تاثیر خواص فیزیکی و مکانیکی الیاف پلی استر روی پرزدهی پارچه های فاستونی – نساجی

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی نساجی
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:151
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

تاثیر خواص فیزیکی و مکانیکی الیاف پلی استر روی پرزدهی پارچه های فاستونی – نساجی

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

چکیده………… ……………………۱۴
مقدمه ……..۱۵
فصل اول : کلیات
۱-۱) پیشینه تحقیق ……….۱۷
۱-۲) تعاریف ارائه شده در زمینه پرزدهی …۲۰
۱-۳) شکل گیری پرزدانه .۲۱
۱-۴) مکانیزم شکل گیری پرزدانه ……………..۲۴
فصل دوم : روشهای اندازه گیری پرزدانه و فاکتورهای اثرگذار روی تشکیل پرزدانه
۲-۱روشهای اندازه گیری پرزدانه
۲-۱-۱ اصول کلی …………..۴۱
۲-۱-۲ آزمون های پرزدهی که روی چرخش نمونه بنا نهاده شده اند …………..۴۲
۴۲ ……………….. Random tumble آزمون پرزدهی ۱-۲ -۱ -۲
۲-۱-۲-۲ آزمون پرزدهی جعبه پرزدانه …….۴۲
۲-۱-۳ آزمون هایی که روی سائیدگی نمونه بنا نهاده شده اند ………..۴۴
۴۴ .. Elastomeric – Pad روش ۱-۳ -۱ -۲
۲-۱-۳-۲ آزمون سایشگر Martindale ..44
۴۵ ………………… Inflated- diaphragm Tester 3-3 -1 -2
۴۵ ………………. table Tester-Reciprocating 4-3 -1 -2
۴۵ …. Brush – pilling Tester 5-3 -1 -2
۴۶ …………. Appearance-retention Method 6-3 -1 -2
۲-۱-۳-۷ آزمون پرزدهی H.A.T.R.A .46
۲-۱-۴ نتایج روشهای آزمون …………………….۴۶
۲-۱-۵ نظرات ارائه شده در زمینه روشهای آزمون ……………..۴۷
۲-۲ فاکتورهای اثرگذار روی تشکیل پرزدانه
۲- ۲- ۱ سرعت تشکیل ……۴۸
۲- ۲- ۲ پارامترهای الیاف
۲- ۲- ۲-۱ مراحلی که در مدت زمان دوام پرزدانه اثرگذارند ۴۹
۲- ۲- ۲-۲ نوع الیاف ………۵۰
۲- ۲- ۲-۳ طول الیاف …….۶۱
۲- ۲- ۲-۴ ظرافت و سطح مقطع الیاف ……..۶۱
۲- ۲- ۲-۵ استحکام و مقاومت در برابر خمش مجدد ………….۶۳
۲- ۲- ۲-۶ اصطکاک بین لیفی …………………..۶۴
۲- ۲- ۲-۷ جعد الیاف ……..۶۴
۲- ۲- ۳ پارامترهای نخ
۲- ۲- ۳-۱ نوع نخ …………..۶۴
۲- ۲- ۳-۲ نمره نخ …………۶۹
۲- ۲- ۳-۳ تاب نخ ………….۷۰
۲- ۲- ۳-۴ مخلوط ها …….۷۳
۲- ۲- ۳-۵ پرزدهی نخ …..۷۹
۲- ۲- ۳-۶ نخهای چند لا .۸۰
۲- ۲- ۴ پارامترهای پارچه
۲- ۲- ۴-۱ نوع پارچه ……..۸۱
۲- ۲- ۴-۲ تراکم پارچه …..۸۱
۲- ۲- ۴-۳ ساختار پارچه ..۸۳
۲- ۲- ۴-۴ وزن پارچه ……..۸۴
۲-۳ کنترل پرزدهی ……….۸۴ فصل سوم : تجربیات
۳-۱ مواد اولیه ………………..۸۸
۳- ۲ مشخصات ماشین آلات مورد استفاده جهت تولید نمونه های نخ …………..۸۹
۳- ۳ نحوه تولید نمونه ها ..۹۱
۳- ۴ لوازم آزمایشگاهی مورد استفاده ………..۹۹
۳- ۵ آزمایش ها ……………….۱۰۰
۳- ۵- ۱ آزمون اندازه گیری طولی الیاف پلی استر و پشم …….۱۰۰
۳- ۵- ۲ آزمون اندازه گیری طول متوسط الیاف پشم و پلی استر ………۱۰۵
۳- ۵- ۳ آزمون گرم در متر تاپس پلی استر و پشم ……………….۱۰۶
۳- ۵- ۴ آزمون آزمون ظرافت الیاف پلی استر ……………………….۱۰۶
۳- ۵- ۵ آزمون ظرافت الیاف پشم ……………….۱۰۷
۳- ۵- ۶ آزمون تعیین نمره نخ دولا پلی استر و پشم …………….۱۰۸
۳- ۵- ۷ آزمون تعیین تاب نخ دولا پلی استر و پشم ……………..۱۰۹
۳- ۵- ۸ آزمون سنجش نایکنواختی تاپس الیاف پلی استر و پشم ………۱۱۰
۳- ۵- ۹ آزمون استحکام الیاف پلی استر ……..۱۱۱
۳- ۵- ۱۰ آزمون پرزدهی نخ دولا پلی استر و پشم ………………..۱۱۴
۳-۵- ۱۱ آزمون پرزدهی پارچه ………………….۱۱۸
فصل چهارم : نتیجه گیری ………………………۱۳۰
۴- ۱ نتیجه گیری از آزمون استحکام سنج الیاف …………………..۱۳۱
۴-۲ نتیجه گیری از آزمون پرزدهی پارچه …۱۳۲
۴- ۳ نتیجه گیری از آزمون پرزدهی نخ ……….۱۳۲
۴- ۴ نتیجه گیری مقدماتی ۱۳۳
۴- ۵ نتیجه گیری نهایی ….۱۳۳
پیوست ها منابع و ماخذ
فهرست منابع فارسی ………..۱۳۶
فهرست منابع لاتین ………….۱۳۷
چکیده انگلیسی …………………۱۳۹

چکیده:
پرزدهی پارچه ها یکی از خواص مهم پارچه ها محسوب می گردد که در برخی از پارچه ها از جمله پارچه های فاستونی از اهمیت بیشتری برخوردار است. با توجه به ترکیب الیاف مورد استفاده در نخها و پارچه های فاستونی که ترکیبی از الیاف پلی استر و پشم می باشد ؛ در این تحقیق از سه نوع الیاف پلی استر با خواص فیزیکی و مکانیکی مختلف و یک نوع الیاف پشم با خواص ثابت استفاده گردید. کلیه پارامترهای نخ و پارچه تولیدی به لحاظ نمره نخ ، تاب، تراکم و نوع بافت در نمونه های مختلف تولیدی ثابت در نظر گرفته شده است.
آزمایشهای انجام گرفته با دستگاه Martindale نشان داد که نمونه هایی که دارای الیاف پلی استر با خواص فیزیکی و مکانیکی مختلفی از قبیل استحکام ، ازدیاد طول می باشند ؛ دارای مقادیر پرزدهی مختلفی بوده که عملا این خواص در پرزدهی پارچه ها نقش مهمی را ایفا می کنند.
نتایج بررسی های به عمل آمده نشان می دهد که هر چقدر بر میزان استحکام و همزمان بر میزان درصد ازدیاد طول الیاف پلی استر افزوده می شود میزان پرزدهی پارچه کاهش می یابد. این موضوع از آنجا ناشی می شود که با بهبود این خواص احتمال آسیب دیدگی الیاف در اثر عملیات سایش کمتر شده و از اینرو الیاف لنگری کمتری تشکیل می گردد.
از نتایج آزمون پرزدهی نخ و تلفیق آن با آزمون خواص الیاف چنین نتیجه گیری می شود که علیرغم بالا بودن میزان پرزدهی نخ های تهیه شده از الیاف پلی استر اصفهان ، میزان پرزدهی پارچه های تهیه شده از این الیاف بیشتر از بقیه نمونه ها نیست. به عبارت دیگر اهمیت خواص الیاف در میزان پرزدهی پارچه ها بیشتر از اهمیت پرزدهی نخ در پرزدهی پارچه هاست.
تحقیقات Mead &Gintis نشان داد که با افزایش استحکام الیاف پلی استر بدون توجه به قابلیت ازدیاد طول آن تعداد پرزدانه ها افزایش پیدا می کنند. با فرض صحیح بودن این تحقیقات و با تلفیق نمودن اثر ازدیاد طول بر خواص پرزدهی می توان اینچنین نتیجه گیری نمود که اهمیت قابلیت ازدیاد طول بیشتر از اهمیت استحکام بوده بطوری که چنانچه قابلیت ازدیاد طول یک لیف با استحکام بالا افزایش یابد میزان پرزدهی پارچه تهیه شده از آن کاهش می یابد.
مقدمه:
پرزدهی پارچه یکی از مسایل جدی برای کارخانجات پوشاک به شمار می رود. به دلیل اهمیتی که مکانیزم تشکیل پرزدانه و پارامترهای تاثیرگذار برآن دارند ؛ این موضوع توسط تعداد زیادی از محققان در میانه سال۱۹۵۰ مورد بررسی قرار گرفت با ظهور الیاف مصنوعی ، به دلیل استفاده بیشتر از مخلوط الیاف پلی استر و پنبه مشکلات بیشتری نیز بوجود آمد. در الیافی از قبیل الیاف پلی استر، اکریلیک، نایلون؛ پرزدانه ها روی پوشاک باقی مانده و براحتی قابل رویت می باشند. خواصی همچون استحکام بالا و مقاومت خمشی الیاف پلی استر از به آسانی سائیده شدن پرزدانه ها جلوگیری می کند و از طرف دیگر خواص الکتروستاتیک آنها منجر به جذب مواد خارجی شده که این پدیده منجر به توسعه پرزدانه در سطح پارچه می شود.

نتیجه گیری مقدماتی
نتیجه گیری از نرم افزار آماری SPSS می تواند بعنوان نتیجه گیری مقدماتی تلقی شود که روی نتیجه گیری اصلی این پروژه اثرگذار می باشد. نحوه نتیجه گیری از نرم افزار SPSS می تواند بدین صورت باشد که :
در سطح معناداری ۰۵/۰ و با توجه به Sig. بدست آمده از جدول آنالیز واریانس آزمون مربوطه می توان چنین نتیجه گرفت که در صورتیکه Sig. بدست آمده از جدول آنالیز واریانس از سطح معناداری ۰۵/۰ کمتر باشد بین داده های آزمون مورد نظر اختلاف معناداری وجود داشته و می بایست از آزمون دانکن استفاده نمود. در صورتیکه که Sig. بدست آمده از جدول آنالیز واریانس از سطح معناداری ۰۵/۰بیشتر باشد آنگاه می توان چنین نتیجه گرفت که بین داده های آزمون مورد نظر اختلاف معناداری وجود ندارد.
۴‐ ۱ نتیجه گیری از آزمون استحکام سنج الیاف با توجه به نتایج بدست آمده از نرم افزار آماری SPSS با توجه به جدول آنالیز واریانس آزمون استحکام سنج الیاف ، می توان چنین نتیجه گیری نمود که بین داده های پارامتر ازدیاد طول با توجه به Sig. بدست آمده از جدول ، اختلاف معناداری وجود داشته و می بایست از آزمون دانکن استفاده نمود. آزمون دانکن پارامتر کار تا حد پارگی در شکل ۳۵ آمده است

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت