بهینه سازی فرآیند بافندگی حلقوی پودی از طریق به کارگیری روشهای آماری – نساجی

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی نساجی
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:129
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

بهینه سازی فرآیند بافندگی حلقوی پودی از طریق به کارگیری روشهای آماری – نساجی

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

چکیده …… ……۱
فصل اول : پیشینه تحقیق ..۳
۱-۱- مقدمه …۳
۲-۱- تاریخچه …… …………….۵
۳-۱- روش کار و تحقیق ….۷
فصل دوم : مباحث نظری مربوط به فرآیند پارچه یکروسیلندر حلقوی ……۳۷
۱-۲- عوامل تاثیر گذار بر مشخصه های کیفیت ….. …..۳۷
۱-۱-۲- فاکتورهای موثر بر کیفیت پارچه های یکروسیلندر …………………..۳۷
۲-۱-۲- پیچ خوردگی پارچه های یکرو سیلندر ………..۴۱
۱-۲-۱-۲- عوامل موثر برپیچ خوردگی ………………………۴۱
۱-۱-۲-۱-۲- جهت پیچ خوردگی ……………………………..۴۱
۲-۱-۲-۱-۲- تاثیر تعدادابزارها بر روی پیچ خوردگی .۴۲
۳-۱-۲-۱-۲- تاثیر تاب نخ و تاب زنده بودن برروی پیچ خوردگی …………۴۶
۴-۱-۲-۱-۲- فاکتور سفتی پارچه ……………………………..۴۶
۵-۱-۲-۱-۲- تاثیر استراحت ها برپیچ خوردگی ……….۴۸
۶-۱-۲-۱-۲- تاثیر نخ دولا در تمایل به پاملخی و پیچ خوردگی پارچه …۴۹
۷-۱-۲-۱-۲- تاثیر نخ های مخلوط بر پیچ خوردگی پارچه ……………………۴۹
۸-۱-۲-۱-۲- تاثیر سیستم های مختلف ریسندگی برپیچ خوردگی ………۵۰
۳-۱-۲- رفتار لول شدگی پارچه یکروسیلندر …………….۵۰
۴-۱-۲- عوامل موثر بر آبرفتگی پارچه های حلقوی ….۵۱
۲-۲- استاندارد ها و روشهای اندازه گیری ………………….۵۲
۱-۲-۲- محیطهای استاندارد برای آماده کردن و آزمایش منسوجات ……..۵۲
۲-۲-۲- روش اندازه گیری لول شدکی پارچه ……………۵۳
۳-۲-۲- روش اندازه گیری زاویه پیچش پارچه ………..۵۵
۴-۲-۲- روش اندازه گیری آبرفتگی پارچه …………………۵۶
۵-۲-۲- روش هایی از آزمایش پارچه های حلقوی ……۵۸
۶-۲-۲- اندازه گیری وزن متر مربع پارچه …………………۵۹
۷-۲-۲- روش اندازه گیری تمایل به پاملخی یا تاب زنده بودن نخ …………۶۱
فصل سوم : تجربیات …………۶۳
۱-۳- بررسی مواد اولیه ، مشخصات بافت و مشخصات دستگاه ……………..۶۳
۱-۱-۳- مواد اولیه …………….۶۳
۲-۱-۳- طرح بافت …………. ۶۵
۳-۱-۳- خصوصیات ماشین ………………………………………. ۶۵
۲-۳- طرح ریزی ، اجراو تحلیل داده ها ……………………..۶۷
۱-۲-۳- بدست آوردن بهترین سطوح برای فاکتور تنش ورودی نخ ………۶۷
۲-۲-۳- بهینه کردن فرآیند تولید پارچه یکروسیلندر ……………………………۷۳
۱-۲-۲-۳- بهینه کردن عملکرد پارچه یکروسیلندر نسبت به کاهش زاویه پیچش پارچه……………………۷۷
۲-۲-۲-۳- بهینه سازی عملکردپارچه یکرو سیلندر نسبت به کاهش رفتار لول شدگی پارچه………………۸۴
۳-۲-۲-۳- بهینه سازی عملکرد پارچه یکروسیلندرنسبت به کاهش آبرفتگی پارچه……………………………..۹۳
۴-۲-۲-۳- بهینه سازی عملکرد پارچه یکروسیلندر نسبت به افزایش وزن پارچه………………………………..۱۰۱
فصل چهارم : بحث و نتیجه گیری …………………………..۱۰۷
منابع ……….۱۱۵
فهرست منابع غیر فارسی ۱۱۵
چکیدۀ انگلیسی ……………….۱۱۸

چکیده
کیفیت و هزینه نهایی یک محصول تولیدی تا حد زیادی تو سط طراحی مهندسی محصول وفرآیند ساخت آن از طریق سه فعالیت طراحی سامانه ، طراحـی پـارامتری و طراحـی رواداری کـه بـه روشهای کنترل کیفیت قبل از ساخت معروف هستند تعیین میـشوند. در کـشورهای غیـر صـنعتی ، فعالیت های کنترل کیفیت قبل از ساخت، طراحی محصول و طراحی فرآیند ساخت اگر نتـوان گفـت وجود ندارد ، میتوان گفت که قابل اغماض است و اصلا نهادینه نیست. بتابراین آنچـه کـه بـه عنـوان فعالیت های کتترل کیفیت در این کشورها میتواند مطرح باشـد بـه فعالیـت هـای طراحـی پـارامتریفرآیند ساخت و کنترل کیفیت حین ساخت محدود میشود .
طراحی پارامتری که در طراحی فرآیند ساخت بـه طـرح اسـتوار نیـز معـروف اسـت سـطوح عملیاتی تولید را طوری مشخص می کند که تغییر پذیری های تولیدی در پارامترهـای محـصول کـه ناشی از اغتشاشات است مینیمم گردد .از این روش در سیستم بافندگی حلقوی پودی (یکرو سیلندر
گردباف) در شرکت بافت ران به کار گرفته شد تـا توانمنـدی ایـن روش در بهینـه سـازی زاویـه پـیچ خوردگی پارچه یکرو سیلندر ، تمایل به لول شدگی پارچه ، آبرفتگی پارچه و گرم بر متر مربع پارچـهکه بدون هیچ گونه هزینه اضافه ای صورت گرفت آشکار شود.
این تحقیق شامل چهار فصل که در فصل اول به بررسی پیشینه تحقیق و در فـصل دوم بـه بررسی مباحث نطری مربوط به فرآ یند پارچه های یکروسیلندر حلقوی پرداخته ایـم ودر فـصل سـوم طرح ریزی ، اجرا و تحلیل دادها انجام شده است و در فصل چهارم به بحث و نتیجه گیری در مـوردنتایج آزمایشات پرداخته ایم

مقدمه
تنها راه افزایش کیفیت محصولات وخدمات ، استفاده از تکنولوژی برتر ،مواد اولیه مرغوب تر و گرانتر و نیروی انسا نی با تخصص بالا نیست .
در این راستا ، یک روش موثر و کارا برای ا ز عهده برآمدن ایـن مهـم( کیفیـت ) ، روش جدید طراحی بهینه برای عملکرد ،کیفیت وهزینه است .این روش ، طرح استوار نامیده میشود کـهشامل ویژگی های زیر است:
۱) غیر حساس نمودن عملکرد محصول به تغییر پذیری مواد اولیه ،کهنتیجۀ آن ، بکارگیری مـوادو قطعات با مرغوبیت پایین تر و هزینه کمتر ،در اغلب موارد می باشد.
۲) استوار نمودن طراحی ها در مقابل تغییر پذ یـری سـاخت( تولیـد )کـه نتیجۀ آن ، کـاهشهزینۀ نیروی انسا نی و کاهش دوباره کاری و ضایعات است .
۳) بکارگیری طرح هایی با حداقل حساسیت در مقابل تغییری پذیری محـیط ،کـه نتیجـه آن ،کاهش هزینه ها ی عملیاتی ( بکارگیری ) میباشد .
۴) بکارگیری یک فرآیند توسعه یافتۀ جدید ، بگونه ای که از فعالیـت هـای مهندسـی ، بـصورتموثر تری استفاده میشود.
روش طرح استوار یک متدلوژی مهندسی بـرای بهبـود کـارآیی در فـاز تحقیـق و توسـعه میباشد. بطوریکه محصولات با کیفیت بالا و هزینۀ پایین می تـوان تولیـد کـرد. اسـتفاده از ایـنروش میتواند در سطح بالایی ،توانایی سازمانها را در جهت راهیابی به بازارهای جهانی و پایین نگهداشتن هزینه های تولید و توسعه و تحویل محصولات با کیفیت بالاتر را ، بهبود ببخشد.[۱]
مبتکر طرح استوار پروفسور تـاگوچی اسـت کـه از دو منظـر فلـسفی وروش شناسـی بـه موضوع نکریسته است .اساس فلسفه او بر این استوار است که هر گونه بهبود در کیفیت محصولاتو فرایند های ساخت باید با تحلیلی از طراحی های مربوطه آغاز شود.
روش شناسی او برای بهینه نمودن پارامترهای طراحی محصولات وفرایندهای ساخت کـهدر ارتباط با مشخصه های اصلی طراحی صورت میگیرد به سه مرحله جداگانه به نام های :
الف ) طراحی سامانه
‌ب) طراحی پارامتری
‌ج) طراحی رواداری(تولرانس)
تفکیک میگردد.
در طراحی سامانه ، کاربرد دانش علمی و مهندسی به منظور تولید یک طرح اولیـه ای از محصول یا فرایند ساخت که بتواند نیازهای اساسی را در رابطه با عملکرد را براورد سازد می باشـد.در ضمن مشخصات فنی ای که برای این طرح اولیه تعریف میشود نقـاط شـروع بهبـود مشخـصههای طراحی به حساب می آید .[۲]
اصل اساسی طراحی اثر زدا (طرح استوار )عبارتست از :بهبـود کیفیـت یـک محـصول بـا حداقل کردن اثر علت های تغییر بدون حذف علت ها .این کـار بـه معنـی بهینـه کـردن طراحـی فرآیند و محصول برای حداقل کردن حساسیت عملکرد در مقابل علل مختلف تغییرات اسـت ایـنروش طراحی پارامتری نامیده میشود.[۲]
طراحی رواداری به روشی می پـردازد کـه در آن از طریـق تعـدیل در هزینـه و کیفیـت ، حدود تغییر پذیری مقادیر بهینـه ای کـه در طراحـی پـارامتری مـشخص شـده انـد تعیـین مـیشوند.[۳]
اغلب شرکت های موفق و مطرح در کشور های صنعتی ، کار صحیح کاهش تغییر پذیری عملکـرد محصول را نسبت به منابع اغتشاش برای فـن آوری مـورد نظـر ، از طریـق بکـارگیری روش طـرح استوار( طراحی پارامتری) انجام می دهند که نتیجه آن ساخت محصولاتی با کیفیت بالا وهزینـه های پایین است ولی شرکت هایی که از روش طرح استوار بی اطلاع هستند در مراحل طراحی بـه طور چشم گیری به طراحی رواداری و طراحـی سـامانه متکـی هـستند .اتکـا بـه طراحـی رواداری،محصولات را برای سا خت ، گرانتر می سازد و اتکا به طراحی سامانه مـستلزم بدسـت آوردن فنـا وری و ابتکارات در فن آوری است که بر نامه ریزی آن بسیار مشکل بوده و منجر بـه یـک سـرمایهگذاری بالا و زمان توسعه طولانی تر می شود.

بحث و نتیجه گیری
با توجه به تحلیل های انجام شده سطوح بهینه هر ۶ عامل طراحـی بـرای مشخـصه هـای کیفی در نظر گرفته شده ، بدست آمده اند در این قسمت با ادغام و مقایسه سطوح بهینه بدسـت آمده برای مشخصه های کیفی مـورد بررسـی تنظیمـات بهینـه ای را بـرای فرآینـد تولیـد پارچـه یکروسیلندر بدست خواهد آمد که همزمان بتواند هر چهار مشخصه کیفی پـیچ خـوردگی پارچـه ، رفتار لول شدگی پارچه ، آبرفتگی و گرم بر متر مربع پارچه را بهینه نماید. به همین منظـور و بـه جهت راحتی انتخاب این سطوح برای هر یک از مشخصه های کیفی ، یک سری نمودار های چنـد گانه از اثرات اصلی عوامل مورد بررسی تهیه شده وبا مقایسه این نمودار ها سطوح بهینـه مـشترکبرای هر عامل طراحی انتخاب خواهد شد.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

آخرین مطالب

مطالب مرتبط