برنامه ریزی سیستم های قدرت در محیط تجدید ساختار یافته – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:203
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

برنامه ریزی سیستم های قدرت در محیط تجدید ساختار یافته – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

چکیده

فصل اول : کلیات
۱-۱ هدف……………………………………۱
۱-۲ تاریخچه…………………………………۲
۳-۱ روش کار و تحقیق……………………….۴

فصل دوم : تجدید ساختار در سیستم های قدرت
۱-۲ مقدمه…………………………………….. ۶
۲-۲ تغییر تفکر و نوع نگاه به برق ……………………………….۷
۲-۳ مقایسه تجدیدساختارصنعت برق درکشورهای پیشرفته ودرحال توسعه………………………..۸
۱- ۳-۲ اهداف تجدید ساختار صنعت برق …………………….۹
۲-۳- ۲ پیامدهای تجدید ساختار………………۱۲
۳-۳-۲ ویژگیهای بخش برق درکشورهای توسعه یافته ودرحال توسعه………………..۱۴
۲-۳-۴ حرکت به سوی تجدید ساختار……………….۱۵
۲-۳-۵ مقایسه صنعت برق کشورهای مختلف……………………۱۵
۴-۲ بازارهای بین المللی و منطقه ای برق……………….۱۶
۵-۲ منافع حاصل از شکل گیری بازار………………………..۱۷
۶-۲ شکل گیری بازار برق در ایران………………….. ۱۷
۷-۲ بررسی جایگاه ایران در بازارهای منطقه ای و تحلیل سیاست صنعت برق کشور……………۱۸
۸-۲ موانع شکل گیری و یا انحراف بازار رقابتی برق ……………………۱۹

فصل سوم : برآورد احتمالی سیستم های قدرت در محیط تجدید ساختار
۱-۳ مقدمه……………………………………..۲۲
۲-۳ ساختار صنعت تغذیه برق…………………………………..۲۳
۳-۳ پیش زمینه مربوط به قابلیت اطمینان…………………..۲۴
۴-۳ هزینه قابلیت اطمینان و ارزش قابلیت اطمینان …………………………..۲۷
۱-۴-۳ مفاهیم……………………….۲۷
۲-۴-۳ ارزیابی ارزش مصرف کننده ……………………………..۲۹
۳-۴-۳ محاسبه COC ‘ S ها ………………….۳۱
۴-۴-۳ محاسبه VOLL…..ا………………….۳۱
۳- ۵ ظرفیت تولید………………………..۳۳
۳-۵-۱ شرایط ظرفیت تولید…………………………. ۳۳
۲-۵-۳ معیارها و شاخص های احتمالی………………۳۳

۳-۵-۳ در نظر گرفتن تولید پراکنده……………………… ۳۵
۴-۵-۳ تکنیکهای محاسبه قابلیت اطمینان……………۳۶
۵-۵-۳ روش مدل سازی……………….۳۶
۶-۵-۳ برنامه ریزی توسعه تولید ……………۳۷
۷-۵-۳ ارزیابی های ارزش قابلیت اطمینان………………………. ۴۰
۶-۳ سیستم های مرکب تولید و انتقال …………………. ۴۲
۱-۶-۳ پیش زمینه…………………………… ۴۲
۲-۶-۳ شرایط سیستمهای مرکب…………………… ۴۳
۳-۶-۳ شاخص ها و معیارهای احتمالی…………………..۴۴
۴-۶-۳ تکنیک های توسعه………………۴۶
۵-۶-۳ مدل کردن خروجی ها…………………………………..۴۷
۶-۶-۳ مطالعات تقویت سیستم……………………………..۴۷
۷-۶-۳ اثر تولید پراکنده…………………………………..۴۸
۳-۶-۸ ارزشیابی ارزش قابلیت اطمینان………………………..۵۰
۷-۳ سیستم توزیع………………………………۵۰
۱-۷-۳ پیش زمینه…………………………۵۰
۲-۷-۳ شرایط سیستم های توزیع……………………..۵۱
۳-۷-۳ معیارها و شاخص های قطعی……………………..۵۲
۴-۷-۳ تکنیکهای محاسبه …………………………………۵۳
۵-۷-۳ سیستم های توزیع با تولید پراکنده………………………… ۵۴
۶-۷-۳ حالت مورد مطالعه…………………………….۵۹
۷-۷-۳ کاربردهای هزینه خروجی مصرف کننده ها……………………. ۶۵

فصل چهارم : برنامه ریزی سیستم های قدرت در محیط تجدید ساختار یافته

۱-۴ روش های برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال در محیط های انحصاری و رقابتی……………….۶۷
۱-۱-۴ مقدمه………………. ۶۷
۲-۱-۴ تفاوتهای برنامه ریزی توسعه انتقال در محیطهای مرسوم و رقابتی………………….۶۸
۳-۱-۴ روشهای حل برنامه ریزی توسعه انتقال در محیطهای ا نحصاری………………….۶۹
۴-۱-۴ روشهای حل برنامه ریزی توسعه انتقال در محیطهای رقابتی……….۷۱
۵ -۱-۴ معیارهای ارزیابی برنامه ریزی توسعه انتقال……………………….۷۳
۲-۴ برنامه ریزی سیستم های قدرت در محیط تجدید ساختار بر اساس شاخص های قابلیت اطمینان….۷۴
۱-۲-۴ مدل هزینه قطع مصرف کننده… …………………………….۷۶
۲-۲-۴ تحلیل یک سیستم نمونه بر اساس شاخص های ارزش/هزینه…………………. ۷۷
۳-۲-۴ اثر سیستم تجدید ساختار یافته بر قابلیت اطمینان مصرف کننده…………… ۷۸
۴- ۳ برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال در بازارهای رقابتی بر اساس شاخص LMP …….ا……….. ۸۱
۱-۳-۴ مبانی روش پیشنهادی……………………..۸۱
۲-۳-۴ ساختار کلی روش پیشنهادی……………………………..۸۴
۴-۴ برنامه ریزی توسعه انتقال در محیطهای رقابتی با اصلاح روشهای مرسوم در محیط انحصاری………..۸۵
۱-۴-۴ مدل برنامه ریزی توسعه انتقال در محیط های انحصاری و رقابتی…………………۸۷
۲-۴-۴ استراتژی پیشنهادی………………………..۹۱
۳-۴-۴ برنامه ریزی توسعه انتقال در محیط انحصاری برای یک سیستم قدرت نمونه………………۹۳
۴-۴-۴ برنامه ریزی توسعه انتقال در محیط رقابتی برای یک سیستم قدرت نمونه ………………….۹۶

فصل پنجم : نتیجه گیری

نتیجه گیری………………….۱۰۲

پیوست۱ …………………………………….۱۰۷

پیوست۲ …………………….. ۱۱۷

فهرست منابع فارسی……………………………۱۴۰

فهرست منابع غیر فارسی…………………….۱۴۱

چکیده
یک سیستم قدرت معمولاً به چند زیر سیستم تولید، انتقال و توزیع تقسیم مـی شـود. در یـکسیستم قدرت مجتمع عمودی، این زیر سیستم هـا اغلـب در مالکیـت یـک شـرکت هـستند . تجدیـدساختار، یک ساختار جدید در سیستم قدرت برق مدرن است که تجهیزات انتقال و تولید می توانندصاحبان متفاوت داشته باشند و مصرف کنندگان بالقوه یک دامنه گسترده ای از نظر انتخـاب تـامینکنندگان برق بر اساس هزینه و قابلیت اطمینان داشته باشند.
با توجه به بحث تجدید ساختار در این پروژه ، مفاهیم و اصول اولیه تجدید ساختار ، مـرور ی بـرارزیابی قابلیت اطمینان سیـستم هـای قـدرت و روش هـای برنامـه ریـزی سیـستم هـای قـدرت در محیط های تجدید ساختار یافته بیان شده است. به دلیل رقابتی بودن محیط جدید ، چندین معیـار وروش در مورد برنامه ریزی سیستم های قدرت بیان شده است. در ابتدا برنامه ریزی بر اساس شاخصهای قابلیت اطمینان برر سی شده است که اثر تسهیلات تولید در سیستم تجدیـد سـاختار یافتـه، بـرقابلیت اطمینان مصرف کننده ها تخمین زده می شود . در یک محیط رقابتی ، شبکه انتقال نیـز بایـدبرای همه شرکت کنندگان در بازار امکان دسترسی آزاد به منظور خرید و فروش برق را فراهم نمایـد.
لذا در ادامه ، روشی مبتنی برمحاسبهLMP در خصوص توسعه شـبکه انتقـال بیـان شـده اسـت. در نهایت برنامه ریزی توسعه انتقال در محیطهای رقابتی با اصلاح روشهای مرسـوم در محـیط انحـصاری برای یک سیستم ت ست ۶ باسه ( سیستمGarver ) مطرح شده است .استراتژی پیشنهاد ی، بـر ایـنمبنا اس ت که اولاً یک بازار (تا حد امکان) رقابتی کامـل ایجـاد شـود و ثانیـاً کمتـرین هزینـه سـرمایهگذاری ممکن را داشته باشد.

هدف
یک سیستم قدرت معمولاً به چند زیر سیستم تولید، انتقال و توزیع تقسیم مـی شـود. در یـکسیستم قدرت مجتمع به طور عمودی، این زیر سیستم ها بوسیله یک شرکت مالکیـت مـی شـوند. در این مورد یک طراح سیستم قدرت نسبتاً به آسانی می تواند بـه همـه اطلاعـات مـورد نیـاز دسترسـی یا بد و تصمیم می گیرد که جهت در نظر گرفتن رشد بار همراه با قابلیـت اطمینـان مـورد نظـر، چـههنگام و در کجا تولید را اضافه کند یا خط و پست را تقویت کند و مصرف کنندگان نیـز در خـصوصخرید برقشان حق انتخاب چندانی ندارند.
تجدید ساختار ، یک ساختار جدید در سیستم قدرت برق مـدرن اسـت کـه تجهیـزات انتقـال و تولید می توانند صاحبان متفاوت داشته باشـند و مـصرف کننـدگان بـالقوه یـک رنـج وسـیع از نظـر انتخاب تامین کنندگان برق بر اساس هزینه و قابلیت اطمینان داشته باشند. دسترس پذیری یـا عـدمدسترس پذیری نه تنها به نوسانات در قدرت دیمانـدی بـستگی دارد بلکـه همچنـین بـه رقابـت بـینمالکان مختلف تولید نیز بستگی دارد. این شـرایط جدیـد باعـث مـی شـود کـه امکـان دسـتیابی بـه قابلیت اطمینان سیستم مشکل باشد به خصوص برای طراحان شرکت، تعیـین کـردن اینکـه بهتـرینپیشنهاد و قابلیت اطمینان چقدر باشد تا رضـایت مـشتریان مختلـف را جلـب کنـد. همچنـین بـرایمصرف کننده ها نیز مشکل است تا بهتـرین شـرکت را از بـین تـامین کننـدگان بـرق بـرای دریافـت بهترین هزینه و قابلیت اطمینان انتخاب کنند .
شبکه انتقال نیز در بازار برق رقابتی نقش مهمی ایفا می کند ۰ در یک محیط رقـابتی ، شـبکهانتقال باید برای همه شرکت کنندگان در بازار امکان دسترسی یکسان را به منظور خرید و فروش برق فراهم نماید ۰ به عبارت دیگر شبکه انتقال بایستی میدان مناسبی برای رقابت در بازار برق ایجاد کند .
مدل های ارائه شده، عمدتاً برای سیستم های قدرت در محیط انحصاری می باشند۰ بدیهی است ایـنروش ها برای محیط های بازار رقابتی مناسب نیستند و بر اساس حداقل سـازی هزینـه هـا و رعایـتقیود فنی فرمول بندی می شوند، در محیط های انحـصاری چـون هزینـه تولیـد هـر یـک از واحـدهامشخص است بار به گونه ای بین واحدها تقسیم می شود که کمترین هزینـه بهـره بـرداری را داشـته باشد. ولی در محیط های رقابتی میزان تولید هر واحد توسط آن واحد تولیدی و با توجه به قیمتهایپیشنهادی خرید و فروش بازار مشخص می شود که به عوامل متعددی بستگی دارد و قابل پیش بینینیست
اگر ساختار شبکه انتقال از استحکام مناسبی بر خوردار باشـد پیـشنهاد دهنـدگان قیمتهـا ، ازنقاط دور و نزدیک در خرید و فروش انرژی به رقابت با یکدیگر می پردازنـد و بـدین وسـیله از اعمـالقدرت بازار توسط برخی از شرکت کنندگان که به صورت افزایش قیمت برق به دلیل ایجـاد تـراکم درشبکه انتقال بروز می کند، جلوگیری می شود. لذا مسئله برنامه ریزی توسعه انتقال در سیـستم هـایقدرت تجدید ساختار شده، مورد توجه قرار گرفته است

نتیجه گیری
بدین ترتیب می توان اولاً از مزیت نسبی واحدهای تولید استفاده نمود و هزینه های بهـره بـرداری راکاهش داد و ثانیاً امکان بکارگیری قدرت بازار توسط تولید کنندگان را کاهش داد.
لذا نتیجه گرفته می شود که روشهای متداول برای طـرح توسـعه شـبکه انتقـال در محیطهـایرقابتی مناسب نیستند زیرا رفتار بازار را مدل نمی کنند. در این روش توسـعه شـبکه انتقـال چ نـانطرح می شود که داشتن هر ترکیبی از تولید واحدها را برای پاسخگویی به حداکثر بار ممکـن باشـد.
یکی از ویژگیهای روش پیشنهادی سادگی و قابلیت پیاده سازی آن برای شبکه های بزرگ می باشـد.
بالا بودن هزینه نهایی طرح توسعه به قیمت افزایش قابلیت رقابت بسته بـه شـرایط سیسـتم بایسـتیمورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. به عبارت دیگر یک مسأله تصمیم گیری و مصالحه بین کاهش قـدرتبازار ناشی از وضعیت شبکه انتقال و هزینه های توسعه می باشد.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط