بهنگام سازی ضرایب وزنی آنتن های هوشمند با استفاده از تخمین زاویه ورود و جهت حرکت – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:215
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

بهنگام سازی ضرایب وزنی آنتن های هوشمند با استفاده از تخمین زاویه ورود و جهت حرکت – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فھرست مطالب
چکیده ١

مقدمه ٢
فصل اول: مخابرات بی سیم و جایگاه آنتنھای ھوشمند ۶
١-١ مقدمه ٧
١-٢ فیدینگ و تقسیم بندی آن ٧
١-٣ سیستمھای آنتن ھوشمند ٩
١-٣-١ آنتن آرایھای ١٠
١-٣-٢ آنتن ھوشمند ۱۵
١-٣-٣ اساس عملکرد سیستم آنتن ھوشمند ۱۶
١-٣-۴ انواع سیستمھای آنتن ھوشمند ١٧
١-٣-۴-١ سیستمآنتنی با پرتو سوئیچ شده ١٧
١-٣-۴-٢ سیستمآرایھ تطبیقی ١٨
١-٣-۵ روند تکامل فناوری آنتنھای ھوشمند ١٩
١-٣-۶ کاربردھای آنتن ھوشمند ٢٠
١-٣-٧ مزایای استفاده از آنتنھای ھوشمند ٢١
١-٣-٨ معایب استفاده از آنتنھای ھوشمند ۲۴
فصل دوم: الگوریتمھای شکل دھی تطبیقی آرایھھای آنتنی ۲۵

٢-١ معیارھای بھینھسازی وزنھای آرایه ۲۶
٢-١-١ معیار MMSEص ۲۶
٢٩ Max SIR معیار٢-١-٢
٢-١-٣ معیار LCMV ٣٠
٢-١-۴ ارتباط بین معیارھای مختلف ٣٢
٢-٢ الگوریتمھای تطبیقی ٣٣
٢-٢-١ الگوریتمھای تطبیقی مبتنی بر رشتھی آموزشی ۳۴
٢-٢-١-١ الگوریتم LMSص ۳۴
٢-٢-١-٢ الگوریتم DSMI ٣٧
٢-٢-١-٣ الگوریتم RLS ٣٨
٢-٢-١-۴ الگوریتم گوس ٣٩
٢-٢-٢ الگوریتمھای تطبیقی کور ۴۰
٢-٢-٢-١ الگوریتم CMص ۴۲
٢-٢-٢-٢ الگوریتم DDص ۴۴
٢-٢-٢-٣ الگوریتمھای ایستاندوری ۴۵
٢-٣ مقایسھ الگوریتمھای تطبیقی ۴۶
٢-٣-١ مقایسھ الگوریتمھای تطبیقی مبتنی بر رشتھی آموزشی ۴۶
٢-٣-٢ مقایسھ الگوریتمھای تطبیقی کور ۴۷
۴۹ فصل سوم: روش ھای تخمین جھت ورود سیگنال
٣-١ مقدمھ ۵۰
٣-٢ روشھای تخمین طیفی ۵۱
٣-٢-١ روش بارتلت ۵۱
٣-٢-٢ روش حداقل واریانس یا Caponص ۵۱
٣-٢-٣ روش تأخیر و جمع ۵۲
٣-٢-۴ روش پیشبینیخطی ۵۳
٣-٢-۵ روش حداکثر آنتروپی ۵۳
٣-٢-۶ روش بیشینھ درست نمایی ۵۴
٣-٣ روشھای تخمین مبتنی بر ساختار ویژه ۵۴
٣-٣-١ الگوریتم MUSICص ۵۴
۵۶ Beamspace MUSIC الگوریتم٢-٣-٣
۵٧ Root- MUSIC الگوریتم٣-٣-٣
۵٧ Unitary Circular Root-MUSIC الگوریتم۴-٣-٣
۵٧ Minimum Norm الگوریتم۵-٣-٣
٣-٣-۶ الگوریتم ESPRITص ۵۸
٣-٣-٧ سایر الگوریتمھا ۵۹
٣-۴ بررسی عملکرد و مقایسھ الگوریتم ھا و روش ھا ۶۰
٣-۴-١ روش بارتلت ۶۰
٣-۴-٢ روش تأخیر و جمع ۶۰
۶٠ Capon روش٣-۴-٣
٣-۴-۴ روش پیش بینی خطی ۶۱
۶١ MUSIC روش۵-۴-٣
۶١ ESPRIT روش۶-۴-٣
٣-۴-٧ خلاصھ عملکردی الگوریتم ھای مختلف ٢۶
فصل چھارم : شبیھسازی الگوریتمھای LMS ،MUSIC و CM ۶۶
۴-١ مقدمھ ٧۶
۴-٢ تخمین زاویھ ورود بھ آرایھ با استفاده از الگوریتم MUSIC ٧۶
۴-٢-١ شبیھسازی الگوریتم MUSIC ٧۶
۴-٣ شبیھسازی الگوریتمھای وزندھی عناصر آرایھ ٧٠
۴-٣-١ الگوریتم وزن دھی عناصر بھ روش LMS ٧١
۴-٣-١-١ شبیھسازی الگوریتم LMS ٧١
۷۸ ۴-٣-٢ الگوریتم وزندھی عناصر بھ روشCM
۷۹ ۴-٣-٢-١ شبیھسازی الگوریتم CM
فصل پنجم: روشھای پیشنھادی مبتنی بر جھت و سرعت حرکت و نتایج شبیھ  سازی آنھا ٨٧

۵-١ مقدمه ٨٨
۵-٢ تخمین وزنھای آرایھ بر اساس جھت و سرعت حرکت منبع ٨٨
۵-٢-١ شبیھسازی الگوریتم تخمین وزنھای آرایھ مبتنی بر جھت و سرعت حرکت منبع ٩٠

۵-٢-١-١ شبیھسازی روش پیشنھادی با استفاده از الگوریتم LMS ٩١
۵-٢-١-٢ شبیھسازی روش پیشنھادی با استفاده از الگوریتم CM ٩٣
۵-٣ روشی با پیچیدگی کاھش یافتھ در شکل دھی تطبیقی الگوی تشعشعی ۵٩آرایھی آنتنی (تخمین وزنھای مؤثر)
۵-٣-١ شبیھسازی روش با پیچیدگی کاھش یافتھ در شکل دھی تطبیقی الگوی تشعشعی آرایھی آنتنی (تخمین وزنھای مؤثر)  ٩٧
۵-٣-١-١ شبیھ سازی روش تخمین وزنھ ای م ؤثر با استفاده از الگ وریتم LMSص ۹۸
۵-٣-١-٢ شبیھ سازی روش تخمین وزنھ ای م ؤثر با استفاده از الگ وریتم ١٠٧CM
فصل ششم: نتیجھگیری نھایی و پیشنھادھا ١٢٠
۶-١ نتیجھ گیری نھایی ١٢١
۶-٢ پیشنھادھا ۲۱۶
پیوست ١٢٧
برنامھھای نرمافزاری در محیط MATLAB ١٢٨

پ١. برنامھ نرمافزاری الگوریتم MUSIC ١٢٨

پ٢. برنامھھای نرمافزاری الگوریتم ھایLMS و CM ١٣١

پ٢-١. برنامھ نرمافزاری الگوریتم LMS ١٣١
پ٢-٢. برنامھ نرمافزاری الگوریتم CM ۴١٣
پ٣. برنامھھای نرمافزاری روش پیشنھادی مبتنی بر جھت و سرعت حرکت ١٣٨

پ٣-١. برنامھ نرمافزاری روش پیشنھادی با استفاده از الگوریتم LMS ١٣٨
پ ٣-٢. برنامھ نرمافزاری روش پیشنھادی با استفاده از الگوریتم CM ١۴١

پ۴. برنامھھای نرمافزاری روش تخمین وزنھای مؤثر ۱۴۴
پ۴-١. برنامھ نرمافزاری روش تخمین وزنھای مؤثر با استفاده از الگوریتم ١۴۴ LMS
پ۴-٢. برنامھ نرمافزاری روش تخمین وزنھای مؤثر با استفاده از الگوریتم ۱۴۸CM
فھرست علائم اختصاری ۱۵۳

مقالات مستخرج از تز ۱۵۴

منابع و مآخذ ۱۴۵
فھرست منابع فارسی ۱۴۵

فھرست منابع انگلیسی ۱۴۵
چکیده انگلیسی ۱۵۸

چکیده:

تداخل ایجاد شده در مخابرات بی سیم با استفاده از سیستم ھای مجھز بھ آنتن ھوشمند میتواند کاھش یابد. امروزه بھ دلیل انعطاف و کارایی بالا، در سیستم ھای راداری و مخابرات سیار مورد توجھ قرار گرفتھ است. برای بھ دست آوردن الگوی تشعشعی مناسب الگوریتمھای تطبیقی مختلفیوجود دارد کھ بر اساس یکی از معیارھایMax-SIR ،MSE یا حداقل واریانس استوارند.
ھدف این تحقیق، ارائھی ایدهھای نو جھت تخمین وزنھای آنتن آرایھ تطبیقی، مبتنی بر سرعت و جھت حرکت منبع سیگنال مطلوب است. در کنار این ھدف، نیل بھ پیچیدگی کاھش یافتھ و افزایش سرعت تنظیم الگوی تشعشعی، با استفاده از الگوریتم تطبیقی مبتنی بر رشتھی آموزشیحداقل متوسط مربع خطا(LMS) و الگوریتم تطبیقی کور پوش ثابت(CM) مد نظر است. در این تحقیق ابتدا تخمینDOA با استفاده از الگوریتم طبقھ بندی سیگنال ھای چندگانھ(MUSIC) شبیھسازی شده است. سپس الگوریتمھای LMS و CM در محیطھای نویزی خالص و با حضور یک و دو سیگنال تداخلی شبیھ سازی شدهاند. مھمترین مزیت الگوریتم LMS سادهبودن این الگوریتم و مھمترین عیب آن سرعت ھمگرایی پایین بخصوص برای آرایھھای با تعداد عناصر بالاست. ھمچنین این الگوریتم نیازمند سیگنال آموزشی است. مھمترین مزیت الگوریتم CM عدم نیاز بھ سیگنال آموزشی و مھمترین عیوب آن ھمگرایی تضمین نشده و سرعت ھمگرایی پایین نسبت بھ الگوریتمھایی است کھ از معیار MMSE استفاده می کنند. در ادامھ دو ایده ارائھ شده است کھ عبارتند از:
۱٫ تخمین وزنھای آرایھ بر اساس جھت و سرعت حرکت منبع. در این ایده نیازی بھ تخمین DOA
نیست و با استفاده از موقعیت دو نقطھ قبلی، موقعیت جدید تخمین و وزنھا بھ دست میآیند. سپس در بازهی زمانی بین دو نقطھ، موقعیت دقیق کاربر بھ دست میآید و وزنھا تخمین زده میشوند.
چون عمده پردازش ھا offline است، پیچیدگی کاھش و سرعت تنظیم الگو افزایش می یابد.
۲٫ روشی با پیچیدگی کاھش یافتھ در شکل دھی الگوی تشعشعی آرایھ آنتنی. در این ایده با توجھ بھ دو موقعیت قبلی کاربر، وزنھایی کھ تأثیر بیشتری در شکل دھی الگوی تشعشعی دارند مشخص شده و سپس این وزنھا برای موقعیت جدید کاربر تخمین زده میشوند و شکل دھی انجام میپذیرد. برای کاھش خطا، در ھر مرحلھ وزنھای واقعی تعیین و بھنگام سازی می شوند. چون تمامی وزنھا محاسبھ نمی شوند وعمده محاسبات در بازهی زمانی بین دو موقعیت کاربر است، محاسبات کاھش و سرعت تنظیم الگوی تشعشعی افزایش یافتھ است.
نتایج شبیھسازیھا نشان میدھد کھ کارایی این روشھا نزدیک بھ LMS و CM متداول است.

مقدمھ:
با معرفی تلفن ھمراه، در اوایل دھھی ھشتاد میلادی بھ عنوان یک وسیلھ ارتباطی ھمگانی، سیر  صعودی بھرهمندی از این گونھ سیستمھا با رشد ھمراه بود. با گسترش استفاده از سیستمھای مخابرات  سیار و شبکھھای بیسیم، بخصوص در شھرھای بزرگ و مکان ھای پر رفت و آمد، مشکل کمبود  ظرفیت نمایان شد. این کمبود با بالا رفتن توقع کاربران در کیفیت و تنوع سرویسھای ارائھ شده، نمود  بیشتری پیدا کرد. استفاده از مخابرات باند پھن تا حدودی این مشکل را حل کرده است، ولی در اکثر  سیستمھای مخابراتی و اطلاعاتی، طراحان با کمبود پھنای باند و افزایش تداخل روبرو ھستند. استفاده از آنتنھای آرایھای تطبیقی در سیستمھای مخابراتی بیسیم و سیار سلولی، مشکلات  ناشی از تداخل ایجاد شده را کاھش میدھد. با استفاده از آنتنھای آرایھای تطبیقی و تغییر وزن ھا ، میتوان الگوی تشعشعی را در جھت سیگنال مطلوب و صفرھا را در جھت سیگنالھای مزاحم شکل  دھی نمود. برای دستیابی بھ الگوی تشعشعی در جھتی خاص و نحوهی کنترل و وزندھی عناصر  آرایھ، الگوریتمھای تطبیقی زیادی وجود دارد. این الگوریتمھای تطبیقی بھ دو صورت است:  ۱- الگوریتمھایی کھ نیاز بھ یک سیگنال مرجع یا رشتھ آموزشی دارند و بھ اصطلاح  الگوریتمھای مبتنی بر رشتھی آموزشی گفتھ میشوند. ۲- الگوریتمھایی کھ نیاز بھ یک سیگنال مرجع یا رشتھ آموزشی ندارند و با استفاده از  الگوریتمھای DOA، جھت ورود سیگنال بھ آرایھ تخمین زده میشود و سپس از این اطلاعات  در تعیین وزنھای آرایھ استفاده میشود، بھ این الگوریتمھا، الگوریتمھای کور گفتھ میشود. با استفاده از الگوریتمھای مناسب تخمین جھت ورود سیگنال، میتوان بھ تخمینھای قابل قبولی رسید.  با معلوم بودن جھت سیگنال کاربر، دامنھ و فاز سیگنالھای دریافتی، باعث تقویت سیگنال مطلوب و  تضعیف تداخل میشوند و این خود باعث بھبود عملکرد و افزایش ظرفیت میشود. تحقیقات مختلفی در زمینھی آنتنھای ھوشمند، الگوریتمھای تطبیقی شکلدھی الگویتشعشعی  آرایھ، و نیز روشھا و الگوریتمھای تخمین جھت ورود سیگنال بھ آرایھ انجام شده است. در اینجا بھ  اختصار بھ برخی از موضوعات مطرح در این تحقیقات اشاره می شود: · مطالعھی عملی جبرانسازی تزویج متقابل در آنتن ھای آرایھ ای تطبیقی · استفاده و بررسی الگوریتمھای تطبیقی مختلف شکلدھی الگوی تشعشعی  · بھبود الگوریتمھای تطبیقی مختلف شکلدھی الگوی تشعشعی  · ارائھ الگوریتمی جھت استفاده از آنتن ھای آرایھ ای در کانالھای با فیدینگ انتخاب فرکانسی  · پیادهسازی آنتن ھوشمند در GSM1800 · ارائھ روشھایی جدید جھت تخمین وزنھای آرایھ با استفاده از ترکیب الگوریتمھای تطبیقی  مبتنی بر رشتھی آموزشی و کور  · ارائھ روشی جھت تخمین زاویھی ورود بھ آرایھ برای منابع باند پھن · بھبود الگوریتمھای تخمین زاویھی ورود بھ آرایھ جھت منابع ھمدوس · ارائھ روشی با پیچیدگی کم جھت تخمین زاویھی ورود بھ آرایھ بر اساس کوواریانس · تخمین دو بعدی جھت زاویھی ورود سیگنال بھ آرایھ با توجھ بھ تحقیقات اخیر دیده میشود کھ در اکثر این تحقیقات سرعت تنظیم الگوی تشعشعی لحاظ  نگردیده است و در صورت لحاظ شدن کارایی مناسبی نداشتھ است. در ھمین راستا ھدف از این تحقیق، ارائھی روشھایی است کھ پیچیدگی محاسباتی در محاسبھ  وزنھای آرایھ و افزایش سرعت تنظیم الگوی تشعشعی را در برخواھد داشت.  در این تحقیق روشھای جدیدی جھت پیشگویی وزنھای آنتن آرایھای تطبیقی و تخمین وزن- ھای مؤثر آنتن آرایھای تطبیقی، مبتنی بر سرعت و جھت حرکت با استفاده از الگوریتمھای LMS و CM ارائھ شده است و بر اساس معیارھایی ارزیابی شدهاند.  ساختار کلی این پایاننامھ بھ شرح ذیل است: در فصل اول این تحقیق بھ پدیده فیدینگ، سیستم آنتن ھوشمند و مفاھیم مربوط بھ آنتن آرایھای  تاریخچھ، نحوهی عملکرد، کاربردھا، مزایا و معایب سیستم آنتن ھوشمند اشاره گردیده است. در فصل دوم، معیارھای بھینھسازی وزنھای آرایھ MVDR ،MMSE و Max SIR،  رابطھ بین معیارھای مختلف ،الگوریتمھای تطبیقی مبتنی بر رشتھی آموزشی LMS، DSMI (Direct Sample Matrix Inversion) (استفاده از میانگین زمانی بھ جای استفاده از میانگین  آماری)، RLS (Recursive Least Square) (استفاده از نوعی روش بازگشتی)، گوس (استفاده از بسط  روش کمینھ ی مربعات غیرخطی) و الگوریتمھای تطبیقی کور CM (توسط گودارد ارائھ شده و از  خاصیت دامنھ ی ثابت بعضی ازمدولاسیون ھا استفاده می کند)، DD (Decision Directed)( از  خاصیت محدود بودن الفبای مورد استفاده در ارسال سیگنال استفاده می کند) و الگوریتمھای ایستان  دورهای( از خاصیت ایستان دوری بودن سیگنال ھای مخابراتی استفاده می شود)، شکلدھی بھ الگوی  تشعشعی آنتنھای آرایھای بررسی و مقایسھ شده است.  فصل سوم اختصاص بھ تخمین جھت ورود سیگنال بھ آرایھ و الگوریتمھا و روشھای  مختلف تخمین طیفی (مانند بارتلت، روش تأخیر و جمع، روش پیشبینی خطی، روش حداکثر  آنتروپی و روش بیشینھ درست نمایی) و تخمین مبتنی بر ساختار ویژه، بر اساس بردار و مقادیر  ویژه ماتریس ھمبستگی ورودی تخمین انجام می گیرد، دارد. ۴ فصل چھارم، شامل شبیھسازیھای الگوریتم تخمین زاویھ ورود،MUSIC (مزیت اصلی این  روش، ویژگی تفکیک پذیری بالاست) در شرایط مختلف، خطای زاویھای الگوریتمھای تطبیقی شکل  دھی الگوی تشعشعی LMS و CM با مقادیر سیگنال بھ نویز مختلف و بدون سیگنال تداخلی، با یک و  دو سیگنال تداخلی است. در فصل پنجم، روشھا و ایدهھای جدید با استفاده از الگوریتمھای تطبیقی LMS و CM ارائھ  شده است. این دو ایده، تخمین وزنھای آرایھ بر اساس جھت و سرعت حرکت منبع و روشی با  پیچیدگی کاھشیافتھ در شکلدھی الگوی تشعشعی آرایھی آنتنی (تخمین وزنھای مؤثر) ھستند و در  شرایط مختلف محیطی، محیط کاملاً نویزی، با حضور یک سیگنال تداخلی و با حضور دو سیگنال  تداخلی شبیھسازی گردیده است. نھایتاً در فصل ششم، نتیجھ گیری نھایی و سپس پیشنھادھا ارائھ گردیده است

) نتیجھ گیری نھائی
ھدف این تحقیق، بررسی و شبیھسازی الگوریتمھای تطبیقی و روشھای مختلف شکلدھی الگوی تشعشعی، از جملھ الگوریتم تطبیقی مبتنی بر رشتھ آموزشی (غیر کور)LMS و الگوریتم تطبیقی مبتنی بر تخمین زاویھ ورود بھ آرایھ (کور) CM و ھمچنین ارائھ روشھا و ایدهھای نو در تخمین وزنھای آرایھ آنتنی مبتنی بر الگوریتم ھای LMS و CM کھ منجر بھ کاھش پیچیدگیھای محاسباتی و افزایش سرعت تنظیم الگویتشعشعی میشود، بوده است.
در ابتدا در این تحقیق، کانالھای بیسیم و تأثیر فیدینگ بر آنھا و سپس آنتنھای ھوشمند و آنتن آرایھای تطبیقی بررسی گردید. آنتنھای آرایھای مجموعھای از آنتنھای ساده است کھ بھ صورتھمسان یا ھمدوس در دریافت و ارسال امواج الکترومغناطیسی مورد استفاده قرار میگیرند. از جملھ مفاھیم اساسی در مورد آنتنھای آرایھای بردار ھدایت و وزندھی بھ ھر کدام از عناصر آرایھ است.
ھمچنین آرایھھای خطی یکنواخت و مسطح نیز بررسی گردیدند.
سپس معیارھای بھینھسازی وزنھا ی آرایھ و ارتباط بین معیارھای بھینھسازی وزنھا بررسی شد.
سھ معیار اصلی در کلیھ روشھا مدنظر است.
۱٫ معیار MMSE.
۲٫ .Max SIR معیار
۳٫ معیار MVDR.
سپس در ادامھ، الگوریتمھای تطبیقی مختلف شکلدھی الگوی تشعشعی آنتن بررسی شد.
الگوریتمھای تطبیقی را با توجھ بھ معیار بھینھسازی وزنھای آرایھ میتوان بھ دو دستھ تقسیم نمود:
۱- الگوریتمھای تطبیقی مبتنی بر رشتھی آموزشی کھ نیاز بھ سیگنال مرجع دارند.
۲- الگوریتمھای تطبیقی کور کھ نیاز بھ تخمین جھت ورود سیگنال بھ آرایھ دارند.
ھمانطور کھ گفتھ شد الگوریتمھای کور، بھ تخمین جھت ورود سیگنال بھ آرایھ نیاز دارند. الگوریتم- ھای تخمین جھت ورود سیگنال را میتوان بھ ٢ دستھ کلی تقسیم نمود:
۱. الگوریتمھای تخمین طیفی
۲. الگوریتمھای مبتنی برساختار ویژه
در ادامھ، الگوریتم تخمین زاویھ ورود بھ آرایھی MUSIC و خطای زاویھای الگوریتمھای تطبیقی تخمین وزنھای آرایھ، LMS و CM، شبیھسازی گردیدند.
درادامھ تحقیق، دو روش مبتنی بر جھت و سرعت حرکت با بھ کارگیری الگوریتمھای تطبیقی LMS و CM کھ منجر بھ کاھش پیچیدگیھای محاسباتی در محاسبھ وزنھای آرایھ و افزایش سرعت تنظیم الگویتشعشعی است ،پیشنھاد و شبیھسازی گردیده است.
در روش اول بر اساس جھت و سرعت حرکت منبع سیگنال مطلوب، موقعیت جدید منبع پیش گویی شده و بھ صورت offline قبل از رسیدن منبع بر اساس الگوریتم مورد نظر وزنھای آرایھتعیین شده و در لحظھ رسیدن منبع بھ موقعیت جدید، با استفاده از وزنھای آماده شده، الگویتشعشعی بھ سرعت شکل دھی میشود. جھت جلوگیری از انتشار خطا لازم است موقعیت واقعی منبع بھ دست آمده و بھنگام سازی موقعیت مکانی منبع سیگنال (در بازهی باریک) انجام گرفتھ و در مورد وزنھا بھنگام سازی صورت گیرد. ھمچنین با توجھ بھ تخمین موقعیت جدید منبع با روش ساده پیش-گویی و بھنگام سازی وزنھا در بازهی زمانی بین دو موقعیت این روش منجر بھ کاھش پیچیدگیھا و افزایش سرعت تنظیم الگوی تشعشعی گردیده است.
در روش دوم بر اساس جھت و سرعت حرکت منبع سیگنال مطلوب، با استفاده از وزنھای بھ دست آمده نقاط قبلی، وزنھای مؤثر موقعیت جدید تخمین زده میشود. با استفاده از وزنھای آماده شده الگوی تشعشعی بھ سرعت شکل دھی میشود. جھت جلوگیری از انباشتگی خطا باید وزنھای واقعی بھ دست آمده و بھنگام سازی وزنھا در بازهی زمانی بین دو نقطھ انجام میپذیرد. با توجھ بھ این کھ در این روش شکل دھی الگوی تشعشعی بر اساس وزنھای مؤثر انجام میپذیرد، محاسبات کمتری جھت تخمین وزنھا مورد نیاز است. ضمناً این روش نیز با توجھ بھ عدم نیاز بھ تخمین تمامی وزنھای آرایھ منجر بھ سادهسازی و کاھش پیچیدگی محاسباتی و offline بودن محاسبات، باعث افزایش سرعت تنظیم الگوی تشعشعی گردیده است.
در شکلھای (۶- ١) تا (۶- ۶) روش ھای ارائھ شده با الگوریتم LMS و CM مقایسھ و شبیھ سازی شده است. نتایج شبیھ سازی نشان میدھند خطای زاویھای روش ارائھ شده مبتنی بر سرعت و جھت حرکت کمتر از الگوریتمھای مرسوم LMS و CM است و روش تخمین وزنھای مؤثر نسبت بھ الگوریتمھای مرسوم LMS و CM دارای خطای زاویھای بیشتری است. در روش تخمین وزنھای مؤثر با افزایش تعداد سیگنالھای تداخلی و نزدیک شدن موقعیت منبع سیگنال مطلوب بھ موقعیت سیگنالھای تداخلی، خطای زاویھای افزایش مییابد.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط