برنامه ریزی سیستم های قدرت در محیط تجدید ساختار یافته – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:203
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

برنامه ریزی سیستم های قدرت در محیط تجدید ساختار یافته – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

چكيده

فصل اول : كليات
1-1 هدف……………………………………1
1-2 تاريخچه…………………………………2
3-1 روش كار و تحقيق……………………….4

فصل دوم : تجديد ساختار در سيستم هاي قدرت
1-2 مقدمه…………………………………….. 6
2-2 تغيير تفكر و نوع نگاه به برق ……………………………….7
2-3 مقايسه تجديدساختارصنعت برق دركشورهاي پيشرفته ودرحال توسعه………………………..8
1- 3-2 اهداف تجديد ساختار صنعت برق …………………….9
2-3- 2 پيامدهاي تجديد ساختار………………12
3-3-2 ويژگيهاي بخش برق دركشورهاي توسعه يافته ودرحال توسعه………………..14
2-3-4 حركت به سوي تجديد ساختار……………….15
2-3-5 مقايسه صنعت برق كشورهاي مختلف……………………15
4-2 بازارهاي بين المللي و منطقه اي برق……………….16
5-2 منافع حاصل از شكل گيري بازار………………………..17
6-2 شكل گيري بازار برق در ايران………………….. 17
7-2 بررسي جايگاه ايران در بازارهاي منطقه اي و تحليل سياست صنعت برق كشور……………18
8-2 موانع شكل گيري و يا انحراف بازار رقابتي برق ……………………19

فصل سوم : برآورد احتمالي سيستم هاي قدرت در محيط تجديد ساختار
1-3 مقدمه……………………………………..22
2-3 ساختار صنعت تغذيه برق…………………………………..23
3-3 پيش زمينه مربوط به قابليت اطمينان…………………..24
4-3 هزينه قابليت اطمينان و ارزش قابليت اطمينان …………………………..27
1-4-3 مفاهيم……………………….27
2-4-3 ارزيابي ارزش مصرف كننده ……………………………..29
3-4-3 محاسبه COC ‘ S ها ………………….31
4-4-3 محاسبه VOLL…..ا………………….31
3- 5 ظرفيت توليد………………………..33
3-5-1 شرايط ظرفيت توليد…………………………. 33
2-5-3 معيارها و شاخص هاي احتمالي………………33

3-5-3 در نظر گرفتن توليد پراكنده……………………… 35
4-5-3 تكنيكهاي محاسبه قابليت اطمينان……………36
5-5-3 روش مدل سازي……………….36
6-5-3 برنامه ريزي توسعه توليد ……………37
7-5-3 ارزيابي هاي ارزش قابليت اطمينان………………………. 40
6-3 سيستم هاي مركب توليد و انتقال …………………. 42
1-6-3 پيش زمينه…………………………… 42
2-6-3 شرايط سيستمهاي مركب…………………… 43
3-6-3 شاخص ها و معيارهاي احتمالي…………………..44
4-6-3 تكنيك هاي توسعه………………46
5-6-3 مدل كردن خروجي ها…………………………………..47
6-6-3 مطالعات تقويت سيستم……………………………..47
7-6-3 اثر توليد پراكنده…………………………………..48
3-6-8 ارزشيابي ارزش قابليت اطمينان………………………..50
7-3 سيستم توزيع………………………………50
1-7-3 پيش زمينه…………………………50
2-7-3 شرايط سيستم هاي توزيع……………………..51
3-7-3 معيارها و شاخص هاي قطعي……………………..52
4-7-3 تكنيكهاي محاسبه …………………………………53
5-7-3 سيستم هاي توزيع با توليد پراكنده………………………… 54
6-7-3 حالت مورد مطالعه…………………………….59
7-7-3 كاربردهاي هزينه خروجي مصرف كننده ها……………………. 65

فصل چهارم : برنامه ريزي سيستم هاي قدرت در محيط تجديد ساختار يافته

1-4 روش هاي برنامه ريزي توسعه شبكه انتقال در محيط هاي انحصاري و رقابتي……………….67
1-1-4 مقدمه………………. 67
2-1-4 تفاوتهاي برنامه ريزي توسعه انتقال در محيطهاي مرسوم و رقابتي………………….68
3-1-4 روشهاي حل برنامه ريزي توسعه انتقال در محيطهاي ا نحصاري………………….69
4-1-4 روشهاي حل برنامه ريزي توسعه انتقال در محيطهاي رقابتي……….71
5 -1-4 معيارهاي ارزيابي برنامه ريزي توسعه انتقال……………………….73
2-4 برنامه ريزي سيستم هاي قدرت در محيط تجديد ساختار بر اساس شاخص هاي قابليت اطمينان….74
1-2-4 مدل هزينه قطع مصرف كننده… …………………………….76
2-2-4 تحليل يك سيستم نمونه بر اساس شاخص هاي ارزش/هزينه…………………. 77
3-2-4 اثر سيستم تجديد ساختار يافته بر قابليت اطمينان مصرف كننده…………… 78
4- 3 برنامه ريزي توسعه شبكه انتقال در بازارهاي رقابتي بر اساس شاخص LMP …….ا……….. 81
1-3-4 مباني روش پيشنهادي……………………..81
2-3-4 ساختار كلي روش پيشنهادي……………………………..84
4-4 برنامه ريزي توسعه انتقال در محيطهاي رقابتي با اصلاح روشهاي مرسوم در محيط انحصاري………..85
1-4-4 مدل برنامه ريزي توسعه انتقال در محيط هاي انحصاري و رقابتي…………………87
2-4-4 استراتژي پيشنهادي………………………..91
3-4-4 برنامه ريزي توسعه انتقال در محيط انحصاري براي يك سيستم قدرت نمونه………………93
4-4-4 برنامه ريزي توسعه انتقال در محيط رقابتي براي يك سيستم قدرت نمونه ………………….96

فصل پنجم : نتيجه گيري

نتيجه گيري………………….102

پيوست1 …………………………………….107

پيوست2 …………………….. 117

فهرست منابع فارسي……………………………140

فهرست منابع غير فارسي…………………….141

چكيده
يك سيستم قدرت معمولاً به چند زير سيستم توليد، انتقال و توزيع تقسيم مـي شـود. در يـكسيستم قدرت مجتمع عمودي، اين زير سيستم هـا اغلـب در مالكيـت يـك شـركت هـستند . تجديـدساختار، يك ساختار جديد در سيستم قدرت برق مدرن است كه تجهيزات انتقال و توليد مي توانندصاحبان متفاوت داشته باشند و مصرف كنندگان بالقوه يك دامنه گسترده اي از نظر انتخـاب تـامينكنندگان برق بر اساس هزينه و قابليت اطمينان داشته باشند.
با توجه به بحث تجديد ساختار در اين پروژه ، مفاهيم و اصول اوليه تجديد ساختار ، مـرور ي بـرارزيابي قابليت اطمينان سيـستم هـاي قـدرت و روش هـاي برنامـه ريـزي سيـستم هـاي قـدرت در محيط هاي تجديد ساختار يافته بيان شده است. به دليل رقابتي بودن محيط جديد ، چندين معيـار وروش در مورد برنامه ريزي سيستم هاي قدرت بيان شده است. در ابتدا برنامه ريزي بر اساس شاخصهاي قابليت اطمينان برر سي شده است كه اثر تسهيلات توليد در سيستم تجديـد سـاختار يافتـه، بـرقابليت اطمينان مصرف كننده ها تخمين زده مي شود . در يك محيط رقابتي ، شبكه انتقال نيـز بايـدبراي همه شركت كنندگان در بازار امكان دسترسي آزاد به منظور خريد و فروش برق را فراهم نمايـد.
لذا در ادامه ، روشي مبتني برمحاسبهLMP در خصوص توسعه شـبكه انتقـال بيـان شـده اسـت. در نهايت برنامه ريزي توسعه انتقال در محيطهاي رقابتي با اصلاح روشهاي مرسـوم در محـيط انحـصاري براي يك سيستم ت ست 6 باسه ( سيستمGarver ) مطرح شده است .استراتژي پيشنهاد ي، بـر ايـنمبنا اس ت كه اولاً يك بازار (تا حد امكان) رقابتي كامـل ايجـاد شـود و ثانيـاً كمتـرين هزينـه سـرمايهگذاري ممكن را داشته باشد.

هدف
يك سيستم قدرت معمولاً به چند زير سيستم توليد، انتقال و توزيع تقسيم مـي شـود. در يـكسيستم قدرت مجتمع به طور عمودي، اين زير سيستم ها بوسيله يك شركت مالكيـت مـي شـوند. در اين مورد يك طراح سيستم قدرت نسبتاً به آساني مي تواند بـه همـه اطلاعـات مـورد نيـاز دسترسـي يا بد و تصميم مي گيرد كه جهت در نظر گرفتن رشد بار همراه با قابليـت اطمينـان مـورد نظـر، چـههنگام و در كجا توليد را اضافه كند يا خط و پست را تقويت كند و مصرف كنندگان نيـز در خـصوصخريد برقشان حق انتخاب چنداني ندارند.
تجديد ساختار ، يك ساختار جديد در سيستم قدرت برق مـدرن اسـت كـه تجهيـزات انتقـال و توليد مي توانند صاحبان متفاوت داشته باشـند و مـصرف كننـدگان بـالقوه يـك رنـج وسـيع از نظـر انتخاب تامين كنندگان برق بر اساس هزينه و قابليت اطمينان داشته باشند. دسترس پذيري يـا عـدمدسترس پذيري نه تنها به نوسانات در قدرت ديمانـدي بـستگي دارد بلكـه همچنـين بـه رقابـت بـينمالكان مختلف توليد نيز بستگي دارد. اين شـرايط جديـد باعـث مـي شـود كـه امكـان دسـتيابي بـه قابليت اطمينان سيستم مشكل باشد به خصوص براي طراحان شركت، تعيـين كـردن اينكـه بهتـرينپيشنهاد و قابليت اطمينان چقدر باشد تا رضـايت مـشتريان مختلـف را جلـب كنـد. همچنـين بـرايمصرف كننده ها نيز مشكل است تا بهتـرين شـركت را از بـين تـامين كننـدگان بـرق بـراي دريافـت بهترين هزينه و قابليت اطمينان انتخاب كنند .
شبكه انتقال نيز در بازار برق رقابتي نقش مهمي ايفا مي كند 0 در يك محيط رقـابتي ، شـبكهانتقال بايد براي همه شركت كنندگان در بازار امكان دسترسي يكسان را به منظور خريد و فروش برق فراهم نمايد 0 به عبارت ديگر شبكه انتقال بايستي ميدان مناسبي براي رقابت در بازار برق ايجاد كند .
مدل هاي ارائه شده، عمدتاً براي سيستم هاي قدرت در محيط انحصاري مي باشند0 بديهي است ايـنروش ها براي محيط هاي بازار رقابتي مناسب نيستند و بر اساس حداقل سـازي هزينـه هـا و رعايـتقيود فني فرمول بندي مي شوند، در محيط هاي انحـصاري چـون هزينـه توليـد هـر يـك از واحـدهامشخص است بار به گونه اي بين واحدها تقسيم مي شود كه كمترين هزينـه بهـره بـرداري را داشـته باشد. ولي در محيط هاي رقابتي ميزان توليد هر واحد توسط آن واحد توليدي و با توجه به قيمتهايپيشنهادي خريد و فروش بازار مشخص مي شود كه به عوامل متعددي بستگي دارد و قابل پيش بينينيست
اگر ساختار شبكه انتقال از استحكام مناسبي بر خوردار باشـد پيـشنهاد دهنـدگان قيمتهـا ، ازنقاط دور و نزديك در خريد و فروش انرژي به رقابت با يكديگر مي پردازنـد و بـدين وسـيله از اعمـالقدرت بازار توسط برخي از شركت كنندگان كه به صورت افزايش قيمت برق به دليل ايجـاد تـراكم درشبكه انتقال بروز مي كند، جلوگيري مي شود. لذا مسئله برنامه ريزي توسعه انتقال در سيـستم هـايقدرت تجديد ساختار شده، مورد توجه قرار گرفته است

نتيجه گيری
بدين ترتيب مي توان اولاً از مزيت نسبي واحدهاي توليد استفاده نمود و هزينه هاي بهـره بـرداري راكاهش داد و ثانياً امكان بكارگيري قدرت بازار توسط توليد كنندگان را كاهش داد.
لذا نتيجه گرفته مي شود كه روشهاي متداول براي طـرح توسـعه شـبكه انتقـال در محيطهـايرقابتي مناسب نيستند زيرا رفتار بازار را مدل نمي كنند. در اين روش توسـعه شـبكه انتقـال چ نـانطرح مي شود كه داشتن هر تركيبي از توليد واحدها را براي پاسخگويي به حداكثر بار ممكـن باشـد.
يكي از ويژگيهاي روش پيشنهادي سادگي و قابليت پياده سازي آن براي شبكه هاي بزرگ مي باشـد.
بالا بودن هزينه نهايي طرح توسعه به قيمت افزايش قابليت رقابت بسته بـه شـرايط سيسـتم بايسـتيمورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. به عبارت ديگر يك مسأله تصميم گيري و مصالحه بين كاهش قـدرتبازار ناشي از وضعيت شبكه انتقال و هزينه هاي توسعه مي باشد.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت