بهینه سازی تولید و مصرف انرژی آسیاب های کارخانه سیمان هگمتان – شیمی

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی شیمی
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:145
قالب بندی:pdf غیر قابل ویرایش

نحوه خرید

بهینه سازی تولید و مصرف انرژی آسیاب های کارخانه سیمان هگمتان – شیمی

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
فصل : ١ماشين های خردايش و سايش
-١-١مقدمه ١١
-٢-١انتخاب ماشين های خردايش و سايش ١٢
-٣-١ماشين های فشاری ١٣
-١-٣-١سنگ شکن های فکی ١٤
-٢-٣-١سنگ شکن های چرخشی ١٨
-٣-٣-١سنگ شکن غلطکی ٢٠
-٤-٣-١آسياب های غلطکی ٢٥
-٤-١ماشين های ضربه ای ٣٢
-١-٤-١ماشين های چکشی ٣٣
-٥-١آسياب های چرخشی لغزشی ٣٧
-١-٥-١آسياب های ميله ای ٣٨
-٢-٥-١آسياب های خودشکن ٤٠
-٣-٥-١آسياب های گلوله ای ٤١
فصـل : ٢آسـياب هـای گلولـه ای در صـنعت سيمان
-١-٢مقدمه ٤٤
-٢-٢دسته بندی ٤٥
-٣-٢حرکت مواد و گلوله ها در آسياب ٤٧
-٤-٢سرعت دورانی آسياب ٤٩
-٥-٢درجه پرشدگی و مقدار وزن گلوله ها ٥٠
-١-٥-٢جرم گلوله ها در اتاقچه ها ٥٢
-٦-٢توان مصرفی در آسياب های گلوله ای ٥٣
-٧-٢تجهيزات داخلی آسياب های گلوله ای ٥٨
-١-٧-٢گلوله ها ٥٩
-٢-٧-٢صفحات داخلی آسياب ٦١
-٣-٧-٢ديافراگم ٦٢
-٨-٢سپراتورهای با جريان هوا ٦٧
-١-٨-٢سپراتورهای استاتيک ٦٧٣
-١-٤-٤افزايش رطوبت ١٠٣
-٢-٤-٤موادخشك ونرم ١٠٣
– ٣-٤-٤ترآيبات سخت در مواد ورودي ١٠٣
– ٥-٤اشكالات، شناسايي مشكلات و راه حل هاي پيشنهادي ١٠٤
-٦-٤سايش قطعات ١٠٥
-١-٦-٤نرخ سايش ١٠٥
-٢-٦-٤انتخاب آلياژ قطعات سايشي ١٠٥
-٣-٦-٤آلياژ هاي قطعات سايشي ١٠٦
– ٧-٤هزينه قطعات سايشي ١٠٦
-٨-٤سپراتور راندمان بالا ١٠٧
-٩-٤اپراسيون آسياب ١٠٩
فصل : ٥بهينه سازي مصرف انرژي آسياب هـاي کارخانه سيمان هگمتان
-١-٥مشخصات فني آسياب هاي کارخانه ١١١
-٢-٥بحث صرفه جويي در مصرف انرژي ١١٦
-١-٢-٥افزايش راندمان توليد دپارتمان هـا و آاهش ميزان انرژي مصرفي ١١٧
-٢-٢-٥آميته انرژي و آار هاي اجرا شده ١٢٤
-٣-٢-٥تصميمات آميته انرژي کارخانه ١٢٦
فصل : ٦ارائه پيشنهادات
-١-٦مباني ١٢٧
-٢-٦پيشنهادات ١٢٧
-١-٢-٦راهبري صحيح ١٢٨
-٢-٢-٦خوراك مناسب ١٢٩
-٣-٢-٦تعمير ونگهداري ١٣٠
-٤-٢-٦آببندي ١٣١
-٥-٢-٦سيستمهاي اندازه گيري و آنترل ١٣٢
-٦-٢-٦تغييرات لازم در آسياب ها و افـزودن Roller Press سيستم ١٣٣
-٧-٢-٦صرفه جويي در مصرف انرژي با بهبود پارامترها و تجهيزات الكتريكي ١٣٣
-٨-٢-٦نتيجه گيري و مراجع

چكيده
در فرايند هاي خردايـش و سايش به منظور ککهش انـدازه ذرات مقـدار زيادي انرژي الكتريـكي مصرف مي شود و ماشين هايي که بـدين منظـور مـورد اسـتفاده قرار مي گيرد، بر اساس عوامـل مـوثري که باعـث ککهش اندازه ذرات مي شود، به انـواع فشـاري و ضـربه اي و چرخشي و برشي تقسيم بندي مي گردند. آسياب هاي کارخانجات سيمان بيشترين مصـرف انـرژي را در مقايسه با بقيه قسمت هاي خط توليد دارند.بنـا بـراين تصميم بر اين است که بررسي عوامل مـوثر بـر توليـد و مصرف انرژي اين واحد ها مورد بحث قرار گيرد و سـپس بـا مطالعه نتايج نمونه برداري از جريان مـواد در مـدار و داخل آسياب ها و نتايج اندازه گيري شرايط رکهبري سيستم و سرعت گاز در داخل اطاقچه هـا و بـا بررسـي تجهيـزات داخلي آسياب ها ،عملكرد آنها مورد تجزيه و تحليـل قـرار گيرد و عوامل افت توليد و يا افزايش مصرف انـرژي ايـن واحد ها شناسايي گردد و سپس براي ککهش مصـرف انـرژي الكتريكي ويژه )کیلو وات ساعت پرتن( و افزايش توليد ،پيشنهاداتي ارائه گردد
مقدمه
بحران اخير انرژي در دنيا و بخصوص در خاور ميانه موجب گر د يد ه است تا عرصه ر قا بت نها د ها و بنگا هاي ا قتصا د ي تنگ تر شد ه و چا لش ها ي نها ن سا ز ما ن ها و مراآز اقتصادي و توليدي بيش از پيش خود را بر مديران و دست اندر آاران تحميل نمايد .از مهمترين رويكرد هاي بنگا ههاي اقتصادي در ميدان رقابت سازمان ها ، ککهش هزينه هاي توليد مي باشد و ککهش مصرف انرژي از عمده ترين استراتژي هاي اتخاذ شده در اين راستا بوده و حساسيت اين موضوع حتي در سطوح بين المللي آاملا مبرهن است . از عمده ترين مصرف آنند گان انرژي در بخش توليد ، صنعت سيمان بوده و از اين رو بهينه سازي مصرف انرژي در اين بخش نيازمند توجه جدي تر مي باشد . در توليد سيمان ،انرژي الكتريكي زيادي مصرف مي شود . آسيا ب ها ي سيما ن و مو ا د خا م به تنها يي حد و د ٧ ٠ درصد انرژي الكتريكي مصرفي در توليد سيمان را) که در بهترين عملكرد ،مصرف ويژه آن ٩ ٠کیلو و ا ت سا عت پر تن است ( به خو د ا ختصا ص مي دهند . بنابر اين بيشتر آوشش ها بايد بر ککهش مصرف انرژي الكتريكي آسياب ها متمر آز گردد . شناسا يي ا قد ا ما ت مناسب و لا ز م بر ا ي آا ر بر د منطقي انرژي در آوتکه مدت و بلند مدت ايجاب مي آند فرايند هاي توليدي با عنايت به تحولات در ترآيب عوامل و محيط بيروني مورد تجزيه و تحليل و ارزيابي قرار گيرد و توان تحليلي بالايي در واحد هاي توليدي توسعه پيدا آند
نتيجه گيری
آسيابهای گلوله ای و غلطکی کارخانه بـا تـوان مصـرفی بيش از ٧مگاوات از مصرف کننده های اصلی در کارخانه بوده که بيش از ٧٠درصد ازکل انرژی الکتريكـي مصـرفی را به خود اختصاص می دهند و به ازاء هـر تـن سـيمان توليد شـده حـدود ٧٠الـی ٧٥کیلووات سـاعت انـرژی الکتريكي در اين بخش مصرف می گردد . نحوه عملکرد اين واحدها با انجام فعاليت های مختلـف از جمله نمونه برداری از مواد در مـدار و داخـل آسـياب ، اندازه گيری شرايط گاز ، بررسی تجهيزات داخلی آسياب و غيره دقيقا ً مورد بررسی قرار گرفت و عوامل ککهش توليد و يا افزايش مصرف انرژی در هر واحد شناسايي و بـرای افزايش راندمان توليد و مصرف بهينه از انرژی الکتريكي پيشنهاداتی ارائه گرديد . اغلب پيشنهادات ارائه شده بکهزينه نسبتا ً پائين قابـل اجرا بوده اما نتايج حاصل بسيار با ارزش می باشند . آسياب ها به دليل توان مصرفی بالا بايستی با حـداکثر ظرفيت کارکنند و حتی الامکان از کارکرد اضـافی و يـا توقفات بی مورد جلوگيری کرد که اين مسئله ککهش مصـرف انرژی الکتريكي ، گلوله ، آسـتری و غـيره را بـه همـرکه خوکهد داشت . مقادير مصرف آستری ، صفحات بدنه ،زره هـاي غلطـك هـا وسيني ، قطعات و تجهيـزات يـدکی نيـز بـا کـکهش سـاعت کارکرد و توقفات ساليانه به مقـدار قابـل ملاحظـه ای ککهش می يابد .١۴٢با بررسی های به عمل آمده بيشترين اتلاف انـرژی و يـا مصرف انرژی الکتريكي به ترتيب به آسياب های سيمان خط دو وخط يك و آسياب مواد خام مربوط مـی شـود کـه بـا انجام اقدامات بهينه سازی و رسيدن به ظرفيت پيش بينـی شده می توان هزينه ساليانه انرژی الکتريكـي را کـکهش داد و همرکه با آن هزينه های ديگر شامل گلوله ، آستری ، صفحات ديافراگم زره هاي غلطك ها و سيني و قطعات يدکی مصرفی نيز بـه مقدار قابل ملاحظه ای ککهش می يابند . نتيجتا ً آسياب ها اگر چه همچون کوره ها نقاط گلوگـکهی توليد نيستند ، اما به دليل توان مصرفی بـالا و صـرف هزينه ای بالا جهت توليد محصـول )هزينـه مصـرفی ويـژه بالا( بايستی با حداکثر راندمان و حـداقل سـاعت کـار توليد کنند تا بتوان در اين بخش از کارخانه نه تنـها محصولی با آيفيت و کميت مطلوب بلکه با حـداقل هزينـه تمام شده ، توليد کرد

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت