تأثیر نوع بافت و تراکم بر پرزدهی پارچه های فاستونی – نساجی

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی نساجی
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:75
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

تأثیر نوع بافت و تراکم بر پرزدهی پارچه های فاستونی – نساجی

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

چکیده ۱
مقدمه ۲
فصل اول : تحقیقات انجام شده قبلی ۴
۱ -۱ تأثیر خستگی لیف بر سیکل پرزدهی ۷
۱ -۱ -۱ خستگی الیاف سطحی کرک مانند ۷
۱ -۱ -۲ به هم گره خوردن لیف ۷
۱ -۱ -۳ بررسی رشد پرزدانه ۸
۱ -۱ -۳ -۱ رشد پرزدانه ۹
۱ -۱ -۳ -۲ بازنمایی پرزدانه بزرگ ۱۰
۱ -۱ -۳ -۳ توسعه و گسترش پرزدانه کوچک ۱۰
۱ -۱ -۳ -۴ بیرون آمدن یا چرخش متوالی الیاف ۱۰
۱ -۱ -۳ -۵ تأثیر بیرون آمدن الیاف بر فرایند پرزدهی ۱۰
۱ -۱ -۳ -۶ تأثیر خستگی لیف بر ساختار داخلی پرزدانه ۱۱
۱ -۲ عوامل مؤثر بر ایجاد پرزدانه از قبیل الیاف مصرفی و سیستمهای ریسندگی و عملیات تکمیلی ۱۲
۱ -۲ -۱ الیاف مصرفی ۱۲
۱ -۲ -۲ سیستمهای ریسندگی ۱۴
۱ -۲ -۳ عملیات تکمیلی ۱۵
۱ -۳ ارزیابی روند تغییرات در خواص پارچه ۱۸
۱ -۴ روشهای اندازه گیری پرزدانه ۲۱
۱-۴ -۱ حساسیت دستگاههای آزمایش پرزدهی گوناگون ۲۱
فصل دوم : تجربیات ۲۵
۲-تجربیات ۲۶
۲ -۱ مشخصات مواد اولیه مورد استفاده ۲۷
۲ -۲ روش تولید نخهای تهیه شده در این تحقیق ۲۸
۲ -۳ روش تولید پارچه ۲۹
۲ -۳ -۱ پارچه فاستونی با نمره نخ تار و پود ۲/۴۰ متریک ۲۹
۲ -۳ -۲ پارچه فاستونی با نمره نخ تار و پود ۲/۵۲ متریک ۲۹
۲ -۳ -۳ پارچه فاستونی با نمره نخ تار و پود ۲/۸۲ متریک ۳۱
۲ -۴ معرفی دستگاههای مورد استفاده جهت تهیه نخ و پارچه و انجام آزمایش ۳۱
۲ -۵ آزمونهای انجام گرفته بر روی نخهای مختلف ۳۲
۲ -۵ -۱ آزمون تاب نخ دولا ۳۲
۲ -۵ -۱ -۱ شرح آزمایش تاب نخ دولا ۳۲
۲ -۵ -۲ آزمون استحکام نخ دو لا ۳۴
۲ -۵ -۳ آزمون نایکنواختی جرمی نخ دولا ۳۵
۲ -۵ -۴ آزمون پرزدهی پارچه ۳۷
فصل سوم : نتیجه گیری و پیشنهادات ۳۸
۳ – نتایج و بحث آزمایش پارچه ۳۹
۳ -۱ پارچه فاستونی با نمره نخ تار و پود ۲/۴۰ متریک ۳۹
۳ -۲ پارچه فاستونی با نمره نخ تار و پود ۲/۵۲ متریک ۴۶
۳ -۳ پارچه فاستونی با نمره نخ تار و پود ۲/۸۰ متریک ۵۳
۳ -۴ نتیجه گیری ۶۱
۳ -۴ -۱ پارچه فاستونی با نمره نخ تار و پود ۲/۴۰ متریک ۶۱
۳ -۴ -۲ پارچه فاستونی با نمره نخ تار و پود ۲/۵۲ متریک ۶۱
۳ -۴ -۳ پارچه فاستونی با نمره نخ تار و پود ۲/۸۰ متریک ۶۱
۳ -۵ نتیجه گیری کلی ۶۱
۳ -۶ پیشنهادات ۶۱

چکیده:
پرزدهی منسوجات از دیرباز یکی از مسائل مهم محسوب گردیده، به طوری کـه محققـین زیـادی در این خصوص به انجام کارهای پژوهشی پرداخته اند . اهمیت پرزدهی پارچـه هـای فاسـتونی بـا توجـه بـه استفاده از این پارچه ها در تولید البسه رو بسیار مهم است به طوری که پرزدار شدن پارچه ظاهری نازیبـا برای لباس ایجاد کرده و طول عمر آن را کاهش می دهد. از جمله متخصصینی که در خـصوص پرزدهـی پارچه ها کارهای زیادی انجام داده اند Cook می باشد، که در این پروژه در بخش تحقیقات انجـام شـده قبلی به بررسی کارهای نامبرده و دیگر محققین پرداخته شده است.
در این پروژه پرزدهی چندین نمونه از پارچه های فاستونی پشم / پلی استر با نسبت ۴۵% به ۵۵%، بـا تراکمهای پودی و نوع بافت مختلف به طور صنعتی تولید گردیده و مورد بررسی قرار گرفته اسـت . نتـایج آزمایشات بر اساس سایش پارچه توسط دست گاه Martindale از طریق شمارش پرزدانه های موجـود در محدوده س طح فرضی پارچه بدست آمده است و برای صـحت نتـایج آزمـایش بـر روی هـر نمونـه دو بـار آزمایش انجام شده است . بررسی های انجام گرفته نشان می دهد که به طور کلی در مورد بافتها هـر چـه نخ تار با نخ پود در سطح پارچه بیشتر با هم درگیر باشند تعداد پرزدانه کمتری در سـطح پارچـه تـشک یل می شود و یا در بعضی موارد، آنجاییکه نخ تار بیشتری در سطح پارچه می باشد یـا بـه عبـارتی درگیـری نخهای تار و پود در سطح پارچه کمتر می باشد ، به شرط آنکه تراکم نخ تار خیلی بیشتر از نخ پـود باشـد تعداد پرزدانه کمتری در سطح پارچه تشکیل می شود . که در تمامی پارچه ها چنـین وضـعیتی مـشاهده شده است.
اما در مورد تراکم پودی در پارچـه هـایی بـ ا نمـره نـخ ۲/۴۰ متریـک بـرای بافـت T2/1Z و بافـت T1/2Z و در پارچه ای با نمره نخ ۲/۸۰ متریک برای بافت ۲↑۱/۴S مشاهده شده است کـه بـا افـزایش تراکم پودی تعداد پرزدانه کمتری در سطح پارچه تشکیل می شود . که این نتایج بـا نتـایج بدسـت آمـده توســط Fan وHunter منطبــق اســت . در پارچــه هــایی بــا نمــره نــخ ۲/۵۲ متریــک بــرای بافــت (T2/1(Z)+T1/2(Z و بافت T2/2Z با افزایش تراکم پودی روند تغییرات تعداد پرزدانه ها بـه صـورت سینوسی بوده است و در پ ارچه ای با نمره نخ ۲/۸۰ متریک برای بافت (T1/2(S)+T2/1(Z بـا افـزایش تراکم پودی روند تغییرات تعداد پرزدانه ها به صورت افزایشی بوده و به ماننـد دیگـر پارچـه هـا تغییـرات انجام نگرفت.

مقدمه:
پوشاک به لحاظ طراحی بسیار متنوع بوده و علاوه بر طرح ، میزان دوام آن حـائز اهمیـت اسـت . بـه همین دلیل از آغاز، خواصی که بر عملکرد پوشاک در ارتبـ اط بـا اسـتفاده از آن تأثیرگـذار بـوده ، ماننـد تشکیل پرزدهی، در رده اول اهمیت تحقیـق و توسـعه منـسوجات قـرار داشـته اسـت و پرزدهـی پارچـه مشکلی جدی برای صنعت پوشاک می باشد . پرزدهی پارچه اشاره به یکی از خواص ظاهری سطح پارچـه دارد که در آن، دسته ها یا گلوله ها ی الیاف در هم پیچیده همچنان بر روی سطح پارچه معلق می ماند . در نتیجه پرزدهی موجب افـت کیفـی ظـاهر پارچـه و زیردسـت آن مـی شـود، و از ارزش محـصولات و کالاهای پارچه ای می کاهد[۱].
پرزدهی اغلب نواقصی جدی را در پارچه یا پوشاک ایجاد می کند . پرزدهی نه تنها از کیفیت ظاهری و زیر دست پارچه می کاهد، بلکه تأثیر سریعی نیز بر نرخ حذف لیـف از سـاختار نـخ داشـته و در نتیجـه عمر مفید پارچه را کاهش می دهد [۲]. در طول پرزدهی، الیاف در هـم پیچیـده شـده، و الیـاف مختلـف پیرامون آنها نیز به این ساختمان پیوسـته و عیـوب قابـل ملاحظـه بیـشتری را در سـطح پارچـه بوجـود می آورند[۳].
Naik و Lopez-Amo مکانیزم تشکیل پرزدهی را مورد مطالعـه قـرار داده و دلایـل خـود را بـه مشخصات الیاف تشکیل دهنده نسبت داده اند. Kramer این مکانیزم و دلایل آنهـا را بـا اسـتفاده از دو نوع مختلف پلی استر(Trevira and Maklen) که با پشم مخلوط شده، مورد مطالعه قـرار داده اسـت .
Cooke میکروسکوپ الکترونیکی را برای مطالعه پدیده خستگی لیف در طول تشکیل پرزدهی و فراینـد کاهش پرزدهی مورد استفاده قرار داده و Kramer کاهش پرزدهی در پارچه های مخلوط شده پشمی را با اصلاح پارامترهای ساختاری پارچه مورد مطالعه قرار داده است [۱]. Fan وHunter مکـانیزم مقاومـت سایشی را برای تراکم نخ تار و پود و نوع بافت مورد مطالعه قرار داده است[۴].
از آنجایی که تمایلات سلیقه های کلی مصرف کننده جهت پوشاک روز به روز پیچیده تر می گـردد .
امروزه، انتظار می رود که پارچه ه ای مورد استفاده در پوشاک تمامی الزامات و نیازهای مربوط به راحتی، افتادگی پارچه، زیر دست پارچه، و مراقبت آسان و به عـلاوه عملکـرد و اجـرای آن را بـرآورده کنـد . بـه همین دلیل سهم الیاف مصنوعی در مخلوطهای پشم بـرای بدسـت آوردن خـواص مـورد نظـر عملکـرد، راحتی، و زیر دست پارچه ، بسیار با اهمیت تر گردیده است و تلاش برای توسعه و ایجـاد الیـاف جدیـد و ساختارهای اصلاح شده بیشتر مورد توجه قرار گرفته است . از سوی دیگر، خواص نخهـای ریـسیده شـده که با استفاده از تکنولوژی های مختلف و گوناگون ریسندگی تولید شده اند نیز به منظور تعیـین تناسـب آنها جهت استفاده در حوزه های خاص مورد توجه بوده است . پارچه های سبک وزن پوشـاک از شـهرت خاصی برخوردار هستند زیرا موجبات راحتی مردم را، در انجام فعالیت های فیزیکـی روزانـه بـا جلـوه ای خاص فراهم می کنند . پارچه هایی که از مخلوط پشم تولید شده اند، می توانند راحتی خوبی بـرای بـدن ارائه کنند و بیشتر به منظور استفاده در تمام طول سال لمس شوند[۵].
مقاومت سایش ی یکی از مهمترین خواص پارچه های مورد استفاده در پوشاک می باشد . پارچه ها در طول استفاده دائما در معرض اصطکاک خواه میان یکدیگر و یا در برابر اشـیای معمـولی زنـدگی روزمـره قرار می گیرند . الیاف و ساختارهای منسوجات در طی زمان تحت اثر سـایش قـرار مـی گیرنـد، و از ایـن میان، بعضی از آنها بیشتر از سـایرین در معـرض سـایش قـرار مـی گیرنـد کـه ایـن در نتیجـه طبیعـت منسوجات می باشد . به همین دلایل، هنگامی که به تعریف و توضیح پارامترهای کیفی پارچه ه ا پرداخته می شود ، مقاو مت سایشی همیشه مورد توجه می باشد ، به همین دلیل بـرای پارچـه هـای فاسـتونی کـه پوشش رو محسوب می شوند، ضرورت دارد که پارچه ای کم پرز با ظاهری زیبا تولید شود[۶].

نتیجه گیری کلی
۱-تراکم در نخهای تار بر پرزدهی پارچه های فاستونی تأثیرگذار می باشد.
۲-نوع بافت یا به عبارتی درهم بافته شدن نخهای تار با پـود بـر پـرز دهـی پارچـه هـای فاسـتونی تأثیرگذار می باشد . اما در جاییکه تراکم نخ تار نسبت به نخ پود خیلی زیاد باشد، اثر تراک م بـر نـوع بافـت در پرزدهی پارچه های فاستونی تأثیرگذارتر می باشد.
۳-تراکم در نخهای پود بر پرزدهی پارچه های فاستونی تأثیرگذار می باشد، امـا ایـن مـسئله در ۵۰ درصد پارچه ها برای ما مشخص نشده است.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط