بررسی ژنز و نحوه تشکیل کانسار فسفات اسفوردی – معدن

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی معدن
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:143
قالب بندی:word , pdf

نحوه خرید

بررسی ژنز و نحوه تشکیل کانسار فسفات اسفوردی – معدن

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
چکیده ………..1
مقدمه ……….2
فصل اول : کلیات
-1-1هدف ………….4
-2-1تاریخچه مطالعات انجام شده در یزد و منطقه ……….4
-3-1روش کار و تحقیق ……..5
فصل دوم : فسفات
-1-2تاریخچه ……..8
-2-2فسفات ………9
-3-2فسفر …….10
-4-2سنگ شناسی فسفات ….13
-5-2کانیهای فسفات ……..13
-1-5-2کانیهای آپاتیتی ……….14
-2-5-2کانیهای غیر آپاتیتی ………….18
-6-2ناخالصیهای فسفات و ضرورت فراوری آن …….19
-7-2زمین شناسی اقتصادی فسفات ……….21
-8-2روشهای عمده اکتشاف فسفات ………22
-9-2روشهای عمده استخراج فسفات ………23
-10-2روشهای متداول فرآوری فسفات ……24
-11-2ذخایر جهانی فسفات …………..26
-12-2تولید جهانی فسفات …28
-13-2تاریخچه اکتشاف فسفات در ایران ……30
-14-2مهمترین کانسارهای فسفات ایران ………31
-1-14-2کانسارهای رسوبی فسفات ………33
-2-14-2فسفاتهای آذرین …………..36
-15-2میزان واردات فسفات در ایران ……40
-16-2صنایع مصرف کننده فسفات در ایران …….41
فصل سوم : فسفات اسفوردی
-1-3موقعیت جغرافیایی و راههای دسترسی به محدوده مورد مطالعه …….46
-2-3وضعیت ساختمانی و تکتونیک منطقه ……49
-3-3ماگماتیسم و متامورفیسم ………….50
-4-3ژئومتری معدن …..52
-5-3وضعیت آبهای منطقه محدوده کانسار ……..53
-6-3خواص فیزیکی و مکانیک سنگی کانسار ………54
-7-3ذخیرۀ کانسار ………..55
-8-3ناخالصیهای شیمیایی همراه با آپاتیت اسفوردی ………55
57 …………- کلر1-8-3
-2-8-3فلوئور …………57
-3-8-3منیزیم …………57
-4-8-3آهن و آلومینیوم …58
-5-8-3کلسیم …………58
-6-8-3عناصر خاکی نادر …….58
-9-3کارخانه فسفات اسفوردی ………….60
-1-9-3سنگ شکن …..60
-2-9-3بخش آسیاها …….60
-3-9-3واحد پر عیار سازی آپاتیت و جدا شدن مواد ……..60
-4-9-3واحد آبگیری و فیلتراسیون ………..60
فصل چهارم : شرایط تشکیل و ژنز
-1-4ژنز ذخایر فسفات ………62
-1-1-4ژنز نهشته های رسوبی فسفات ……….64
-1-1-1-4رسوبات شیمیایی ………..64
-2-1-1-4رسوبات بیوژنیک ……….65
-3-1-1-4رسوبات کلاستیک ……….66
-2-1-4رده بندی و نحوه تشکیل فسفریتها ……….68
-3-1-4ژنز فسفریت یا فسفاتهای نودولار و لایه ای ………..70
72 ……….( Guanuo) – ژنز گوانو4-1-4عنوان صفحه
-5-1-4منشأ فسفریت های دریایی ………..72
-6-1-4ژنز سنگهای فسفاته آذرین ………..80
-1-6-1-4سنگهای آلکالن اقیانوسی ………..81
-2-6-1-4سنگهای آلکالن قاره ای …….82
-2-4چینه شناسی منطقه …..83
-3-4وضعیت ساختمانی محدوده معدن ………85
-4-4زمین شناسی ناحیه …….86
-5-4زمین شناسی محدوده کانسار ………..87
-6-4نحوه گسترش افقهای معدنی در کانسار …90
-1-6-4افق آهنی …….90
-2-6-4افق آپاتیتی ………91
-3-6-4افق سنگهای سبز …….92
-4-6-4افق دایکهای آپاتیتی ………….93
-5-6-4افق سنگهای آتشفشانی ………….93
-7-4سنگ شناسی و کانی شناسی ……..93
-1-7-4سنگهای حاوی کانیهای مگنتیت و آپاتیت ……115
-2-7-4پیروکسنیت های دگرسان شده …….117
-3-7-4توفها و آگلومراها …………..118
-4-7-4ریولیت ها ………..119
-5-7-4سنگهای نفوذی حد واسط …….119
-8-4منشاء کانسار ……….119
فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات
-1-5نتیجه گیری ……..124
-2-5پیشنهادات………..126
منابع و ماخذ
منابع فارسی …………128
منابع لاتین ………130
چکیده انگلیسی 131

چکیده
معدن فسفات اسفوردی در 35کیلومتری شمال شرق شهرستان بافق در استان یزد واقع شده است کانسنگ اصلی این معدن آپاتیت می باشد. آپاتیت کانـسار اسـفوردی از نـوع فلوئور آپاتیت بوده و در مجـاورت فازهـایی نظیـر p2o5 , caf2, cao, co2, H2oتـشکیل شده است. ماگمای مادر کربناتیتی و سرشار از گاز و عناصر فرار بوده که پس از تزریـق و تبلور، فازهای فرار درون حفرات و شکستگی ها را پر کرده و رگـه هـای آپـاتیتی را بـه وجود آورده است. آپاتیت زایی همزمان و بلافاصله پس از جایگزینی توده آهـن و همگـی پـس از مجموعـه آمفیبولیت- پیروکسنیت منطقه به وجود آمده اند. بنابراین ماگمای اولیه کربناتیتی بوده و آپاتیـت زایـی هـیچ ارتبـاطی بـا ریولیـت هـای آلکـالن و دگرگـونی منطقـه نـدارد. حـضور بخـار آب، درجـه حـرارت ذوب مـاده سرشـار از کلـسیت )کربناتیـت( را پـائین می آورد که با توجه به وجود مواد فرار مثل co2 ، f، clو … قدرت نفوذ این نوع ماگمـا خیلی زیاد می شود. در دنیا کربناتیت ها دارای کانیهایی همچون آپاتیت، فلوئـورین و عناصـری مثـل منگنـز، استرانسیوم ، نیوبیوم ، مولیبدن ، اورانیوم و … خصوصاً عناصر نادر خاکی هستند که در اسفوردی نیز مشابه همین وضعیت وجود دارد.

مقدمه
امروزه نیاز روزافزون بشر به مواد معدنی به عنوان تولید محـصولات مختلـف از جملـه فراورده های صنعتی بر همگان روشن و واضح گردیده است بـه گونـه ای کـه در بخـش اکتشاف ، بهره برداری و فراوری مواد مختلـف معـدنی میلیونهـا نفـر در سراسـر جهـان فعالیت می نمایند و در حال حاضر در برخی از کشورهای جهان مواد معدنی نقش حیـاتی و تعیین کننده سرنوشت کشور را ایفا می کنند. فسفر در چرخه حیات بـه عنـوان عنـصری ضـروری،اجتناب ناپـذیر و غیـر قابـل کنتـرل محسوب می گردد. بنا به گفته اسحاق آسیموف می توانیم انرژی اتمی را جایگزین نفت و زغال سنگ کنیم اما جایگزینی برای فسفر وجود نـدارد. نیـاز بـه ایـن عنـصر بـا پیـشرفت روزافزون صنایع و افزایش جمعیت کره زمین و افزایش تقاضا در صنایع مختلـف افـزایش می یابد. از آنجایی که سنگ فسفات تنها منبع تولید فسفر است نیاز به این سنگ نیز به طـور قابـل ملاحظه ای رو به افزایش است. زمین شناسـان در پـی انجـام مطالعـات گونـاگون مـدلهای مناسـب جهـت شـناخت ژنـز کانسارهای فسفات ارائه نمودند. استفاده از مدلهای مزبـور ، منجـر بـه شناسـایی ذخـایر عظیم فسفات درجهان شده است. با توجه به روند تصاعدی نیاز به این ماده حیاتی و نقش امکان ناپذیر آن در غنـی سـازی خاک و بهبود خاکهای زراعی به تدریج ذخایر مرغوب از لحاظ کیفی در سطح جهـان تهـی می گردند به طوریکه لزوم تسریع در یافتن روشهای پیـشرفته در زمینـه اکتـشاف، کانـه آرایی و بهره برداری از ذخایر نامرغوب و کم عیار بیش از گذشته احساس می شود

نتیجه گیری
مهمترین منابع فسفات دنیا را کانسارهای رسوبی تشکیل می دهند. حدود 85درصد فسفات دنیا را کانسارهای رسوبی و 15درصد آن از کانسارهای آذرین به دست می آید. آپاتیت همراه با کمپلکس های آذرین آلکالن و کربناتیت در ریفت های داخل قاره تشکیل شده است. فلوئوروآپاتیت مهمترین کانی فسفات سنگهای آذرین است که حاوی مقدار قابل توجهی عناصر کمیاب می باشد. بر طبق مطالعات و گزارشات و نتایج بدست آمده از فازهای مختلف اکتشافی در معدن فسفات اسفوردی 5افق معدنی را می توان برای کانسار اسفوردی در نظر گرفت که عبارتند از:
_ افق آهنی یا ))افق )(( Iافق آهن بدون آپاتیت و آهن پر عیار همراه آپاتیت(
_ افق آپاتیتی یا ))افق (( II
_افق سنگهای سبز یا ))افق ((III
_افق دایکها)دایکهای آپاتیتی(
_افق سنگهای آتشفشانی
تمام انواع کانیهای تشکیل شده در معدن فسفات اسفوردی تحت تأثیر درجات مختلفی از تبلور دوباره، درزه شدگی و نفوذ توسط محلولهای سیلیکاته، کربناته و آهن دار قرار گرفته اند که این اثرات در سنگهای سبز و بعضی از انواع سنگهای حاوی آپاتیت بیشتر است. رخنمون ماده معدنی در جنوب و غرب ذخیره می باشد. در شمال نیز مقداری ماده معدنی وجود دارد که فاقد رخنمون است و در اثر گسلش بالا آمده است. از رخنمون به بررسی ژنز و نحوه تشکيل کانسار فسفات اسفوردی 124سمت مرکز ذخیره ضخامت ماده معدنی کم می شود. ضخامت ماده معدنی در جنوب ذخیره 60تا 80متر،در شمال ذخیره حداکثر 20متر و در مرکز 5متر است. شکل ماده معدنی در عمق شبیه به کاسه است و سنگ سبز درون آن قرار گرفته است که در مرکز ضخامت آن به 100متر می رسد. در شمال این توده به ریولیت ختم می شود. مقداری پیروکسن آلتره شده به ضخامت بیش از 5متر در بعضی از قسمتهای پایینی ماده معدنی در جنوب ذخیره وجود دارد. سنگهای ولکانیکی محدوده این کانسار به طور عمده شامل ریولیت های تا حدودی دگرسان شده به رنگ صورتی سفید و سبز روشن می باشد که در قسمتهای جنوب شرق و جنوب غربی محدوده کانسار با مورفولوژی متفاوتی گسترش دارند و همگی به وسیله دایکهایی با ترکیب بازیک قطع شده اند. این دایکها به طور عمده با ترکیب دیابازی در قسمتهای مختلفی از محدوده کانسار برونزد داشته و دگرسانی پردامنه ای را موجب شده اند. وجود ساخت باقیمانده در سنگهای مگنتیت و آپاتیت دار و پیروکسنیت های دگرسان شده که در مطالعات میکروسکوپی مقاطع نازک دیده می شود دلیلی بر منشاء آذرین نفوذی کانسار اسفوردی است و وجود عنصر سریم در آپاتیت های اسفوردی مشخصه آپاتیت های با منشاء ماگمائی است زیرا معادن آپاتیت رسوبی معمولاً فاقد سریم می باشند. فسفات اسفوردی با منشاء آذرین و ذخیره ای معادل 17میلیون تن به دلیل بالا بودن عیار P2O 5و روباز بودن معدن و هزینه استخراج کم اقتصادی برآورد گردیده است

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت