بهینه سازی مقطع سدهای وزنی بتنی با کمک الگوریتم ژنتیک – عمران

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی عمران
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:123
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

بهینه سازی مقطع سدهای وزنی بتنی با کمک الگوریتم ژنتیک – عمران

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

۱ چکیده
۲ مقدمه
فصل اول : کلیات
۱-۱) هدف ۵
۱-۲) پیشینه تحقیق ۵
۱-۳) روش کار و تحقیق ۷
فصل دوم : بهینه سازی
۲-۱) مقدمه ای بر بهینه سازی ۱۰
۲-۲) صورت های مختلف تعریف بهینه سازی ۱۰
۲-۳) مقایسه روش های طراحی ۱۱
۲-۳-۱) روش کلاسیک طراحی ۱۱
۲-۳-۲) طراحی بر اساس اصول بهینه سازی ۱۱
۲-۴) روشهای مختلف حل مسائل بهینه سازی ۱۱
۲-۵) اجزای مسائل بهینه سازی ۱۲
۲-۵-۱) تعریف مسئله بهینه سازی ۱۲
۲-۵-۲) تبدیل مسئله مقید به نامقید ۱۲
فصل سوم : بهینه سازی و کاربردهای آن در مهندسی عمران
۳-۱) مقدمه ۱۵
۳-۲) وجود و یکتایی جواب بهینه ۱۵
۳-۳) بهینه سازی در غیاب قیود ۱۵
۳-۴) بهینه سازی در مسائلی که قیود وجود دارند ۱۶
۳-۵) شرایط کون-تاکر ۱۷
۳-۶) محاسبه قیود بطریقی تحلیلی ۱۸
۳-۷) محاسبه مشتقات قیود به شیوه ای تحلیلی ۱۹
فصل چهارم : الگوریتم های فراابتکاری و کاربرد آنها
۴- ۱) مقدمه ۲۲
۴- ۲) جستجوی همسایگی کلاسیک (جستجوی محلی) ۲۲
۴- ۳) الگوریتم جامعه پرندگان ۲۳
۴- ۴) بهینه سازی تکاملی سازه ها(ESO)ص ۲۴
۴-۴ -۱) مقدمه ۲۴
۴-۴ -۲) نظریه بهینه سازی تکاملی سازه ۲۴
۴-۴ -۳) تابع هدف ۲۵
۴-۴ -۴) مقایسه و استراتوژی ۲۶
۴- ۵) الگوریتم ژنتیک ۲۶
۴-۵ -۱) معرفی و پیشینه الگوریتم ۲۶
۴-۵ -۲) تاریخچه ۲۸
۴-۵ -۳) شبکه های ژنتیک در سازه ها ۲۹
۴-۵ -۴) مقدمه ۳۰
۴-۵ -۵) تابع برازش (برازندگی) ۳۰
۴-۵ -۶) کروموزوم ۳۲
۴-۵ -۷) عملگرهای اساسی الگوریتم ژنتیک ۳۳
۴-۵ -۷-۱) تکثیر یا تجدید مجدد ۳۳
۴-۵ -۷-۲) نمونه گیری تصادفی و جایگزینی ۳۴
۴-۵ -۷-۳) انتخاب چرخ رولت تصادفی بازگشتی ۳۴
۴-۵ -۷-۴) رقابت و انتخاب ۳۵
۴-۵ -۷-۵) عملگر ترکیب (برش / تقاطع) ۳۵
۴-۵ -۷-۶) ترکیب (برش) از یک نقطه ۳۶
۴-۵ -۷-۷) برش (ترکیب) از چند نقطه ۳۶
۴-۵ -۷-۸) برش یکنواخت ۳۷
۴-۵ -۷-۹) جهش ۳۷
۴-۵ -۸) جمعیت اولیه ۳۸
۴-۵ -۹) نحوه انتخاب والدین برای نسل بعدی ۳۸
۴-۵ -۱۰) ارزیابی و انتخاب کروموزوم های جدید ۳۹
۴-۵ -۱۱) شرایط توقف الگوریتم ژنتیک ۳۹
۴-۵ -۱۲) مراحل الگوریتم ژنتیک ۳۹
۴-۵ -۱۳) طراحی الگوریتم برای مسئله ۴۰
۴-۵ -۱۴) فلوچارت گام به گام اجرای الگوریتم ژنتیک ۴۰
۴- ۶) الگوریتم لانه مورچگان ۴۲
۴-۶-۱) مقدمه ۴۲
۴-۶-۲) بهینه سازی جامعه مورچگان ۴۴
۴-۶-۳) سیستم مورچگان( ) ۴۶
۴-۶-۴) سیستم مورچگان ترتیبی ۴۷
۴- ۷) شبکه های عصبی مصنوعی ۴۷
۴-۷-۱) مقدمه ۴۷
۴-۷-۲) کاربرد شبکه های عصبی بهینه سازی ۴۹
۴-۷-۲-۱) مقدمه ۴۹
۴-۷-۲-۲) شبکه های عصبی در بهینه سازی ۵۰
۴-۷-۳) شبکه های عصبی بیولوژیکی ۵۱
۴-۷-۴) ساختار شبکه های عصبی مصنوعی ۵۲
۴-۷-۴-۱) شبکه تک لایه ۵۳
۴-۷-۴-۲) شبکه های چند لایه ۵۴
۴-۷-۴-۳) لایه رقابتی ۵۵
۴-۷-۴-۴) مقادیر وزن ها قبل از آموزش ۵۵
۴-۷-۴-۵) آموزش با معلم ۵۶
۴-۷-۴-۶) آموزش بدون معلم ۵۶
۴-۷-۴-۷) توابع تحریک مورد استفاده در شبکه های عصبی ۵۶
۴-۷-۴-۷-۱) تابع تحریک واحد (خطی) ۵۷
۴-۷-۴-۷-۲) تابع تحریک پله ای ۵۸
۴-۷-۴-۷-۳) تابع تحریک سیگموئید (منحنی شکل) ۵۸
۴-۷-۴-۸) بایاس و آستانه تحریک ۵۹
۴-۷-۵) تاریخچه شبکه های عصبی و روند توسعه آنها ۵۹
فصل پنجم: سد بتنی وزنی
۵ -۱) مقدمه ۶۲
۵ -۲) هماهنگی بر اساس نظم ۶۲
۵ -۳) مشخصه طراحی بتن ۶۲
۵ -۴) بارهای وارد بر سد: ۶۳
۵ -۴ -۱) نیروهایی که در جهت پایداری سد عمل می نمایند ۶۳
۵ -۴ -۲) نیروهایی که در جهت ناپایداری سد عمل می نمایند ۶۴
۵ -۵) بارهای دینامیکی ۶۸
۵ -۵ -۱) اصول بررسی ها ۶۸
۵ -۵ -۲) ضریب لرزه ای ۶۹
۵ -۵ -۳) روند آنالیز دینامیکی ۶۹
۵ -۶) روش تحلیل ۶۹
۵ -۶-۱) تحلیل دینامیکی ۶۹
۵ -۶-۲) تحلیل وزنی ۷۰
۵ -۷) ترکیب بار ۷۱
۵ -۸) صورت های مختلف ضوابط پایداری سد بتنی وزنی ۷۱
فصل ششم: حل کننده مایکروسافت آفیس
۶-۱) مقدمه ۷۵
۶-۲) مزایای حل کننده آفیس ۷۵
۶-۳) توپولوژی ۷۵
۶-۴) جزئیات حل کننده ۷۶
فصل هفتم: بررسی مقایسه ای مابین الگوریتم ژنتیک و روش حل کننده مایکروسافت آفیس در بهینه سازی سدهای بتنی وزنی
۷-۱) مقدمه ۷۸
۷-۲) مواد و روش تحلیل ۷۸
۷-۳) حل مسئله با ابزار الگوریتم ژنتیک در نرم افزار مطلب ۷۹
۷۹ مسئله M-File (4-7
۷-۵) استفاده از الگوریتم ژنتیک ۷۹
۷-۵-۱) فراخوان کردن تابع الگوریتم ژنتیک ga در خط فرمان ۷۹
۷-۵-۲) استفاده از ابزار الگوریتم ژنتیک ۸۰
۷-۶) ضریب کوچ یا مهاجرت در مسئله ۸۰
۷-۷) جمعیت اولیه الگوریتم ژنتیک در مسئله ۸۱
۷-۸) استفاده از حل کننده آفیس ۸۱
۷-۸ -۱) مقدمه ۸۱
۷-۸ -۲) مواد و روش ۸۱
فصل هشتم: ارائه یک روش ناپیوسته غیرخطی منطقی و توانمند در بهینه سازی سدهای بتنی وزنی
۸ -۱) صورت کلی مسئله بهینه یابی ۸۶
۸ -۲) حل مسئله ۸۶
۸ -۳) مدل ریاضی بهینه سازی سد بتنی وزنی ۸۶
۸ -۴) مطالعه موردی ۸۶
۸ -۵) بهینه سازی با مد نظر قرار دادن شتاب زلزله متغیر ۸۸
۸-۵-۱) زلزله در سد بتنی ۸۸
۸-۵-۲) بارگذاری زلزله ۸۹
۸-۵-۳) روش حل ۹۰
فصل نهم : نتیجه گیری و پیشنهادات
۹۴  نتیجه گیری
۹۵  پیشنهادات
۹۶ پیوست ۱: M-File نوشته شده برای تابع هدف
۹۷ پیوست۲: M-File نوشته شده برای تابع محدودیت
۱۰۰ پیوست۳ : فراخوان کردن تابع الگوریتم ژنتیک ga در خط فرمان برای مسئله
۱۰۱ پیوست۴: نمایی از ابزار الگوریتم ژنتیک
۱۰۲ پیوست۵: ضریب کوچ یا مهاجرت الگوریتم ژنتیک در مسئله
پیوست۶: جمعیت اولیه الگوریتم ژنتیک در مسئله ۱۰۴

منابع و ماخذ ۱۰۹

فهرست منابع فارسی ۱۰۹

فهرست منابع لاتین ۱۱۰
چکیده انگلیسی ۱۱۶

چکیده
در این تحقیق به منظور آشنایی با مفهوم بهینه سازی و روش های مختلف ابداع شده در این ارتباط، به اختصار مطالبی ارائه شده است. پس از بیان پیشینه کوتاهی از چگونگی پردازش به این مبحث به عنوان یک علم مجزا، در ابتدا شیوه های گوناگون دسته بندی متداول بهینه سازی بیان شده است. در ادامه، اجزاء و مفاهیم دخیل در یک فرآیند بهینه سازی که در همه مسائل عمومیت دارند، معرفی می گردند و آنگاه چگونگی بیان مسائل بهینه سازی و اجزای آن به روش ریاضی نشان داده می شود. سپس روشهای مختلف حل مسائل بهینه سازی بر شمرده شده و به اختصار بیان گردیده است.
روش های مختلف بهینه سازی زیادی جهت یافتن راهی که بتوان نسبت سود به هزینه را به بالاترین مقدار ممکن رساند مورد استفاده قرار گرفته اند. برای بهینه سازی و کاهش حجم بتن در سدهای بتنی وزنی از یک روش ناپیوسته غیر خطی استفاده شده است. در حقیقت این روش ناپیوسته غیر خطی توسط حل کننده نرم افزار آفیس محقق می شود. با معرفی تابع هدف به برنامه که حجم بتن مصرفی در مقطع عمودی سد و معرفی متغیرها ها به برنامه که پارامترهای شکل مقطع سد و محدودیت ها که شرایط پایداری سد می باشد، عمل جستجو در فضای مسئله صورت می پذیرد. نیروهای اساسی وارد بر یک سد وزنی در نظر گرفته شده و تحلیل سد با روش وزنی انجام گرفته شده است و از زهکش استفاده نشده است.
در شرایطی ایده آل از الگوریتم ژنتیک در دو حالت ۴ و ۵ متغیره برای مقایسه با روش ناپیوسته غیر خطی به منظور بهینه سازی استفاده شده است. در این مقایسه از دو سد وزنی بتنی کوتاه و بلند جهت بهینه سازی با هر دو روش استفاده شده و حجم بهینه بدست آمده در هر دو روش با هم و با حجم موجود سد مقایسه شده است، بطوری که در حالت ۵ متغیره در سد کوتاه و بلند به ترتیب شاهد۱۳% و ۴٫۷% کاهش حجم در واحد عرض سد می باشیم. بررسی های موجود نشان می دهد که روش ناپیوسته غیر خطی ارائه شده نسبت به روش الگوریتم های فراابتکاری در بهینه سازی سدهای بتنی وزنی بسیار توانمند و کارا می باشد.
برای بررسی منطقی، فرض شد که شکل مقطع سد از یک سری ذوزنقه تشکیل شده است که در آن تعداد متغیرها و تعداد شکست دیواره های بدنه سد در حالت مخزن پر و خالی مورد بررسی قرار گرفته است. از حجم بتن استفاده شده در چهار سد وزنی بتنی با ارتفاع های مختلف برای نتیجه گیری اسنفاده شده است. نتایج نشان می دهد سد ۳۲ متری در حالت ۷ بلوکه و در ترکیب بارگذاری غیرعادی، در حالت ۸ بلوکه دو سد با ارتفاع های ۵۰ و ۸۶ متر و برای سد بلند تر با ارتفاع ۱۲۲ متر در حالت ۱۲ بلوکه بهینه می شود. به غیر از سد ۳۲ متری سایر سدهای مورد بررسی در ترکیب بارگذاری فوق العاده که نیروی زلزله را شامل می شود بهینه می شوند.
بررسی بهینه سازی سدهای بتنی وزنی با مد نظر قرار دادن نسبت شتاب زلزله متغیر بر اساس پایداری و محدودیت های طراحی نیز مد نظر قرار گرفته است. . دوازده ضریب زلزله برای بررسی نتایج در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که با افزایش شتاب زلزله حجم بتن در واحد عرض و شیب دیواره بالا دست افزایش می یابد. بررسی های موجود نشان می دهد که این روش ناپیوسته غیر خطی در بهینه سازی سدهای بتنی وزنی بسیار مؤثر و توانمند است.

مقدمه
آرزوی انسان برای رسیدن به کمال مبین تئوری بهینه سازی است. انسان می خواهد بهترین را تجسم و توصیف کرده و به آن دست یابد (بیت لر و دیگران ۱۹۷۹)[۱۳]. اما از آنجایی که می داند نمی تواند تمام شرایط حاکم بر بهترین را به خوبی شناسایی و تعریف نماید در بیشتر موارد به جای جواب بهترین یا بهینه مطلق، به یک جواب رضایت بخش (وارنر ۱۹۹۶) بسنده میکند[۱۴]. هم چنین انسان در قضاوت عملکرد دیگران، معیار بهترین را در نظر نمیگیرد بلکه آنان را به صورت نسبی مورد ارزیابی قرار می دهد (گلدبرگ ۱۹۸۹). بنابراین انسان به دلیل ناتوانی خود در بهینه سازی، به بهبود، ارزش ویژه ای می دهد[۱۵].
بیت لر و دیگران (۱۹۷۹) بهینه سازی را چنین شرح می دهند: فعل »بهینه ساختن« که کلمه قویتری نسبت به »بهبود« می باشد عبارتست از دستیابی به »بهینه«، و »بهینه سازی« اشاره به عمل بهینه ساختن دارد. بنابراین تئوری بهینهسازی شامل مطالعات کمی بهینه ها و روش یافتن آنهاست. هم چنین »بهینه« به عنوان یک واژه فنی دلالت بر اندازه گیری کمی و تحلیل ریاضی دارد در حالی که بهترین دارای دقت کمتر بوده و بیشتر برای امور روزمره استفاده می شود.
در بیشتر موارد آنچه که با هدف بهینهسازی انجام می دهیم بهبود است. بهینه سازی به دنبال بهبود عملکرد در رسیدن به نقطه یا نقاط بهینه است. این تعریف دو قسمت دارد: (۱) جستجوی بهبود برای رسیدن به (۲) نقطه بهینه. تفاوت روشنی بین فرایند بهبود و مقصد یا نقطه بهینه وجود دارد. هنوز هم معمولاً در رویه های بهینه سازی تمرکز بر همگرایی است (آیا به نقطه بهینه می رسد؟) و عملکرد ضمنی رویه به طور کلی فراموش می شود. این اهمیت نسبت به همگرایی مربوط به ریشه های بهینه سازی در ریاضیات است اما همان طور که اشاره شد در عمل چنین اهمیتی طبیعی و معقول نمی باشد (گلدبرگ ۱۹۸۹). این مقایسه قصد بیارزش نشان دادن همگرایی و دقتهای معمول ریاضی را ندارد چرا که این حوزه خود مبنای ارزشمندی برای مقایسه روشهای بهینه سازی ارائه می کند.
درمقایسه الگوریتمهای بهینه سازی دو معیار همگرایی و عملکرد مطرح می شود. بعضی از الگوریتمها دارای همگرایی بوده ولی ممکن است عملکرد ضعیفی داشته باشند، یعنی فرایند بهبود آنها از کارایی و سرعت لازم برخوردار نباشد.
برعکس بعضی دیگر از الگوریتم ها همگرایی نداشته ولی عملکرد آنها خیلی خوب است.
می توان هدف از فرایندهای جستجو را در سه دسته زیر بیان کرد:
• بهینه سازی
• یافتن جواب عملی
• شبه بهینه سازی
در شرایطی که ما به یافتن جواب در همسایگی جواب بهینه راضی باشیم هدف جستجو را شبه بهینه سازی می نامند.
شبه بهینهسازی دارای دوطبقه است. اگر هدف یافتن جواب عملی خوب در فاصله تعریف شدهای از جواب بهینه باشد به آن بهینه سازی نزدیک گفته می شود. اگر شرط فاصله تعریف شده برای جواب بدست آمده حذف گردد و تنها یافتن جواب نزدیک بهینه با احتمال بالا، هدف باشد به آن بهینهسازی تقریبی گفته میشود.
بیشتر مسائل عملی آنقدر مشکل هستند که در آنها هدف، شبه بهینه سازی در نظر گرفته می شود تا از این طریق تعادلی بین کیفیت جواب بدست آمده و هزینه جستجوی آن جواب برقرار گردد. هم چنین از آنجایی که تعداد محاسبات مسائل بهینهسازی ترکیبی به اعداد نجومی می رسد حذف شرط بهینگی یک ضرورت اقتصادی است. در شبه بهینهسازی باید الگوریتم هایی ارائه کرد که حدود مناسب میزان محاسبات و نزدیکی به بهینگی را تضمین نموده و تعادلی بین آنها برقرار نمایند. این الگوریتم ها باید مجهز به پارامترهای قابل تنظیم باشند تا کاربر بتواند با تغییر آن پارامترها تعادل مطلوب بین جواب بدست آمده و میزان محاسبات را برقرار نماید (پیرل ۱۹۸۴)[۱۶].
در دنیای واقعی پیرامون ما همه مسائل بهینه سازی مشتمل بر بهینه سازی همزمان چندین موضوع است که با یکدیگر در رقابت می باشند. به عنوان مثال معمولاً در طراحی بهینه سازه های بتنی حجیم، همزمان با کمینه کردن وزن سازه به دنبال اکسترمم نمودن تغییر مکان گرهی و تنش ایجاد شده در اعضاء و رساندن آنها به مقادیر مجاز هستیم. این اهداف با یکدیکر در تناقض بوده و کاهش وزن سازه منجر به افزایش تنش ها و تغییر مکان های گرهی می شود. با توجه به وفور این مسائل در دنیای واقعی، تاکنون روش های گوناگونی برای بهینه سازی چند هدفی ابداع و مورد بررسی قرار گرفته است[۱].

نتیجه گیری
در مقایسه دو روش الگوریتم ژنتیک و روش حل کننده مایکروسافت آفیس که جهت مطالعه موردی از دو سد کوتاه و بلند استفاده شد، می توان چنین گفت:
محاسبات بهینه سازی دو روش در تمام حالات منجر به جواب های یکسانی برای هر دو سد می شود[جداول (۷-۳)، (۷-۴)، (۷-۵) و (۷-۶)]. در سدهای بتنی وزنی با توجه به ضریب زلزله و لرزه خیزی سایت حالت بارگذاری فوق العاده مقطع بهینه را تعیین می کند، که به علت وجود بار زلزله است. به عنوان مثال در حالت ۵ متغیره برای سد پاین فلت که ۱۲۲ متر ارتفاع دارد حجم بهینه بدست آمده در سه حالت بارگذاری به ترتیب برابر ۴۶۸۲ ، ۵۲۰۴ و ۵۴۸۷ مترمکعب در واحد عرض می باشد. همانطور که از شکل(۷-۶) مشخص است در هردو سد شاهد رفتار مشابه دیوارها در هر دو حالت متغیرها هستیم که در واقع نشان دهنده آن است که جستجوی متغیر های طرح روند یکسانی در روش ناپیوسته غیر خطی داشته است. در حالت ۴ متغیره برای هر دو سد شکست دیواره بالادست را داریم در صورتی که در حالت ۵ متغیره این شکست نا محسوس است. در سد کوتاه عرض کف مقطع سد در دوحالت یکسان نمی باشد اما در سد بلند تقریباً یکسان است. در سد کوتاه برای دو حالت عرض تاج سد بیشتر از سد بلندتر است. شیب دیواره ها در سد کوتاه تر بیشتر است.
به دلیل عدم استفاده از الگوریتم ریاضی در این روش ناپیوسته غیرخطی و با توجه به معرفی مسئله به برنامه، این روش دارای سرعت بالا ودقت قابل توجهی می باشد. اکسل توانایی زیادی در خلاصه کردن مدل و پیشرفت اطلاعات دارد.
در حالت ۵ متغیره نسبت به ۴ متغیره سد بهینه تر می شود آنچنانکه در سد کوتاه این اختلاف ۱۵ متر مکعب و در سد بلند ۹۷٫۳ متر مکعب می باشد. در حالت ۵ متغیره در سد کوتاه و بلند به ترتیب شاهد۱۳% و ۴٫۷% کاهش حجم در واحد عرض سد می باشیم. این روش معرفی شده در حل مسائل بهینه سازی در ابعاد مختلف بسیار توانمند می باشد.
در سدهای بتنی وزنی بلند و متوسط با توجه به ضریب زلزله و لرزه خیزی سایت معمولاً حالت بارگذاری فوق العاده مقطع بهینه را تعیین می کند، که به علت وجود بار زلزله است(جدول(۸-۳)). بررسی های انجام شده نشان می دهد که در این روش در صورتیکه تعداد بلوک های ذوزنقه ای تشکیل دهنده سد زیاد تر شود در خلاف مقطع بهینه رفتار می کند و بلعکس. برای سد ۳۲ متری میدل فرک که در ترکیب بارگذاری غیرعادی بهینه شده است، حجم بهینه شده در واحد عرض برای حالت ۷ و ۱۲ بلوکه به ترتیب ۳۱۷ و ۳۲۱ مترمکعب می شود و در سد ۱۲۲متری پاینفلت که در ترکیب بارگذاری فوق العاده بهینه شده است، حجم بهینه شده در واحد عرض برای ۸ و ۱۲ بلوکه به ترتیب ۵۲۷۲ و ۵۱۱۴ مترمکعب می شود(نمودار(۸ -۱)). به دلیل عدم استفاده از الگوریتم ریاضی در این روش ناپیوسته غیرخطی و با توجه به معرفی مسئله به برنامه، این روش دارای سرعت بالا ودقت قابل توجهی می باشد بطوری که در چهار سد به ترتیب ارتفاع شاهد ۲۰٫۱۵ ، ۱۷٫۲۵، ۱۰٫۸۳ و ۱۱٫۲۴ درصد کاهش حجم مقطع در واحد عرض نسبت به حجم واقعی سد می باشیم. در تمامی سدهای مذکور عرض تاج سد در تمام ترکیب بارگذاری برابر کمترین مقدار در نظر گرفته شده برای این متغیر طراحی است یعنی در سد ۳۲متری ۵٫۷ متر و در سایر سدها ۷ متر می باشد. بطور کلی با توجه به نمودار(۸-۱) می توان گفت که برای کلیه سدها حالت ۸ بلوکه در بهینه سازی سدهای بتنی وزنی مؤثر است.
تفاوت مهم این روش با سایر روش های بهینه سازی در این است که در این روش محدودیتی که موجب ایجاد همگرایی و اتمام جستجو می شود، مشخص است. با توجه به انعطاف پذیری دیواره ها و ارتفاع بلوک های ذوزنقه ای، برای چهار سد شرایط غلتیدن یا واژگونی محدودیت تعیین کننده است.
با افزایش نسبت شتاب زلزله میزان حجم در واحد عرض مقطع سد افزایش می یابد در حالی که عرض تاج سد ثابت و برابر ۷ متر است و شیب دیواره های پایین دست نیز تقریباً یکسان است. در کمترین و بیشترین نسبت شتاب زلزله میزان حجم بدست آمده در واحد عرض بترتیب برابر با ۲۵۴۳ و ۴۸۷۹ مترمکعب است. ارتفاع بلوک ها که جزء متغیرهای طرح است با تغییر نسبت شتاب زلزله تغییر نا محسوسی دارد. بیشترین ارتفاع بلوک بدست آمده در تمامی نسبت های شتاب زلزله تقریباً ۶۰ متر است که مربوط به بلوک ۷ است(جدول(۸-۴)). این افزایش نسبت باعث افزایش شیب دیواره بالادست و عرض سد می باشد بطوری که در حالت ۸ بلوکی، شیب دیواره بالادست در بلوکی که بیشترین ارتفاع را دارد و عرض کف سد در نسبت شتاب زلزله ۰٫۱ بترتیب برابر۰ درجه و ۶۶٫۷۲ متر و در نسبت شتاب زلزله ۰٫۶ برابر۳۰٫۵ درجه و ۱۱۵٫۴ متر می شود(شکل(۸-۲)).

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

آخرین مطالب

مطالب مرتبط