بهینه سازی فرآیند تکمیل پارچه های پنبه ای – پلی استر از طریق بکار گیری روش های آماری – نساجی

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی نساجی
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:170
قالب بندی:pdf غیر قابل ویرایش

نحوه خرید

بهینه سازی فرآیند تکمیل پارچه های پنبه ای – پلی استر از طریق بکار گیری روش های آماری – نساجی

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

1 چکيده

مقدمه ……… ٢

فصل اول: …………………. ٣

تعريف مسئله …. ٣

١- فصل اول تعريف مسئله ……….. ۴
1-1- ھدف …………. ۵
1-2- پيشينه اجمالی تحقيق ……….. ۶
1-3- روش کاروآرايش پايان نامه ……….. ٧

فصل دوم ……………….. ٨

مروری برمفاھيم وتاريخچه کنترل پيش بين، تطبيقی وچندمتغيره …………………. ٨

٢- مروری برمفاھيم وتاريخچه کنترل پيش بين، تطبيقی وچندمتغيره ……………… ٩
٢-١- کنترل پيش بين …………………….. ٩
2-1-1- تاريخچه …………………. ٩
2-1-2- معرفي كنترل پيش بين …………..١٠
٢-٢- کنترل تطبيقی ………………………..15
2-2-1- تاريخچه ……………………… 15
2-2-2- معرفی کنترل تطبيقی …………………………… 16
٢-٣- کنترل چندمتغيره ……………………………………. 16
٢-۴- خلاصه ………………………….. ١٨

فصل سوم: ……………. ١٩

روش شناسايی فازی سيستم ھای چندمتغيره ………………….. ٩١

بااستفاده ازالگوريتمeTS ………………….. ١٩

٣- روش شناسايی فازی سيستم ھای چندمتغيره با استفاده ازالگوريتم eTS ………… ٢٠
٣-١- مدلھای فازی مبتنی برقانون[١٣] ………….. ٢٠
٣-١-١- مدل فازی زبانی ………… ٢١
21 ………….. Takagi-sugenoمدل فازی -٢-١-٣
22 ……….MISO Takagi-Sugenoمدل فازی -٢-٣
24 ………….. MIMO Takagi-Sugenoمدل فازی -٣-٣
25 ٣-۴- شناسايی فازی بااستفاده ازخوشه بندی پتانسيلی
26 ٣-۴-١- الگوريتم خوشه بندی روی خط
29 ٣-۵- مدل اصلاح شده توليدقانون
30 ٣-۶- الگوريتم حداقل مربعات بازگشتی
٣-۶-١- گسترش الگوريتم حداقل مربعات بازگشتی برای سيستم ھای چندمتغيره …………… ٣٠
32 -٣-۶-٢- محاسبه بازگشتی روی خط پارامترھای تالی مدل eTS
33 ٣-۶-٣- روش بازگشتی برای آموزش روی خط مدل eTS
٣-٧- خلاصه …………………. ٣٥

فصل چھارم: ………………….. 35

آناليزتداخل سيستم ھای غيرخطی چندمتغيره بااستفاده ازروش شناسايی eTS …..ا……. 35

۴- آناليزتداخل سيستم ھای غيرخطی چندمتغيره بااستفاده ازروش شناسايی eTS ………. ٣٧
۴-١- مدلسازی سيستم غيرخطی چندورودی – چندخروجی بااستفاده ازeTS ……….ا……….. ٣٧
36 ۴-٢- معيارآرايه بھره نسبی
37 ۴-٣- معيارآرايه بھره نسبی برای مدل فازی چندمتغيره
۴-۴- آرايه بھره نرماليزه شده نسبی ………………….. 40
۴-۵- معيارآرايه بھره نرماليزه شده نسبی برای مدل فازی چندمتغيره ………… ٤٤
۴-۶- دکوپله سازی سيستم چندمتغيره …………………… ۴۵
۴-٧- روشھای طراحی دکوپله ساز ………………….47
۴٧ …………….. Wangروش -١-٧-۴
۴٩ ……………… Nardfeldt روش -٢-٧-۴
٥٣ ………………….. Tavakoli روش -٣-٧-۴
۴-٧-۴- روش دکوپله سازی معکوس …………….. ۵۴
۴-٨- خلاصه ………………. ۵۵
فصل پنجم : ……………….. ۵۶

کنترل پيش بين برج تقطيربااستفاده ازتکنيک شناسايی فازی …………… ۵۶

۵- کنترل پيش بين برج تقطيربااستفاده ازتکنيک شناسايی فازی …………. 57
۵-١- مروری برفرايندبرج تقطير …………… 57
5-2- اصول کارفرايندبرج تقطير ………………… 58
۵-٣- معادلات ديناميکی مدل ……………………….60
۶٢ ……………… Column A -١-٣-۵
۵-۴- آرايش ديناميکی LV ……ا………….62
۵-۴-١- ملاحظات کنترلی……………….. 63
۶۴ …………………. NARXمدل -۵-۵
۵-۶- نتايج حاصله ازکنترل پيش بين برج تقطيربااستفاده ازتکنيک شناسايی فازی ………… ۶۴
مرحله شناسايی روی خط پروسه …………… ۶۴ -١-۶-۵
نتايج شناسايی فازی eTS بدون حضورکنترل کننده …………… ۶۵ -٢-۶-۵
نتايج شناسايی فازی eTS درسيستم حلقه بسته ………. ٧۶ -٣-۶-۵
٧-۵ مرحله جفت گيری حلقه ھاواستخراج مقاديرآرايه بھره نسبی براساس شناسايی فازی برج تقطير ………… ٩۶
٨-۵ مرحله کنترل پيش بين تطبيقی برج تقطير ٧٠

فصل ششم …………. 74
نتيجه گيری وپيشنھادات ………….. ٧٧

۶- نتيجه گيری وپيشنھادات ……………. ۵٧
نتيجه گيری ………………. ۵٧ -١-۶
پيشنھادات ……………۶٧٧٩ -٢-۶

چكيده
دراين پايان نامه كنترل پيش بين تطبيقي سيستم هاي چندمتغيره به صورت روي خط بااستفاده ازتكنيك هاي شناسائي هوشمندتطبيقي بررسي خواهدشدونتايج حاصله برروي مدل عمومي يك برج تقطيردرآرايش ديناميكي L V موردپياده سازي واجراقرارخواهدگرفت.
براي دستيابي به كنترل مطلوب تطبيقي وبرخط سيستم هااستفاده ازروش شناسايي مناسب الزامي است.
عدم وجودمدل دقيق رياضي براي فرايندهاي صنعتي ووجودترم هاي غيرخطي دراكثرسيستم هاي فيزيكي، فازشناسائي رادرپروتكل هاي كنترلي حائزاهميت فراوان ساخته است. لذادراين پايان نامه شناسائي فازي سيستمهاي غيرخطي چندمتغيره براساس مدل فازي Takagi-sugeno درفازشناسائي سيستم بررسي شده وبه كارگرفته مي شود.دراين پايان نامه سيستم غيرخطي چندمتغيره ابتدابااستفاده ازالگوريتم eTS مدلسازي مي شودوسپس تداخل سيستم چندمتغيره حول يك نقطه كاري خاص، براساس روش آرايه بهره نسبي استخراج مي گردد. علاوه برروش آرايه بهره نسبي يك روش جديدآناليز تداخل باتوجه به داده هاي هردوحالت ماندگاروگذرامعرفي گشته وبراي سيستم هاي گسسته نيزگسترش داده شده است. دراين روش كه آرايه بهره نرماليزه شده نسبي نام دارد، ازانتگرال خطابه عنوان معياري كه ويژگي هاي ديناميكي تابع تبديل رادربرمي گيرد، استفاده مي كنيم. چراكه ممكن است ورودي پروسه، همه ي بازه هاي فركانسي رادربربگيرد. ازاين روارزيابي ازكل ديناميك سيستم نيازاست تابرخي فركانس هاي خاص. علاوه براين چون براي دستيابي به خطاي حالت ماندگارصفردرپروسه هاي كنترل بازگشتي يك ترم انتگرالي درتابع تبديل سيستم گنجانده مي شود. لذااين معياربه خوبي ديناميك خروجي سيستم راپوشش مي دهد.
درادامه چندين روش مختلف دكوپله سازي سيستم هاي چندمتغيره موردبررسي قرارگرفته است ويك روش دكوپله سازي مناسب وكاربردي درصنعت معرفي مي گردد. اين روندبراي كاهش تداخل حلقه هاوجفت گيري مناسب ورودي- خروجي براي اعمال فازكنترل استفاده مي گردد.
به دليل مزاياي زيادكنترل كننده پيش بين نسبت به سايرروش هاي كنترل كلاسيك وهمينطوربديع بودن اعمال اين كنترل كننده بصورت تطبيقي وبرخط به همراه اين روش شناسايي هوشمندغيرخطي، درصنعت ومخصوصابراي سيستم هاي چندمتغيره، كنترل پيش بين تطبيقي بصورت برخط درمرحله كنترل استفاده گرديده است.
نهايتاروش ارائه شده برروي مدل عمومي يك برج تقطيردرآرايش ديناميكي L V، به كارگرفته شده است.

مقدمه:
براي دستيابي به كنترل مطلوب تطبيقي وبرخط سيستم هااستفاده ازروش شناسايي مناسب الزامي است.
عدم وجودمدل دقيق رياضي براي فرايندهاي صنعتي ووجودترم هاي غيرخطي دراكثرسيستم هاي فيزيكي، فازشناسائي رادرپروتكل هاي كنترلي حائزاهميت فراوان ساخته است. لذادراين پايان نامه شناسائي فازي سيستمهاي غيرخطي چندمتغيره براساس مدل فازي Takagi-sugeno درفازشناسائي سيستم بررسي شده وبه كارگرفته مي شود.
درحالت برخط تمام داده هارادرابتداي پروسه آموزش دراختيارنداريم، بنابراين آموزش مدل فازي TS بايدبااولين نمونه داده شروع شود. دراين شرايط ساختارمدل درابتدادردست نيست وبه صورت تدريجي درخلال پروسه شناسايي تكامل مي يابد. آموزش پيوسته وبرخط مدل TS، برپايه روش دسته بندي بازگشتي غيرتكرارشونده بناشده است، كه قسمت مقدم راتخمين مي زندوالگوريتم حداقل مربعات بازگشتي پارامترهاي زيرمدل هاي خطي تالي رامحاسبه مي كند. دراين روش، ساختارمدل درابتداشناخته شده نيست ودرطي پروسه شناسايي تكامل مي يابد. (قابل ذكراست كه اين تكامل بسيارآهسته ترازتكامل پارامترهاي مدل صورت مي گيرد. درمدل eTS پتانسيل داده جديدبراي به هنگام كردن پايگاه قوانين، استفاده مي شود. دراين الگوريتم داده هاي پرت هيچگونه شانسي براي اينكه به عنوان مركزقانون انتخاب شوند، ندارند. دليل اين مسئله روش خاص تعريف مراكزقانون است. اين مسئله بسيارمهم است كه آموزش بدون هيچ گونه دانش اوليه ازسيستم وفقط بااستفاده ازاولين داده آغازمي شود. اين ويژگي جالب توجه كاربرداين شيوه رادربسياري ازسيستم هاي تطبيقي سودمندمي سازد.
به دليل مزاياي زيادكنترل كننده پيش بين نسبت به سايرروش هاي كنترل كلاسيك وهمينطوربديع بودن اعمال اين كنترل كننده بصورت تطبيقي وبرخط به همراه اين روش شناسايي هوشمندغيرخطي، درصنعت ومخصوصابراي سيستم هاي چندمتغيره، كنترل پيش بين تطبيقي بصورت برخط درمرحله كنترل استفاده گرديده است.

نتيجه گيري
دراين پايان نامه كنترل پيش بين تطبيقي سيستم هاي چندمتغيره به صورت روي خط ، بااستفاده ازتكنيك هاي شناسائي هوشمندتطبيقي موردبررسي قرارگرفت ونتايج حاصله برروي مدل عمومي برج تقطيردرآرايش ديناميكي L V پياده سازي واجراگشت.
باتوجه به اينكه اكثرپروسه هادرطبيعت داراي ساختارغيرخطي وهمينطورچندمتغيره هستندوهمچنين مدل دقيق رياضي دربيشترموارددردسترس نيست، كنترل چنين سيستم هايي به طوريكه مشخصات مطلوب حلقه بسته رابرآورده سازد، امري مشكل مي باشد. دربررسي هاي انجام گرفته مشخص شدكه طراحي براي اين فرايندنيزبه دليل طبيعت غيرخطي وچندمتغيره آن وتداخل بين حلقه هاامري ساده نمي باشد. براي اين منظوراستفاده ازروش شناسايي هوشمندتطبيقي وهمچنين روشهايي براي اندازه گيري تداخل حلقه هاوكاهش آن، براي كنترل چنين پروسه اي الزامي است.
لذاازروش شناسائي فازي eTS استفاده نموديم. آموزش روي خط بااولين داده شروع مي شود .دراين شرايط، ساختارمدل درابتداشناخته شده نيست ودرطول پروسه شناسايي به صورت تدريجي تكامل مي يابد. ساختارمدل توسط روش خوشه بندي پتانسيلي درطي پروسه آموزش تكامل مي يابدوپارامترهاي قسمت تالي توسط روش حداقل مربعات بازگشتي تخمين زده مي شود. اين مسئله كه آموزش بدون هيچ داده اوليه وتنهابااولين داده آغازمي شود، حائزاهميت است. اين ويژگي قابل توجه، كاربرداين شيوه رادربسياري ازسيستم هاي تطبيقي سودمندمي سازد. درادامه الگوريتم اصلي به گونه اي اصلاح شده است كه بتواندنرخ توليدقانون مخصوصادرآغازپروسه آموزش را، كنترل كندكه باعث كاهش تعدادقانون مي شود. اين اصلاح باعث مي شودكه الگوريتم درشرايط اوليه بااحتياط بيشتري قانون رااضافه كند.
سپس هنگاميكه اطلاعات بيشتري بدست آمدوپروسه شناسايي پيشرفت كرد، به حالت اوليه اش برمي گرددوهمانندالگوريتم اصلي عمل مي كند.
سپس براي اندازه گيري ميزان تداخل حلقه هابرمبناي معيارآرايه بهره نسبي ومعيارجديدآرايه بهره نرماليزه شده نسبي به استخراج اين مقاديرازروش شناسايي چندمتغيره فازي پرداختيم. روش جديد آرايه بهره نرماليزه شده نسبي به دليل اينكه هردوي اطلاعات حالت ماندگاروگذراي سيستم رابراي اندازه گيري ميزان تداخل درنظرمي گيرد، لذاازاين لحاظ بدليل اعمال كردن رفتارديناميكي سيستم درمحاسبات آن نسبت به روش آرايه بهره نسبي داراي مزيت است. اين روش علاوه براين داراي محاسبات كمتروساده تربوده، نيازبه استفاده ازهرگونه كنترل كننده درخلال اندازه گيري تداخل نداردوسادگي ساختاروسهولت فهم وكاربردآن براي مهندسين وكاركنان استفاده ازاين روش رابراي حوزه صنعت امكان پذيرساخته است. تنهامحدوديتي كه براي استفاده ازاين روش وجوددارد، اين است كه نيازبه مدل دقيقي ازسيستم مي باشدوبراي كاربرددرمواردي كه مدلي ازسيستم دردسترس نيست ونيازبه اعمال روش هاي شناسايي براي تخمين مدل سيستم مخصوصابه صورت برخط مي باشد، محاسبات زيادي دارد.
ازآنجائيكه تمامي مراحل به صورت برخط صورت گرفته ودانش اوليه اي ازسيستم دردسترس نمي باشد، پروسه آموزش، همگرائي پارامترهاودسترسي به كنترل مطلوب به صورت تدريجي صورت گرفته است.
لذادرزمانهاي اوليه ميزان خطابيشتربوده ولي اين ميزان به تدريج كاهش قابل ملاحظه اي دارد. به طوريكه نتايج همگرايي پارامترهاواعتبارسنجي مدل وهمچنين نتايج خوب بدست آمده درمرحله كنترل براي يك سيستم صنعتي دلالت برموفقيت روشهاي تلفيقي اعمال شده دارد.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت