بررسی و پیاده سازی پروتکل V.150 مودم (MOIP ) برای ارتباط با شبکه تلفنی – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:224
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

بررسی و پیاده سازی پروتکل V.150 مودم (MOIP ) برای ارتباط با شبکه تلفنی – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………………………………..1

مقدمه……………………………………………………………….2

فصل یک : آشنایی با مودم………………………………………………………………..5

1- 1. آشنایی با مودم……………………………………………………………………….6
1- 2. فاز های کاری مودم……………………………………………………………..9
1- 3. آشکار سازی وتصحیح خطا……………………………………………….12
1- 4. پروتکل تصحیح خطای V.42……………………………ا……..12
1- 5. پروتکل فشرده سازی V.44…………………………………………………………………………………………..ا……….13
V.150 ( MOIP )……………………ا………………………………15

فصل دوم: پروتکل
2- 1. توابع دروازه MOIP…………………………..ا………………………………………16
2- 2. حالت صوتی ……………………………….ا………………………………………….17
2- 3. حالتVBD……………………….ا………………………………17
2- 4. حالت MR……………………………….ن……………………..19
U-MR .1 -4 -2 ……………………………………ن……………………… 20
V-MR .2 -4 -2 ……………………………………….ن…………………20
2- 5. فازهای کاری MOIP……………………..ا……………………………….20
2- 6. لایه فیزیکیMR………………………..ا………………………….23
2- 7. توابع کنترل خطا در حالتMR…………….ا……………………..24
2- 7- 1. پیکربندی های کنترل خطا………………………………………25
2- 7- 2. لینک هایPSTN کنترل شده خطا……………………………………27
2- 7- 3. لینک هایPSTN بدون کنترل خطا…………………………………………………….27
2- 7- 3-1. انتخاب کانال انتقال برای اتصالات عدم کنترل خطا ………………………………..27
2- 7- 3-1-1. انتخاب کانال انتقالNO-EC متقارن…………………………………………………28
2- 7- 3-1-2. انتخاب کانال انتقال در عدم تصحیح خطای غیر متقارن……………………………….28
2- 7- 3-2. تطبیق نرخ سیگنالینگ داده موثر ……………………………………………28
2- 7- 3-2-1. قانون انطباق سرعت ……………………………………………………28
2 7- 3-3. عدم کنترل خطای متقارن…………………………………………………………..29
2 7- 3-4. عدم کنترل خطای غیر متقارن ………………………………………………29
2 7- 4. مدیریت پیغام Break…………………………….ا…………………………………………..31
2 8. توابعTCX …………………………ا……………………………………………………….31
2- 8- 1. عدم انتقال-متراکم(N-TCX )…………ا………………………………………..32
2- 8- 2. انتقال-متراکم تک (S-TCX )………….ا………………………………..32
2- 8- 3. انتقال-متراکم مضاعف D-TCX………….ا………………………………….32
2- 8- 4. پیکره بندی های فشرده سازی مخلوط………………………………………33
2- 8- 5. سلسله مراتب همکاری …………………………………………………………34
2- 8- 6.XID/LR profiles برای استفاده در سناریو………………………………….35
2- 9. انتقال دادهMR………………………………ا………………………………………………..35
2- 9- 1. تعریف های نوع داده……………………………………………………………35
2- 9- 2. پشتیبانی از DLCI …………..ا………………………………………………………35
2- 9- 3. اظهار عمومی روی کاربرد کاراکترهای دارای بیت آغاز و پایان…………………………………………36
2- 9- 4. انتخاب انواع داده ………………………………………………………………..36
2- 9- 5. انواع داده اجباری……………………………………………………………..36
2- 9- 5-1. هشتایی بدون قالب بندی……………………………..36
2- 9- 5-2. هشتایی خام فشرده……………………………………………………..37
2- 10. واسطه ها و عملکردهایMOIP……………….ا…………………………………..37
2- 10- 1. ترتیب انتقال بیت و هشتایی………………………………………………………….37
2- 10- 2. پیغام های مربوط به برقراری ارتباط و قابلیت های دروازه……………………………38
V.150.1نسخه .1 -2 -10 -2 …………………………………………..ا……………….38
2- 10- 2- 2. تعریف هایTCX……………………………………..ا………………………38
2- 10- 2- 2-1. توانایی انتقال-تراکم پشتیبانی شده……………………………….38
2- 10- 2- 2-2. حالت های فشرده سازی موجود…………………………………38
2- 10- 2- 2-3. پارامتر هایV.42 bis………………………………ا………………………………..39
2- 10- 2- 2-4. پارامترهای V.44…………………..ا………………………………..39
2- 10- 2- 3. حالتMR………………………..ا…………………………………………40
2- 10- 2- 4. مدولاسیون های پشتیبانی شده…………………………………………………….40
2- 10- 2- 5. رفتار تن پاسخ………………………………………………………….40
2- 10- 2- 6. پارامتر هایSPRT…………………………..ا………………………………………40
JM Delayپشتیبانی .7 -2 -10 -2…………………………………………ا…………..41
2- 10- 2- 8. ارجحیت انتقال-متراکم نوع مضاعف- مضاعف…………………………………..41
2- 10- 2- 9. انتخاب حالت تشخیص تماس ……………………………………………………..41
2 11. پیامهای تشخیص تماس دروازه…………………………………………..42
2 11- 1. کدهای تعیین کننده علتSSE……………ا…………………….42
2 12. پیغام های حالتMR………………..ا………………………………44
( INIT ) پیغام .1 -12 2………………………………………….ا……………………..45
( XID-XCHG ) N-TCX XID پیام های تبادل .2 -12 -2……………………………………..ا………………….46
( JM-INFO ) V.8JM اطلاعات .3 -12 -2……………………………………….ا……………………………………………47
( start_JM ) پیغام .4 -12 -2…………………………………………….ا…………………………………………………………..49
2- 12- 5. پیغام اتصال……………………………………………………..49
2- 12- 6. پیغام شکستن (BREAK )………………ا………………………………51
2- 12- 7. پیغام تصدیق شکستن (BREAKACK )…………….ا……………..51
( MR EVENT ) MR رویدادهای .8 -12 -2 ………………………………..ا……..51
CLRDOWN پیغام .9 -12 -2 …………………………………….ا…………………53
2- 13. روشهای تشخیص تماس…………………………………………………………..53
V.8 bisپردازش .1 -13 -2 ………………………………………ا…………………53
2- 13- 2. روند تشخیص تماس/ انتخاب رفتار با تن پاسخ………………………………………….54
2- 13- 3. پردازش تن پاسخ……………………………………………………………54
2- 13- 3- 1. انتخاب طرز عمل در مورد تن پاسخ …………………………………….55
2- 13- 3- 1-1. تن پاسخ با کد کننده صوتی RFC2833……………..ا………………………….55
2- 13- 3- 1-2. رفتار با تن پاسخ در حالتVBD-select………..ا………………………….55
2- 13- 3- 1-3. رفتار با تن پاسخ در حالت ترکیبی……………………………………………56
2- 13- 3- 2. پردازش اولیه تن پاسخ…………………………………………..56
RFC2833 کد شده با AT .3 -3 -13 -2 …………………………………………………ا………. 56
2- 13- 3- 4.AT با کدینگ VBD……………………..ا…………………….57
2- 13- 3- 5. حالت های تشخیص تماس …………………………………………….57
2- 13- 3- 6. حالت تشخیص فراخوانی صوتی …………………………………………….57
2- 13- 3- 7. حالت تشخیص ارتباط VBD-SELECTED…………….ا………………….58
2- 13- 3- 8. حالت تشخیص ارتباط مخلوط ……………………………………….58
2- 13- 4. روش های انتخاب حالت در MOIP………………..ا………………………….58
2- 13- 5. دیاگرام ها یSDL برای تشخیص تماس ………………………………..60
2- 13- 5- 1. مدل مرجع سیستم…………………………………………………….60
2- 13- 5- 2. توصیف سیگنالها…………………………………………………………………………61
2- 14. روند سوییچ از حالت صوتی به حالت انتقال داده توسط MOIP……………….ا……………………….74

فصل سوم : پیاده سازی پروتکل انتقال SPRT…………………..ا……………….75

3- 1. آشنایی با پروتکل SPRT………………………..ا………………………………………….76

3 2. ساختار بسته SPRT…………………………………………………………ا……………….78

3.3. عملکرد SPRT……………………..ا………………………81

3 4. تایمر های SPRT…………………………..ا………………..82
3 5. کدC مربوط به SPRT…………………ا………………………..83

فصل چهارم : پیاده سازی کاربرد MOIP………………………ا……………….85

4- 1. مدیریت سیگنال Break……………………………ا……………………………86
4- 2. مدیریت سیگنال Break در حالت تصحیح خطا ……………………………………86
4- 3. مدیریت سیگنال Break در حالت بدون تصحیح خطا…………………………………86
4- 4. ارسال سیگنال تصدیق Break…………………..ا…………………………………..87
4- 5. پیاده سازی مدیریت سیگنا ل BREAK………………..ا……………………….89
4- 6. پیاده سازی روش تشخیص تماس …………………………………………..90
4- 7. روند مذاکرات فشرده سازی…………………………………………..91
4- 8. تعریف های عمومی و قواعد انتخاب TCX…………..ا……………………………91
4- 9. روند ها در پیکره بندی N-TCX………ا………………………………..92
4- 10. روش مذاکره در پیکره بندی های کنترل خطا ……………………ا………………..94
4- 11. مذاکرات در پیکره بندی S-TCX به S-TCX……………….ا……………………..95
4- 12. مذاکرات در پیکره بندی N-TCX به D-TCX………ا……………….95
4- 13. مذاکرات در پیکره بندی D-TCX به D-TCX…………..ا………………….95
4- 14. پیاده سازی روش مذاکرات فشرده سازی……………………………………….96
فصل پنجم : نتیجه گیری و برنامه های آینده………………………………………………98

5- 1. نتیجه گیری………………………………………………………………99
5- 2. کارهای آینده………………………………………………103

ضمیمه ها ……………………………………………………….105

ضمیمه 1:برنامه مدیریت سیگنال Break……………..ا…………….106

ضمیمه 2:برنامه مذاکرات فشرده سازی………..ا…………………………110

ضمیمه 3:برنامه sdl مربوط به تشخیص ارتباط…………………………………….139

ضمیمه 4:برنامه مربوط به SPRT………………………..ا…………………………151

فهرست منابع لاتین………………………………………………..182

چکیده

در شبکه های NGN انتقال اطلاعات از بسترIP و استفاده از سوییچ بسته ای مد نظر می باشد. صرفه اقتصادی و تامین سرویس های بیشتر و همگرایی خدمات صوتی و داده ای باعث ایجاد دگرگونی شگرفی در شبکه ها شده است. مهاجرت از سوییچ مداری به بسته ای اگر چه باعث کاهش کیفیت می شود اما استفاده بهینه از منابع و پهنای باند و برخورداری از سرویس های بیشتر را به وجود می آورد. با وجود سرمایه گذاری سنگین که بر روی سوییچ مداری در تمام دنیا شده
است و با وجود میلیونها مودم و فکس در سراسر جهان، عملیات مهاجرت به سوییچ بسته ای باید تدریجی انجام شود. بنابراین دروازه ای به عنوان واسط بین شبکه بسته ای و شبکه PSTN برای سرویس دهی لازم است.
در این پایان نامه تعریف عملکرد دروازه واسط بین شبکه IP و شبکه PSTN که ارتباط پایانه به پایانه مودم های سری V بر بسترIP را فراهم می کند، مورد بررسی قرار می گیرد.
مشخصه اساسی این دروازه فراهم کردن ارتباط پایانه به پایانه مودم ها، بازیابی اطلاعات مودم در دروازه و استفاده از پروتکل انتقال مناسب برای انتقال اطلاعات به دروازه مقابل و روند سوییچ از VOIP به MOIP می باشد. در این پروژه پیاده سازی این دروازه با زبان برنامه نویسی C بر اساس پروتکل ITU-T V.150.1 مد نظر می باشد.

مقدمه
ظرفیت شبکۀ مخابراتی موجود به دلیل محدودیت سوییچ های PSTN به پایان رسیده است. مالکیت نرم افزارها در اختیار تولید کنندگان این سیستم ها است و درخواست برای هر نوع سرویس جدیدی با هزینه زیاد ارتقا نرم افزار و سخت افزار همراه خواهد بود. شبکه نسل آینده NGNبا همگرایی خدمات صوتی و داده ای باعث دگرگونی شگرفی در شبکه ها شده است. مودم، فکس و تلفن همراه به وسیله دروازه هایی به شبکه IP متصل می شوند.

شکل1: ایجاد شبکۀ NGN بر بستر IP
.شبکه IP به سرعت در حال همه گیر شدن می باشد. هم ارزانتر و هم از سرویسهای قدیمی در کنار سرویس های جدید پشتیبانی می کند. بنابراین جاگزینی بخشی از شبکهPSTN با شبکه IP خصوصی و عمومی موجب ایجاد دروازه هایی برای مهیا کردن ارتباط صدا و فکس و داده بر روی شبکه IP شد. خیلی از بنگاه های اقتصادی شبکه خود را به فرم IP-PBX ارتقا دادند.
مسیرIP بایستی از کیفیت سرویس بالایی برخوردار باشد. تأخیر و تلف و Jitter در بسته موجب آموزش مجدد در مودم می شود. تأخیر باید کمتر از ms150 و تلف بسته کمتر از 1درصد وJitter کمتر ازms 100 باشد.[1]
از اگوست 2000 تلاش فراوانی جهت انتشار استاندارد مودم بر روی شبکه IP جهت حمل ترافیک مودم های باند صوتی سریV آغاز و در نهایت موجب انتشار استاندارد ITU-T V.150.1 گردید.
برخی از پروتکل ها مانند H.323 نیز برای تعامل با MOIP دستخوش تغییراتی شدند. [2] این پروتکل بر روی سخت افزار دروازه و در مرکز مخابرات قرار می گیرد و ارتباط دو مودم را برقرار می کند. این دو مودم هیچ احساسی از تغییر شرایط ارتباطی نسبت به حالت ابتدایی ارتباط از طریق خط تلفن نخواهند داشت.
شکل2 : در فاز تبادل داده، گویی مودم ها بدون حضور دروازه ها با هم مرتبط شده اند.
این پروژه در واقع به پیاده سازی قسمتی از پروتکل V.150 خواهد پرداخت که ارتباط بین دروازه و شبکه تلفنی را بر قرار می کند. در آنسوی شبکه تلفنی، مودم استانداردی قرار دارد که درخواست تماس با یک مودم دیگر دارد. عملیاتی که در این دروازه صورت می گیرد باید به گونه ای باشد که هیچ کدام از دو مودم تصوری از تغییر شرایط نسبت به حالت استاندارد نداشته و ارتباط پایدار بین دو مودم تضمین شود.
در شکل 3 نمایی از دروازه که واسط بینPSTN وIP می باشد، آورده شده است.

شکل3 : پیکره بندی ترانکی دروازه[2]
در استاندارد MOIP دو گونه دروازه به نام های U-MR و V-MR معتبر است. در نوع U-MR باید مجموعه مشخصی از مدولاسیون های سری V توسط دروازه پشتیبانی شود. در V-MR مدولاسیون با مذاکره با مودم تعیین می شود. این پروتکل تصحیح خطا را نیز پشتیبانی می کند. ضمنا برای فشرده سازی نیز دارای سناریو های MR1 تا MR4 می باشد. مثلا درMR1 عمل فشرده سازی تنها در مودم ها انجام می شود. در حالی که در MR4 عمل فشرده سازی در هر دو جهت توسط یک دروازه انجام می شود. در پروتکل V.150 سه حالت کاری صوتی و استفاده از کد کننده صوتی و حالت MR وجود دارد. گذر به این حالت ها توسط پروتکل SSE صورت می پذیرد.[2],[3] در این پروژه بلوک هایی از پروتکل نظیر کاربرد MOIP وSPRT با کدC برنامه نویسی می شود. در قسمتSPRT نیز پیغام های کنترلی وجود دارد که برنامه تولید و آشکار سازی آنها نوشته شده است. در قسمت کاربردی پروتکل نیز روش تشخیص ارتباط و روش رسیدگی به سیگنالBreak و مذاکرات فشرده سازی بررسی و برنامه مربوط به هر یک تهیه شده است.

 

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت