بهینه سازی پارامترهای الگوی آتشباری معدن شماره1 سنگ آهن گل گهر سیرجان با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی به منظور کاهش لرزش ناشی از انفجارها

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی معدن- استخراج
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:185
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

چکیده

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………….1……
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2.

فصل اول: روش تحقیق 4

1-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

2-1خلاصه پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………4
3-1مراحل اجراي پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………….5
4-1سابقه علمی ……………………………………………………………………………………………………………………………..5……

5-1اهداف اصلی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………..6
6-1روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………..6
7-1کاربردها و استفاده کنندگان از نتایج پژوهش ……………………………………………………………………………..7
8-1سرفصل ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………..7

فصل دوم: ادبیات تحقیق 9

1-2 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………9
2-2چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………9
3-2 روش های تجربی و تاریخچه آن ها……………………………………………………………………………………………..10
4-2 شبکه عصبی و تار یخچه آن ها ……………………………………………………………………………………………………11
13روند انجام کار…………………………………………………………………………………………………………………………………… 5-2
6-2هفت یافته کلیدي……………………………………………………………………………………………………………………………..14

فصل سوم: آشنایی کلی با معدن سنگ آهن گل گهر سیرجان 15 

1-3مقدمه ….…….……………………………………………………………15
16تاريخچه اكتشاف و بهره‌برداري…………………………………………………………………………..2-3
3-3 زمين شناسي منطقه………………………………………………………………………………………….18
3-4 دسته بندی مواد معدنی..….………………………………………………… 19
3-5 پارامترهای حفاری و آتشباری معدن20…….………………………………………

فصل چهارم: موج شناسی وآنالیز مقدماتی  23

4-1 مقدمه….…..…………………………………………………………………………………………. 23
2-4آشنایی با امواج مرتعش کننده زمین….……………………………………….. 23
3-4 سرعت انتشارامواج ……….….……………………………………………………………………… 31
4-4پیش بینی سرعت ذره ای حداکثر……………………………………………………..…………. 33
5-4 کنترل لرزه های ناشی از انفجار …….………………………………………. 40
40استانداردهای لرزش ناشی از انفجار……………………………………………………………… 6-4
1-6-4 حداکثر سرعت ذرات……………………………………………………………………………. 41
2-6-4 مقیاس فاصله ……………………………………………………………………………………. 41
3-6-4 شتاب ذرات …………………………………………………………………………………….. 41
4-6-4 نسبت انرژی…………………………………………………………………………………42
1-5-4محدوده مجاز سرعت ذره ای حداکثر……..………..………………………….. 43
2-5-4معادله فاصله مقیاس شده …………………………………………………….44
3-5-4 معادله اصلاح شده فاصله مقیاس شده ……………….………………………. 47
4-5-4گراف حداکثر سرعت با توجه به فرکانس …………….…………………………. 48
7-4 تأثیر جنبش زمین در محدوده معدن…………………………………………… 49

فصل پنجم: تحلیل لرزه های انفجار معدن گل گهر 57

5-1 مقدمه57…..……………………………………………………………………………………………..
2-5تأثیر فاصله و مقدار خرج انفجار بر پارامترهای لرزه ای……………………………. 57
68نمودارهای مقایسه رابطه سرعت ذرات و فاصله……………………………………………………………………….. 3-5
4-5 فرکانس لرزه های ثبت شده………..………………………………………. 72
75بررسی وضعیت فرکانس قله موج در انفجارات معدن گل گهر………………………………………………. 5-5
76بررسی وضعیت فرکانس غالب موج در انفجارات معدن گل گهر ………………………………………….. 6-5
7-5 مقایسه گزارش خروجی های ماکسیمم و مینیمم دستگاه ثبت لرزش ……….………………. 82

فصل ششم: روش شبکه عصبی مصنوعی  87

6-1 روش شبکه عصبی مصنوعی87……………………..………………………….
1-1-6 تاریخچه88………….……….………………………………………….
6-1-1-1 شبكه‌هاي عصبي 88……………..…………………………………….
6-1-1-2 اتصال بين نرون‌ها (سلول‌هاي عصبي)…………..………………………………… 90
6-1-1-3 شبكه‌هاي عصبي مصنوعی..……..…………… ………………………… 92
6-1-1-4 اجزاء و ساختمان واحدهای مصنوعی….………………………………….. 96
6-1-1-5 پردازش اطلاعات در شبکه …….……………………………………… 99
6-1-1-6 الگوريتم‌هاي يادگيري…….………………………………………….. 101
6-1-2 انواع شبكه‌هاي عصبي….……………………………………………… 104
6-1-2-1 شبكه‌هاي تك لايه….………………………………………………. 105
6-1-2-2 شبكه‌‌هاي چند لايه106…….……………………………………………..
6-1-2-3 شبکه‌هاي خود سازمانده …….……….………………………………. 110
6-1-2-4 شبکه هاپفيلد …..….…………….………………………………… 111
3-1-6كاربرد شبكه‌هاي عصبي…….………………………………………………………. 111
6-2 محاسبه الگوی آتشباری با استفاده از روش تجربی……………………………………………… 113
3-6 محاسبه الگوی آتشباری با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی………………………………….. 118
6-3-1 تهيه اطلاعات جهت مدلسازي……..………………………………………………………… 119
6-3-2 تهيه مدل………….……………….……………………………………………………………. 123
6-3-3 انتخاب قانون یادگیری 123…….…………………….……………………………………………..
6-3-4 تعیین ساختار شبکه………….……………….………………………………………………. 124
5-3-6ارزیابی شبکه (مدل)……..…………………….………………………………………………. 126
4-6 تعیین شبکه بهینه……………………………………………………………………………….. 127
5-6آنالیز حساسیت ……………………………………………………………………………….. 136
141…..……..………………………………………………………….نتایج وپیشنهادات .

فصل هفتم

منابع……………………..…………….………………………………………………………………….. 146
پیوست1 ……….………………………………………………………….. 149
163……….….………………………………………………………. 2پیوست
Abstract ……………………………………………166

فهرست جداول

جدول3-1ذخایر زمین شناسی معادن گل وگهر …………………………………………………………………………….18
جدول3-2 تو زیع ذخایر بر حسب میلیون تن تو سط دو شرکت ………………………………………………19
جدول3-3 مواد و وزن مخصوص آنها درمعدن گل گهر ………………………………………………………………. 20
جدول3-4مشخصات فنی پیت نهایی ……………………………………………………………………………………………21
جدول3-5مشخصات فنی طراحی معدن شماره 1 ……………………………………………………………………….21
جدول 1-4اندازه گیری صحرایی سرعت انتشار برای دو سنگ رسوبی ………………………………………..32
جدول2-4سرعت های انتشار تخمین زده شده (شدید درزه دار وبکر) ………………………………………32
جدول3-4دامنه پارامترهای لرزه ای تیپیک انفجار ………………………………………………………………………..33
جدول4-4متغیرهای مهم آنالیز انفجار ………………………………………………………………………………………….37
جدول5-4 فاکتورهای موثر در جنبش زمین …………………………………………………………………..42.………..
جدول 6-4مقادیر مجاز سرعت ذره ای حداکثر بر حسب فاصله از محل انفجار ………………………….43
جدول7-4 مقایسه واکنش انسان به اوج سرعت ذره ای ………………………………………………………………44
جدول8-4فاکتور فاصله مقیاس شده جهت کاربرد بدون نیاز به مانیتورینگ ………………………………45
جدول9-4 مقدارخرج منفجر شده بر تاخیر بر حسب فاصله و فاصله مقیاس شده …………………….46
جدول 10-4 نوع خسارت مرتبط با سرعت ذره ای حداکثر ناشی از انفجار …………………………………51
جدول 11-4ارتباط بین سرعت ذره ای و فرکانس با سازه مورد لرزش ………………………………………..51
جدول 5-1مقدار ماکسیمم ،مینیمم و میانگین پارامترهای مختلف …………………………………………….63
جدول 2-5 ضرایب معادلات رابطه سرعت با فاصله مقیاس شده و وضعیت همبستگی …………….65
جدول 3-5 وضعیت فراوانی فرکانس قله موج برای موج طولی ……………………………………………………..  75
جدول 4-5وضعیت فراوانی فرکانس قله موج برای موج قائم …………………………………………………………..75
جدول 5-5  وضعیت فراوانی فرکانس قله موج برای موج مماسی …………………………………………………….. 75
جدول 6-5 وضعیت فراوانی فرکانس قله موج برای تمامی موج ها ……………………………………………….. 76
جدول 7-5وضعیت فراوانی فرکانس غالب برای موج مماسی …………………………………………………………..76
جدول 8-5وضعیت فراوانی فرکانس غالب برای موج قائم ………………………………………………………………76
جدول 9-5وضعیت فراوانی فرکانس غالب برای موج طولی …………………………………………………………..77
جدول 10-5وضعیت فراوانی فرکانس غالب برای تمامی موج ها …………………………………………………77
جدول 6-1 به عنوان تابعی از جنس سنگ و نوع ماده منفجره ……………………………………………114
جدول 6-2 پارامترهای ماده منفجره مورد استفاده در تعیین پارامترهای آتشباری معدن گل گهر………………………..116
جدول 6-3 پارامترهای طراحی معدن مورد استفاده در تعیین پارامترهای آتشباری معدن گل گهر1…………………………116
جدول 4-6 مقادیر مختلف پارامترهای طراحی آتشباری با استفاده از روش های تجربی در خاک ……………………………..118
جدول 6-5 معرفی پارامترهای ورودی و پارامتر هدف در مدل سازی …………………………………………121
جدول 6-6مقدار ماکسیمم ،مینیمم و میانگین پارامترهای مختلف ورودی و خروجی …………. …..122

فهرست نمودار ها

نمودار1-5 رابطه فاصله مقیاس شده(n=2) با مقادیر حداکثر سرعت جابجایی کل…………………………61….
نمودار2-5 رابطه فاصله مقیاس شده (n=2)با مقادیر حداکثر سرعت جابجایی مماسی …………………. 61
نمودار3-5 رابطه فاصله مقیاس شده(n=2) با مقادیر حداکثر سرعت جابجایی قائم………………………… 62
نمودار4-5 رابطه فاصله مقیاس شده (n=2)با مقادیر حداکثر سرعت جابجایی طولی ……………………. 62
نمودار5-5 رابطه فاصله مقیاس شده(n=2) با مقدار ماکسیمم سرعت جابجایی طولی.قائم.مماسی….63
نمودار6-5 رابطه فاصله مقیاس شده ( (n=2با مقادیر حداکثر سرعت جابجایی کل(50%)……………..64
نمودار7-5 رابطه فاصله مقیاس شده(n=2) با مقادیر حداکثر سرعت جابجایی کل(95%)………………64
نمودار8-5 رابطه فاصله مقیاس شده (n=2)با مقادیر حداکثر سرعت جابجایی کل(50%) خاک……66
نمودار9-5 رابطه فاصله مقیاس شده(n=2) با مقادیر حداکثر سرعت جابجایی کل(95%) خاک…..67
نمودار10-5 رابطه فاصله مقیاس شده(n=2) با مقادیر حداکثر سرعت جابجایی کل(50%) سنگ….67
نمودار11-5 رابطه فاصله مقیاس شده (n=2)با مقادیر حداکثر سرعت جابجایی کل(95%) سنگ.. 68
نمودار12-5 سرعت کل بر حسب مسافت مستقیم بین مرکز انفجار و محل ثبت……………………………69
نمودار13-5 سرعت مماسی بر حسب مسافت مستقیم بین مرکز انفجار و محل ثبت……………………..69
نمودار14-5 سرعت قائم بر حسب مسافت مستقیم بین مرکز انفجار و محل ثبت………………………….70
نمودار15-5 سرعت طولی بر حسب مسافت مستقیم بین مرکز انفجار و محل ثبت……………………..70
نمودار16-5 سرعت max(l v t )بر حسب مسافت مستقیم بین مرکز انفجار و محل ثبت………….71

فهرست اشکال

شکل3- 1موقعیت معدن سنگ آهن گل گهر سیرجان…………………………………………………………………..16
شکل3- 2پراکندگی آنومالی های موجود در معدن گل گهر…………………………………………………………..17
شکل 3- 4مقطعی عرضی از توده شماره 1 معدن………………………………………………………………………….19
شکل 3- 3نمایی از الگوی انفجاری در معدن…………………………………………………………………………………20
شکل1-4 سه جهت عمود بر هم جهت اندازه گیری موج………………………………………………………………..24
شکل 2-4انواع موج………………………………………………………………………………..25
شکل 3-4 الگوی شماتیک از امواج الاستیک اطراف یک خرج……………………………………………………….27
شکل4-4 لرز ه های تولیدی ناشی از شمع کوبی شامل یک پالس منفرد……………………………………..27
شکل 5-4 امواج ایده ال برای دو موقعیت مختلف ژئوفن……………………………………………………………….28
شکل 6-4تولید و گسترش امواج سطحی………………………………………………………………………………………….28
شکل7-4تقریب سینوسیa)جابجایی سینوسی در یک نقطه ثابت(xثابت)،b)جابجایی
سینوسی دریک لحظه(tثابت)……………………………………………………………………………………………………………29
شکل 8-4 روابط پایه استهلاک…………………………………………………………………………………………………………35
شکل 9-4سرعت ذره ای حداکثر بر حسب فاصله مقیاس شده در ریشه سوم……………………………….39
شکل 10-4سرعت ذره ای حداکثر بر حسب فاصله مقیاس شده در ریشه دوم…………………………….39
شکل11-4استانداردOSRME برای تعیین سرعت ذره ای بر حسب فرکانس غالب…………………..49
شکل12-4 سرعت ذره ای بر حسب فاصله مقیاس شده برلی 1500 رکورد جمع آوری شده..… 50
شکل13-4محدوده خسارت بر اساس سرعت ذره ای حداکثر – فاصله مقیاس شده…………………..52
شکل14-4 پیش بینی حداکثر مقدار خرج بر تاخیر مجاز برای سازهای مختلف در معیارهای خسارت مختلف برای انفجار در سنگ…53
شکل15-4 پیش بینی حداکثر مقدار خرج بر تاخیر مجاز برای سازهای مختلف در معیارهای خسارت مختلف برای انفجار در خاک……..54
شکل 16-4 موقعیت ساختمانها نسبت به معدن………………………………………………………………………….55
شکل 17-4برنامه ریزی برای مطالعه لرزش……………………………………………………………………………………56
شکل 1-5رابطه بین حداکثر خرج هر تاخیر وحداکثر سرعت ذرات……………………………………………..58
شکل2-5 تاثیر زاویه سطوح لایه بندی بر روی قوانین انتشار امواج لرزشی…………………………………..72
شکل 3-5تشدید امواج لرزش به هنگام نزدیک بودن فرکانس های طبیعی ساختمانها با فرکانسهای غالب لرزش(clark etal)….79
شکل4-5 تشدید در درون ساختمان(clark et al)………………………………………………………………………79
شکل 5-5تاثیر امواج p و s بر روی ساختمانها……………………………………………………………………………….80
81…………………………………………………………………………………………………………… نواع آسیب ا7-5شکل
شکل 8-5تاثیر شرایط محیطی بر روی لرزش زمین ناشی از آتشکاری………………………………………..81
شکل 9-5گزارش fft مربوط به ثبت لرزش با کمترین فاصله بین مرکز انفجار تا
محل کار گذاری دستگاه………………………………………………………………………………………………………………..82
شکل 10-5گزارش fft مربوط به ثبت لرزش با حداکثر فاصله بین مرکز انفجار تا محل کار گذاری دستگاه……………………………………………………………………………………………………………………………………. 83
شکل 11-5 گزارش event مربوط به ثبت لرزش با کمترین فاصله بین مرکز
انفجار تا محل کار گذاری دستگاه…………………………………………………………………………………………………….84
شکل 12-5گزارش event مربوط به ثبت لرزش با حداکثر فاصله بین مرکز
انفجار تا محل کار گذاری دستگاه…………………………………………………………………………………………………….85
شكل 6-1 قسمت‌هاي اصلي ساختمان يك نرون……………………………………………………………………………91
شكل 6-2 اتصال يك سيناپس بين دو نرون…………………………………………………………………………………..91
شکل 6-3 ساختار يک نرون تک ورودي…………………………………………………………………………………………97
شکل 6-4 ساختار يک نرون R ورودي…………………………………………………………………………………………..97
شکل 6-5 يک ساختار نمونه از شبکه عصبی مصنوعي………………………………………………………………….98
شكل 6-6 نحوه اتصالات در شبكه‌هاي عصبي……………………………………………………………………………….99
شكل 6-7 نماي كلي آموزش بدون سرپرست………………………………………………………………………………102
شكل 6-8 نماي كلي آموزش با سرپرست…………………………………………………………………………………….103
شكل6-9 ساختار يک شبکه تک لايه……………………………………………………………………………………………105
شكل 6-10 ساختار يک شبکه چند لايه………………………………………………………………………………………106
شكل 6-11 ساختار يک پرسپترون……………………………………………………………………………………………….107
شكل6-12 نمودار تابع سيگموئيد…………………………………………………………………………………………………108
شكل6-13 نمودار تابع Hard-limit …………………………………………………………………………………………109
شكل 6-14 نمودار تابع تانژانت سيگموئيد…………………………………………………………………………………..109
شکل15-6 نمایی از یک پله انفجاری و مشخصات آن………………………………………………………………..117
شکل 16-6پارامترهای مورد استفاده در فرمولهای تجربی………………………………………………………117
شکل 6-17 الگوریتم شبکه مورد استفاده جهت مدل سازی انفجار………………………………………….125
شکل 18-6نمایش شماتیک ساختار شبکه عصبی مورد استفاده در خاک…………………………….125
شکل 19-6کد نویسی برنامه در حالت کل مواد………………………………………………………………………..128
شکل20-6 نمودار ضرایب همبستگی شبکه برای کل مواد ………………………………………………………129

شکل21-6 نمودار عملکرد شبکه در حالت کل مواد …………………………………………………………………130

شکل 22-6کد نویسی برنامه در آهن و باطله……………………………………………………………………………131
شکل23-6 نمودار ضرایب همبستگی شبکه برای آهن و باطله…………………………………………………132

شکل24-6 نمودار عملکرد شبکه برای آهن و باطله………………………………………………………………….133

شکل 25-6کد نویسی برنامه در خاک………………………………………………………………………………………134
شکل26-6 نمودار ضرایب همبستگی شبکه برای خاک…………………………………………………………….135

شکل27-6 نمودار عملکرد شبکه برای خاک……………………………………………………………………………..136

شکل 6-28 آنالیز حساسیت پارامترهای ورودی بر تابع هدف در حالت آهن و باطله ……………137
شکل 6-29 آنالیز حساسیت پارامترهای ورودی بر تابع هدف در حالت خاک………………………138
140..……………………….……نمودار ضرایب همبستگی در شبکه بهینه آهن و باطله30-6شکل
140………نمودار ضرایب همبستگی در شبکه بهینه در خاک………………………………… 31-6شکل

چکیده:
شرکت های معدنی که از عملیات انفجار استفاده می کنند، اغلب نیازمندند تا سطح لرزه زمین را به گونه ای محدود کنند تا احتمال آسیب به سازه های نزدیک به محل انفجار را به حداقل برسانند. سطح لرزه ناشی از انفجار در هر مکانی بیشتر با فاصله از محل انفجار ، مقدار خرج بر تأخیر، فرکانس لرزه و به یک مقدار کمتر با روش انفجار در ارتباط است.برای انجام یک انفجار مناسب، در مرحله اول باید عوامل تاثیر گذار نظیر خصوصیات سنگ، پارامترهای مربوط به ماده منفجره و مشخصات هندسی شبکه انفجار و … تعیین گردند و سپس الگوی آتشباری بهینه بر مبنای این عوامل و تجربه های انفجارات قبلی محاسبه شود. روش متداول برای طراحی الگوی حفاری و آتشباری عمدتاً بوسیله روشهای تجربی می‏باشد. محققین زیادی در گذشته روابطی را جهت تعیین الگوی آتشباری مناسب ارائه داده‏اند که با توجه به شرایط پیچیده حاکم بر عملیات آتشباری، نتایج حاصل شده، چندان مطلوب نبوده است. با توجه به تعدد پارامترهای موثر در عملیات آتشباری، رویکرد جدید، استفاده از متدهای نوین نظیر شبکه‏های عصبی مصنوعی (ANN)، روش طبقه‌بندي حداكثر احتمال (MLC)، TOPSIS و … می‏باشد. این روش‏ها علاوه بر دقت لازم در طراحی، از سرعت بالا و سهولت کاربرد نیز برخوردار هستند. در واقع شبکه هاى عصبى بين داده ها ،يک رابطه رياضى برقرار مى‌کند. در این تحقیق نتایج اندازه گیری لرزه زمین که به وسیله انفجارات تولیدی در معدن سنگ آهن گل گهر ایجاد می شود، ارائه شده است. پیش بینی حداکثر سرعت ذره ای، معادله خط استهلاک امواج و استفاده از شبکه عصبی مصنوعی به منظور بهینه سازی لرزش مربوط به معدن انجام شده است.در نهایت الگوی آتشباری بهینه به منظور کاهش لرزش در خاک و سنگ ار ئه شده است.

مقدمه:
انفجار یک جزء ضروری از معادن سطحی است و برای خرد کردن روباره و ذخائر معدنی به کار می رود. این روش هنوز به عنوان ارزان ترین و اقتصادی ترین ابزار برای استخراج سنگها در معدنکاری و پروژه های مهندسی راه و ساختمان به شمار می رود .توجه به اولین مرحله از خردایش سنگ که عمدتا توسط حفاری و انفجار صورت میپذیرد، یکی از اساسی ترین و حساس ترین پارامترهای موثر بر اقتصاد و حیات معدن به شمار میرود. انجام یک انفجار مطلوب سبب کاهش هزینههای کل خردایش سنگ، بهبود بازدهی عملیات حفاری، بارگیری، باربری و بهبود عملیات بعد از استخراج مواد معدنی که شامل ورود مواد به سنگ شکنهای اولیه و ثانویه و غیره است، را به دنبال خواهد داشت. به منظور دستیابی به تمامی موارد ذکر شده لازم است تا با شناسایی عوامل تاثیر گذار بر فرآیند چالزنی و آتشباری آن را بهینه نمود. به طور کلی عوامل تاثیر گذار بر روي آتشباری را مي‌توان به دو گروه کلی شامل، پارامترهاي قابل كنترل (الگوي آتشباري و مواد منفجره ) و پارامترهاي غير قابل كنترل (خصوصيات ژئومكانيكي توده سنگ و زمین شناسی منطقه) تقسيم بندي نمود. نحوه آرايش چال‌ها، تاخير در شروع انفجار، قطر چال، ضخامت بار سنگ، فاصله رديفي چال‌ها، طول گل گذاري، ضريب سفتي ،حفاری ویژه ،خرج ویژه و زاویه حفر چال از جمله پارامترهاي قابل كنترل و حفره‌هاي طبيعي و نواحي غيرمقاوم شامل: سطوح لايه بندي، گسل‌ها و درزه‌ها جز پارامترهاي غير قابل كنترل محسوب مي‌شوند.
بايد اشاره شود که مدت زمان لرزش زمين بسيار طولانى تر از ساير عوارض انفجار بوده و بيشترين مقدار انرژي ناشى از انفجار ( در حدود 40% )را به خود اختصاص مى دهد. ارتعاش های زمینی ، انفجارهای هوایی و پرتاب سنگ از تأثیرات جانبی ناشی از طراحی نادرست و یا اجرای نا صحیح عملیات آتشباری هستند . به هر حال استفاده از مقادیر زیاد مواد منفجره در طول کار می تواند منجربه ایجاد مشکلات ناخواسته ای شود . عملیات های آتشباری باعث ایجاد صداهای مهیب و تأثیرات ارتعاشی در شهرها و دیوارهای معدن می شوند که می توانند باعث تخریب و یا ریزش ساختمان هاو دیوارهای معدن گردند. در طول سالهای گذشته مطالعات زیادی برای کنترل ارتعاش زمین در عملیات های معدن کاری زیرزمینی و سطحی انجام شده است. پایداری پله های معادن رو باز و همچنین ورودی های زیرزمینی ، سیستم های ناو زنجیری ، خطوط لوله و غیره باید در هر عملیات آتشباری در نظر گرفته شوند. همچنین جنبه های قانونی آن با در نظرگیری مزاحمت ها وهمچنین تخریب ساختمانهای اطراف وجود دارد. این جنبه های قانونی، با قوانین خاص فدرال، مقامات دولتی و محلی با درنظرگیری کنترل سطوح ارتعاش برای محافظت از محیط زیست و جلب نسبی رضایت مردم و با توجه به مشخصات لرزش، شرایط ساختارها، همراه با تجربیات قبلی درحالت کنترلی درشرایط مختلف ارائه گردند. بنابراین آتشباری باید در یک حالت درست با اشخاص مجرب با بهترین عملکرد درمدیریت محیط زیست به منظور حداقل سازی تأثیرات متنوع ناشی از انفجارهای هوایی و لرزش های زمین انجام شود .

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت