برنامه ریزی تغییرات در سیستم قدرت تجدید ساختار شده – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:110
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

برنامه ریزی تغییرات در سیستم قدرت تجدید ساختار شده – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
2 چكيده
3 پيشگفتار
5 فصل اول نگهداري و تعميرات در سيستم هاي قدرت
6 مقدمه
7 زمان بندي نگهداري و تعميرات واحدهاي توليدي در سيستم قدرت
8 اهميت زمان بندي نگهداري و تعميرات واحدهاي در سيستم قدرت
قابليت اطمينان در سيستم قدرت 11
انواع نگهداري و تعميرات نيروگاه ها 11
16 فصل دوم آشنايي با سيستم تجديدساختار يافته در صنعت برق
17 تجديد ساختار و علل پيدايش
سيستم انحصاري 19
تجديد ساختار و اركان آن 22
مدل هاي تجديد ساختار 28
بررسي نحوه قيمت گذاري و پروتكل هـاي مناقـصه در سيـستم تجديـد سـاختار شده 32
40 فصل سوم مروري بر تحقيقات انجام شده و معرفي الگوريتم ژنتيك
41 مرور ي بر عوامل موثر در ايجاد برنامه ريزي تعميرات
تابع هدف 41
برنامه ريزي تعميرات در سيستم انحصاري 44
برنامه ريزي تعميرات در محيط تجديد ساختار شد 47
مروري بر الگوريتم ژنتيك 51
مزايا و معايب الگوريتم 58
60 فصل چهارم مدل بهينه برنامه ريزي تعميرات در يك سيستم تجديد سـاختار يافتـه بـا استفاده از الگوريتم ژنتيك
61 مقدمه اي بر تئوري وزندهي ميانگين
62 فهرست
بررسي توابع هدف گروه هاي ذي نفع در برنامه ريزي تعميرات 64
66 مدل سازي برنامه ريزي تعميرات با چند تابع هدف و محدوديت هاي آن
67 اثبات نزديكي منافع كمپاني شبكه و اجتماع
69 پيش نهادهاي مزايد تعميرات در بين شركت هاي توليدي ميتواند بـه تـابع هـدف بازار تبديل شود
70 ارائه يك مدل جديد با تركيب راندمان و عدالت در بازار
71 بررسي روش پياده سازي الگوريتم ژنتيك براي انجام برنامه ريزي تعميرات با توجه به شرايط و تابع هدف ايجاد شده
محدوديت هاي موجود و جداول مورد استفاده در مسئله 76
78 فصل پنجم بررسي نتايج حاصل از انجام شبيه سازي
79 نتايج حاصل از شبيه سازي
نتيجه گيري 83
ضميمه الف 86
فهرست منابع 88

چكيده
برنامهريزي تعميرات يكـي از مـسائل كليـدي در سيـستم قـدرت تجديـد سـاختار شـدهميباشد. در اين تحقيق برنامهريزي تعميرات در سيستمي مبتني برISO وPX و بر پايهالگوريتم ژنتيك به انجام رسيده است. ابتدا گروههاي شركتكننده در بازار بـه سـه گـروهشركتهاي توليدي، شركت شـبكه و اجتمـاع تقـسيم شـده و تـابع هـدف هـر كـدام دربرنامهريزي تعميرات بررسي شده است. در نهايت با روش تئوري وزندهي ميـانگين يـكتابع هدف براي ايجاد برنامهريزي تعميرات معرفي شده است با استفاده از اين تابع هـدفدر روشي بر پايه الگوريتم ژنتيك برنامهريزي تعمير ات در يك شبكه IEEE-RTS بـا 32 واحد و پنج شركت توليدي شبيهسازي شده است و در نهايت با استفاده از روش سـعي وخطا ضرايب وزني كه بهترين برنامهريزي تعميرات كه براي اين شـبكه ايجـاد مـينمايـدمشخص شده است.

پيشگفتار:
با توجه به اينكه ايجاد برنامه ريزي تعميرات بر روي قابليت اطمينـان سيـستم و اقتـصاد شـبكه تـاثيرمي گذارد ، انجام برنامه ريزي تعميرات به لحاظ مديريت و بهره برداري از شبكه در سيـستم قـدرت ازاهميت بالايي برخوردار مي باشد.
براي ايجاد برنامه ريزي تعميرات در سيستم تجديد ساختار شده به علت وجود رقابت در آن ، بايـد بـهطور همزمان به مسائل قابليت اطمينان شبكه ، منافع اركان مختلـف بـازار و محـدوديت هـاي شـبكه رسيدگي نمود ، اين مهم باعث ايجاد پيچيدگي بيشتر مسئله برنامه ريزي تعميـرات در ايـن سيـستمهامي شود.
با توجه به اين مهم ميتوان فصول مطرح شده در اين پايان نامه را به صورت ذيل بيان نمود:
فصل اول دلايل لزوم وجـود و انـواع روشـهاي انجـام تعميـرات را در سيـستم قـدرت مطـرح مي نمايد.
فصل دوم ضمن بيان تاريخچه اي از سيـستم هـاي قـدرت انحـصاري و چگـونگي پيـدايشسيستم هاي تجديد ساختار شده ، اركان مختلف بازار را معرفي و در ادامه ويژگيهـاي بـازار را در ايـنسيستم شرح مي دهد.
در فصل سوم پس از بررسي عوامل موثر در ايجاد برنامه ريزي تعميرات ،برخـي از تحقيقـاتانجام شده در اين زمينه را در سيستمهاي انحصاري و تجديد ساختار شده معرفي مـي نمـائيم . در گـامبعدي به سراغ معرفي الگوريتم ژنتيك به عنوان روش به كار رفته در اين تحقيق خواهيم پرداخت.
فصل چهارم به بررسي تئوري وزن دهي ميانگين مطرح شده بوسـيله آقـاي وانـگ ، معرفـيگروههاي ذي نفع در ايجاد برنامه ريزي تعميرات ، بيان توابع هدف هر كدام از اين گروهها و در نهايتايجاد تابع ي به عنوان تابع هدف با استفاده از تئوري وزن دهي ميانگين به گونه اي كه تمـامي اجـزاءذي نفع بازار را در رسيدن به اهدافشان ياري نمايد خواهد پرداخت. پس از ايجـاد تـابع هـدف روشـيابتكاري بر پايه الگوريتم ژنتيك براي بهينه سازي تابع هـدف و ايجـاد برنامـه ريـزي تعميـرات ايجـادميشود.
در فصل پنجم الگوريتم ژنتيك ايجاد شده را برروي يك شبكه IEEE-RTS با 32 واحد و 5 شركتتوليدي بر پايه ISO پياده نموده و به كمك روش سعي و خطا حالات مختلف ممكن براي ضرائب وزن تابع هدف را بررسي و برنامه ريزي هاي تعميرات و شـرايطي كـه در نتيجـه ايجـاد ايـن تغييـرات درضرائب وزن ايجاد مي شود را مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهيم. ودر انتها بهترين حالـت ايجـاد شـدهبراي ضرائب وزن معرفي و برنامه ريزي متناظر با اين حالت را به عنـوان برنامـه ريـزي تعميـرات ايـن سيستم مطرح مي نمائيم.

 

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت