بهبود کیفیت توان (هارمونیک، فلیکر و گذرا) برای صنایع فولاد با استفاده از عناصر FACT – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:214
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

بهبود کیفیت توان (هارمونیک، فلیکر و گذرا) برای صنایع فولاد با استفاده از عناصر FACT – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
هدف ۲

مراحل انجام پروژه ۴

مروری بر ساختار گزارش نهایی ۴

فصل اول : مقدمه و تاریخچه ای بر مسئله کیفیت توان در کارخانجات فولاد

۱-۱ : مقدمه ۷
۱-۲ : مروری بر چند پروژه جبرانساز توان راکتیو در کارخانجات صنعتی ۹
۱-۳ : نتیجه گیری از بررسی سوابق موضوع ۱۱
۱-۴ : کاربرد ادوات جبرانگر FACTS برای بهبود کیفیت توان ۱۲

فصل دوم : اصول طراحی بهینه،نحوه عملکردوسیستم کنترل و حفاظت SVC منصوبه در فولاد اهواز

۲-۱ : مقدمه ۱۴
۲-۲ : جبرانساز ایستای توان راکتیو ( SVC)ص ۱۵
۲-۲-۱٫ هدف از نصب SVC در فولاد اهواز ۱۵
۲-۲-۲٫ نحوه جبران سازی توان راکتیو کنترل شده ۱۶
۲-۲-۳٫ اجزاء جبران کننده ۱۷
۲-۲-۴٫ مروری بر تئوری عملکرد ۱۹
۲-۳ : جبرانساز ایستای توان راکتیو ( STATCOM )ص ۲۸
۲-۴ : طراحی بخش فشارقوی تجهیزات SVC فولاد اهواز ۳۰
۲-۴-۱٫ مبنای طراحی جانمایی تجهیزات SVCص ۳۰
۲-۴-۲٫ طراحی سیستم زمین سایت SVCص ۳۲
۲-۴-۳٫ طراحی کابل های انتقال توان ۳۸
( از اتاق سوئیچگیر (PCC) و پست فشارقوی تا سایت SVC )
۲-۴-۴٫ مبنای طراحی و انتخاب تجهیزات SVCص ۴۲
(بانکهای خازنی ، راکتورها ، فیلتر هارمونیک، … )
۲-۵ : طراحی فشار ضعیف ۶۶
۲-۵-۱٫ تک خطی حفاظتی سیستم SVC و تحلیل ورودیها به سیستم حفاظت SVCص ۶۶
۲-۵-۲٫ بررسی رله های حفاظتی سیستم SVC و راهکارهای بهینه سازی حفاظت SVCص ۶۸
۲-۵-۳٫ بررسی سیستم کنترل SVC 92
۲-۵-۴٫ مدلسازی جزئی سیستم کنترل فرمان آتش SVCص ۹۷
۲-۶ : شبیه سازی سیستم SVC نصب شده در فولاد اهواز ۱۰۴
۲-۶-۱٫ مقدمه ای به سیستم های انتقال انعطاف پذیر (FACTS)ص ۱۰۴
۲-۶-۲٫ انتخاب اجزاء شبکه نمونه SVC اهواز ۱۰۷
۲-۶-۲-۲ کوره القایی (ذوب الکتریکی) ۱۰۹
۲-۶-۲-۲ مفهوم اعوجاج شکل موج در مدل کوره القائی ۱۱۰

فصل سوم : بررسی نتایج شبیه سازی ادوات کیفیت توان در پروژه فولاد اهواز

۳-۱: نتایج شبیه سازی در فیدر کوره با حضور STATCOM 115
۳-۲: تحقیق اثر کاربرد svc بمنظور کاهش فلیکر کوره ذوب کارخانه فولاد اهواز ۱۲۳
۳-۲-۱: مقدمه ۱۲۳
۳-۲-۲: مشخصه اصلی کوره ذوب الکتریکی ۱۲۳
۳-۲-۳: جبرانساز استاتیکی توان راکتیو (SVC)ص ۱۲۳
۳-۲-۴: اثر فیدر کوره روی شبکه ۱۲۴
۳-۲-۵: اثر فلیکر ولتاژ روی شبکه ۱۲۵
۳-۲-۶: ساختار پایه svcص ۱۲۶
۳-۲-۷: تست کارائی سیستم ۱۲۷
۳-۲-۷-۱: ضریب توان ۱۲۸
۳-۲-۷-۲: تست عدم تعادل ولتاژ ۱۲۹
۳-۲-۷-۳: نوسان هارمونیکی ۱۳۱
۳-۲-۷-۴: فلیکر ولتاژ ۱۴۲
۳-۲-۸: خلاصه نتایج تست کارائی svcص ۱۴۷

فصل چهارم : نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری ۱۵۱
۱۵۱ پیشنهادات
۱۵۲ پیوست ها
نقشه تک خطی و جانمائی تجهیزات ۱۵۲
آرایش کلی سیستم زمین ۱۵۳
جداول مربوط به ضرائب انتخاب سطح مقطع و ظرفیت جریانی کابلها ۱۵۴
تک خطی حفاظتی سیستم SVCص ۱۵۵
روش محاسبه فلیکر ولتاژ تک فرکانسی ۱۵۶
منابع و ماخذ ۱۵۷

فهرست منابع فارسی ۱۵۷

فهرست منابع لاتین ۱۵۸

سایت های اطلاع رسانی ۱۶۰
چکیده انگلیسی ۱۶۱

چکیده :

استفاده از عناصرFACTS در پروژه های صنعتی از جمله صنایع فولاد و ذوب فلزات، موجـب کـاهش انتقـالنوسانات ولتاژ و هارمونیک به شبکه اطراف مناطق صنعتی شـده و تـامین بـرق مطمـئن و بـا ک یفیـ ت را جهـت اسـتفادهمشترکین عمومی تضمین می نماید.
مزایای عناصرFACTS عبارتند از : بهره برداری مناسبتر از سیستمهای موجود – افزا یش قابلیت اطمینـان و در دسـترسبودن شبکه – افزا یش پا یداری د ینامیکی و گذرای شبکه – افزا یش ک یفیت تغذیه بـرای صـنایع حـساس – مزایـ ای زیـستمحیطی. با انتخاب مناسب این عناصر و با ظرفیت مناسب برای هر نوع واحد صنعتی هارمونیک زا می توان از آثار زیانبار نوسانات هارمونیکی بنحو موثری کاست.
عناصرFACTS بخصوص نسل جدید آن جایگاه خود را در شـبکه هـای قـدرت و توزیـ ع کـشورهای پیـ شرفته بعنـوانمولدهای پاک و با بازده بالای جبران توان راکتیو و نوسانات هارمونیکی تثبیت کرده اند.
در این پروژه ابتدا به طراحی جامع یک نمونه از عناصر نسل قدیم(SVC) که هم اکنون در گروه ملی فـولاد اهـواز درحال نصب می باشد، پرداخته و روشهای طراحی فشار قوی و ضعیف و نحوه حفاظت این سیستم به تفصیل مورد بررسـیقرار می گیرد. سپس با معرفی مختصر عناصر FACTS (نسل قدیم و جدید) به مقایسه نوع STATCOM با سیـ ستم SVC خواهیم پرداخت. اگرچه از SVC منصوبه در این کارخانه جهت کاهش اثر نوسانات فلیکر و جبران تـوان راکتیـواستفاده شده است ولی دلایل دیگری نظیر افزایش تولید کوره و کاهش تلفات انرژی نیز مد نظر بوده است.
در گام اخیر، قابلیت حائز اهمیت سیستم SVC بعنوان یک فیدر انعطاف پذیر تغذیه سیستم قدرت در توسعه آینده این کوره ذوب نیز بسیار مهم و قابل توجه می باشد.
با نصب سیستم SVC ، بدلیل افزایش ارائه توان راکتیو ، کارائی کوره ذوب الکتریکی و میزان مصرف الکترود بطور قابل ملاحظه ای بهبود یافته است.
هدف از این مقاله ، باتوجه به شبیه سازی های اولیه منجر به طراحی این سیستم ، اثبات کارائی سیستم SVC موجـود،در عمل می باشد.
کلمات کل یدی : جبرانسازی راکتیو، سیست مهای انتقال انعطاف پذیر، جبـران کننـده اسـتاتیک تـوان راکت یـو- پا یـداری سیستم قدرت- توان راکتیو – هارمونیک – فلیکر – کوره ذوب الکتریکی.

مقدمه
– هدف
اهداف مورد نظر در پروژه حاضر را می توان به چهار دسته کلی تقسیم نمود.

الف: بهبود کیفیت توان در شبکه توزیع اطراف نواحی صنعتی هارمونیک زا :
باید اشاره نمود که در کنار عوامل سنتی کاهنده کیفیت توان (مثل صاع قه، کلیدزنی – قطع و وصل بانـک هـایخازنی و غیره) پدیده های دیگری نیز از قبیل کمبود (فلـش ) ولتـاژ(sag) ، بیـشبود ولتـاژ(swell) ، مـوج ضـربه ای(Impulse) ، هارمونیک ها(Harmonics) مطرح می باشند. این پدیده هـا نـه تنهـا بـرروی مـشترکین بلکـه بـررویتجهیزات شرکت های توزیع نیروی برق نیز می توانند اثرات سوئی مانند عملکرد نامطلوب سیستم هـای کنتـرل راه دور(remote) ، افزایش دمای کابلها، افزایش تلفات فوکو ، عملکرد نامطلوب تجهیزات حفاظتی، خطا در قرائت کنتورها و
… ایجاد کنند.
ب: جبرانسازی توان راکتیو جهت افزایش ظرفیت خط انتقال :
باید متذکر شد که مصرف توان راکتیو در شبکه اجتناب ناپذیر است. انتقال انرژی راکتیو، انتقال جریان الکتریکیاست و انتقالش نیازمند به کابل با سطح مقطع بزرگتر، دکل های فشار قوی و در نتیجه هزینه های مازاد است. همچنین افزایش تلفات الکتریکی و کاهش راندمان شبکه را نیز به همراه دارد.
در مواردی مانند کاربرد عناصر الکترونیک قدرت و متعادل سازی بارهای نامتعادل ، حتی انتقال انرژی راکتیو هم کارسازنبوده و باید انرژی در محل تولید گردد.
ج: بهینه سازی هزینه انرژی و برگشت سریع سرمایه با جبرانسازی توان راکتیو :
این بحث در اثر توجه شرکتهای برق به عدم تساوی مصرف کننده ها، از دید توان اکتیو و راکتیو، آغاز گردید.
بعنوان مثال ، یک مصرف کننده که kw10 برق را برای لامپ روشنایی مصرف می کند با یک مصرف کننده صـنعتیکه kw10 برای جوشکاری مصرف می کند از دید شرکت برق یکسان نیستند ولی هر دو هزینه برق پرداخت کننـد . در حالی که دستگاه جوشکاری مشکلات متعددی نظیر نوسانات ولتاژ، صدمه به لوازم برقی و … را همراه دارد.
در اینجا بود که موضوعی بنام کیفیت مصرف برق مطرح شد که در آن هزینه پرداختی مصرف کنندگان فقـط بـه تـواناکتیو و راکتیو آنها بستگی ندارد و به نحوه مصرف برق نیز بستگی دارد .
از طرف دیگر مصرف کنندگان برق نیز باتوجه به اینکه دستگاههای برقی روز به روز حساستر می شوند ، نیـاز بـه بـرقسالمتر و با کیفیت بهتر دارند که در دهه اخیر مصرف کنندگان نیز مدعی خرید برق با کیفیت مورد نظـر خـود هـستند واین موضوع بحث کیفیت توان را جدی تر نموده است.

د : افزایش تولید و بهره وری در کارخانجات فولاد :
با مجزا نمودن تغذیه بار کوره ها از شبکه سراسری که عمدتاً توان راکتیو می باشد و لـذا اجتنـاب از ایجـاد پـستفشار قوی جدید مختص این کارخانجات، بهمراه استفاده موثر از ظرفیت کابلهای تغذیه ترانس کوره جهت انتقال حداکثرتوان راکتیو تا حد تحمل حرارتی و لذا کاهش زمان ذوب و نیز کاهش مصرف الکترود کوره، کارخانجات صـنعتی را واداربه استفاده از لوازم الکترونیک قدرت نوین نموده است.
وسایل ساخته شده به این منظور (جلوگیری از اختلالات کیفیت توان) در سالهای اخیر مبتنی بـر تکنولـوژی الکترونیـکقدرت بوده و مبدلهای منبع ولتاژ و کنترلهای خاص با توانایی حذف و مجزا ساختن اغتشاشات ، بکار گرفته شده اند.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

آخرین مطالب

مطالب مرتبط