بهینه سازی مقطع سدهای وزنی بتنی با کمک الگوریتم ژنتیک – عمران

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی عمران
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:123
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

بهینه سازی مقطع سدهای وزنی بتنی با کمک الگوریتم ژنتیک – عمران

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

1 چكيده
2 مقدمه
فصل اول : كليات
1-1) هدف 5
1-2) پيشينه تحقيق 5
1-3) روش كار و تحقيق 7
فصل دوم : بهينه سازي
2-1) مقدمه اي بر بهينه سازي 10
2-2) صورت هاي مختلف تعريف بهينه سازي 10
2-3) مقايسه روش هاي طراحي 11
2-3-1) روش كلاسيك طراحي 11
2-3-2) طراحي بر اساس اصول بهينه سازي 11
2-4) روشهاي مختلف حل مسائل بهينه سازي 11
2-5) اجزاي مسائل بهينه سازي 12
2-5-1) تعريف مسئله بهينه سازي 12
2-5-2) تبديل مسئله مقيد به نامقيد 12
فصل سوم : بهينه سازي و كاربردهاي آن در مهندسي عمران
3-1) مقدمه 15
3-2) وجود و يكتايي جواب بهينه 15
3-3) بهينه سازي در غياب قيود 15
3-4) بهينه سازي در مسائلي كه قيود وجود دارند 16
3-5) شرايط كون-تاكر 17
3-6) محاسبه قيود بطريقي تحليلي 18
3-7) محاسبه مشتقات قيود به شيوه اي تحليلي 19
فصل چهارم : الگوريتم هاي فراابتكاري و كاربرد آنها
4- 1) مقدمه 22
4- 2) جستجوي همسايگي كلاسيك (جستجوي محلي) 22
4- 3) الگوريتم جامعه پرندگان 23
4- 4) بهينه سازي تكاملي سازه ها(ESO)ص 24
4-4 -1) مقدمه 24
4-4 -2) نظريه بهينه سازي تكاملي سازه 24
4-4 -3) تابع هدف 25
4-4 -4) مقايسه و استراتوژي 26
4- 5) الگوريتم ژنتيك 26
4-5 -1) معرفي و پيشينه الگوريتم 26
4-5 -2) تاريخچه 28
4-5 -3) شبكه هاي ژنتيك در سازه ها 29
4-5 -4) مقدمه 30
4-5 -5) تابع برازش (برازندگي) 30
4-5 -6) كروموزوم 32
4-5 -7) عملگرهاي اساسي الگوريتم ژنتيك 33
4-5 -7-1) تكثير يا تجديد مجدد 33
4-5 -7-2) نمونه گيري تصادفي و جايگزيني 34
4-5 -7-3) انتخاب چرخ رولت تصادفي بازگشتي 34
4-5 -7-4) رقابت و انتخاب 35
4-5 -7-5) عملگر تركيب (برش / تقاطع) 35
4-5 -7-6) تركيب (برش) از يك نقطه 36
4-5 -7-7) برش (تركيب) از چند نقطه 36
4-5 -7-8) برش يكنواخت 37
4-5 -7-9) جهش 37
4-5 -8) جمعيت اوليه 38
4-5 -9) نحوه انتخاب والدين براي نسل بعدي 38
4-5 -10) ارزيابي و انتخاب كروموزوم هاي جديد 39
4-5 -11) شرايط توقف الگوريتم ژنتيك 39
4-5 -12) مراحل الگوريتم ژنتيك 39
4-5 -13) طراحي الگوريتم براي مسئله 40
4-5 -14) فلوچارت گام به گام اجراي الگوريتم ژنتيك 40
4- 6) الگوريتم لانه مورچگان 42
4-6-1) مقدمه 42
4-6-2) بهينه سازي جامعه مورچگان 44
4-6-3) سيستم مورچگان( ) 46
4-6-4) سيستم مورچگان ترتيبي 47
4- 7) شبكه هاي عصبي مصنوعي 47
4-7-1) مقدمه 47
4-7-2) كاربرد شبكه هاي عصبي بهينه سازي 49
4-7-2-1) مقدمه 49
4-7-2-2) شبكه هاي عصبي در بهينه سازي 50
4-7-3) شبكه هاي عصبي بيولوژيكي 51
4-7-4) ساختار شبكه هاي عصبي مصنوعي 52
4-7-4-1) شبكه تك لايه 53
4-7-4-2) شبكه هاي چند لايه 54
4-7-4-3) لايه رقابتي 55
4-7-4-4) مقادير وزن ها قبل از آموزش 55
4-7-4-5) آموزش با معلم 56
4-7-4-6) آموزش بدون معلم 56
4-7-4-7) توابع تحريك مورد استفاده در شبكه هاي عصبي 56
4-7-4-7-1) تابع تحريك واحد (خطي) 57
4-7-4-7-2) تابع تحريك پله اي 58
4-7-4-7-3) تابع تحريك سيگموئيد (منحني شكل) 58
4-7-4-8) باياس و آستانه تحريك 59
4-7-5) تاريخچه شبكه هاي عصبي و روند توسعه آنها 59
فصل پنجم: سد بتني وزني
5 -1) مقدمه 62
5 -2) هماهنگي بر اساس نظم 62
5 -3) مشخصه طراحي بتن 62
5 -4) بارهاي وارد بر سد: 63
5 -4 -1) نيروهايي كه در جهت پايداري سد عمل مي نمايند 63
5 -4 -2) نيروهايي كه در جهت ناپايداري سد عمل مي نمايند 64
5 -5) بارهاي ديناميكي 68
5 -5 -1) اصول بررسي ها 68
5 -5 -2) ضريب لرزه اي 69
5 -5 -3) روند آناليز ديناميكي 69
5 -6) روش تحليل 69
5 -6-1) تحليل ديناميكي 69
5 -6-2) تحليل وزني 70
5 -7) تركيب بار 71
5 -8) صورت هاي مختلف ضوابط پايداري سد بتني وزني 71
فصل ششم: حل كننده مايكروسافت آفيس
6-1) مقدمه 75
6-2) مزاياي حل كننده آفيس 75
6-3) توپولوژي 75
6-4) جزئيات حل كننده 76
فصل هفتم: بررسي مقايسه اي مابين الگوريتم ژنتيك و روش حل كننده مايكروسافت آفيس در بهينه سازي سدهاي بتني وزني
7-1) مقدمه 78
7-2) مواد و روش تحليل 78
7-3) حل مسئله با ابزار الگوريتم ژنتيك در نرم افزار مطلب 79
79 مسئله M-File (4-7
7-5) استفاده از الگوريتم ژنتيك 79
7-5-1) فراخوان كردن تابع الگوريتم ژنتيك ga در خط فرمان 79
7-5-2) استفاده از ابزار الگوريتم ژنتيك 80
7-6) ضريب كوچ يا مهاجرت در مسئله 80
7-7) جمعيت اوليه الگوريتم ژنتيك در مسئله 81
7-8) استفاده از حل كننده آفيس 81
7-8 -1) مقدمه 81
7-8 -2) مواد و روش 81
فصل هشتم: ارائه يك روش ناپيوسته غيرخطي منطقي و توانمند در بهينه سازي سدهاي بتني وزني
8 -1) صورت كلي مسئله بهينه يابي 86
8 -2) حل مسئله 86
8 -3) مدل رياضي بهينه سازي سد بتني وزني 86
8 -4) مطالعة موردي 86
8 -5) بهينه سازي با مد نظر قرار دادن شتاب زلزله متغير 88
8-5-1) زلزله در سد بتني 88
8-5-2) بارگذاري زلزله 89
8-5-3) روش حل 90
فصل نهم : نتيجه گيري و پيشنهادات
94  نتيجه گيري
95  پيشنهادات
96 پيوست 1: M-File نوشته شده براي تابع هدف
97 پيوست2: M-File نوشته شده براي تابع محدوديت
100 پيوست3 : فراخوان كردن تابع الگوريتم ژنتيك ga در خط فرمان براي مسئله
101 پيوست4: نمايي از ابزار الگوريتم ژنتيك
102 پيوست5: ضريب كوچ يا مهاجرت الگوريتم ژنتيك در مسئله
پيوست6: جمعيت اوليه الگوريتم ژنتيك در مسئله 104

منابع و ماخذ 109

فهرست منابع فارسي 109

فهرست منابع لاتين 110
چكيده انگليسي 116

چكيده
در اين تحقيق به منظور آشنايي با مفهوم بهينه سازي و روش هاي مختلف ابداع شده در اين ارتباط، به اختصار مطالبي ارائه شده است. پس از بيان پيشينه كوتاهي از چگونگي پردازش به اين مبحث به عنوان يك علم مجزا، در ابتدا شيوه هاي گوناگون دسته بندي متداول بهينه سازي بيان شده است. در ادامه، اجزاء و مفاهيم دخيل در يك فرآيند بهينه سازي كه در همه مسائل عموميت دارند، معرفي مي گردند و آنگاه چگونگي بيان مسائل بهينه سازي و اجزاي آن به روش رياضي نشان داده مي شود. سپس روشهاي مختلف حل مسائل بهينه سازي بر شمرده شده و به اختصار بيان گرديده است.
روش هاي مختلف بهينه سازي زيادي جهت يافتن راهي كه بتوان نسبت سود به هزينه را به بالاترين مقدار ممكن رساند مورد استفاده قرار گرفته اند. براي بهينه سازي و كاهش حجم بتن در سدهاي بتني وزني از يك روش ناپيوسته غير خطي استفاده شده است. در حقيقت اين روش ناپيوسته غير خطي توسط حل كننده نرم افزار آفيس محقق مي شود. با معرفي تابع هدف به برنامه كه حجم بتن مصرفي در مقطع عمودي سد و معرفي متغيرها ها به برنامه كه پارامترهاي شكل مقطع سد و محدوديت ها كه شرايط پايداري سد مي باشد، عمل جستجو در فضاي مسئله صورت مي پذيرد. نيروهاي اساسي وارد بر يك سد وزني در نظر گرفته شده و تحليل سد با روش وزني انجام گرفته شده است و از زهكش استفاده نشده است.
در شرايطي ايده آل از الگوريتم ژنتيك در دو حالت 4 و 5 متغيره براي مقايسه با روش ناپيوسته غير خطي به منظور بهينه سازي استفاده شده است. در اين مقايسه از دو سد وزني بتني كوتاه و بلند جهت بهينه سازي با هر دو روش استفاده شده و حجم بهينه بدست آمده در هر دو روش با هم و با حجم موجود سد مقايسه شده است، بطوري كه در حالت 5 متغيره در سد كوتاه و بلند به ترتيب شاهد13% و 4.7% كاهش حجم در واحد عرض سد مي باشيم. بررسي هاي موجود نشان مي دهد كه روش ناپيوسته غير خطي ارائه شده نسبت به روش الگوريتم هاي فراابتكاري در بهينه سازي سدهاي بتني وزني بسيار توانمند و كارا مي باشد.
براي بررسي منطقي، فرض شد كه شكل مقطع سد از يك سري ذوزنقه تشكيل شده است كه در آن تعداد متغيرها و تعداد شكست ديواره هاي بدنه سد در حالت مخزن پر و خالي مورد بررسي قرار گرفته است. از حجم بتن استفاده شده در چهار سد وزني بتني با ارتفاع هاي مختلف براي نتيجه گيري اسنفاده شده است. نتايج نشان مي دهد سد 32 متري در حالت 7 بلوكه و در تركيب بارگذاري غيرعادي، در حالت 8 بلوكه دو سد با ارتفاع هاي 50 و 86 متر و براي سد بلند تر با ارتفاع 122 متر در حالت 12 بلوكه بهينه مي شود. به غير از سد 32 متري ساير سدهاي مورد بررسي در تركيب بارگذاري فوق العاده كه نيروي زلزله را شامل مي شود بهينه مي شوند.
بررسي بهينه سازي سدهاي بتني وزني با مد نظر قرار دادن نسبت شتاب زلزله متغير بر اساس پايداري و محدوديت هاي طراحي نيز مد نظر قرار گرفته است. . دوازده ضريب زلزله براي بررسي نتايج در نظر گرفته شده است. نتايج نشان مي دهد كه با افزايش شتاب زلزله حجم بتن در واحد عرض و شيب ديواره بالا دست افزايش مي يابد. بررسي هاي موجود نشان مي دهد كه اين روش ناپيوسته غير خطي در بهينه سازي سدهاي بتني وزني بسيار مؤثر و توانمند است.

مقدمه
آرزوي انسان براي رسيدن به كمال مبين تئوري بهينه سازي است. انسان مي خواهد بهترين را تجسم و توصيف كرده و به آن دست يابد (بيت لر و ديگران 1979)[13]. اما از آنجايي كه مي داند نمي تواند تمام شرايط حاكم بر بهترين را به خوبي شناسايي و تعريف نمايد در بيشتر موارد به جاي جواب بهترين يا بهينه مطلق، به يك جواب رضايت بخش (وارنر 1996) بسنده ميكند[14]. هم چنين انسان در قضاوت عملكرد ديگران، معيار بهترين را در نظر نميگيرد بلكه آنان را به صورت نسبي مورد ارزيابي قرار مي دهد (گلدبرگ 1989). بنابراين انسان به دليل ناتواني خود در بهينه سازي، به بهبود، ارزش ويژه اي مي دهد[15].
بيت لر و ديگران (1979) بهينه سازي را چنين شرح مي دهند: فعل »بهينه ساختن« كه كلمه قويتري نسبت به »بهبود« مي باشد عبارتست از دستيابي به »بهينه«، و »بهينه سازي« اشاره به عمل بهينه ساختن دارد. بنابراين تئوري بهينهسازي شامل مطالعات كمي بهينه ها و روش يافتن آنهاست. هم چنين »بهينه« به عنوان يك واژه فني دلالت بر اندازه گيري كمي و تحليل رياضي دارد در حالي كه بهترين داراي دقت كمتر بوده و بيشتر براي امور روزمره استفاده مي شود.
در بيشتر موارد آنچه كه با هدف بهينهسازي انجام مي دهيم بهبود است. بهينه سازي به دنبال بهبود عملكرد در رسيدن به نقطه يا نقاط بهينه است. اين تعريف دو قسمت دارد: (1) جستجوي بهبود براي رسيدن به (2) نقطه بهينه. تفاوت روشني بين فرايند بهبود و مقصد يا نقطه بهينه وجود دارد. هنوز هم معمولاً در رويه هاي بهينه سازي تمركز بر همگرايي است (آيا به نقطه بهينه مي رسد؟) و عملكرد ضمني رويه به طور كلي فراموش مي شود. اين اهميت نسبت به همگرايي مربوط به ريشه هاي بهينه سازي در رياضيات است اما همان طور كه اشاره شد در عمل چنين اهميتي طبيعي و معقول نمي باشد (گلدبرگ 1989). اين مقايسه قصد بيارزش نشان دادن همگرايي و دقتهاي معمول رياضي را ندارد چرا كه اين حوزه خود مبناي ارزشمندي براي مقايسه روشهاي بهينه سازي ارائه مي كند.
درمقايسه الگوريتمهاي بهينه سازي دو معيار همگرايي و عملكرد مطرح مي شود. بعضي از الگوريتمها داراي همگرايي بوده ولي ممكن است عملكرد ضعيفي داشته باشند، يعني فرايند بهبود آنها از كارايي و سرعت لازم برخوردار نباشد.
برعكس بعضي ديگر از الگوريتم ها همگرايي نداشته ولي عملكرد آنها خيلي خوب است.
مي توان هدف از فرايندهاي جستجو را در سه دسته زير بيان كرد:
• بهينه سازي
• يافتن جواب عملي
• شبه بهينه سازي
در شرايطي كه ما به يافتن جواب در همسايگي جواب بهينه راضي باشيم هدف جستجو را شبه بهينه سازي مي نامند.
شبه بهينهسازي داراي دوطبقه است. اگر هدف يافتن جواب عملي خوب در فاصله تعريف شدهاي از جواب بهينه باشد به آن بهينه سازي نزديك گفته مي شود. اگر شرط فاصله تعريف شده براي جواب بدست آمده حذف گردد و تنها يافتن جواب نزديك بهينه با احتمال بالا، هدف باشد به آن بهينهسازي تقريبي گفته ميشود.
بيشتر مسائل عملي آنقدر مشكل هستند كه در آنها هدف، شبه بهينه سازي در نظر گرفته مي شود تا از اين طريق تعادلي بين كيفيت جواب بدست آمده و هزينه جستجوي آن جواب برقرار گردد. هم چنين از آنجايي كه تعداد محاسبات مسائل بهينهسازي تركيبي به اعداد نجومي مي رسد حذف شرط بهينگي يك ضرورت اقتصادي است. در شبه بهينهسازي بايد الگوريتم هايي ارائه كرد كه حدود مناسب ميزان محاسبات و نزديكي به بهينگي را تضمين نموده و تعادلي بين آنها برقرار نمايند. اين الگوريتم ها بايد مجهز به پارامترهاي قابل تنظيم باشند تا كاربر بتواند با تغيير آن پارامترها تعادل مطلوب بين جواب بدست آمده و ميزان محاسبات را برقرار نمايد (پيرل 1984)[16].
در دنياي واقعي پيرامون ما همه مسائل بهينه سازي مشتمل بر بهينه سازي همزمان چندين موضوع است كه با يكديگر در رقابت مي باشند. به عنوان مثال معمولاً در طراحي بهينه سازه هاي بتني حجيم، همزمان با كمينه كردن وزن سازه به دنبال اكسترمم نمودن تغيير مكان گرهي و تنش ايجاد شده در اعضاء و رساندن آنها به مقادير مجاز هستيم. اين اهداف با يكديكر در تناقض بوده و كاهش وزن سازه منجر به افزايش تنش ها و تغيير مكان هاي گرهي مي شود. با توجه به وفور اين مسائل در دنياي واقعي، تاكنون روش هاي گوناگوني براي بهينه سازي چند هدفي ابداع و مورد بررسي قرار گرفته است[1].

نتيجه گيري
در مقايسه دو روش الگوريتم ژنتيك و روش حل كننده مايكروسافت آفيس كه جهت مطالعه موردي از دو سد كوتاه و بلند استفاده شد، مي توان چنين گفت:
محاسبات بهينه سازي دو روش در تمام حالات منجر به جواب هاي يكساني براي هر دو سد مي شود[جداول (7-3)، (7-4)، (7-5) و (7-6)]. در سدهاي بتني وزني با توجه به ضريب زلزله و لرزه خيزي سايت حالت بارگذاري فوق العاده مقطع بهينه را تعيين مي كند، كه به علت وجود بار زلزله است. به عنوان مثال در حالت 5 متغيره براي سد پاين فلت كه 122 متر ارتفاع دارد حجم بهينه بدست آمده در سه حالت بارگذاري به ترتيب برابر 4682 ، 5204 و 5487 مترمكعب در واحد عرض مي باشد. همانطور كه از شكل(7-6) مشخص است در هردو سد شاهد رفتار مشابه ديوارها در هر دو حالت متغيرها هستيم كه در واقع نشان دهندة آن است كه جستجوي متغير هاي طرح روند يكساني در روش ناپيوسته غير خطي داشته است. در حالت 4 متغيره براي هر دو سد شكست ديواره بالادست را داريم در صورتي كه در حالت 5 متغيره اين شكست نا محسوس است. در سد كوتاه عرض كف مقطع سد در دوحالت يكسان نمي باشد اما در سد بلند تقريباً يكسان است. در سد كوتاه براي دو حالت عرض تاج سد بيشتر از سد بلندتر است. شيب ديواره ها در سد كوتاه تر بيشتر است.
به دليل عدم استفاده از الگوريتم رياضي در اين روش ناپيوسته غيرخطي و با توجه به معرفي مسئله به برنامه، اين روش داراي سرعت بالا ودقت قابل توجهي مي باشد. اكسل توانايي زيادي در خلاصه كردن مدل و پيشرفت اطلاعات دارد.
در حالت 5 متغيره نسبت به 4 متغيره سد بهينه تر مي شود آنچنانكه در سد كوتاه اين اختلاف 15 متر مكعب و در سد بلند 97.3 متر مكعب مي باشد. در حالت 5 متغيره در سد كوتاه و بلند به ترتيب شاهد13% و 4.7% كاهش حجم در واحد عرض سد مي باشيم. اين روش معرفي شده در حل مسائل بهينه سازي در ابعاد مختلف بسيار توانمند مي باشد.
در سدهاي بتني وزني بلند و متوسط با توجه به ضريب زلزله و لرزه خيزي سايت معمولاً حالت بارگذاري فوق العاده مقطع بهينه را تعيين مي كند، كه به علت وجود بار زلزله است(جدول(8-3)). بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه در اين روش در صورتيكه تعداد بلوك هاي ذوزنقه اي تشكيل دهنده سد زياد تر شود در خلاف مقطع بهينه رفتار مي كند و بلعكس. براي سد 32 متري ميدل فرك كه در تركيب بارگذاري غيرعادي بهينه شده است، حجم بهينه شده در واحد عرض براي حالت 7 و 12 بلوكه به ترتيب 317 و 321 مترمكعب مي شود و در سد 122متري پاينفلت كه در تركيب بارگذاري فوق العاده بهينه شده است، حجم بهينه شده در واحد عرض براي 8 و 12 بلوكه به ترتيب 5272 و 5114 مترمكعب مي شود(نمودار(8 -1)). به دليل عدم استفاده از الگوريتم رياضي در اين روش ناپيوسته غيرخطي و با توجه به معرفي مسئله به برنامه، اين روش داراي سرعت بالا ودقت قابل توجهي مي باشد بطوري كه در چهار سد به ترتيب ارتفاع شاهد 20.15 ، 17.25، 10.83 و 11.24 درصد كاهش حجم مقطع در واحد عرض نسبت به حجم واقعي سد مي باشيم. در تمامي سدهاي مذكور عرض تاج سد در تمام تركيب بارگذاري برابر كمترين مقدار در نظر گرفته شده براي اين متغير طراحي است يعني در سد 32متري 5.7 متر و در ساير سدها 7 متر مي باشد. بطور كلي با توجه به نمودار(8-1) مي توان گفت كه براي كليه سدها حالت 8 بلوكه در بهينه سازي سدهاي بتني وزني مؤثر است.
تفاوت مهم اين روش با ساير روش هاي بهينه سازي در اين است كه در اين روش محدوديتي كه موجب ايجاد همگرايي و اتمام جستجو مي شود، مشخص است. با توجه به انعطاف پذيري ديواره ها و ارتفاع بلوك هاي ذوزنقه اي، براي چهار سد شرايط غلتيدن يا واژگوني محدوديت تعيين كننده است.
با افزايش نسبت شتاب زلزله ميزان حجم در واحد عرض مقطع سد افزايش مي يابد در حالي كه عرض تاج سد ثابت و برابر 7 متر است و شيب ديواره هاي پايين دست نيز تقريباً يكسان است. در كمترين و بيشترين نسبت شتاب زلزله ميزان حجم بدست آمده در واحد عرض بترتيب برابر با 2543 و 4879 مترمكعب است. ارتفاع بلوك ها كه جزء متغيرهاي طرح است با تغيير نسبت شتاب زلزله تغيير نا محسوسي دارد. بيشترين ارتفاع بلوك بدست آمده در تمامي نسبت هاي شتاب زلزله تقريباً 60 متر است كه مربوط به بلوك 7 است(جدول(8-4)). اين افزايش نسبت باعث افزايش شيب ديواره بالادست و عرض سد مي باشد بطوري كه در حالت 8 بلوكي، شيب ديواره بالادست در بلوكي كه بيشترين ارتفاع را دارد و عرض كف سد در نسبت شتاب زلزله 0.1 بترتيب برابر0 درجه و 66.72 متر و در نسبت شتاب زلزله 0.6 برابر30.5 درجه و 115.4 متر مي شود(شكل(8-2)).

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت