بهبود کیفیت توان (هارمونیک، فلیکر و گذرا) برای صنایع فولاد با استفاده از عناصر FACT – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:214
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

بهبود کیفیت توان (هارمونیک، فلیکر و گذرا) برای صنایع فولاد با استفاده از عناصر FACT – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
چكيده
مقدمه
هدف 2

مراحل انجام پروژه 4

مروري بر ساختار گزارش نهايي 4

فصل اول : مقدمه و تاريخچه اي بر مسئله كيفيت توان در كارخانجات فولاد

1-1 : مقدمه 7
1-2 : مروري بر چند پروژه جبرانساز توان راكتيو در كارخانجات صنعتي 9
1-3 : نتيجه گيري از بررسي سوابق موضوع 11
1-4 : كاربرد ادوات جبرانگر FACTS براي بهبود كيفيت توان 12

فصل دوم : اصول طراحي بهينه،نحوه عملكردوسيستم كنترل و حفاظت SVC منصوبه در فولاد اهواز

2-1 : مقدمه 14
2-2 : جبرانساز ايستاي توان راكتيو ( SVC)ص 15
2-2-1. هدف از نصب SVC در فولاد اهواز 15
2-2-2. نحوه جبران سازي توان راكتيو كنترل شده 16
2-2-3. اجزاء جبران كننده 17
2-2-4. مروري بر تئوري عملكرد 19
2-3 : جبرانساز ايستاي توان راكتيو ( STATCOM )ص 28
2-4 : طراحي بخش فشارقوي تجهيزات SVC فولاد اهواز 30
2-4-1. مبناي طراحي جانمايي تجهيزات SVCص 30
2-4-2. طراحي سيستم زمين سايت SVCص 32
2-4-3. طراحي كابل هاي انتقال توان 38
( از اتاق سوئيچگير (PCC) و پست فشارقوي تا سايت SVC )
2-4-4. مبناي طراحي و انتخاب تجهيزات SVCص 42
(بانكهاي خازني ، راكتورها ، فيلتر هارمونيك، … )
2-5 : طراحي فشار ضعيف 66
2-5-1. تك خطي حفاظتي سيستم SVC و تحليل وروديها به سيستم حفاظت SVCص 66
2-5-2. بررسي رله هاي حفاظتي سيستم SVC و راهكارهاي بهينه سازي حفاظت SVCص 68
2-5-3. بررسي سيستم كنترل SVC 92
2-5-4. مدلسازي جزئي سيستم كنترل فرمان آتش SVCص 97
2-6 : شبيه سازي سيستم SVC نصب شده در فولاد اهواز 104
2-6-1. مقدمه اي به سيستم هاي انتقال انعطاف پذير (FACTS)ص 104
2-6-2. انتخاب اجزاء شبكه نمونه SVC اهواز 107
2-6-2-2 كوره القايي (ذوب الكتريكي) 109
2-6-2-2 مفهوم اعوجاج شكل موج در مدل كوره القائي 110

فصل سوم : بررسي نتايج شبيه سازي ادوات كيفيت توان در پروژه فولاد اهواز

3-1: نتايج شبيه سازي در فيدر كوره با حضور STATCOM 115
3-2: تحقيق اثر كاربرد svc بمنظور كاهش فليكر كوره ذوب كارخانه فولاد اهواز 123
3-2-1: مقدمه 123
3-2-2: مشخصه اصلي كوره ذوب الكتريكي 123
3-2-3: جبرانساز استاتيكي توان راكتيو (SVC)ص 123
3-2-4: اثر فيدر كوره روي شبكه 124
3-2-5: اثر فليكر ولتاژ روي شبكه 125
3-2-6: ساختار پايه svcص 126
3-2-7: تست كارائي سيستم 127
3-2-7-1: ضريب توان 128
3-2-7-2: تست عدم تعادل ولتاژ 129
3-2-7-3: نوسان هارمونيكي 131
3-2-7-4: فليكر ولتاژ 142
3-2-8: خلاصه نتايج تست كارائي svcص 147

فصل چهارم : نتيجه گيري و پيشنهادات
نتيجه گيري 151
151 پيشنهادات
152 پيوست ها
نقشه تك خطي و جانمائي تجهيزات 152
آرايش كلي سيستم زمين 153
جداول مربوط به ضرائب انتخاب سطح مقطع و ظرفيت جرياني كابلها 154
تك خطي حفاظتي سيستم SVCص 155
روش محاسبه فليكر ولتاژ تك فركانسي 156
منابع و ماخذ 157

فهرست منابع فارسي 157

فهرست منابع لاتين 158

سايت هاي اطلاع رساني 160
چكيده انگليسي 161

چكيده :

استفاده از عناصرFACTS در پروژه هاي صنعتي از جمله صنايع فولاد و ذوب فلزات، موجـب كـاهش انتقـالنوسانات ولتاژ و هارمونيك به شبكه اطراف مناطق صنعتي شـده و تـامين بـرق مطمـئن و بـا ك يفيـ ت را جهـت اسـتفادهمشتركين عمومي تضمين مي نمايد.
مزاياي عناصرFACTS عبارتند از : بهره برداري مناسبتر از سيستمهاي موجود – افزا يش قابليت اطمينـان و در دسـترسبودن شبكه – افزا يش پا يداري د يناميكي و گذراي شبكه – افزا يش ك يفيت تغذيه بـراي صـنايع حـساس – مزايـ اي زيـستمحيطي. با انتخاب مناسب اين عناصر و با ظرفيت مناسب براي هر نوع واحد صنعتي هارمونيك زا مي توان از آثار زيانبار نوسانات هارمونيكي بنحو موثري كاست.
عناصرFACTS بخصوص نسل جديد آن جايگاه خود را در شـبكه هـاي قـدرت و توزيـ ع كـشورهاي پيـ شرفته بعنـوانمولدهاي پاك و با بازده بالاي جبران توان راكتيو و نوسانات هارمونيكي تثبيت كرده اند.
در اين پروژه ابتدا به طراحي جامع يك نمونه از عناصر نسل قديم(SVC) كه هم اكنون در گروه ملي فـولاد اهـواز درحال نصب مي باشد، پرداخته و روشهاي طراحي فشار قوي و ضعيف و نحوه حفاظت اين سيستم به تفصيل مورد بررسـيقرار مي گيرد. سپس با معرفي مختصر عناصر FACTS (نسل قديم و جديد) به مقايسه نوع STATCOM با سيـ ستم SVC خواهيم پرداخت. اگرچه از SVC منصوبه در اين كارخانه جهت كاهش اثر نوسانات فليكر و جبران تـوان راكتيـواستفاده شده است ولي دلايل ديگري نظير افزايش توليد كوره و كاهش تلفات انرژي نيز مد نظر بوده است.
در گام اخير، قابليت حائز اهميت سيستم SVC بعنوان يك فيدر انعطاف پذير تغذيه سيستم قدرت در توسعه آينده اين كوره ذوب نيز بسيار مهم و قابل توجه مي باشد.
با نصب سيستم SVC ، بدليل افزايش ارائه توان راكتيو ، كارائي كوره ذوب الكتريكي و ميزان مصرف الكترود بطور قابل ملاحظه اي بهبود يافته است.
هدف از اين مقاله ، باتوجه به شبيه سازي هاي اوليه منجر به طراحي اين سيستم ، اثبات كارائي سيستم SVC موجـود،در عمل مي باشد.
كلمات كل يدي : جبرانسازي راكتيو، سيست مهاي انتقال انعطاف پذير، جبـران كننـده اسـتاتيك تـوان راكت يـو- پا يـداري سيستم قدرت- توان راكتيو – هارمونيك – فليكر – كوره ذوب الكتريكي.

مقدمه
– هدف
اهداف مورد نظر در پروژه حاضر را مي توان به چهار دسته كلي تقسيم نمود.

الف: بهبود كيفيت توان در شبكه توزيع اطراف نواحي صنعتي هارمونيك زا :
بايد اشاره نمود كه در كنار عوامل سنتي كاهنده كيفيت توان (مثل صاع قه، كليدزني – قطع و وصل بانـك هـايخازني و غيره) پديده هاي ديگري نيز از قبيل كمبود (فلـش ) ولتـاژ(sag) ، بيـشبود ولتـاژ(swell) ، مـوج ضـربه اي(Impulse) ، هارمونيك ها(Harmonics) مطرح مي باشند. اين پديده هـا نـه تنهـا بـرروي مـشتركين بلكـه بـررويتجهيزات شركت هاي توزيع نيروي برق نيز مي توانند اثرات سوئي مانند عملكرد نامطلوب سيستم هـاي كنتـرل راه دور(remote) ، افزايش دماي كابلها، افزايش تلفات فوكو ، عملكرد نامطلوب تجهيزات حفاظتي، خطا در قرائت كنتورها و
… ايجاد كنند.
ب: جبرانسازي توان راكتيو جهت افزايش ظرفيت خط انتقال :
بايد متذكر شد كه مصرف توان راكتيو در شبكه اجتناب ناپذير است. انتقال انرژي راكتيو، انتقال جريان الكتريكياست و انتقالش نيازمند به كابل با سطح مقطع بزرگتر، دكل هاي فشار قوي و در نتيجه هزينه هاي مازاد است. همچنين افزايش تلفات الكتريكي و كاهش راندمان شبكه را نيز به همراه دارد.
در مواردي مانند كاربرد عناصر الكترونيك قدرت و متعادل سازي بارهاي نامتعادل ، حتي انتقال انرژي راكتيو هم كارسازنبوده و بايد انرژي در محل توليد گردد.
ج: بهينه سازي هزينه انرژي و برگشت سريع سرمايه با جبرانسازي توان راكتيو :
اين بحث در اثر توجه شركتهاي برق به عدم تساوي مصرف كننده ها، از ديد توان اكتيو و راكتيو، آغاز گرديد.
بعنوان مثال ، يك مصرف كننده كه kw10 برق را براي لامپ روشنايي مصرف مي كند با يك مصرف كننده صـنعتيكه kw10 براي جوشكاري مصرف مي كند از ديد شركت برق يكسان نيستند ولي هر دو هزينه برق پرداخت كننـد . در حالي كه دستگاه جوشكاري مشكلات متعددي نظير نوسانات ولتاژ، صدمه به لوازم برقي و … را همراه دارد.
در اينجا بود كه موضوعي بنام كيفيت مصرف برق مطرح شد كه در آن هزينه پرداختي مصرف كنندگان فقـط بـه تـواناكتيو و راكتيو آنها بستگي ندارد و به نحوه مصرف برق نيز بستگي دارد .
از طرف ديگر مصرف كنندگان برق نيز باتوجه به اينكه دستگاههاي برقي روز به روز حساستر مي شوند ، نيـاز بـه بـرقسالمتر و با كيفيت بهتر دارند كه در دهه اخير مصرف كنندگان نيز مدعي خريد برق با كيفيت مورد نظـر خـود هـستند واين موضوع بحث كيفيت توان را جدي تر نموده است.

د : افزايش توليد و بهره وري در كارخانجات فولاد :
با مجزا نمودن تغذيه بار كوره ها از شبكه سراسري كه عمدتاً توان راكتيو مي باشد و لـذا اجتنـاب از ايجـاد پـستفشار قوي جديد مختص اين كارخانجات، بهمراه استفاده موثر از ظرفيت كابلهاي تغذيه ترانس كوره جهت انتقال حداكثرتوان راكتيو تا حد تحمل حرارتي و لذا كاهش زمان ذوب و نيز كاهش مصرف الكترود كوره، كارخانجات صـنعتي را واداربه استفاده از لوازم الكترونيك قدرت نوين نموده است.
وسايل ساخته شده به اين منظور (جلوگيري از اختلالات كيفيت توان) در سالهاي اخير مبتني بـر تكنولـوژي الكترونيـكقدرت بوده و مبدلهاي منبع ولتاژ و كنترلهاي خاص با توانايي حذف و مجزا ساختن اغتشاشات ، بكار گرفته شده اند.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت