برنامه ریزی تغییرات در سیستم قدرت تجدید ساختار شده – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:110
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

برنامه ریزی تغییرات در سیستم قدرت تجدید ساختار شده – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
۲ چکیده
۳ پیشگفتار
۵ فصل اول نگهداری و تعمیرات در سیستم های قدرت
۶ مقدمه
۷ زمان بندی نگهداری و تعمیرات واحدهای تولیدی در سیستم قدرت
۸ اهمیت زمان بندی نگهداری و تعمیرات واحدهای در سیستم قدرت
قابلیت اطمینان در سیستم قدرت ۱۱
انواع نگهداری و تعمیرات نیروگاه ها ۱۱
۱۶ فصل دوم آشنایی با سیستم تجدیدساختار یافته در صنعت برق
۱۷ تجدید ساختار و علل پیدایش
سیستم انحصاری ۱۹
تجدید ساختار و ارکان آن ۲۲
مدل های تجدید ساختار ۲۸
بررسی نحوه قیمت گذاری و پروتکل هـای مناقـصه در سیـستم تجدیـد سـاختار شده ۳۲
۴۰ فصل سوم مروری بر تحقیقات انجام شده و معرفی الگوریتم ژنتیک
۴۱ مرور ی بر عوامل موثر در ایجاد برنامه ریزی تعمیرات
تابع هدف ۴۱
برنامه ریزی تعمیرات در سیستم انحصاری ۴۴
برنامه ریزی تعمیرات در محیط تجدید ساختار شد ۴۷
مروری بر الگوریتم ژنتیک ۵۱
مزایا و معایب الگوریتم ۵۸
۶۰ فصل چهارم مدل بهینه برنامه ریزی تعمیرات در یک سیستم تجدید سـاختار یافتـه بـا استفاده از الگوریتم ژنتیک
۶۱ مقدمه ای بر تئوری وزندهی میانگین
۶۲ فهرست
بررسی توابع هدف گروه های ذی نفع در برنامه ریزی تعمیرات ۶۴
۶۶ مدل سازی برنامه ریزی تعمیرات با چند تابع هدف و محدودیت های آن
۶۷ اثبات نزدیکی منافع کمپانی شبکه و اجتماع
۶۹ پیش نهادهای مزاید تعمیرات در بین شرکت های تولیدی میتواند بـه تـابع هـدف بازار تبدیل شود
۷۰ ارائه یک مدل جدید با ترکیب راندمان و عدالت در بازار
۷۱ بررسی روش پیاده سازی الگوریتم ژنتیک برای انجام برنامه ریزی تعمیرات با توجه به شرایط و تابع هدف ایجاد شده
محدودیت های موجود و جداول مورد استفاده در مسئله ۷۶
۷۸ فصل پنجم بررسی نتایج حاصل از انجام شبیه سازی
۷۹ نتایج حاصل از شبیه سازی
نتیجه گیری ۸۳
ضمیمه الف ۸۶
فهرست منابع ۸۸

چکیده
برنامهریزی تعمیرات یکـی از مـسائل کلیـدی در سیـستم قـدرت تجدیـد سـاختار شـدهمیباشد. در این تحقیق برنامهریزی تعمیرات در سیستمی مبتنی برISO وPX و بر پایهالگوریتم ژنتیک به انجام رسیده است. ابتدا گروههای شرکتکننده در بازار بـه سـه گـروهشرکتهای تولیدی، شرکت شـبکه و اجتمـاع تقـسیم شـده و تـابع هـدف هـر کـدام دربرنامهریزی تعمیرات بررسی شده است. در نهایت با روش تئوری وزندهی میـانگین یـکتابع هدف برای ایجاد برنامهریزی تعمیرات معرفی شده است با استفاده از این تابع هـدفدر روشی بر پایه الگوریتم ژنتیک برنامهریزی تعمیر ات در یک شبکه IEEE-RTS بـا ۳۲ واحد و پنج شرکت تولیدی شبیهسازی شده است و در نهایت با استفاده از روش سـعی وخطا ضرایب وزنی که بهترین برنامهریزی تعمیرات که برای این شـبکه ایجـاد مـینمایـدمشخص شده است.

پیشگفتار:
با توجه به اینکه ایجاد برنامه ریزی تعمیرات بر روی قابلیت اطمینـان سیـستم و اقتـصاد شـبکه تـاثیرمی گذارد ، انجام برنامه ریزی تعمیرات به لحاظ مدیریت و بهره برداری از شبکه در سیـستم قـدرت ازاهمیت بالایی برخوردار می باشد.
برای ایجاد برنامه ریزی تعمیرات در سیستم تجدید ساختار شده به علت وجود رقابت در آن ، بایـد بـهطور همزمان به مسائل قابلیت اطمینان شبکه ، منافع ارکان مختلـف بـازار و محـدودیت هـای شـبکه رسیدگی نمود ، این مهم باعث ایجاد پیچیدگی بیشتر مسئله برنامه ریزی تعمیـرات در ایـن سیـستمهامی شود.
با توجه به این مهم میتوان فصول مطرح شده در این پایان نامه را به صورت ذیل بیان نمود:
فصل اول دلایل لزوم وجـود و انـواع روشـهای انجـام تعمیـرات را در سیـستم قـدرت مطـرح می نماید.
فصل دوم ضمن بیان تاریخچه ای از سیـستم هـای قـدرت انحـصاری و چگـونگی پیـدایشسیستم های تجدید ساختار شده ، ارکان مختلف بازار را معرفی و در ادامه ویژگیهـای بـازار را در ایـنسیستم شرح می دهد.
در فصل سوم پس از بررسی عوامل موثر در ایجاد برنامه ریزی تعمیرات ،برخـی از تحقیقـاتانجام شده در این زمینه را در سیستمهای انحصاری و تجدید ساختار شده معرفی مـی نمـائیم . در گـامبعدی به سراغ معرفی الگوریتم ژنتیک به عنوان روش به کار رفته در این تحقیق خواهیم پرداخت.
فصل چهارم به بررسی تئوری وزن دهی میانگین مطرح شده بوسـیله آقـای وانـگ ، معرفـیگروههای ذی نفع در ایجاد برنامه ریزی تعمیرات ، بیان توابع هدف هر کدام از این گروهها و در نهایتایجاد تابع ی به عنوان تابع هدف با استفاده از تئوری وزن دهی میانگین به گونه ای که تمـامی اجـزاءذی نفع بازار را در رسیدن به اهدافشان یاری نماید خواهد پرداخت. پس از ایجـاد تـابع هـدف روشـیابتکاری بر پایه الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی تابع هـدف و ایجـاد برنامـه ریـزی تعمیـرات ایجـادمیشود.
در فصل پنجم الگوریتم ژنتیک ایجاد شده را برروی یک شبکه IEEE-RTS با ۳۲ واحد و ۵ شرکتتولیدی بر پایه ISO پیاده نموده و به کمک روش سعی و خطا حالات مختلف ممکن برای ضرائب وزن تابع هدف را بررسی و برنامه ریزی های تعمیرات و شـرایطی کـه در نتیجـه ایجـاد ایـن تغییـرات درضرائب وزن ایجاد می شود را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم. ودر انتها بهترین حالـت ایجـاد شـدهبرای ضرائب وزن معرفی و برنامه ریزی متناظر با این حالت را به عنـوان برنامـه ریـزی تعمیـرات ایـن سیستم مطرح می نمائیم.

 

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط