بهینه سازی فرآوری کانسنگ سولفوره کم عیا مس سونگون اهر – معدن

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی معدن
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:194
قالب بندی:word ,PDF

نحوه خرید

بهینه سازی فرآوری کانسنگ سولفوره کم عیا مس سونگون اهر – معدن

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
-۱چکیده…………………………۱
-۲مقدمه…………………………..۲
فصل اول: طرح مس سونگون
-۱تاریخچه………………………..۴
-۲موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی ناحیه مس سونگون……………..۵
-۳اهداف طرح……………………….۷
-۴مختصری از مطالعات انجام شده……………………۷
الف- زمینشناسی…………………………۷
ب- عملیات اکتشافی………………………..۸
پ- مطالعات امکانسنجی مقدماتی…………………..۸
ت-مطالعات امکانسنجی…………………….۱۰
ث- طرح نهایی معدن……………………..۱۳
-۵خلاصه برنامه تولید……………………….۱۶
-۶معیارهای طراحی……………………….۱۸
الف- عملیات استخراج……………………..۱۸
ب-مکانهای انباشت باطله……………………….۱۹
پ-سد باطله……………………….۲۰
-۷شرح پروژههای در حال انجام در طرح مس سونگون……………۲۱
الف- پروژه معدن…………………………۲۱
ب- پروژه کارخانه پر عیارسازی……………………۲۲
پ- پروژه تأمین آب و دفع پسĤب…………………..۲۲
ت- پـروژه عمرانی و امور زیر بنایی…………………..۲۳
فصل دوم فلوتاسیون
-۱فلوتاسیون………………………….۲۴
-۲اصول فلوتاسیون…………………………۲۵
-۳کلکتورها…………………………۲۷
الف- کلکتورهای کاتیونی……………………..۲۸
ب- کلکتورهای آنیونی اکسیدریل…………………….۲۸
پ- کلکتورهای آنیونی سولفیدریل…………………..۳۰
-۴زنتات ) گزنتات (……………………….۳۲
الف – سازندگان و نام تجاری زنتاتها…………………۳۵
ب- سیانامید و نام تجاری کلکتورهای سولفیدریل…………………۳۷
-۵کف سازها……………………….۳۹
الف – الکل ها)۴۲………………………..(ROH
) -(۱متیل ایزو بوتیل کربینول )۴۲………………..(MIBC
) – (۲روغن کاج …………………………۴۳
) – (۳اسیدهای کرزیلیک ……………………….۴۴
-۶پلی اترهای هیدروکسیله…………………..۴۵
-۷ترتیب مسیرهای فلوتاسیون………………….۴۵
فصل سوم فلوتاسیون مس
-۱فلوتاسیون کانیهای مس……………………..۴۸
الف – فلوتاسیون کانیهای سولفوره مس…………………۵۰
) – (۱مکانیزم جذب کلکتورهای سولفیدریل………………….۵۲
) PH- (2محیط در حضور کلکتورهای سولفیدریل…………….۵۵
) – (۳بازدارنده ها……………………..۵۹
)الف( – آهک:………………………..۵۹
)ب( – سیانور سدیم………………………..۶۰
) – (۴سایر بازدارنده ها ………………………۶۲
ب – فلوتاسیون کانیهای غیر سولفوره مس……………….۶۴
) – (۱فعال کردن کانیهای غیر سولفوره مس ………………۶۵
) -(۲سولفور سدیم ………………………..۶۶
-۲فلوتاسیون کانه های مس………………………۶۹
الف – فلوتاسیون کانه های مس پرفیری ………………..۶۹
) – (۱مشخصات کانسارهای مس پرفیری……………….۷۰
) PH – (2محیط فلوتاسیون…………………..۷۱
) – (۳کلکتورها………………………..۷۲
) – (۴مشکلات موجود در فلوتاسیون کانه های مس پرفیری………….۷۷
)الف( – رسها و نرمه ها ………………………۷۷
)ب( – پارامترهای عملیاتی ……………………۷۹
)-۱ب( -دانه بندی……………………….۷۹
)-۲ب (- سینتیک فلوتاسیون ………………….۸۰
پ – فلوتاسیون کانه های توده ای سولفورهای آهن دارای سولفورهای مس………..۸۱
ت – فلوتاسیون کانه های اکسیدی و فلزی مس ……………….۸۲
فصل چهارم شناسایی نمونه
-۱آماده سازی نمونه جهت عیار سنجی……………….۸۴
-۲تجزیه شیمیایی………………………۸۸
– ۳مطالعات کانی شناسی…………………..۸۹
الف – اشعه پراش ایکس ) ۹۰…………………( XRD
ب- مطالعات میکروسکوپی………………….۹۱
) – (۱مطالعات تیغه نازک…………………..۹۲
) – (۲مطالعه مقاطع صیقلی……………………۹۴
فصل پنجم مطالعات کانه آرایی
-۱درجهآزادی………………………۱۳۳
-۲اندیس کار…………………….۱۳۵
الف- آزمایش تعیین اندیس کار توسط آسیای گلوله ای ۱۳۶……….۲۰*۲۰
فصل ششم فلوتاسیونون کانسنگ سولفوره کم عیار مس سونگون اهر
-۱تهیه بار ورودی مسیرهای فلوتاسیون ………………۱۴۶
الف- تهیه پالپ با غلظت مناسب…………………۱۴۸
ب- آمادهسازی پالپ ………………….۱۴۸
ج-کیفیت وکمیت آب لازم درفلوتاسیون………………..۱۵۶
-۲تعیینزمانخردایش…………………..۱۵۷
-۳آزمایشهایفلوتاسیون…………………..۱۶۱
فصل هفتم:نتیجه گیری و پیشنهادات………………..۱۶۶
منابع فارسی……………………..۱۶۹
منابع غیر فارسی………………………۱۷

چکیده
معدن مس سونگون اهر یکی از بزرگترین ذخایر شناسایی شده مس پورفیری خاورمیانه میباشد این معدن واقع در استان آذربایجان شرقی و در نزدیکی روستای ورزقان می باشدو بدلیل حجم بالای سرمایهگذاری صورت گرفته مطالعات دقیق و استفاده هر چه بیشتر از این ذخایر وظیفه کلیه دستاندرکاران این صنعت است در طرح فوق عیار ورودی کارخانه طراحی شده، حدود ۰/۷درصد می باشد که بر مبنای عیار متوسط مس که اغلب بین ۰/۵۶و۱/۲ درصد میباشد. پروژهای که بصورت تحقیقاتی برروی آن کار شد در راستای بهینه سازی و استفاده هر چه بیشتر از منابع است. طبق آخرین آمار بدست آمده حداقل ۹میلیون تن ذخیره کانسگ سولفوره مس با عیار حدودی ۰/۳۵درصد و کمتر وجود دارد که با توجه به امکانات موجود عملیات برای بررسی امکان فلوته کردن این کانی های سولفوره بوده است کانه های اصلی تشکیل دهنده این کانسنگ، کالکوپیریتبعنوان کانی اصلی وکوولین بعنوانکانی فرعی سولفوره مس میباشد و پیریت بعنوان اصلیترین کانی مزاحم میباشد که بدلیل درگیری بالای پیریت ، کالکوپیریت و همچنین پایین بودن عیارکانسنگسولفوره کلیه مراحل این آزمایش از مرحله نمونهبرداری تا آنالیز نهایی به دقت هر چه بیشتر انجام شد.

مقدمه
مجتمع مس سونگون در استان آذربایجان شرقی در فاصله ۷۵کیلومتری شمال غرب شهرستان اهر در منطقه کوهستانی با متوسط ارتفاع ۲۰۰۰متر بالای سطح دریا واقع شده است. مس سونگون به عنوان یک طرح ملی و عظیم صنعتی و تولیدی به منظور استخراج کانسنگ، تولید و صادرات کنسانتره مس از ابتدای اجرای برنامه دوم توسعه کشور، فعالیت خود را آغاز نموده است. به دنبـال نوسـانات قیمت نفت و عدم اطمینان کافی به منابع درآمد حاصل از فروش آن که میتواند در شرایط کاهش قیمت، اقتصاد کشور را با بحران مواجه سازد، موضوع اقتصاد بدون نفت مطرح و فعالیتهای اقتصادی از جمله صادرات محصولات معدنی در همین راستا مورد حمایت و تأکید قرار گرفته و به موازات سیاستهای جدید اقتصادی کشور روز به روز گسترش یافته و از توسعه مناسبی نیز برخوردار بوده است. بر اساس مطالعات انجام شده کانسار مس سونگون از نوع نهشتههای پورفیری مس بوده و کانیهای سولفوری مس به صورت پراکنده و رگهای در توده نیمه عمیق مونزونیت پورفیری جایگزین شده است. مینرالیزاسیون مس با آلتراسیون پتاسیک و فیلیک همراه بوده است. بر اساس مطالعات انجام شده کل ذخیره زمینشناسی در عیارحد مس ۰/۲۵درصد ۱/۳ میلیارد تن با متوسط عیار مس ۰/۵۶۶درصد برآورد گردیده است. ذخیره زمینشناسی بالای افق ۱۶۲۵متر ۷۴۲میلیون تن با عیار متوسط مس ۰/۶۳۷درصد محاسبه گردیده است. این پروژه بر اساس و در راستای بهینه سازی و بازیابی کانسنگ سولفوره کم عیار میباشد. کانسنگ سولفوره کم عیار عبارتست از کانیهایسولفوری مسی که عیار آنها کمتر از ۰/۳۶ درصد باشد. در معدن مس سونگون اهر ذخیره شناسایی شده قطعی و احتمالی حدود ۹میلیون تن برآورد شده است. که با توجه به ادامه عملیات اکتشافات تفصیلی احتمال افزایش این میزان ذخیره بسیار زیاد میباشد.

نتیجه گیری و پیشنهاد :
-۱کانسنگ کم عیار مس سونگون اهر، با عیار متوسط %۳۵درصد بخش قابل توجهی از کل ذخایر معدن را تشکیل می دهد.
-۲نمونه های برداشت شده از سه پله ۲۱۵۰ ، ۲۱۷۵و ۲۱۸۷/۵بود که بر اساس روش پیشنهادی در معدن برداشت شد که این نمونه ها اختلاف اساسی نسبت به هم نداشتند که در نتیجه روش فلوتاسیون واحدی برای آنها در نظر گرفته شد.
-۳کانه های اصلی تشکیل دهنده کانسنگ عبارتند از : کالکوپیریت، کوولین و کالکوزین به عنوان کانه و پیریت ، کلریت ، کوارتز به عنوان باطله اصلی کانسنگ می باشد.
-۴در مورد کانی های همراه با توجه به مطالعات پتروگرافی وجود کانی نقره در این کانسنگ قوت یافت که اعلام نظر قطعی نیاز به مطالعات بیشتر دارد و همچنین به دلیل وجود کانی پیریت به مقدار فراوان همراهی طلا را ممکن می سازد که البته در نمونه های مطالعه شده کانی حاوی طلا دیده نشد.
-۵پس از مطالعات پتروگرافی و اثبات وجود تخلخل زیاد در کانی پیریت و شکل گیـری کـانی کالکوپیریت در این فضاها امکان شناور کردن بخشی از کالکوپیزیتهای موجود را به دلیـل عـدم توجیه اقتصادی آن نیاز به خردایش بیشتر جهت دستیابی به این کانیها بود.
-۶با در نظر گرفتن درگیـری کانیهـای مـس بـا باطلـه درجـه آزادی مناسـب در کمتـر از ۷۵ میکرون بدست می آید که بیشترین آزادی بین ۶۰-۵۰میکرون بدست آمد.
-۷اندیس کار برای این کانسنگ ۹/۹۴کیلو وات ساعت بر تـن ) ( kwh/tمحاسـبه شـد کـه نشان دهنده سختی متوسط آن است.
-۸در این سری آزمایشات تلاش برای بهینه سازی فلوتاسیون بوده است و با توجه به این نکته که قبلاً مطالعات فلوتاسیونی برای کانسنگ سولفوره کم عیـار نـشده بـود نمـی تـوان در مقـام مقایسه بصورت قطعی از موفقیت آمیز بودن این آزمایشات در راستای هدف ذکـر شـده سـخن گفت ولی با توجه به شرایط این کانسنگ می توان به این نتیجه رسید که سرمایه گذاری بـرای مطالعات بیشتر توجیه پذیر است.
-۹در مورد تعیین PHمناسب همـانطور کـه در بخـش مربـوط توضـیح داده شـد حـساسیت فراوانی به عمل آمد و در مجموع PHبهینه ۱۰/۵بدست آمد که بیشترین نتیجـه مثبـت را در برداشت.
-۱۰کلکتور ایزو پروپیل زنتات سدیم برای این آزمایشات و بطور کلی برای بازداشت کانی های مس مناسب بود و بهینه ترین میزان مصرف کلکتور ۱۰گرم بر تن بود.
-۱۱بطور کل شرایط بهینه بدست آمده برای فلوتاسیون کانسنگ سولفوره کم عیار معدن مس سونگون به شرح زیر می باشد:
PHمحیط = ۱۰/۵با استفاده از ۱۵۰۰گرم برتن آهک
کلکتور = ایزوپروپیل زنتات سدیم ۱۰گرم بر تن
کف ساز = روغن کاج ۱۰گرم بر تن
-۱۲حداکثر عیار بدست آمده ۳/۱۱در صد با درصد راندمان ۴۲می باشـد کـه نمـی تـوان در مورد مطلوب بودن یا نبودن آن اظهار نظر کرد و باید برای رسیدن به نتـایج دقیقتـر مطالعـات تکمیلی صورت گیرد.
-۱۳با در نظر داشتن موارد فوق پیشنهاد می گردد با توجه به بالا بودن تناژ این نوع کانـسنگ که حدوداً ۹میلیون تن تخمین زده شده است که حتی احتمال افزایش تناژ این ذخیـره پـیش بینی می شود، کارهای مطالعاتی و آزمایشگاهی متعددی با استفاده از مواد شـیمیایی دیگـر بـر روی این کانسنگ صورت گیرد

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط