بررسی ژنز و نحوه تشکیل کانسار فسفات اسفوردی – معدن

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی معدن
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:143
قالب بندی:word , pdf

نحوه خرید

بررسی ژنز و نحوه تشکیل کانسار فسفات اسفوردی – معدن

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
چکیده ………..۱
مقدمه ……….۲
فصل اول : کلیات
-۱-۱هدف ………….۴
-۲-۱تاریخچه مطالعات انجام شده در یزد و منطقه ……….۴
-۳-۱روش کار و تحقیق ……..۵
فصل دوم : فسفات
-۱-۲تاریخچه ……..۸
-۲-۲فسفات ………۹
-۳-۲فسفر …….۱۰
-۴-۲سنگ شناسی فسفات ….۱۳
-۵-۲کانیهای فسفات ……..۱۳
-۱-۵-۲کانیهای آپاتیتی ……….۱۴
-۲-۵-۲کانیهای غیر آپاتیتی ………….۱۸
-۶-۲ناخالصیهای فسفات و ضرورت فراوری آن …….۱۹
-۷-۲زمین شناسی اقتصادی فسفات ……….۲۱
-۸-۲روشهای عمده اکتشاف فسفات ………۲۲
-۹-۲روشهای عمده استخراج فسفات ………۲۳
-۱۰-۲روشهای متداول فرآوری فسفات ……۲۴
-۱۱-۲ذخایر جهانی فسفات …………..۲۶
-۱۲-۲تولید جهانی فسفات …۲۸
-۱۳-۲تاریخچه اکتشاف فسفات در ایران ……۳۰
-۱۴-۲مهمترین کانسارهای فسفات ایران ………۳۱
-۱-۱۴-۲کانسارهای رسوبی فسفات ………۳۳
-۲-۱۴-۲فسفاتهای آذرین …………..۳۶
-۱۵-۲میزان واردات فسفات در ایران ……۴۰
-۱۶-۲صنایع مصرف کننده فسفات در ایران …….۴۱
فصل سوم : فسفات اسفوردی
-۱-۳موقعیت جغرافیایی و راههای دسترسی به محدوده مورد مطالعه …….۴۶
-۲-۳وضعیت ساختمانی و تکتونیک منطقه ……۴۹
-۳-۳ماگماتیسم و متامورفیسم ………….۵۰
-۴-۳ژئومتری معدن …..۵۲
-۵-۳وضعیت آبهای منطقه محدوده کانسار ……..۵۳
-۶-۳خواص فیزیکی و مکانیک سنگی کانسار ………۵۴
-۷-۳ذخیرۀ کانسار ………..۵۵
-۸-۳ناخالصیهای شیمیایی همراه با آپاتیت اسفوردی ………۵۵
۵۷ …………- کلر۱-۸-۳
-۲-۸-۳فلوئور …………۵۷
-۳-۸-۳منیزیم …………۵۷
-۴-۸-۳آهن و آلومینیوم …۵۸
-۵-۸-۳کلسیم …………۵۸
-۶-۸-۳عناصر خاکی نادر …….۵۸
-۹-۳کارخانه فسفات اسفوردی ………….۶۰
-۱-۹-۳سنگ شکن …..۶۰
-۲-۹-۳بخش آسیاها …….۶۰
-۳-۹-۳واحد پر عیار سازی آپاتیت و جدا شدن مواد ……..۶۰
-۴-۹-۳واحد آبگیری و فیلتراسیون ………..۶۰
فصل چهارم : شرایط تشکیل و ژنز
-۱-۴ژنز ذخایر فسفات ………۶۲
-۱-۱-۴ژنز نهشته های رسوبی فسفات ……….۶۴
-۱-۱-۱-۴رسوبات شیمیایی ………..۶۴
-۲-۱-۱-۴رسوبات بیوژنیک ……….۶۵
-۳-۱-۱-۴رسوبات کلاستیک ……….۶۶
-۲-۱-۴رده بندی و نحوه تشکیل فسفریتها ……….۶۸
-۳-۱-۴ژنز فسفریت یا فسفاتهای نودولار و لایه ای ………..۷۰
۷۲ ……….( Guanuo) – ژنز گوانو۴-۱-۴عنوان صفحه
-۵-۱-۴منشأ فسفریت های دریایی ………..۷۲
-۶-۱-۴ژنز سنگهای فسفاته آذرین ………..۸۰
-۱-۶-۱-۴سنگهای آلکالن اقیانوسی ………..۸۱
-۲-۶-۱-۴سنگهای آلکالن قاره ای …….۸۲
-۲-۴چینه شناسی منطقه …..۸۳
-۳-۴وضعیت ساختمانی محدوده معدن ………۸۵
-۴-۴زمین شناسی ناحیه …….۸۶
-۵-۴زمین شناسی محدوده کانسار ………..۸۷
-۶-۴نحوه گسترش افقهای معدنی در کانسار …۹۰
-۱-۶-۴افق آهنی …….۹۰
-۲-۶-۴افق آپاتیتی ………۹۱
-۳-۶-۴افق سنگهای سبز …….۹۲
-۴-۶-۴افق دایکهای آپاتیتی ………….۹۳
-۵-۶-۴افق سنگهای آتشفشانی ………….۹۳
-۷-۴سنگ شناسی و کانی شناسی ……..۹۳
-۱-۷-۴سنگهای حاوی کانیهای مگنتیت و آپاتیت ……۱۱۵
-۲-۷-۴پیروکسنیت های دگرسان شده …….۱۱۷
-۳-۷-۴توفها و آگلومراها …………..۱۱۸
-۴-۷-۴ریولیت ها ………..۱۱۹
-۵-۷-۴سنگهای نفوذی حد واسط …….۱۱۹
-۸-۴منشاء کانسار ……….۱۱۹
فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات
-۱-۵نتیجه گیری ……..۱۲۴
-۲-۵پیشنهادات………..۱۲۶
منابع و ماخذ
منابع فارسی …………۱۲۸
منابع لاتین ………۱۳۰
چکیده انگلیسی ۱۳۱

چکیده
معدن فسفات اسفوردی در ۳۵کیلومتری شمال شرق شهرستان بافق در استان یزد واقع شده است کانسنگ اصلی این معدن آپاتیت می باشد. آپاتیت کانـسار اسـفوردی از نـوع فلوئور آپاتیت بوده و در مجـاورت فازهـایی نظیـر p2o5 , caf2, cao, co2, H2oتـشکیل شده است. ماگمای مادر کربناتیتی و سرشار از گاز و عناصر فرار بوده که پس از تزریـق و تبلور، فازهای فرار درون حفرات و شکستگی ها را پر کرده و رگـه هـای آپـاتیتی را بـه وجود آورده است. آپاتیت زایی همزمان و بلافاصله پس از جایگزینی توده آهـن و همگـی پـس از مجموعـه آمفیبولیت- پیروکسنیت منطقه به وجود آمده اند. بنابراین ماگمای اولیه کربناتیتی بوده و آپاتیـت زایـی هـیچ ارتبـاطی بـا ریولیـت هـای آلکـالن و دگرگـونی منطقـه نـدارد. حـضور بخـار آب، درجـه حـرارت ذوب مـاده سرشـار از کلـسیت )کربناتیـت( را پـائین می آورد که با توجه به وجود مواد فرار مثل co2 ، f، clو … قدرت نفوذ این نوع ماگمـا خیلی زیاد می شود. در دنیا کربناتیت ها دارای کانیهایی همچون آپاتیت، فلوئـورین و عناصـری مثـل منگنـز، استرانسیوم ، نیوبیوم ، مولیبدن ، اورانیوم و … خصوصاً عناصر نادر خاکی هستند که در اسفوردی نیز مشابه همین وضعیت وجود دارد.

مقدمه
امروزه نیاز روزافزون بشر به مواد معدنی به عنوان تولید محـصولات مختلـف از جملـه فراورده های صنعتی بر همگان روشن و واضح گردیده است بـه گونـه ای کـه در بخـش اکتشاف ، بهره برداری و فراوری مواد مختلـف معـدنی میلیونهـا نفـر در سراسـر جهـان فعالیت می نمایند و در حال حاضر در برخی از کشورهای جهان مواد معدنی نقش حیـاتی و تعیین کننده سرنوشت کشور را ایفا می کنند. فسفر در چرخه حیات بـه عنـوان عنـصری ضـروری،اجتناب ناپـذیر و غیـر قابـل کنتـرل محسوب می گردد. بنا به گفته اسحاق آسیموف می توانیم انرژی اتمی را جایگزین نفت و زغال سنگ کنیم اما جایگزینی برای فسفر وجود نـدارد. نیـاز بـه ایـن عنـصر بـا پیـشرفت روزافزون صنایع و افزایش جمعیت کره زمین و افزایش تقاضا در صنایع مختلـف افـزایش می یابد. از آنجایی که سنگ فسفات تنها منبع تولید فسفر است نیاز به این سنگ نیز به طـور قابـل ملاحظه ای رو به افزایش است. زمین شناسـان در پـی انجـام مطالعـات گونـاگون مـدلهای مناسـب جهـت شـناخت ژنـز کانسارهای فسفات ارائه نمودند. استفاده از مدلهای مزبـور ، منجـر بـه شناسـایی ذخـایر عظیم فسفات درجهان شده است. با توجه به روند تصاعدی نیاز به این ماده حیاتی و نقش امکان ناپذیر آن در غنـی سـازی خاک و بهبود خاکهای زراعی به تدریج ذخایر مرغوب از لحاظ کیفی در سطح جهـان تهـی می گردند به طوریکه لزوم تسریع در یافتن روشهای پیـشرفته در زمینـه اکتـشاف، کانـه آرایی و بهره برداری از ذخایر نامرغوب و کم عیار بیش از گذشته احساس می شود

نتیجه گیری
مهمترین منابع فسفات دنیا را کانسارهای رسوبی تشکیل می دهند. حدود ۸۵درصد فسفات دنیا را کانسارهای رسوبی و ۱۵درصد آن از کانسارهای آذرین به دست می آید. آپاتیت همراه با کمپلکس های آذرین آلکالن و کربناتیت در ریفت های داخل قاره تشکیل شده است. فلوئوروآپاتیت مهمترین کانی فسفات سنگهای آذرین است که حاوی مقدار قابل توجهی عناصر کمیاب می باشد. بر طبق مطالعات و گزارشات و نتایج بدست آمده از فازهای مختلف اکتشافی در معدن فسفات اسفوردی ۵افق معدنی را می توان برای کانسار اسفوردی در نظر گرفت که عبارتند از:
_ افق آهنی یا ))افق )(( Iافق آهن بدون آپاتیت و آهن پر عیار همراه آپاتیت(
_ افق آپاتیتی یا ))افق (( II
_افق سنگهای سبز یا ))افق ((III
_افق دایکها)دایکهای آپاتیتی(
_افق سنگهای آتشفشانی
تمام انواع کانیهای تشکیل شده در معدن فسفات اسفوردی تحت تأثیر درجات مختلفی از تبلور دوباره، درزه شدگی و نفوذ توسط محلولهای سیلیکاته، کربناته و آهن دار قرار گرفته اند که این اثرات در سنگهای سبز و بعضی از انواع سنگهای حاوی آپاتیت بیشتر است. رخنمون ماده معدنی در جنوب و غرب ذخیره می باشد. در شمال نیز مقداری ماده معدنی وجود دارد که فاقد رخنمون است و در اثر گسلش بالا آمده است. از رخنمون به بررسی ژنز و نحوه تشکیل کانسار فسفات اسفوردی ۱۲۴سمت مرکز ذخیره ضخامت ماده معدنی کم می شود. ضخامت ماده معدنی در جنوب ذخیره ۶۰تا ۸۰متر،در شمال ذخیره حداکثر ۲۰متر و در مرکز ۵متر است. شکل ماده معدنی در عمق شبیه به کاسه است و سنگ سبز درون آن قرار گرفته است که در مرکز ضخامت آن به ۱۰۰متر می رسد. در شمال این توده به ریولیت ختم می شود. مقداری پیروکسن آلتره شده به ضخامت بیش از ۵متر در بعضی از قسمتهای پایینی ماده معدنی در جنوب ذخیره وجود دارد. سنگهای ولکانیکی محدوده این کانسار به طور عمده شامل ریولیت های تا حدودی دگرسان شده به رنگ صورتی سفید و سبز روشن می باشد که در قسمتهای جنوب شرق و جنوب غربی محدوده کانسار با مورفولوژی متفاوتی گسترش دارند و همگی به وسیله دایکهایی با ترکیب بازیک قطع شده اند. این دایکها به طور عمده با ترکیب دیابازی در قسمتهای مختلفی از محدوده کانسار برونزد داشته و دگرسانی پردامنه ای را موجب شده اند. وجود ساخت باقیمانده در سنگهای مگنتیت و آپاتیت دار و پیروکسنیت های دگرسان شده که در مطالعات میکروسکوپی مقاطع نازک دیده می شود دلیلی بر منشاء آذرین نفوذی کانسار اسفوردی است و وجود عنصر سریم در آپاتیت های اسفوردی مشخصه آپاتیت های با منشاء ماگمائی است زیرا معادن آپاتیت رسوبی معمولاً فاقد سریم می باشند. فسفات اسفوردی با منشاء آذرین و ذخیره ای معادل ۱۷میلیون تن به دلیل بالا بودن عیار P2O 5و روباز بودن معدن و هزینه استخراج کم اقتصادی برآورد گردیده است

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط