت کارھای آزمايشگاھی زياد در تضاد با نياز به تصميم گيری سريع می باشد. يکی از سريع ترين روش ھا، مدل کردن ميزان و روند انتشار، با استفاده از نرم افزاھای ديناميک سيلاتی می باشد. در اين روش می توان با يک سرعت مناسب و با انجام ھزينه ھای پائين ميزان انتشار را در حدی قابل قبول و منطبق بر واقعيت پيش بينی کرد.

نتيجه گيری
با توجه به مطالب ارائه شده در اين پروژه مشاھده میگردد که نرم افزارھای ديناميک سيالاتی قادر به پيش بينی آثار ناشی از پيامد يک حادثه نشت گازھای سمی در وسعت زياد می باشد.
يکی از مھمترين مزايای نرمافزار ھای ديناميک سيالاتی نسبت به ديگر نرم افزارھای پيش بينی پيامد حادثه اين است که، با توجه به اينکه فضای مورد نظر توسط کاربر طراحی و ترسيم میگردد، اين امکان را فراھم می آورد که بتوان تمام موانع و فضاھای موجود در محل را ترسيم کرد و اثرات آنھا را در ميزان پراکنش ماده سمی مورد ارزيابی قرار داد و يا حتی میتوان محلی را که نشتی از آن صورت میگيرد به صورت دقيق و واقعی ترسيم نمود و اين مسئله کمک بسيار بزرگی در ارزيابی پيامد حادثه در نواحی نزديک به محل نشتی می کند، به طور کلی با توجه به مطالب بيان شده، نرم افزار Fluent ابزاری توانمند در تحليل حوادث نشتی و پراکنش گازھای منشر شده می باشد و فقط مواردی که باعث بازدارندگی ما در استفاده از اين نرمافزار می شود، زمانبر بودن استفاده از آن میباشد، و اين مسئله نيز با توجه به پرسرعت تر شدن روز به روز کامپيوترھای تحليلگر و استفاده از پردازش گرھای موازی، باعث خواھد شد که در آيندهايی نه چندان دور استفاده ھای وسيعتری از اين نرم افزار گردد.
از سوی ديگر با توجه به اينکه اين پروژه در شرايط جوی مختلف مورد تحليل قرارگرفته است می توان اثرات تغييرات شرايط جوی را بر روی انتشار گاز آمونياک مشاھده نمود، آنچه از مقايسه نتايج در شرايط مختلف جوی بهدست آمده، آن است که تحت شرايط متفاوت نحوه نفوذ و حرکت توده آمونياک بسيار متفاوت می باشد به گونهايی که در شرايط جوی ناپايدار به طور کلی نفوذ توده آمونياک در راستای سرعت باد کم بوده و حرکت توده دارای پھنای زيادی می باشد و اين در حالی است که در شرايط پايدار جوی و با وجود پديده وارونگی نفوذ توده آمونياک بسيار زياد بوده و اين توده در سطح زمين حرکت کرده و حرکت آن دارای پھنای کمی (تيز) می باشد. نتيجه آنکه جھت بررسی پيامدھای حادثه انتشارگازھای سمی حتماً بايد اين بررسی تحت شرايط متفاوت جوی صورت گرفته و نتايج حتماً در ارزيابی پيامد حادثه لحاظ گردد.
ھمچنين سناريو نشت آمونياک از مخزن آمونياک تحت شرايط جوی کلاس B نھايتاً با نرم افزار Phast مورد تحليل و ارزيابی قرار گرفته و نتايج آن با نتايج به دست آمده از نرم افزار Fluent مقايسه شده که ھمخوانی قابل قبولی را دارد.
از نکات قابل توجه برتری ھای مھم نرم افزار Phast نسبت ديناميک سيالات محاسباتی است.
1. سريع بودن Phast در مقابل CFD.
2. امکان تحليل سناريوھای مختلف.
3. امکان تطبيق نتايج بدست آمده بر روی نقشه موقعيت.
۴. بررسی نتايج بدست آمده از نظر رسم نمودارھای احتمال مرگ و غيره.
دو نکته بسيار مھم در استفاده از نرم افزار Fluent که حتماً بايد مدنظر قرار گيرد به شرح زير می باشد:
1 – شناخت و درک کامل مسئله و انتخاب گزينه ھای مناسب در ورودی ھای مسئله است، شناخت و درک کامل مسئله به ما اين امکان را می دھد که بتوانيم ورودیھای مسئله و شرايط مرزی را به گونه ای درست و منطقی انتخاب نمائيم که اين امر باعث می گردد تحليل مسئله با واقعيت انطباق مناسبی را داشته باشد.
2 – طراحی فضای مورد نظر به عنوان يک ورودی به نرمافزار فلوئنت و شبکه بندی فضای طراحی شده از اھميت بسيار بالائی برخوردار است به گونهای که ھر چه اين فضا بھتر و دقيقتر طراحی شده و شبکه بندی گردد، طبيعی است که نتايج تحليل دقيقتر خواھد بود.

 

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت