برنامه ریزی تولید معدن آهن سنگان (آنومالی A) به وسیله نرم افزاهای NPVScheduler و Whittle 4x – معدن

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی معدن
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:136
قالب بندی:word , pdf

نحوه خرید

برنامه ریزی تولید معدن آهن سنگان (آنومالی A) به وسیله نرم افزاهای NPVScheduler و Whittle 4x – معدن

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
چكيده……………………………..1
مقدمه…………………………..2
فصل اول :طرح آهن سنگان………………………4
1-1- تاريخچه طرح………………………….5
1-2- موقعيت جغرافيايي سنگان……………………..6
1-3- آب و هوايي منطقه……………………….7
1-4- زمين شناسي معدن………………………..8
1-5- مطالعات انجام شده و نتايج بدست آمده………………….01
1-6-ناحيه معدني غربي……………………..21
1-7-ناحيه معدني مركزي……………………….13
1- 8-ناحيه معدني شرقي…………………………13
1-9- مطالعات امكان سنجي مقدماتي و نهايي………………..31
1-01- طرح توسعه و تجهيز سنگان……………………..41
فصل دوم : طراحي محدوده نهايي و برنامه ريزي توليد معادن روباز………….51
2-1- روشهاي كامپيوتري…………………….71
1-1-2 مدل بلوكي زمين شناسي………………..81
2-1-2- مدل بلوكي اقتصادي ……………….81
2-2- مراحل طراحي محدوده نهايي و برنامه ريزي توليد معادن در نرم افزارهاي طراحي محدوده نهايي..81
2-3- كاربرد نرم افزار NPVScheduler………………..91
2-3-1- پارامترهاي ورودي به نرم افزار………………12
2-3-2- تعيين محدوده نهايي ……………….42
2-3-3- فازهاي استخراجي………………….42
2-3-4- برنامه ريزي توليد……………………42
2-4- مختصري در مورد نرم افزار Whittle 4x ……………….52
2-4-1- پارامترهاي طراحي شيب………………52
2-4-2- انواع هزينه ها در Whittle………………52
2-4-3- انتخاب بهترين سكانسهاي معدنكاري ………………62
2-4-4- الگوريتمهاي برنامه ريزي استخراج در Whittle 4x…………..72
2-5- برنامه ريزي توليد معادن روباز………………82
2-6- روشهاي برنامه ريزي ………………….03
2-6-1- روش دستي…………………..03
2-6-2- روش اتوماتيك…………………..03
2-6-3- برنامه ريزي ابتكاري ……………….13
2-7- بهينه سازي برنامه ريزي…………………..13
2-8- روش برنامه ريزيMILP در نرم افزارهاي بهينه سازي…………..13
2-9- مقايسه نرم افزارهاي NPVScheduler و Whittle4x………..23
فصل سوم: پارامترهاي طراحي……………………34
3-1- روش استخراج………………….63
3-2- مدل بلوكي كانسار………………….63
3-3- مدل توپوگرافي محدودة معدن………………63
3-4- مشخصات هندسي پيت …………………..73
3-5- توليد ساليانه معدن………………….83
3-6- وزن مخصوص………………….38
3-7- درصد بازيابي آهن…………………83
3-8- قيمتهاوهزينه ها……………………..83
3-9- نرخ تنزيل ساليانه…………………..93
3-01- عيار حد …………………….04
3-11- بلوك بندي و تخمين ذخيره…………………04
3-21-روشهاي تخمين ذخيره آنوماليA……………..04
3- 31-حداقل تعداد نمونه…………………….14
3-41- حداقل فاصله ………………….14
3-51- تعيين ذخيره زمين شناسي كانسار………………41
فصل چهارم: تعيين حد نهايي معدن و پيت بهينه در نرم افزار Whittle 4x………….24
1-4 حد نهايي معدن در نرم افزار Whittle 4x…………….34
4-2- پيت هاي تودر تو (Nested Pits)……………….48
4-3- تعين پيت بهينه………………….05
4-4- تعيين حد نهايي گسترش يافته معدن………………05
4-5- تحليل حساسيت عيار حد در Whittle 4x…………….ا15
4-5-1- مباني تعيين عيار حد…………………..15
4-5-2- تعيين عيار حد بهينه ثابت در معدن آهن سنگان آنوماليA………25
4-6- تعيين فازهاي استخراجي در Whittle 4x ………………ا45
4-7- طرح اجرايي فازهاي استخراجي………………..85
4-8- تحليل حساسيت…………………….85
4-9- نتيجه گيري و بحث ……………………61
فصل پنجم: طراحي و برنامه ريزي توليد پيت بهينه معدن آهن سنگان آنوماليA بوسيله نرم افزار NPVScheduler…ا36
5-1- اجراي نرم افزار NPVScheduler ………………ا46
5-1-1- مدل زمين شناسي……………………46
5-1-2- مدل اقتصادي…………………….46
5-2- توليد فازها و تعيين پيت نهايي لرچ و گروسمن…………….66
5-3- تعيين پيت بهينه……………………..96
5-4- تحليل تاثير تغييرات قيمت سنگ آهن در پيت بهينه……………07
5-4-1- تغيير استراتژي معدن با قيمت سنگ آهن به ازاي هر تن 40000 تومان……….17
5-4-2- تغيير استراتژي معدن با قيمت سنگ آهن به ازاي هر تن 50000 تومان……….37
5-4-3- تغيير استراتژي معدن با قيمت سنگ آهن به ازاي هر تن 60000 تومان ……….57
5-4-4- تغيير استراتژي معدن با قيمت سنگ آهن به ازاي هر تن 70000 تومان ……….67
5-4-5- تغيير استراتژي معدن با قيمت سنگ آهن به ازاي هر تن 80000 تومان……….87
5-5- تعيين فازهاي استخراجي (Pushback) در NPVScheduler ……..18
5-6- برنامه ريزي توليد معدن آهن سنگان آنوماليA با استفاده از نرم افزار NPVScheduler ….88
5-7- اجراي نرم افزار NPVScheduler جهت برنامه ريزي توليد معدن آهن سنگان آنوماليA…88
5-8- تحليل حساسيت 59
5-9- نتيجه گيري و بحث 97
فصل ششم:نتيجه گيري وپيشنهادات……………………89
نتيجهگيري 99
پيشنهادات 101
پيوست 103
منابع فارسي 119
منابع لاتين 121
چكيده انگليسي…………………………122

چكيده:
در عمليات معدنكاري روباز، استخراج منابع بايستي به صورت يك برنامه زمانبندي شده درآيد، به طوريكه اين برنامه هم بتواند ارزش پروژه را به حداكثر برساند و هم بتواند عمليات استخراج را در طول عمر معدن به صورت متعادل شده درآورد. جهت انجام چنين كار سنگين و حجيمي استفاده از نرم افزارهاي كامپيوتري لازم و ضروري به نظر مي رسد. وجود نرم افزارهايي مانند Whittle4x و NPVScheduler و استفاده از الگوريتمهاي برنامه ريزي ابتكاري موجود در آنها عمليات برنامه ريزي توليد معادن را بسيار آسانتر كرده اند. در اين پايان نامه برنامه ريزي توليد معدن آهن سنگان با استفاده از آخرين و معتبرترين اطلاعات موجود و استفاده از نرم افزارهاي Whittle4x و NPVScheduler و محدوديتهاي موجود از قبيل توليد سالانه ماده معدني، مقدار باطله برداري مناسب، عيار خوراك كارخانه و محدوديتهاي فيزيكي ،انجام گرفته است. مطالعات نشان مي دهد كه قيمت آهن حساسترين پارامتر اقتصادي مي باشد لذا تعيين دقيق قيمت آهن براي ارتقاء ارزش خالص فعلي ضروري مي باشد. در نهايت بعد از انجام عمليات بهينه سازي و برنامه ريزي توليد، ذخيره معدن آهن سنگان( آنوماليA) بيش از 141 ميليون تن كانسنگ قابل برداشت برآورد شده است كه بيش از 55 ميليون تن آن در طي مدت حدود 23 سال با ارزش فعلي بيش از 170 ميليارد تومان استخراج خواهد شد.
كليد واژه: محدوده نهايي بهينه، برنامه ريزي توليد ،Whittle4x ،NPVScheduler،معدن آهن سنگان

مقدمه:
ارزش اقتصادي هر معدن به برنامه ريزي و مديريت آن معدن وابستگي زيادي دارد. افت عيار متوسط، افزايش هزينه هاي معدنكاري و توجهات زيست محيطي، اين اطمينان را به ما مي دهد كه كه اين فاكتورها از مسائل مهم برنامه ريزي توليد معادن خواهند بود. عمليات و مديريت يك معدن روباز بزرگ باعمر چندين ساله يك كار بسيار بزرگ و پيچيده مي باشد. تكنيكهاي بسيار زيادي براي بهينه سازي مسائل مهم در معدن ارائه شده است اما برنامه ريزي بهينه توليد در طول عمر معدن هنوز حل نشده باقي مانده است. تعيين پيت بهينه و برنامه ريزي معدن يك عمليات ديناميكي مي باشد. مسئله تعيين حد نهايي را مي توان بوسيله الگوريتم گرافي لرچ و گروسمن يا روش جريان شبكه اي پيكارد حل كرد. اين روشها بر پايه مدل بلوكي كانسار مي باشد. طراحي پيت بهينه نقش مهمي را در برنامه ريزي توليد معادن ايفا مي كند. مسئله برنامه ريزي توليد با فضاي تركيبي از معدنكاري واحدهايي بنام ماده معدني و باطله سروكار دارد كه اين واحدها داراي خصوصيات مربوط به خود مي باشند و جايگاه مربوط به خود را دارند. تمامي محدوده مسئله كه جهت برنامه ريزي توليد در نظر گرفته شده است بوسيله يك ماتريس سه بعدي نشان داده مي شود كه بنام مدل بلوكي شناخته مي شود. هر جزء از اين ماتريس (يك بلوك) داراي حجم، مكان مربوط به خود و مقدار ماده معدني تخمين زده شده مي باشد. مفهوم مسئله برنامه ريزي توليد يعني تعيين ترتيب و توالي استخراج اين جزءها (بلوكها) در طول مدت زمان معين به طوريكه ارزش استخراج شده آنها به بالاترين حد خود برسد.
بيشتر مشكلات جهت يك برنامه ريزي توليد مناسب ناشي از محدوديتهاي تحميلي مي باشد كه عبارتند از:
1- محدوديتهايي كه مربوط به استخراج خود بلوكها مي باشند و در ارتباط با ساير بلوكها است (محدوديتهاي ترتيبي).
2- محدوديتهايي كه اهداف كميت و كيفيت را مشخص مي كند (محدوديتهاي توليد).
در معادن روباز محدوديتهاي ترتيبي مربوط به مسائل شيب معدن و طرز قرارگيري بلوكها بر روي يكديگر مي شود و محدوديتهاي توليد مربوط به مسائل مقدار توليد، كيفيت آن و ساير مسائل ديگر مي باشد. بهينه سازي و برنامه ريزي مدل زمين شناسي معمولا يك كار وقت گير مي باشد، در اين رابطه تكرار و تغيير پارامترهاي عملياتي كه باعث بهينه سازي نتايج مي شوند، كار بسيار طاقت فرسايي مي باشد.
مدلسازي عمليات بهينه سازي، يك تدبير هوشمندانه را جهت فراهم كردن اين عمليات طلب مي كند. در اين پايان نامه پس از معرفي معدن آهن سنگان و نرم افزارهايWhittle 4x و NPVScheduler با استفاده از دو نرم افزار فوق الذكر و همچنين كمك گرفتن از نرم افزار DatamineStudio طراحي محدوده نهايي و برنامه ريزي معدن آهن سنگان انجام و نتايج آن با يكديگر مقايسه خواهند شد. در مرحله اول با استفاده از اين دو نرم افزار و با استفاده از الگوريتم لرچ و گروسمن، محدوده نهايي پيت بدست آورده مي شود و پيتهاي لانه اي توليد خواهد شد. در نهايت با استفاده از داده هاي ورودي و الگوريتمهاي ابتكاري بكار برده شده در اين نرم افزارها، برنامه ريزي توليد
معدن آهن سنگان انجام خواهد شد.در اين پايان نامه اهداف زير دنبال مي شود:
1- ارا ئه يك برنامه جامع توليد
2- افزايش NPV معدن از طريق يك برنامه ريزي هوشمندانه
3- ارائه روش كلي برنامه ريزي توليد معادن
4- تعيين حساسترين پارامتر اقتصادي از طريق آناليز حساسيت
5- نتايج وپيشنهادات سازنده در راستاي ارتقا NPV معدن

نتيجه گيري
بهينه سازي معادن و افزودن به ارزش فعلي آنها بصورت يك كار عملي، يك مسئله بزرگ به شمار مي آيد. در اين راستا تمامي مسائل و تصميماتي را كه باعث افزايش ارزش فعلي استخراج خواهند شد را بايستي مد نظر قرار داد. طراحي محدوده نهايي، طراحي پوش بك ها و برنامه ريزي توليد بعنوان مسائل مهم در طراحي معادن روباز مي باشند كه بصورت سلسله مراتبي به يكديگر وابسته اند. همچنين نبايستي از نقش كليدي عيار حد در بهينه سازي غافل شد. با توجه به مطالب گفته شده و نتايج حاصله از اين پايان نامه در موارد ذكر شده، به نتايج و پيشنهادات در بندهاي ذيل اشاره مي كنيم:
1-در اجراي نرم افزارها بصورت مقايسه اي مشاهده شد كه در بخش محاسبات مربوط به لرچ و گروسمن سرعت نرم افزار ويتل به مراتب بهتر از NPVScheduler مي باشد.
2-مهمترين بخش برنامه ريزي توليد كه بصورت دستي صورت مي گيرد، تعيين بهينه پوش بكها مي باشد. در نرم افزار ويتل ترتيب كليه پوش بكها نقش مهمي دارند ولي در NPVScheduler بيشترين نقش را پوش بكهاي اول و آخر بر عهده دارند.
3-عمليات برنامه ريزي بوسيله اين دو نرم افزار تا حدي بصورت اتوماتيك مي باشد (بخش جدول زمان بندي) و تا حدي هم بصورت دستي مي باشد كه فقط قضاوتهاي مهندسي دقيق مي تواند به هر چه بهينه تر شدن اين برنامه ريزي كمك كند.
4-بنابر آنچه گفته شد پيت نهايي معدن آهن سنگان (آنومالي A) داراي بيش از 141 ميليون تن كانسنگ قابل برداشت مي باشد كه در اين پروژه مقدار بيش از 55 ميليون تن آن طي 23 سال استخراج خواهد شد و ارزش خالص فعلي آن بعد از برنامه ريزي توليد بيش از 170 ميليون دلار مي باشد. نتايج گفته شده در هر دو نر مافزار بسيار نزديك بهم مي باشند.
5-اگرچه هنوز روشهاي مورد استفاده در اين دو نرم افزار براي استفاده از لرچ و گروسمن با شيبهاي متفاوت معلوم نيست اما نتايج هر دو نرم افزار چه در بخش تعيين پيت نهايي و چه در بخش برنامه ريزي توليد بسيار شبيه به هم بودند.
6- از نقائص نرم افزارهاي Whittle و NPVScheduler مي توان به عدم توانايي طراحي پله هاي استخراجي و جاده در موقع تعيين پيت نهايي و برنامه ريزي توليد اشاره كرد، پيشنهاد مي گردد كه با قرار دادن اين توانايي در اين نرم افزارها در ارتقاء آنها كمك شاياني گردد.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت