بهسازی لرزه ای ساختمان های فولادی و نحوه مقاوم سازی آنها با توجه به مقاطع کاهش یافته تیر

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی عمران (سازه)
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:135
قالب بندی:pdf غیر قابل ویرایش

نحوه خرید

بهسازی لرزه ای ساختمان های فولادی و نحوه مقاوم سازی آنها با توجه به مقاطع کاهش یافته تیر

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

چکیده :

از دهه  ۱۹۶۰سیستم قاب خمشی فولادی به عنوان یک سیستم سازه ای مناسب مطرح گردید، متأسفانه در سال های ابتدایی این تصور غلط وجود داشت که قاب خمشی فولادی تنها به سبب خصوصـیات ذاتـی خود و به هر نحوی که طراحی شود قادر خواهد بود به کمک جاری شدن اعضا و اتصالات خـود نیروهـای ناشی از زلزله را بدون گسیختگی تحمل نماید. براساس همین تفکـر اشـتباه بسـیاری از سـاختمان هـای صنعتی و تجاری و مسکونی توسط قاب های خمشی طراحی و ساخته شـدند. امـا تجربـه زلزلـه نـورثریچ بسیاری از این تصورات نادرست را به چالش کشید. پس از آن مشاهده شـد کـه اتصـالات تیـر بـه سـتون بسیاری از این ساختمان ها دچار گسیختگی ترد شده و طیف وسیعی از ساختمان های فولادی با سیستم قاب خمشی نتوانسته اند عملکرد مورد انتظار را تأمین نمایند. شکست ترد اتصال تیر به ستون در اثر این زلزله یک زنگ خطر برای مهندسین به حساب مـی آمـد. ایـن کشف باعث نگرانی در مورد خسارات احتمالی وارده به سازه هایی که در مناطق دیگر و تحت زلزلـه هـای قدیمی تری واقع شده بودند گشت. در نورثریچ سازه ها به گونه ای که از قبل در طراحی هـا پـیش بینـی شده بودند رفتار نکردند. خسارات وارده به اتصالات حتی در سازه هایی که نیروی لـرزه ای وارده بـه آنهـا کوچکتر از نیروی طراحی بود مشاهده می شد. در واقع زلزله نورثریچ نقطه عطفی در طراحی سازه های فولادی دارای قاب خمشی و به خصوص اتصالات آنها به حساب می آید. پس از این زلزله دانشمندان و مهندسان علم ساختمان بر آن شدند تا به ابتکـارات و نوآوری های جدید بپردازند و کارایی هر کدام از ایده هـا را بـا انجـام آزمایشـات تمـام مقیـاس و انجـام تحلیل های اجزاء محدود بسنجند، از آن جملـه مـی تـوان بـه اتصـال  ،RBSمقطـع تیـر کـاهش یافتـه،  Reduced Beam Sectionکه به اتصال ( Dog Boneاستخوان سگ) هم معروف است، نام برد. اتصال  RBSیکی از اتصالات کاملاً گیردار پیشنهاد شده توسط  FEMA 350می باشد. مهمترین مزیـت این اتصال نسبت به اتصال خمشی رایج قبل از زلزله نورثریچ شکل پـذیری آن مـی باشـد. شـکل پـذیری عامل اصلی در رفتار پلاستیک مناسب یک سیستم سازه ای می باشد و عامل اتلاف انرژی ورودی به سازه در هنگام زلزله می باشد. وظیفه اتصال  RBSانتقال مفصل پلاستیک بـه مقطـع کـاهش یافتـه در تیـر و کاهش ممان بر ستون می باشد. به همین سبب احتمال بروز شکست ترد به واسطه کاهش تنش و کرنش در بر ستون به حداقل می رسد. کاهش ممان بر ستون علاوه بر اینکه باعث کاهش تنش در جوش اتصـال می شود بلکه باعث ارضاء قانون ستون قوی تیر ضعیف و همچنین کاهش نیاز ستون به صـفحات تقـویتی جان می شود.

فهرست مطالب

چکیده ۱

مقدمه ۲

فصل اول : ارزیابی آسیب پذیری ۳

۱-۱مقدمه ۴

۲-۱رفتار لرزه ای سازه های فولادی ۴

۱-۲-۱سازه های فولادی خمشی ۵

۲-۲-۱سازه های با مهاربند هم مرکز ۶

۳-۲-۱سازه های با مهاربند خارج از مرکز ۶

۴-۲-۱سازه های فولادی با دیوار برشی ۷

۳-۱ساختمان های فولادی ۷

۱-۳-۱ساختمان های فولادی با قاب خمشی ۷

۱-۱-۳-۱مشخصات و خصوصیات ۷

۲-۱-۳-۱نقاط ضعف متداول ۸

۳-۱-۳-۱آسیب پذیری تیرها ۸

۴-۱-۳-۱آسیب پذیری ستون ها ۹

۵-۱-۳-۱آسیب پذیری اتصالات ۱۰

۲-۳-۱ساختمان های فولادی با قاب مهاربندی شده ۱۱

۱-۲-۳-۱مشخصات وخصوصیات ۱۱

۲-۲-۳-۱نقاط ضعف متداول ۱۲

۳-۲-۳-۱آسیب پذیری سیستم های مهاربندی ۱۲

۴-۲-۳-۱آسیب پذیری اتصالات مهاربندها ۱۳

۳-۳-۱جوشکاری ۱۴

۴-۳-۱سیستم دیافراگم سقف ۱۴

۱-۴-۳-۱سقف تیرچه بلوک ۱۴

۲-۴-۳-۱سقف دال بتنی ۱۵

۵-۳-۱تیرهای لانه زنبوری ۱۵

فصل دوم : بهسازی لرزه ای و مقاوم سازی ۱۶

۱-۲مقدمه ۱۷

۲-۲ستون ها ۱۷

۱-۲-۲بررسی نقاط ضعف لرزه ای ستون های موجود ۱۷

۲-۲-۲ارائه راهکارهای بهسازی لرزه ای ستون ها ۱۷

۳-۲تیرها ۱۸

۱-۳-۲بررسی نقاط ضعف لرزه ای تیرهای موجود ۱۸

۲-۳-۲ارائه راهکارهای بهسازی لرزه ای تیرها ۱۹

۴-۲اتصالات ۱۹

۱-۴-۲بررسی نقاط ضعف لرزه ای اتصالات موجود ۱۹

۲-۴-۲بررسی نقش چشمه اتصال ۲۱

۳-۴-۲بررسی نقش ورق پیوستگی ۲۱

۴-۴-۲ارائه راهکارهای بهسازی لرزه ای اتصالات ۲۲

۵-۲الگوهای مقاوم سازی لرزه ای ۲۵

۱-۵-۲روش های تقویت تیرها ۲۵

۲-۵-۲روش های تقویت ستون ها ۲۵

۳-۵-۲روش های تقویت تیرها وستون ها در سیستم مهاربندی ۲۶

۴-۵-۲روش های تقویت اتصالات خمشی ۲۶

۵-۵-۲روش های تقویت مهاربندها ۲۷

۶-۵-۲روش های تقویت اتصالات مهاربندها ۲۷

۷-۵-۲روش های کاهش تغییرمکان جانبی ۲۷

۶-۲موارد تکمیلی ۲۸

۱-۶-۲وصله ستون ها ۲۸

۲-۶-۲پای ستون ها ۲۹

۳-۶-۲شالوده ۳۰

فصل سوم : روش طراحی بر اساس عملکرد ۳۲

۱-۳مقدمه ۳۳

۲-۳معایب و مشکلات طراحی براساس نیرو ۳۳

۳-۳بررسی و انتخاب سطوح عملکرد ساختمان ۳۵

۱-۳-۳سطوح عملکرد اجزای سازه ای ۳۶

۲-۳-۳سطوح عملکرد اجزای غیر سازه ای ۳۷

۴-۳سطح عملکرد کل ساختمان ۳۸

۵-۳تحلیل خطر زلزله ۳۹

۶-۳تعیین هدف بهسازی ۴۰

۷-۳روش طراحی ۴۱

فصل چهارم : مبانی طراحی لرزه ای ۴۵

۱-۴مقدمه ۴۶

۲-۴سیستم قاب خمشی ۴۶

۱-۲-۴ضعف های عمومی قاب های خمشی ۴۷

۲-۲-۴اتصالات تأیید صلاحیت شده ۴۷

۱-۲-۲-۴اتصالات با مقطع تیر کاهش یافته ۴۸

۲-۲-۲-۴اتصالات با ورق پوششی بال تیر ۴۸

۳-۲-۴اصول طراحی اتصالات ۴۸

۴-۲-۴اصل تیر ضعیف ستون قوی ۵۰

۵-۲-۴مهاربندی جانبی و کمانش موضعی ۵۱

۶-۲-۴طراحی ستون ها ۵۲

۷-۲-۴ورق های پیوستگی ۵۲

۸-۲-۴چشمه اتصال ۵۳

۳-۴مشکلات در اثر زلزله نورثریچ ۵۴

۴-۴اتصال مقاوم خمشی رایج قبل از زلزله ۵۵

۵-۴علل وقوع شکست در اتصالات خمشی رایج قبل از زلزله نورثریچ ۵۶

۶-۴خرابیهای رایج در اتصالات قبل از زلزله نورثریچ ۵۷

۱-۶-۴خرابی تیر ۵۸

۲-۶-۴خرابی بال ستون ۶۰

۳-۶-۴خرابیها، نقوص و ناپیوستگی های جوش ۶۱

۴-۶-۴خرابی وصله برشی ۶۲

۵-۶-۴خرابی منطقه گره ۶۳

فصل پنجم : کلیاتی در رابطه با مقاطع کاهش یافته ۶۵

۱-۵مقدمه ۶۶

۲-۵فلسفه طرح لرزه ای اتصالات ۶۸

۳-۵بررسی و توضیحات در رابطه با روش مقاطع کاهش یافته ۷۴

۴-۵مزایای اتصال دارای تیر با مقطع کاهش یافته ۷۵

۱-۴-۵مزایای اتصال  RBSنسبت به سایر اتصالات مقاوم خمشی ۷۷

۵-۵انواع اتصالات RBS 79

۱-۵-۵استخوان شعاعی و برتری آن نسبت به سایر استخوانها ۸۰

۶-۵معایب اتصال RBS 81

۱-۶-۵مقدمه ۸۱

۲-۶-۵تمرکز تنش ۸۱

۳-۶-۵کمانش جانبی – پیچشی ۸۲

۴-۶-۵تأثیر کمانش جانبی پیچشی در توزیع تنش ها ۸۲

۵-۶-۵اثر طول دهانه و عمق مقطع تیر ۸۳

۶-۶-۵تأثیر کمانش جانبی بال فشاری در پیچش ستون ۸۴

۷-۶-۵اثر دال بتنی و مهار های جانبی در پیچش ستون ۸۵

۷-۵ RBS  طراحی ۸۶

۸-۵توصیه  FEMA350برای طراحی اتصال RBS 88

۹-۵روش گام به گام طراحی مقطع RBS 88

۱۰-۵روش پیشنهادی انگلهارت برای طراحی اتصال RBS 91

۱۱-۵نکات اضافی مهم در طراحی مقاطع RBS 94

فصل ششم : کارهای آزمایشگاهی ۹۶

۱-۶آزمایش اول ۹۷

۱-۱-۶شرح آزمایش ۹۷

۲-۱-۶پردازش اطلاعات ۹۹

۳-۱-۶نتایج آزمایش ۱۰۰

۲-۶آزمایش دوم ۱۰۴

۱-۲-۶جزییات اتصالات ۱۰۴ RBS

۲-۲-۶رفتار سیکلیک نمونه های ۱۰۵ RBS

۳-۲-۶رفتار عمومی نمونه های  RBSبهبودیافته ۱۰۶

۳-۶آزمایش سوم ۱۰۹

۱-۳-۶جزییات اتصالات ۱۱۰

۲-۳-۶نتایج آزمایش ۱۱۱

۳-۳-۶تحلیل اجزاء محدود ۱۱۳

فصل هفتم : نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۱۵

نتیجه گیری ۱۱۶

پیشنهادات ۱۱۸

منابع و ماخذ ۱۱۹

فهرست منابع فارسی ۱۱۹

فهرست منابع لاتین ۱۲۰

چکیده انگلیسی ۱۲۲

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

آخرین مطالب

مطالب مرتبط