بهینه سازی تولید و مصرف انرژی آسیاب های کارخانه سیمان هگمتان – شیمی

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی شیمی
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:145
قالب بندی:pdf غیر قابل ویرایش

نحوه خرید

بهینه سازی تولید و مصرف انرژی آسیاب های کارخانه سیمان هگمتان – شیمی

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
فصل : ١ماشین های خردایش و سایش
-١-١مقدمه ١١
-٢-١انتخاب ماشین های خردایش و سایش ١٢
-٣-١ماشین های فشاری ١٣
-١-٣-١سنگ شکن های فکی ١۴
-٢-٣-١سنگ شکن های چرخشی ١٨
-٣-٣-١سنگ شکن غلطکی ٢٠
-۴-٣-١آسیاب های غلطکی ٢۵
-۴-١ماشین های ضربه ای ٣٢
-١-۴-١ماشین های چکشی ٣٣
-۵-١آسیاب های چرخشی لغزشی ٣٧
-١-۵-١آسیاب های میله ای ٣٨
-٢-۵-١آسیاب های خودشکن ۴٠
-٣-۵-١آسیاب های گلوله ای ۴١
فصـل : ٢آسـیاب هـای گلولـه ای در صـنعت سیمان
-١-٢مقدمه ۴۴
-٢-٢دسته بندی ۴۵
-٣-٢حرکت مواد و گلوله ها در آسیاب ۴٧
-۴-٢سرعت دورانی آسیاب ۴٩
-۵-٢درجه پرشدگی و مقدار وزن گلوله ها ۵٠
-١-۵-٢جرم گلوله ها در اتاقچه ها ۵٢
-۶-٢توان مصرفی در آسیاب های گلوله ای ۵٣
-٧-٢تجهیزات داخلی آسیاب های گلوله ای ۵٨
-١-٧-٢گلوله ها ۵٩
-٢-٧-٢صفحات داخلی آسیاب ۶١
-٣-٧-٢دیافراگم ۶٢
-٨-٢سپراتورهای با جریان هوا ۶٧
-١-٨-٢سپراتورهای استاتیک ۶٧٣
-١-۴-۴افزایش رطوبت ١٠٣
-٢-۴-۴موادخشک ونرم ١٠٣
– ٣-۴-۴ترآیبات سخت در مواد ورودی ١٠٣
– ۵-۴اشکالات، شناسایی مشکلات و راه حل های پیشنهادی ١٠۴
-۶-۴سایش قطعات ١٠۵
-١-۶-۴نرخ سایش ١٠۵
-٢-۶-۴انتخاب آلیاژ قطعات سایشی ١٠۵
-٣-۶-۴آلیاژ های قطعات سایشی ١٠۶
– ٧-۴هزینه قطعات سایشی ١٠۶
-٨-۴سپراتور راندمان بالا ١٠٧
-٩-۴اپراسیون آسیاب ١٠٩
فصل : ۵بهینه سازی مصرف انرژی آسیاب هـای کارخانه سیمان هگمتان
-١-۵مشخصات فنی آسیاب های کارخانه ١١١
-٢-۵بحث صرفه جویی در مصرف انرژی ١١۶
-١-٢-۵افزایش راندمان تولید دپارتمان هـا و آاهش میزان انرژی مصرفی ١١٧
-٢-٢-۵آمیته انرژی و آار های اجرا شده ١٢۴
-٣-٢-۵تصمیمات آمیته انرژی کارخانه ١٢۶
فصل : ۶ارائه پیشنهادات
-١-۶مبانی ١٢٧
-٢-۶پیشنهادات ١٢٧
-١-٢-۶راهبری صحیح ١٢٨
-٢-٢-۶خوراک مناسب ١٢٩
-٣-٢-۶تعمیر ونگهداری ١٣٠
-۴-٢-۶آببندی ١٣١
-۵-٢-۶سیستمهای اندازه گیری و آنترل ١٣٢
-۶-٢-۶تغییرات لازم در آسیاب ها و افـزودن Roller Press سیستم ١٣٣
-٧-٢-۶صرفه جویی در مصرف انرژی با بهبود پارامترها و تجهیزات الکتریکی ١٣٣
-٨-٢-۶نتیجه گیری و مراجع

چکیده
در فرایند های خردایـش و سایش به منظور ککهش انـدازه ذرات مقـدار زیادی انرژی الکتریـکی مصرف می شود و ماشین هایی که بـدین منظـور مـورد اسـتفاده قرار می گیرد، بر اساس عوامـل مـوثری که باعـث ککهش اندازه ذرات می شود، به انـواع فشـاری و ضـربه ای و چرخشی و برشی تقسیم بندی می گردند. آسیاب های کارخانجات سیمان بیشترین مصـرف انـرژی را در مقایسه با بقیه قسمت های خط تولید دارند.بنـا بـراین تصمیم بر این است که بررسی عوامل مـوثر بـر تولیـد و مصرف انرژی این واحد ها مورد بحث قرار گیرد و سـپس بـا مطالعه نتایج نمونه برداری از جریان مـواد در مـدار و داخل آسیاب ها و نتایج اندازه گیری شرایط رکهبری سیستم و سرعت گاز در داخل اطاقچه هـا و بـا بررسـی تجهیـزات داخلی آسیاب ها ،عملکرد آنها مورد تجزیه و تحلیـل قـرار گیرد و عوامل افت تولید و یا افزایش مصرف انـرژی ایـن واحد ها شناسایی گردد و سپس برای ککهش مصـرف انـرژی الکتریکی ویژه )کیلو وات ساعت پرتن( و افزایش تولید ،پیشنهاداتی ارائه گردد
مقدمه
بحران اخیر انرژی در دنیا و بخصوص در خاور میانه موجب گر د ید ه است تا عرصه ر قا بت نها د ها و بنگا های ا قتصا د ی تنگ تر شد ه و چا لش ها ی نها ن سا ز ما ن ها و مراآز اقتصادی و تولیدی بیش از پیش خود را بر مدیران و دست اندر آاران تحمیل نماید .از مهمترین رویکرد های بنگا ههای اقتصادی در میدان رقابت سازمان ها ، ککهش هزینه های تولید می باشد و ککهش مصرف انرژی از عمده ترین استراتژی های اتخاذ شده در این راستا بوده و حساسیت این موضوع حتی در سطوح بین المللی آاملا مبرهن است . از عمده ترین مصرف آنند گان انرژی در بخش تولید ، صنعت سیمان بوده و از این رو بهینه سازی مصرف انرژی در این بخش نیازمند توجه جدی تر می باشد . در تولید سیمان ،انرژی الکتریکی زیادی مصرف می شود . آسیا ب ها ی سیما ن و مو ا د خا م به تنها یی حد و د ٧ ٠ درصد انرژی الکتریکی مصرفی در تولید سیمان را) که در بهترین عملکرد ،مصرف ویژه آن ٩ ٠کیلو و ا ت سا عت پر تن است ( به خو د ا ختصا ص می دهند . بنابر این بیشتر آوشش ها باید بر ککهش مصرف انرژی الکتریکی آسیاب ها متمر آز گردد . شناسا یی ا قد ا ما ت مناسب و لا ز م بر ا ی آا ر بر د منطقی انرژی در آوتکه مدت و بلند مدت ایجاب می آند فرایند های تولیدی با عنایت به تحولات در ترآیب عوامل و محیط بیرونی مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار گیرد و توان تحلیلی بالایی در واحد های تولیدی توسعه پیدا آند
نتیجه گیری
آسیابهای گلوله ای و غلطکی کارخانه بـا تـوان مصـرفی بیش از ٧مگاوات از مصرف کننده های اصلی در کارخانه بوده که بیش از ٧٠درصد ازکل انرژی الکتریکـی مصـرفی را به خود اختصاص می دهند و به ازاء هـر تـن سـیمان تولید شـده حـدود ٧٠الـی ٧۵کیلووات سـاعت انـرژی الکتریکی در این بخش مصرف می گردد . نحوه عملکرد این واحدها با انجام فعالیت های مختلـف از جمله نمونه برداری از مواد در مـدار و داخـل آسـیاب ، اندازه گیری شرایط گاز ، بررسی تجهیزات داخلی آسیاب و غیره دقیقا ً مورد بررسی قرار گرفت و عوامل ککهش تولید و یا افزایش مصرف انرژی در هر واحد شناسایی و بـرای افزایش راندمان تولید و مصرف بهینه از انرژی الکتریکی پیشنهاداتی ارائه گردید . اغلب پیشنهادات ارائه شده بکهزینه نسبتا ً پائین قابـل اجرا بوده اما نتایج حاصل بسیار با ارزش می باشند . آسیاب ها به دلیل توان مصرفی بالا بایستی با حـداکثر ظرفیت کارکنند و حتی الامکان از کارکرد اضـافی و یـا توقفات بی مورد جلوگیری کرد که این مسئله ککهش مصـرف انرژی الکتریکی ، گلوله ، آسـتری و غـیره را بـه همـرکه خوکهد داشت . مقادیر مصرف آستری ، صفحات بدنه ،زره هـای غلطـک هـا وسینی ، قطعات و تجهیـزات یـدکی نیـز بـا کـکهش سـاعت کارکرد و توقفات سالیانه به مقـدار قابـل ملاحظـه ای ککهش می یابد .١۴٢با بررسی های به عمل آمده بیشترین اتلاف انـرژی و یـا مصرف انرژی الکتریکی به ترتیب به آسیاب های سیمان خط دو وخط یک و آسیاب مواد خام مربوط مـی شـود کـه بـا انجام اقدامات بهینه سازی و رسیدن به ظرفیت پیش بینـی شده می توان هزینه سالیانه انرژی الکتریکـی را کـکهش داد و همرکه با آن هزینه های دیگر شامل گلوله ، آستری ، صفحات دیافراگم زره های غلطک ها و سینی و قطعات یدکی مصرفی نیز بـه مقدار قابل ملاحظه ای ککهش می یابند . نتیجتا ً آسیاب ها اگر چه همچون کوره ها نقاط گلوگـکهی تولید نیستند ، اما به دلیل توان مصرفی بـالا و صـرف هزینه ای بالا جهت تولید محصـول )هزینـه مصـرفی ویـژه بالا( بایستی با حداکثر راندمان و حـداقل سـاعت کـار تولید کنند تا بتوان در این بخش از کارخانه نه تنـها محصولی با آیفیت و کمیت مطلوب بلکه با حـداقل هزینـه تمام شده ، تولید کرد

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط