بکارگیری برنامه ریزی پویا در جایابی منابع تولید پراکنده در شبکه های توزیع بار متغیر به منظور کاهش تلفات و افزایش قابلیت اطمینان – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:146
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

بکارگیری برنامه ریزی پویا در جایابی منابع تولید پراکنده در شبکه های توزیع بار متغیر به منظور کاهش تلفات و افزایش قابلیت اطمینان – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
چکیده ۱

مقدمه ۲
فصل اول: مقدمه ای بر تولیدپراکنده و شبکه های توزیع ۳
۱- ۱- مقدمه ۴
۱- ۲- تعریف تولید پراکنده از دیدگاه های مختلف ۷
۱- ۳- گروه بندی تکنولوژی تولید پراکنده ۸
۱- ۴- تکنولوژی های گوناگون تولید پراکنده و نحوه ارتباط آن ها با شبکه ۸
۱- ۵- معایب استفاده از تولید پراکنده ۹
۱- ۶- شبکه های توزیع و منابع تولید پراکنده ۹
۱- ۷- معرفی سیستم توزیع ۱۰
۱- ۸- ساختار سیستم توزیع ۱۰
۱- ۹- آثار منابع تولید پراکنده بر روی شبکه های توزیع ۱۱
۱- ۹- ۱- کنترل و تنظیم ولتاژ ۱۲
۱- ۹- ۲- تلفات ۱۳
۱- ۹- ۳- فلیکر ولتاژ ۱۴
۱- ۹- ۴- هارمونیک ۱۴
۱- ۹- ۵- سطح اتصال کوتاه ۱۵
۱- ۹- ۶- عدم قطعیت در پیش بینی ظرفیت شبکه ۱۶
۱- ۹- ۷- افزایش طول عمر تجهیزات ۱۶
۱- ۹- ۸- پایداری ۱۷
۱- ۹- ۹- قابلیت اطمینان ۱۸
۱- ۰۱- خلاصه و نتیجه گیری ۱۸

فصل دوم: بررسی پیشینه موضوع و مطالعات انجام شده در زمینه جایابی منابع ۱۹
تولید پراکنده
۲- ۱- پیشینه موضوع ۲۰
۲- ۲- خلاصه نقاط ضعف عمده تحقیقات انجام شده ۲۷
فصل سوم:ارزیابی قابلیت اطمینان و تلفات شبکه های توزیع در حضور منابع تولید پراکنده ۲۸
۳- ۱- مقدمه ۲۹
۳- ۲- بررسی مطالعات انجام شده ۲۹
۳- ۳- ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه توزیع ۳۲
۳- ۳- ۱- شاخص های نقاط بار ۳۲
۳- ۳- ۲- شاخص های سیستم ۳۳
۳- ۳- ۳- عوامل موثر در قابلیت اطمینان شبکه ۳۵
۳- ۴- اثر واحدهای تولید پراکنده بر قابلیت اطمینان شبکه های توزیع ۳۶
۳- ۴- ۱- مدلسازی و تکنیک ارزیابی ۳۷
۳- ۴- ۲- در نظر گرفتن امکان عدم دسترسی به واحدهای تولید پراکنده ۳۹
۳- ۴- ۳- بررسی یک سیستم نمونه ۴۰
۳- ۵- خلاصه و نتیجه گیری ۴۴
۳- ۶- تلفات در شبکه های توزیع ۴۵
۳- ۷- تلفات و منابع تولید پراکنده ۴۵
۳- ۸- اهمیت محل نصب و ظرفیت منابع تولید پراکنده ۴۶
۳- ۹- مدلسازی تلفات در شبکه توزیع ۴۷
۳- ۰۱- کاهش تلفات در شبکه در حضور منابع تولید پراکنده ۵۰
۳- ۱۱- خلاصه و نتیجه گیری ۵۱
فصل چهارم: جایابی منابع تولید پراکنده مبتنی بر برنامه ریزی پویا ۵۲
۴- ۱- مقدمه ۵۳
۴- ۲- مدلسازی ریاضی ۵۴
۴- ۲- ۱- فواید اقتصادی ۵۴
۴- ۲- ۲- هزینه ها ۵۸
۴- ۲- ۳- تابع هدف ۶۰

۴- ۳- محاسبه متغیر ها و شاخص ها ۶۱
۴- ۴- مدلسازی بار ۶۱
۴- ۵- ارائه و تحقق الگوریتم برنامه ریزی پویای پیشنهادی در موضوع تحقیق ۶۲
۴- ۵- ۱- زمینه تاریخی ۶۳
۴- ۵- ۲- فواید استفاده از برنامه ریزی پویا ۶۳
۴- ۵- ۳- دسته بندی مسائل برنامه ریزی پویا ۶۳
۴- ۵- ۴- برنامه ریزی پویای قطعی ۶۴
۴- ۵- ۵- الگوریتم بهینه سازی ۶۴
۴- ۵- ۶- فلوچارت تخصیص منابع تولید پراکنده ۶۶
۴- ۶- خلاصه و نتیجه گیری ۶۷
فصل پنجم: شبیه سازی و بررسی نتایج ۶۸
۵- ۱- اعمال الگوریتم پیشنهادی ۶۹
۵- ۲- مطالعات عددی و تحلیل نتایج ۷۱
۵- ۲- ۱- شبکه درپیک بار ، هدف :کاهش تلفات، بررسی نتایج شبیه سازی پیوست (الف) ۷۲
۵- ۲- ۲- شبکه درمیان باری ، هدف : کاهش تلفات، بررسی نتایج شبیه سازی پیوست(ب) ۷۴
۵- ۲- ۳- شبکه در کم باری ، هدف : کاهش تلفات، بررسی نتایج شبیه سازی پیوست (پ) ۷۵
۵- ۳- جایابی منابع تولید پراکنده از دیدگاه قابلیت اطمینان در شبکه تحت مطالعه ۷۷
۵- ۳- ۱- شبکه در پیک، هدف: افزایش سود ناشی از کاهش عدم تامین توان شبکه ۷۸
۵- ۳- ۲- شبکه در میان باری، هدف: افزایش سود ناشی از کاهش عدم تامین توان شبکه ۸۰
۵- ۳- ۳- شبکه در کم باری، هدف: افزایش سود ناشی از کاهش عدم تامین توان شبکه ۸۱
۵- ۴- بررسی نتایج حاصل از دو دیدگاه ۸۳
فصل ششم:نتیجه گیری و پیشنهادات ۸۷
۶- ۱- نتیجه گیری ۸۸
۶- ۲- پیشنهادات ۸۹
۹۱ پیوست ها
۹۲ پیوست( الف) : شبکه در پیک بار ، هدف : کاهش تلفات، نتایج شبیه سازی
پیوست( ب) : شبکه در میان باری ، هدف : کاهش تلفات، نتایج شبیه سازی ۹۴
پیوست (پ) : شبکه در کم باری ، هدف : کاهش تلفات، نتایج شبیه سازی ۹۶
پیوست (ت) : شبکه در پیک، هدف: افزایش سود ناشی از کاهش عدم تامین توان شبکه ،۹۸
نتایج شبیه سازی
پیوست (ث) : شبکه در میان باری، هدف: افزایش سود ناشی از کاهش عدم تامین توان ۱۰۱
شبکه، نتایج شبیه سازی
پیوست (ج) : شبکه در کم باری، هدف: افزایش سود ناشی از کاهش عدم تامین توان ۱۰۴
شبکه، نتایج شبیه سازی
منابع و ماخذ ۱۰۷
۱۰۷ فهرست منابع فارسی
۱۰۸ فهرست منابع لاتین
چکیده انگلیسی ۱۱۲

چکیده
منابع تولید پراکنده مانند پیل های سوختی ، میکروتوربین ها و … کاربرد فراوانی در سیستم قدرت پیدا کرده  اند و بیشتر در سمت مصرف کننده و نزدیک بار شبکه های قدرت نصب می شوند. مطالعات انجام شده تا به  امروز نشان می دهد بهینه سازی در شبکه های قدرت زمانی حاصل می شود که اهداف متعددی از جمله  تولیدات پراکنده در آن لحاظ شده باشند . این منابع در صورتی که به صورت مناسب و بهینه در شبکه قرار  گیرند می توانند باعث کاهش تلفات و بهبود قابلیت اطمینان شبکه شوند. هدف اصلی این تحقیق جایابی منابع  تولید پراکنده در شبکه های توزیع به منظور بهبود قابلیت اطمینان و کاهش تلفات در حضور بار متغیر  می باشد . تابع هدفی بر پایه این اهداف مطرح و طراحی می شود . الگوریتم بهینه سازی بر پایه برنامه ریزی  پویا در این پایان نامه با طراحی تابع هدف مناسب و با استفاده از جایابی منابع تولید پراکنده انجام می گیرد.  مراحل طراحی تابع هدف ، نحوه بهینه سازی و نتایج بر روی شبکه نمونه توزیع در این پایان نامه آمده است .

مقدمه
با تحول سیستم های قدرت از ساختار سنتی به سمت ساختار رقابتی از یک سو و پیشرفت تکنولوژی از سوی دیگر انتظار می رود که تولیدات کوچک موسوم به تولید پراکنده ، نقش اساسی و مهمی را در آینده این صنعت بازی کند.
عوامل محرک فراوانی باعث افزایش تمایل به بکارگیری منابع تولید پراکنده شده است. بطورکلی می توان گفت مهمترین مزیت استفاده از این تولیدات، نزدیکی به مصر ف کننده و در نتیجه کاهش تلفات و بهبود قابلیت اطمینان بار و شبکه است . در کنار آن می توان به حذف محدودیت های مکانی و جغرافیایی تولیدات کوچک نسبت به نیروگاه های بزرگ، حذف یا کاهش هزینه های مربوط به احداث و بهره برداری از شبکه های انتقال و توزیع، ریسک پایین در سرمایه گذاری، زمان نصب و راه اندازی کمتر، محیط زیست پاک تر، امکان تولید توان های بالا از واحدهای با حجم کم و استفاده از منابع انرژی های تجدیدپذیر همچون باد و خورشید اشاره نمود[۳- ۷] .
امروزه با توجه به کارآمدی زیاد منابع تولید پراکنده در شبکه های توزیع، الگوریتم های تحلیلی و عددی گوناگونی برای مکان یابی DG ها ، برخی با قابلیت تعیین اندازه DG و برخی تنها تعیین کننده تعداد و مکان نصب و راه اندازی DG در سیستم توزیع با اهداف مختلف به کار گرفته شده اند.
در این پایان نامه پس از مطالعات اولیه دربار ه روش ها و جوانب مختلف جایابی منابع تولید پراکنده و بررسی اهداف و محدودیت های موجود و نحوه مدسازی بار شبکه توزیع و معرفی ابزار بهینه سازی، روشی مناسب برای تخصیص و جایابی این منابع در شبکه های توزیع با ظرفیت مناسب و مکان بهینه ارائه می گردد.بدین منظوردر فصل اول این تحقیق ، به مقدمه ای بر تولید پراکنده و شبکه های توزیع پرداخته می شود. فصل دوم به بررسی پیشینه موضوع و مطالعات انجام شده در زمینه جایابی منابع تولید پراکنده می پردازد. فصل سوم به ارزیابی قابلیت اطمینان و تلفات شبکه توزیع در حضور این تولیدات می پردازد و جایابی منابع تولید پراکنده مبتنی بر برنامه ریزی پویا در فصل چهارم مورد بحث قرار می گیرد . شبیه سازی و بررسی نتایج الگوریتم پیشنهادی بر روی شبکه تست مورد نظر در فصل پنجم ارزیابی می شودو نتایج ارزشمندی در زمینه تخصیص
و جایابی این تولیدات در شبکه توزیع ارائه می شود. در فصل ششم نیز به ارائه نتایج و پیشنهادات در زمینه  مورد تحقیق پرداخته می شود .

– نتیجه گیری
• با توجه به هدف شرکت های توزیع ، که تولید و تامین برق مداوم مشترکین با کیفیت بالا و حداکثر قابلیت اطمینان بوده و در مواقع غیر عادی به حداقل رساندن اثرات و زمان خاموشی برای مشترکین می باشد، همچنین با وجود در معرض عیوب مختلف قرار داشتن شبکه های توزیع به دلیل ماهیت ساختاریشان، همواره مسأله حضور منابع تولید پراکنده در شبکه های توزیع مدنظر بوده، و چنانچه احداث منابع تولید پراکنده در شبکه های توزیع مبتنی بر مطالعات فنی و اقتصادی انجام گیرد می تواند منافع اقتصادی و فنی قابل توجهی را برای شرکت های توزیع به همراه داشته باشد.
• در این پایانامه مساله تخصیص و جایابی بهینه منابع تولید پراکنده تحت مدیریت و مالکیت شرکت های توزیع در شبکه با توجه به محدودیت های فنی حاکم بر شبکه های توزیع و همچنین منافع و هزینه های مرتبط با موضوع مورد تحقیق ، در قالب یک مدل ریاضی به صورت تابع هدف و قیود مرتبط با آن مدلسازی شد. در مدل ارائه شده سعی شد تا حد امکان اجزای سود و هزینه ناشی از احداث منابع تولید پراکنده در شبکه های توزیع لحاظ شود .
• برنامه ریزی پویا یک ابزار بهینه سازی قوی ، به منظور تخصیص بهینه تولیدات پراکنده در شبکه های بار متغیر که بار آنها در چند سطح مدل شده است ، می باشد و با استفاده از الگوریتم برنامه ریزی پویا می توان منافع استفاده از منابع تولید پراکنده در شبکه های توزیع را بیشینه نمود .
• برنامه ریزی پویا ترکیبی از تصمیمات متوالی را معین می کند که به حداکثر شدن راندمان محاسبات منتهی می گردد . وقتی برنامه ریزی پویا برای حل مسئله به کار می رود ، تصمیم گیری های چند مرحله ای برای دنباله ای از مسائل اتخاذ می گردد . یعنی روش برنامه ریزی پویا ، یک مسئله تصمیم گیری چند مرحله ای را به دنباله ای از مسائل یک مرحله ای تبدیل می کند.
از این رو یک مسئله N متغیره به N مسئله یک متغیره تبدیل می گردد ، که با حل پی در پی این مسائل ، مسئله اصلی حل خواهد شد . روش حل یک مسئله به کمک برنامه ریزی پویا نیازمند چهارگام است که در صورت تشخیص درست این چهار گام ، مسئله بهینه سازی حل خواهد شد . این چهار گام عبارت است از :
۱- معرفی مرحله ۲– معرفی حالت های موجود در هر مرحله ۳- تعریف متغیر های تصمیم
۴- تابع هدف . که تعریف این چهارگام به ترتیب در این تحقیق عبارتند از : نقاط کاندید برای نصب تولیدات پراکنده ، منابع تولید پراکنده با ظرفیت مشخص برای تخصیص در هر مرحله ،تصمیم بهینه در هر مرحله برای اختصاص DG و خط مشی بهینه سازی مبتنی بر تابع هدف پیشنهادی که در واقع افزایش سود ناشی از کاهش خرید توان اکتیو از شبکه انتقال و افزایش سود ناشی از کاهش عدم تامین توان مشترکین به منظور بهبود قابلیت اطمینان شبکه می باشد.
• قابلیت اطمینان و تلفات شبکه های توزیع به شدت وابسته به محل بار مصرفی ، میزان توان درخواستی شبکه ، نوع و ظرفیت منابع تولید پراکنده و مکان قرار گیری آنها می باشند.
• حضور DG در شبکه همیشه تضمینی برای کاهش تلفات شبکه نمی باشد. با بررسی مباحث بیان شده این نتیجه حاصل می شود که افزایش ظرفیت تولید پراکنده از مقدار بهینه نتنها باعث کاهش تلفات شبکه نمی شود بلکه با برگشت جریان و توان مازاد DG به سمت پست از طریق فیدر های شبکه باعث افزایش تلفات در شبکه می شود .
• نزدیکتر شدن هرچه بیشترتولیدات پراکنده به بارهای مصرفی شبکه باعث کاهش هرچه بیشتر تلفات شبکه می شود بنابراین ظرفیت ، مکان و ضریب قدرت این منابع نقش مهمی در بررسی تلفات شبکه های توزیع ایفا می کنند که باید در بکارگیری این منابع، بهینه ترین مقدار در ظرفیت ومناسبترین محل برای نصب آنها در نظر گرفته شود .
• منابع تولید پراکنده با توجه به دیدگاه شرکت های توزیع از نظر بهبود قابلیت اطمینان یا کاهش تلفات، در شبکه می توانند در مکان های مختلف و متفاوتی جایابی شوندو همان طورکه درشبیه سازی های فصل پنجم مشاهده شد در کم باری شبکه ،تخصیص DG از دیدگاه قابلیت اطمینان سود بیشتری را برای شرکت توزیع به همراه داشت ولی در دو وضعیت دیگر شبکه یعنی میان باری و پیک بار ، جایابی این تولیدات در شبکه ازدیدگاه کاهش تلفات سود بیشتری را برای شرکت توزیع به همراه داشت .
• موقعیت شبکه از لحاظ میزان بار درخواستی نقش مهمی در تخصیص و جایابی منابع تولید پراکنده در شبکه دارد و همان طور که در نتایج حاصل از شبیه سازی ها در فصل پنجم ملاحظه شد در کم باری ، میان باری و پیک بار شبکه ، مکان نصب و ظرفیت نصب شده این تولیدات در نقاط بار شبکه با یکدیگر متفاوت بود .

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط