بهینه سازی فرآوری کانسنگ سولفوره کم عیا مس سونگون اهر – معدن

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی معدن
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:194
قالب بندی:word ,PDF

نحوه خرید

بهینه سازی فرآوری کانسنگ سولفوره کم عیا مس سونگون اهر – معدن

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
-1چكيده…………………………1
-2مقدمه…………………………..2
فصل اول: طرح مس سونگون
-1تاريخچه………………………..4
-2موقعيت جغرافيايي و شرايط اقليمي ناحيه مس سونگون……………..5
-3اهداف طرح……………………….7
-4مختصري از مطالعات انجام شده……………………7
الف- زمينشناسي…………………………7
ب- عمليات اكتشافي………………………..8
پ- مطالعات امكانسنجي مقدماتي…………………..8
ت-مطالعات امكانسنجي…………………….10
ث- طرح نهايي معدن……………………..13
-5خلاصه برنامه توليد……………………….16
-6معيارهاي طراحي……………………….18
الف- عمليات استخراج……………………..18
ب-مكانهاي انباشت باطله……………………….19
پ-سد باطله……………………….20
-7شرح پروژههاي در حال انجام در طرح مس سونگون……………21
الف- پروژه معدن…………………………21
ب- پروژه كارخانه پر عيارسازي……………………22
پ- پروژه تأمين آب و دفع پسĤب…………………..22
ت- پـروژه عمراني و امور زير بنايي…………………..23
فصل دوم فلوتاسيون
-1فلوتاسيون………………………….24
-2اصول فلوتاسيون…………………………25
-3كلكتورها…………………………27
الف- كلكتورهاي كاتيوني……………………..28
ب- كلكتورهاي آنيوني اكسيدريل…………………….28
پ- كلكتورهاي آنيوني سولفيدريل…………………..30
-4زنتات ) گزنتات (……………………….32
الف – سازندگان و نام تجاري زنتاتها…………………35
ب- سياناميد و نام تجاري كلكتورهاي سولفيدريل…………………37
-5كف سازها……………………….39
الف – الكل ها)42………………………..(ROH
) -(1متيل ايزو بوتيل كربينول )42………………..(MIBC
) – (2روغن كاج …………………………43
) – (3اسيدهاي كرزيليك ……………………….44
-6پلي اترهاي هيدروكسيله…………………..45
-7ترتيب مسيرهاي فلوتاسيون………………….45
فصل سوم فلوتاسيون مس
-1فلوتاسيون كانيهاي مس……………………..48
الف – فلوتاسيون كانيهاي سولفوره مس…………………50
) – (1مكانيزم جذب كلكتورهاي سولفيدريل………………….52
) PH- (2محيط در حضور كلكتورهاي سولفيدريل…………….55
) – (3بازدارنده ها……………………..59
)الف( – آهك:………………………..59
)ب( – سيانور سديم………………………..60
) – (4ساير بازدارنده ها ………………………62
ب – فلوتاسيون كانيهاي غير سولفوره مس……………….64
) – (1فعال كردن كانيهاي غير سولفوره مس ………………65
) -(2سولفور سديم ………………………..66
-2فلوتاسيون كانه هاي مس………………………69
الف – فلوتاسيون كانه هاي مس پرفيري ………………..69
) – (1مشخصات كانسارهاي مس پرفيري……………….70
) PH – (2محيط فلوتاسيون…………………..71
) – (3كلكتورها………………………..72
) – (4مشكلات موجود در فلوتاسيون كانه هاي مس پرفيري………….77
)الف( – رسها و نرمه ها ………………………77
)ب( – پارامترهاي عملياتي ……………………79
)-1ب( -دانه بندي……………………….79
)-2ب (- سينتيك فلوتاسيون ………………….80
پ – فلوتاسيون كانه هاي توده اي سولفورهاي آهن داراي سولفورهاي مس………..81
ت – فلوتاسيون كانه هاي اكسيدي و فلزي مس ……………….82
فصل چهارم شناسايي نمونه
-1آماده سازي نمونه جهت عيار سنجي……………….84
-2تجزيه شيميايي………………………88
– 3مطالعات كاني شناسي…………………..89
الف – اشعه پراش ايكس ) 90…………………( XRD
ب- مطالعات ميكروسكوپي………………….91
) – (1مطالعات تيغه نازك…………………..92
) – (2مطالعه مقاطع صيقلي……………………94
فصل پنجم مطالعات كانه آرايي
-1درجهآزادي………………………133
-2انديس كار…………………….135
الف- آزمايش تعيين انديس كار توسط آسياي گلوله اي 136……….20*20
فصل ششم فلوتاسيونون كانسنگ سولفوره كم عيار مس سونگون اهر
-1تهيه بار ورودي مسيرهاي فلوتاسيون ………………146
الف- تهيه پالپ با غلظت مناسب…………………148
ب- آمادهسازي پالپ ………………….148
ج-كيفيت وكميت آب لازم درفلوتاسيون………………..156
-2تعيينزمانخردايش…………………..157
-3آزمايشهايفلوتاسيون…………………..161
فصل هفتم:نتيجه گيري و پيشنهادات………………..166
منابع فارسي……………………..169
منابع غير فارسي………………………17

چكيده
معدن مس سونگون اهر يكي از بزرگترين ذخاير شناسايي شده مس پورفيري خاورميانه ميباشد اين معدن واقع در استان آذربايجان شرقي و در نزديكي روستاي ورزقان مي باشدو بدليل حجم بالاي سرمايهگذاري صورت گرفته مطالعات دقيق و استفاده هر چه بيشتر از اين ذخاير وظيفه كليه دستاندركاران اين صنعت است در طرح فوق عيار ورودي كارخانه طراحي شده، حدود 0/7درصد مي باشد كه بر مبناي عيار متوسط مس كه اغلب بين 0/56و1/2 درصد ميباشد. پروژهاي كه بصورت تحقيقاتي برروي آن كار شد در راستاي بهينه سازي و استفاده هر چه بيشتر از منابع است. طبق آخرين آمار بدست آمده حداقل 9ميليون تن ذخيره كانسگ سولفوره مس با عيار حدودي 0/35درصد و كمتر وجود دارد كه با توجه به امكانات موجود عمليات براي بررسي امكان فلوته كردن اين كاني هاي سولفوره بوده است كانه هاي اصلي تشكيل دهنده اين كانسنگ، كالكوپيريتبعنوان كاني اصلي وكوولين بعنوانكاني فرعي سولفوره مس ميباشد و پيريت بعنوان اصليترين كاني مزاحم ميباشد كه بدليل درگيري بالاي پيريت ، كالكوپيريت و همچنين پايين بودن عياركانسنگسولفوره كليه مراحل اين آزمايش از مرحله نمونهبرداري تا آناليز نهايي به دقت هر چه بيشتر انجام شد.

مقدمه
مجتمع مس سونگون در استان آذربايجان شرقي در فاصله 75كيلومتري شمال غرب شهرستان اهر در منطقه كوهستاني با متوسط ارتفاع 2000متر بالاي سطح دريا واقع شده است. مس سونگون به عنوان يك طرح ملي و عظيم صنعتي و توليدي به منظور استخراج كانسنگ، توليد و صادرات كنسانتره مس از ابتداي اجراي برنامه دوم توسعه كشور، فعاليت خود را آغاز نموده است. به دنبـال نوسـانات قيمت نفت و عدم اطمينان كافي به منابع درآمد حاصل از فروش آن كه ميتواند در شرايط كاهش قيمت، اقتصاد كشور را با بحران مواجه سازد، موضوع اقتصاد بدون نفت مطرح و فعاليتهاي اقتصادي از جمله صادرات محصولات معدني در همين راستا مورد حمايت و تأكيد قرار گرفته و به موازات سياستهاي جديد اقتصادي كشور روز به روز گسترش يافته و از توسعه مناسبي نيز برخوردار بوده است. بر اساس مطالعات انجام شده كانسار مس سونگون از نوع نهشتههاي پورفيري مس بوده و كانيهاي سولفوري مس به صورت پراكنده و رگهاي در توده نيمه عميق مونزونيت پورفيري جايگزين شده است. مينراليزاسيون مس با آلتراسيون پتاسيك و فيليك همراه بوده است. بر اساس مطالعات انجام شده كل ذخيره زمينشناسي در عيارحد مس 0/25درصد 1/3 ميليارد تن با متوسط عيار مس 0/566درصد برآورد گرديده است. ذخيره زمينشناسي بالاي افق 1625متر 742ميليون تن با عيار متوسط مس 0/637درصد محاسبه گرديده است. اين پروژه بر اساس و در راستاي بهينه سازي و بازيابي كانسنگ سولفوره كم عيار ميباشد. كانسنگ سولفوره كم عيار عبارتست از كانيهايسولفوري مسي كه عيار آنها كمتر از 0/36 درصد باشد. در معدن مس سونگون اهر ذخيره شناسايي شده قطعي و احتمالي حدود 9ميليون تن برآورد شده است. كه با توجه به ادامه عمليات اكتشافات تفصيلي احتمال افزايش اين ميزان ذخيره بسيار زياد ميباشد.

نتيجه گيري و پيشنهاد :
-1كانسنگ كم عيار مس سونگون اهر، با عيار متوسط %35درصد بخش قابل توجهي از كل ذخاير معدن را تشكيل مي دهد.
-2نمونه هاي برداشت شده از سه پله 2150 ، 2175و 2187/5بود كه بر اساس روش پيشنهادي در معدن برداشت شد كه اين نمونه ها اختلاف اساسي نسبت به هم نداشتند كه در نتيجه روش فلوتاسيون واحدي براي آنها در نظر گرفته شد.
-3كانه هاي اصلي تشكيل دهنده كانسنگ عبارتند از : كالكوپيريت، كوولين و كالكوزين به عنوان كانه و پيريت ، كلريت ، كوارتز به عنوان باطله اصلي كانسنگ مي باشد.
-4در مورد كاني هاي همراه با توجه به مطالعات پتروگرافي وجود كاني نقره در اين كانسنگ قوت يافت كه اعلام نظر قطعي نياز به مطالعات بيشتر دارد و همچنين به دليل وجود كاني پيريت به مقدار فراوان همراهي طلا را ممكن مي سازد كه البته در نمونه هاي مطالعه شده كاني حاوي طلا ديده نشد.
-5پس از مطالعات پتروگرافي و اثبات وجود تخلخل زياد در كاني پيريت و شكل گيـري كـاني كالكوپيريت در اين فضاها امكان شناور كردن بخشي از كالكوپيزيتهاي موجود را به دليـل عـدم توجيه اقتصادي آن نياز به خردايش بيشتر جهت دستيابي به اين كانيها بود.
-6با در نظر گرفتن درگيـري كانيهـاي مـس بـا باطلـه درجـه آزادي مناسـب در كمتـر از 75 ميكرون بدست مي آيد كه بيشترين آزادي بين 60-50ميكرون بدست آمد.
-7انديس كار براي اين كانسنگ 9/94كيلو وات ساعت بر تـن ) ( kwh/tمحاسـبه شـد كـه نشان دهنده سختي متوسط آن است.
-8در اين سري آزمايشات تلاش براي بهينه سازي فلوتاسيون بوده است و با توجه به اين نكته كه قبلاً مطالعات فلوتاسيوني براي كانسنگ سولفوره كم عيـار نـشده بـود نمـي تـوان در مقـام مقايسه بصورت قطعي از موفقيت آميز بودن اين آزمايشات در راستاي هدف ذكـر شـده سـخن گفت ولي با توجه به شرايط اين كانسنگ مي توان به اين نتيجه رسيد كه سرمايه گذاري بـراي مطالعات بيشتر توجيه پذير است.
-9در مورد تعيين PHمناسب همـانطور كـه در بخـش مربـوط توضـيح داده شـد حـساسيت فراواني به عمل آمد و در مجموع PHبهينه 10/5بدست آمد كه بيشترين نتيجـه مثبـت را در برداشت.
-10كلكتور ايزو پروپيل زنتات سديم براي اين آزمايشات و بطور كلي براي بازداشت كاني هاي مس مناسب بود و بهينه ترين ميزان مصرف كلكتور 10گرم بر تن بود.
-11بطور كل شرايط بهينه بدست آمده براي فلوتاسيون كانسنگ سولفوره كم عيار معدن مس سونگون به شرح زير مي باشد:
PHمحيط = 10/5با استفاده از 1500گرم برتن آهك
كلكتور = ايزوپروپيل زنتات سديم 10گرم بر تن
كف ساز = روغن كاج 10گرم بر تن
-12حداكثر عيار بدست آمده 3/11در صد با درصد راندمان 42مي باشـد كـه نمـي تـوان در مورد مطلوب بودن يا نبودن آن اظهار نظر كرد و بايد براي رسيدن به نتـايج دقيقتـر مطالعـات تكميلي صورت گيرد.
-13با در نظر داشتن موارد فوق پيشنهاد مي گردد با توجه به بالا بودن تناژ اين نوع كانـسنگ كه حدوداً 9ميليون تن تخمين زده شده است كه حتي احتمال افزايش تناژ اين ذخيـره پـيش بيني مي شود، كارهاي مطالعاتي و آزمايشگاهي متعددي با استفاده از مواد شـيميايي ديگـر بـر روي اين كانسنگ صورت گيرد

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت