بهنگام سازی ضرایب وزنی آنتن های هوشمند با استفاده از تخمین زاویه ورود و جهت حرکت – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:215
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

بهنگام سازی ضرایب وزنی آنتن های هوشمند با استفاده از تخمین زاویه ورود و جهت حرکت – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فھرست مطالب
چكیده ١

مقدمه ٢
فصل اول: مخابرات بی سیم و جایگاه آنتنھای ھوشمند ۶
١-١ مقدمه ٧
١-٢ فیدینگ و تقسیم بندی آن ٧
١-٣ سیستمھای آنتن ھوشمند ٩
١-٣-١ آنتن آرایھای ١٠
١-٣-٢ آنتن ھوشمند 15
١-٣-٣ اساس عملکرد سیستم آنتن ھوشمند 16
١-٣-۴ انواع سیستمھای آنتن ھوشمند ١٧
١-٣-۴-١ سیستمآنتني با پرتو سوئیچ شده ١٧
١-٣-۴-٢ سیستمآرایھ تطبیقي ١٨
١-٣-۵ روند تکامل فناوري آنتنھاي ھوشمند ١٩
١-٣-۶ کاربردھاي آنتن ھوشمند ٢٠
١-٣-٧ مزایاي استفاده از آنتنھاي ھوشمند ٢١
١-٣-٨ معایب استفاده از آنتنھاي ھوشمند 24
فصل دوم: الگوریتمھاي شکل دھی تطبیقی آرایھھای آنتنی 25

٢-١ معیارھاي بھینھسازي وزنھای آرایه 26
٢-١-١ معیار MMSEص 26
٢٩ Max SIR معیار٢-١-٢
٢-١-٣ معیار LCMV ٣٠
٢-١-۴ ارتباط بین معیارھاي مختلف ٣٢
٢-٢ الگوریتمھاي تطبیقي ٣٣
٢-٢-١ الگوریتمھاي تطبیقي مبتنی بر رشتھی آموزشی 34
٢-٢-١-١ الگوریتم LMSص 34
٢-٢-١-٢ الگوریتم DSMI ٣٧
٢-٢-١-٣ الگوریتم RLS ٣٨
٢-٢-١-۴ الگوریتم گوس ٣٩
٢-٢-٢ الگوریتمھاي تطبیقي کور 40
٢-٢-٢-١ الگوریتم CMص 42
٢-٢-٢-٢ الگوریتم DDص ۴۴
٢-٢-٢-٣ الگوریتمھاي ایستاندوري ۴۵
٢-٣ مقایسھ الگوریتمھاي تطبیقي ۴۶
٢-٣-١ مقایسھ الگوریتمھاي تطبیقي مبتنی بر رشتھی آموزشی ۴۶
٢-٣-٢ مقایسھ الگوریتمھاي تطبیقي کور 47
49 فصل سوم: روش ھاي تخمین جھت ورود سیگنال
٣-١ مقدمھ 50
٣-٢ روشھای تخمین طیفي 51
٣-٢-١ روش بارتلت 51
٣-٢-٢ روش حداقل واریانس یا Caponص 51
٣-٢-٣ روش تأخیر و جمع 52
٣-٢-۴ روش پیشبینيخطي 53
٣-٢-۵ روش حداکثر آنتروپي 53
٣-٢-۶ روش بیشینھ درست نمایي 54
٣-٣ روشھای تخمین مبتني بر ساختار ویژه 54
٣-٣-١ الگوریتم MUSICص ۵۴
۵۶ Beamspace MUSIC الگوریتم٢-٣-٣
۵٧ Root- MUSIC الگوریتم٣-٣-٣
۵٧ Unitary Circular Root-MUSIC الگوریتم۴-٣-٣
۵٧ Minimum Norm الگوریتم۵-٣-٣
٣-٣-۶ الگوریتم ESPRITص 58
٣-٣-٧ سایر الگوریتمھا 59
٣-۴ بررسي عملکرد و مقایسھ الگوریتم ھا و روش ھا 60
٣-۴-١ روش بارتلت 60
٣-۴-٢ روش تأخیر و جمع 60
۶٠ Capon روش٣-۴-٣
٣-۴-۴ روش پیش بیني خطي 61
۶١ MUSIC روش۵-۴-٣
۶١ ESPRIT روش۶-۴-٣
٣-۴-٧ خلاصھ عملکردي الگوریتم ھاي مختلف ٢۶
فصل چھارم : شبیھسازي الگوریتمھای LMS ،MUSIC و CM ۶۶
۴-١ مقدمھ ٧۶
۴-٢ تخمین زاویھ ورود بھ آرایھ با استفاده از الگوریتم MUSIC ٧۶
۴-٢-١ شبیھسازي الگوریتم MUSIC ٧۶
۴-٣ شبیھسازي الگوریتمھاي وزندھی عناصر آرایھ ٧٠
۴-٣-١ الگوریتم وزن دھی عناصر بھ روش LMS ٧١
۴-٣-١-١ شبیھسازي الگوریتم LMS ٧١
78 ۴-٣-٢ الگوریتم وزندھی عناصر بھ روشCM
79 ۴-٣-٢-١ شبیھسازي الگوریتم CM
فصل پنجم: روشھای پیشنھادی مبتنی بر جھت و سرعت حرکت و نتایج شبیھ  سازی آنھا ٨٧

۵-١ مقدمه ٨٨
۵-٢ تخمین وزنھاي آرایھ بر اساس جھت و سرعت حرکت منبع ٨٨
۵-٢-١ شبیھسازی الگوریتم تخمین وزنھای آرایھ مبتنی بر جھت و سرعت حرکت منبع ٩٠

۵-٢-١-١ شبیھسازی روش پیشنھادی با استفاده از الگوریتم LMS ٩١
۵-٢-١-٢ شبیھسازی روش پیشنھادی با استفاده از الگوریتم CM ٩٣
۵-٣ روشی با پیچیدگی کاھش یافتھ در شکل دھی تطبیقی الگوی تشعشعی ۵٩آرایھی آنتنی (تخمین وزنھای مؤثر)
۵-٣-١ شبیھسازی روش با پیچیدگی کاھش یافتھ در شکل دھی تطبیقی الگوی تشعشعی آرایھی آنتنی (تخمین وزنھای مؤثر)  ٩٧
۵-٣-١-١ شبیھ سازی روش تخمین وزنھ ای م ؤثر با استفاده از الگ وریتم LMSص 98
۵-٣-١-٢ شبیھ سازی روش تخمین وزنھ ای م ؤثر با استفاده از الگ وریتم ١٠٧CM
فصل ششم: نتیجھگیري نھایی و پیشنھادھا ١٢٠
۶-١ نتیجھ گیری نھایی ١٢١
۶-٢ پیشنھادھا 216
پیوست ١٢٧
برنامھھای نرمافزاری در محیط MATLAB ١٢٨

پ١. برنامھ نرمافزاری الگوریتم MUSIC ١٢٨

پ٢. برنامھھای نرمافزاری الگوریتم ھایLMS و CM ١٣١

پ٢-١. برنامھ نرمافزاری الگوریتم LMS ١٣١
پ٢-٢. برنامھ نرمافزاری الگوریتم CM ۴١٣
پ٣. برنامھھای نرمافزاری روش پیشنھادی مبتنی بر جھت و سرعت حرکت ١٣٨

پ٣-١. برنامھ نرمافزاری روش پیشنھادی با استفاده از الگوریتم LMS ١٣٨
پ ٣-٢. برنامھ نرمافزاری روش پیشنھادی با استفاده از الگوریتم CM ١۴١

پ۴. برنامھھای نرمافزاری روش تخمین وزنھای مؤثر 144
پ۴-١. برنامھ نرمافزاری روش تخمین وزنھای مؤثر با استفاده از الگوریتم ١۴۴ LMS
پ۴-٢. برنامھ نرمافزاری روش تخمین وزنھای مؤثر با استفاده از الگوریتم 148CM
فھرست علائم اختصاری 153

مقالات مستخرج از تز 154

منابع و مآخذ 145
فھرست منابع فارسی 145

فھرست منابع انگلیسی 145
چکیده انگلیسی 158

چکیده:

تداخل ایجاد شده در مخابرات بی سیم با استفاده از سیستم ھای مجھز بھ آنتن ھوشمند میتواند کاھش یابد. امروزه بھ دلیل انعطاف و کارایی بالا، در سیستم ھای راداری و مخابرات سیار مورد توجھ قرار گرفتھ است. براي بھ دست آوردن الگوی تشعشعی مناسب الگوریتمھاي تطبیقي مختلفیوجود دارد کھ بر اساس یکی از معیارھایMax-SIR ،MSE یا حداقل واریانس استوارند.
ھدف این تحقیق، ارائھی ایدهھاي نو جھت تخمین وزنھاي آنتن آرایھ تطبیقی، مبتني بر سرعت و جھت حرکت منبع سیگنال مطلوب است. در کنار این ھدف، نیل بھ پیچیدگی کاھش یافتھ و افزایش سرعت تنظیم الگوی تشعشعی، با استفاده از الگوریتم تطبیقی مبتنی بر رشتھی آموزشیحداقل متوسط مربع خطا(LMS) و الگوریتم تطبیقی کور پوش ثابت(CM) مد نظر است. در این تحقیق ابتدا تخمینDOA با استفاده از الگوریتم طبقھ بندی سیگنال ھای چندگانھ(MUSIC) شبیھسازی شده است. سپس الگوریتمھای LMS و CM در محیطھای نویزی خالص و با حضور یک و دو سیگنال تداخلی شبیھ سازی شدهاند. مھمترین مزیت الگوریتم LMS سادهبودن این الگوریتم و مھمترین عیب آن سرعت ھمگرایی پایین بخصوص برای آرایھھای با تعداد عناصر بالاست. ھمچنین این الگوریتم نیازمند سیگنال آموزشی است. مھمترین مزیت الگوریتم CM عدم نیاز بھ سیگنال آموزشی و مھمترین عیوب آن ھمگرایی تضمین نشده و سرعت ھمگرایی پایین نسبت بھ الگوریتمھایی است کھ از معیار MMSE استفاده می کنند. در ادامھ دو ایده ارائھ شده است کھ عبارتند از:
1. تخمین وزنھای آرایھ بر اساس جھت و سرعت حرکت منبع. در این ایده نیازی بھ تخمین DOA
نیست و با استفاده از موقعیت دو نقطھ قبلی، موقعیت جدید تخمین و وزنھا بھ دست میآیند. سپس در بازهی زمانی بین دو نقطھ، موقعیت دقیق کاربر بھ دست میآید و وزنھا تخمین زده میشوند.
چون عمده پردازش ھا offline است، پیچیدگی کاھش و سرعت تنظیم الگو افزایش می یابد.
2. روشی با پیچیدگی کاھش یافتھ در شکل دھی الگوی تشعشعی آرایھ آنتنی. در این ایده با توجھ بھ دو موقعیت قبلی کاربر، وزنھایی کھ تأثیر بیشتری در شکل دھی الگوی تشعشعی دارند مشخص شده و سپس این وزنھا برای موقعیت جدید کاربر تخمین زده میشوند و شکل دھی انجام میپذیرد. برای کاھش خطا، در ھر مرحلھ وزنھای واقعی تعیین و بھنگام سازی می شوند. چون تمامی وزنھا محاسبھ نمی شوند وعمده محاسبات در بازهی زمانی بین دو موقعیت کاربر است، محاسبات کاھش و سرعت تنظیم الگوی تشعشعی افزایش یافتھ است.
نتایج شبیھسازیھا نشان میدھد کھ کارایی این روشھا نزدیک بھ LMS و CM متداول است.

مقدمھ:
با معرفي تلفن ھمراه، در اوایل دھھی ھشتاد میلادي بھ عنوان یک وسیلھ ارتباطي ھمگاني، سیر  صعودي بھرهمندي از این گونھ سیستمھا با رشد ھمراه بود. با گسترش استفاده از سیستمھاي مخابرات  سیار و شبکھھاي بيسیم، بخصوص در شھرھاي بزرگ و مکان ھاي پر رفت و آمد، مشکل کمبود  ظرفیت نمایان شد. این کمبود با بالا رفتن توقع کاربران در کیفیت و تنوع سرویسھاي ارائھ شده، نمود  بیشتري پیدا کرد. استفاده از مخابرات باند پھن تا حدودي این مشکل را حل کرده است، ولي در اکثر  سیستمھاي مخابراتي و اطلاعاتي، طراحان با کمبود پھناي باند و افزایش تداخل روبرو ھستند. استفاده از آنتنھاي آرایھاي تطبیقي در سیستمھاي مخابراتي بيسیم و سیار سلولي، مشکلات  ناشي از تداخل ایجاد شده را کاھش ميدھد. با استفاده از آنتنھاي آرایھاي تطبیقي و تغییر وزن ھا ، میتوان الگوی تشعشعي را در جھت سیگنال مطلوب و صفرھا را در جھت سیگنالھاي مزاحم شکل  دھی نمود. براي دستیابی بھ الگوی تشعشعي در جھتی خاص و نحوهی كنترل و وزندھي عناصر  آرایھ، الگوریتمھاي تطبیقي زیادي وجود دارد. این الگوریتمھاي تطبیقي بھ دو صورت است:  1- الگوریتمھایي کھ نیاز بھ یک سیگنال مرجع یا رشتھ آموزشي دارند و بھ اصطلاح  الگوریتمھاي مبتنی بر رشتھی آموزشی گفتھ ميشوند. 2- الگوریتمھایي کھ نیاز بھ یک سیگنال مرجع یا رشتھ آموزشي ندارند و با استفاده از  الگوریتمھاي DOA، جھت ورود سیگنال بھ آرایھ تخمین زده ميشود و سپس از این اطلاعات  در تعیین وزنھاي آرایھ استفاده ميشود، بھ این الگوریتمھا، الگوریتمھای کور گفتھ ميشود. با استفاده از الگوریتمھاي مناسب تخمین جھت ورود سیگنال، ميتوان بھ تخمینھاي قابل قبولي رسید.  با معلوم بودن جھت سیگنال کاربر، دامنھ و فاز سیگنالھاي دریافتي، باعث تقویت سیگنال مطلوب و  تضعیف تداخل ميشوند و این خود باعث بھبود عملکرد و افزایش ظرفیت ميشود. تحقیقات مختلفی در زمینھی آنتنھای ھوشمند، الگوریتمھای تطبیقی شکلدھي الگویتشعشعي  آرایھ، و نیز روشھا و الگوریتمھای تخمین جھت ورود سیگنال بھ آرایھ انجام شده است. در اینجا بھ  اختصار بھ برخی از موضوعات مطرح در این تحقیقات اشاره می شود: · مطالعھی عملی جبرانسازی تزویج متقابل در آنتن ھای آرایھ ای تطبیقی · استفاده و بررسی الگوریتمھای تطبیقی مختلف شکلدھی الگوی تشعشعی  · بھبود الگوریتمھای تطبیقی مختلف شکلدھی الگوی تشعشعی  · ارائھ الگوریتمی جھت استفاده از آنتن ھای آرایھ ای در کانالھای با فیدینگ انتخاب فرکانسی  · پیادهسازی آنتن ھوشمند در GSM1800 · ارائھ روشھایی جدید جھت تخمین وزنھای آرایھ با استفاده از ترکیب الگوریتمھای تطبیقی  مبتنی بر رشتھی آموزشی و کور  · ارائھ روشی جھت تخمین زاویھی ورود بھ آرایھ برای منابع باند پھن · بھبود الگوریتمھای تخمین زاویھی ورود بھ آرایھ جھت منابع ھمدوس · ارائھ روشی با پیچیدگی کم جھت تخمین زاویھی ورود بھ آرایھ بر اساس کوواریانس · تخمین دو بعدی جھت زاویھی ورود سیگنال بھ آرایھ با توجھ بھ تحقیقات اخیر دیده میشود کھ در اکثر این تحقیقات سرعت تنظیم الگوی تشعشعی لحاظ  نگردیده است و در صورت لحاظ شدن کارایی مناسبی نداشتھ است. در ھمین راستا ھدف از این تحقیق، ارائھی روشھایی است کھ پیچیدگي محاسباتي در محاسبھ  وزنھاي آرایھ و افزایش سرعت تنظیم الگوی تشعشعي را در برخواھد داشت.  در این تحقیق روشھاي جدیدی جھت پیشگویي وزنھاي آنتن آرایھاي تطبیقي و تخمین وزن- ھای مؤثر آنتن آرایھاي تطبیقي، مبتنی بر سرعت و جھت حرکت با استفاده از الگوریتمھای LMS و CM ارائھ شده است و بر اساس معیارھایی ارزیابی شدهاند.  ساختار کلی این پایاننامھ بھ شرح ذیل است: در فصل اول این تحقیق بھ پدیده فیدینگ، سیستم آنتن ھوشمند و مفاھیم مربوط بھ آنتن آرایھاي  تاریخچھ، نحوهی عملکرد، کاربردھا، مزایا و معایب سیستم آنتن ھوشمند اشاره گردیده است. در فصل دوم، معیارھاي بھینھسازي وزنھاي آرایھ MVDR ،MMSE و Max SIR،  رابطھ بین معیارھاي مختلف ،الگوریتمھاي تطبیقي مبتنی بر رشتھی آموزشی LMS، DSMI (Direct Sample Matrix Inversion) (استفاده از میانگین زمانی بھ جای استفاده از میانگین  آماری)، RLS (Recursive Least Square) (استفاده از نوعی روش بازگشتی)، گوس (استفاده از بسط  روش کمینھ ی مربعات غیرخطی) و الگوریتمھاي تطبیقي کور CM (توسط گودارد ارائھ شده و از  خاصیت دامنھ ی ثابت بعضی ازمدولاسیون ھا استفاده می کند)، DD (Decision Directed)( از  خاصیت محدود بودن الفبای مورد استفاده در ارسال سیگنال استفاده می کند) و الگوریتمھاي ایستان  دورهاي( از خاصیت ایستان دوری بودن سیگنال ھای مخابراتی استفاده می شود)، شکلدھي بھ الگوی  تشعشعي آنتنھاي آرایھای بررسي و مقایسھ شده است.  فصل سوم اختصاص بھ تخمین جھت ورود سیگنال بھ آرایھ و الگوریتمھا و روشھای  مختلف تخمین طیفي (مانند بارتلت، روش تأخیر و جمع، روش پیشبیني خطي، روش حداکثر  آنتروپي و روش بیشینھ درست نمایي) و تخمین مبتني بر ساختار ویژه، بر اساس بردار و مقادیر  ویژه ماتریس ھمبستگی ورودی تخمین انجام می گیرد، دارد. ۴ فصل چھارم، شامل شبیھسازيھاي الگوریتم تخمین زاویھ ورود،MUSIC (مزیت اصلي این  روش، ویژگي تفکیک پذیري بالاست) در شرایط مختلف، خطای زاویھای الگوریتمھاي تطبیقی شکل  دھي الگوی تشعشعي LMS و CM با مقادیر سیگنال بھ نویز مختلف و بدون سیگنال تداخلی، با یک و  دو سیگنال تداخلی است. در فصل پنجم، روشھا و ایدهھای جدید با استفاده از الگوریتمھای تطبیقی LMS و CM ارائھ  شده است. این دو ایده، تخمین وزنھای آرایھ بر اساس جھت و سرعت حرکت منبع و روشی با  پیچیدگي کاھشیافتھ در شکلدھي الگوی تشعشعی آرایھی آنتني (تخمین وزنھای مؤثر) ھستند و در  شرایط مختلف محیطی، محیط کاملاً نویزی، با حضور یک سیگنال تداخلی و با حضور دو سیگنال  تداخلی شبیھسازی گردیده است. نھایتاً در فصل ششم، نتیجھ گیري نھایی و سپس پیشنھادھا ارائھ گردیده است

) نتیجھ گیري نھائی
ھدف این تحقیق، بررسي و شبیھسازی الگوریتمھاي تطبیقي و روشھاي مختلف شکلدھي الگوی تشعشعي، از جملھ الگوریتم تطبیقي مبتنی بر رشتھ آموزشی (غیر کور)LMS و الگوریتم تطبیقي مبتنی بر تخمین زاویھ ورود بھ آرایھ (کور) CM و ھمچنین ارائھ روشھا و ایدهھاي نو در تخمین وزنھاي آرایھ آنتني مبتني بر الگوریتم ھاي LMS و CM کھ منجر بھ کاھش پیچیدگيھاي محاسباتي و افزایش سرعت تنظیم الگویتشعشعي میشود، بوده است.
در ابتدا در این تحقیق، کانالھاي بيسیم و تأثیر فیدینگ بر آنھا و سپس آنتنھاي ھوشمند و آنتن آرایھاي تطبیقي بررسی گردید. آنتنھاي آرایھاي مجموعھاي از آنتنھاي ساده است كھ بھ صورتھمسان یا ھمدوس در دریافت و ارسال امواج الكترومغناطیسي مورد استفاده قرار ميگیرند. از جملھ مفاھیم اساسي در مورد آنتنھاي آرایھاي بردار ھدایت و وزندھي بھ ھر کدام از عناصر آرایھ است.
ھمچنین آرایھھاي خطي یکنواخت و مسطح نیز بررسي گردیدند.
سپس معیارھاي بھینھسازي وزنھا ي آرایھ و ارتباط بین معیارھاي بھینھسازي وزنھا بررسي شد.
سھ معیار اصلي در کلیھ روشھا مدنظر است.
1. معیار MMSE.
2. .Max SIR معیار
3. معیار MVDR.
سپس در ادامھ، الگوریتمھاي تطبیقي مختلف شکلدھي الگوی تشعشعي آنتن بررسي شد.
الگوریتمھاي تطبیقي را با توجھ بھ معیار بھینھسازي وزنھاي آرایھ ميتوان بھ دو دستھ تقسیم نمود:
1- الگوریتمھاي تطبیقي مبتنی بر رشتھی آموزشی کھ نیاز بھ سیگنال مرجع دارند.
2- الگوریتمھاي تطبیقي کور کھ نیاز بھ تخمین جھت ورود سیگنال بھ آرایھ دارند.
ھمانطور کھ گفتھ شد الگوریتمھاي کور، بھ تخمین جھت ورود سیگنال بھ آرایھ نیاز دارند. الگوریتم- ھاي تخمین جھت ورود سیگنال را ميتوان بھ ٢ دستھ کلي تقسیم نمود:
۱. الگوریتمھاي تخمین طیفي
۲. الگوریتمھاي مبتني برساختار ویژه
در ادامھ، الگوریتم تخمین زاویھ ورود بھ آرایھی MUSIC و خطای زاویھای الگوریتمھای تطبیقی تخمین وزنھای آرایھ، LMS و CM، شبیھسازی گردیدند.
درادامھ تحقیق، دو روش مبتنی بر جھت و سرعت حرکت با بھ کارگیری الگوریتمھای تطبیقی LMS و CM کھ منجر بھ کاھش پیچیدگيھاي محاسباتي در محاسبھ وزنھاي آرایھ و افزایش سرعت تنظیم الگویتشعشعي است ،پیشنھاد و شبیھسازي گردیده است.
در روش اول بر اساس جھت و سرعت حرکت منبع سیگنال مطلوب، موقعیت جدید منبع پیش گویی شده و بھ صورت offline قبل از رسیدن منبع بر اساس الگوریتم مورد نظر وزنھای آرایھتعیین شده و در لحظھ رسیدن منبع بھ موقعیت جدید، با استفاده از وزنھای آماده شده، الگویتشعشعی بھ سرعت شکل دھی میشود. جھت جلوگیری از انتشار خطا لازم است موقعیت واقعی منبع بھ دست آمده و بھنگام سازی موقعیت مکانی منبع سیگنال (در بازهی باریک) انجام گرفتھ و در مورد وزنھا بھنگام سازی صورت گیرد. ھمچنین با توجھ بھ تخمین موقعیت جدید منبع با روش ساده پیش-گویی و بھنگام سازی وزنھا در بازهی زمانی بین دو موقعیت این روش منجر بھ کاھش پیچیدگیھا و افزایش سرعت تنظیم الگوی تشعشعی گردیده است.
در روش دوم بر اساس جھت و سرعت حرکت منبع سیگنال مطلوب، با استفاده از وزنھای بھ دست آمده نقاط قبلی، وزنھای مؤثر موقعیت جدید تخمین زده میشود. با استفاده از وزنھای آماده شده الگوی تشعشعی بھ سرعت شکل دھی میشود. جھت جلوگیری از انباشتگی خطا باید وزنھای واقعی بھ دست آمده و بھنگام سازی وزنھا در بازهی زمانی بین دو نقطھ انجام میپذیرد. با توجھ بھ این کھ در این روش شکل دھی الگوی تشعشعی بر اساس وزنھای مؤثر انجام میپذیرد، محاسبات کمتری جھت تخمین وزنھا مورد نیاز است. ضمناً این روش نیز با توجھ بھ عدم نیاز بھ تخمین تمامی وزنھای آرایھ منجر بھ سادهسازی و کاھش پیچیدگی محاسباتی و offline بودن محاسبات، باعث افزایش سرعت تنظیم الگوی تشعشعی گردیده است.
در شکلھای (۶- ١) تا (۶- ۶) روش ھای ارائھ شده با الگوریتم LMS و CM مقایسھ و شبیھ سازی شده است. نتایج شبیھ سازی نشان میدھند خطای زاویھای روش ارائھ شده مبتنی بر سرعت و جھت حرکت کمتر از الگوریتمھای مرسوم LMS و CM است و روش تخمین وزنھای مؤثر نسبت بھ الگوریتمھای مرسوم LMS و CM دارای خطای زاویھای بیشتری است. در روش تخمین وزنھای مؤثر با افزایش تعداد سیگنالھای تداخلی و نزدیک شدن موقعیت منبع سیگنال مطلوب بھ موقعیت سیگنالھای تداخلی، خطای زاویھای افزایش مییابد.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت