تاثیر استفاده از الیاف پلی پروپیلن و پارچه فضادار در بتن و بررسی خصوصیات بتن – نساجی

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی نساجی
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:97
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

تاثیر استفاده از الیاف پلی پروپیلن و پارچه فضادار در بتن و بررسی خصوصیات بتن – نساجی

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

چکیده ۱
مقدمه ۲
فصل اول : پیشینه تحقیقات ۹
۱ – ۱- تحقیقات انجام شده قبلی بر روی تاثیر استفاده از الیاف پلی پروپیلن برروی بتن ۱۰
۱ – ۱ – ۱ – مطالعه تاثیر استفاده از الیاف پلی پروپیلن برروی مقاومت فشاری و مقاومت خمشی بتن ۱۰
۲ – ۱ – ۱ – مطالعه تاثیر استفاده از الیاف پلی پروپیلن بر روی میزان تغییرات ابعادی ۱۱
۳ – ۱ – ۱ – مطالعه تاثیر استفاده از الیاف پلی پروپیلن بر روی ترک هایی که در بنن ریزیها در سطح رخ می دهد ۱۴
۴ – ۱ – ۱ – مطالعه نحوه تاثیر الیاف پلی پروپیلن با هر نوع سطح مقطع برروی ترک های ایجاد شده در بتن ۱۶
۵ – ۱ – ۱ – مطالعه تاثیر استفاده از الیاف پلی پروپیلن بر روی مقاوم سازی بتن توانمند در هنگام حریق ۱۸
۲ – ۱- تحقیقات انجام شده قبلی بر روی تاثیر استفاده از انواع پارچه در بتن ۱۹
۱ – ۲ – ۱ – مطالعه تاثیر استفاده از پارچه حلقوی تاری در بتن و بررسی مقاومت خمشی بتن ۲۰
۲ – ۲ – ۱ – مطالعه تاثیر استفاده از پارچه های (سه بعدی) فضادار در بتن و بررسی خصوصیات ایجاد شده در بتن ۲۱
فصل دوم : تجربیات ۲۵
۲-۱- مواد اولیه مصرفی ۲۶
۲-۲- وزن مواد مصرفی برای ساخت بتن ۲۶
۲-۲-۱- وزن مواد تشکیل دهنده بتن برای آزمایش مقاومت فشاری ۲۸
۱-۲-۲- مطالعه تاثیر استفاده از پارچه های (سه- بعدی ) فضادار در بتن و بررسی ۲۱
۲-۲-۲- وزن مواد تشکیل دهنده بتن برای آزمایش مقاومت خمشی ۲۸
۲-۳- وزن الیاف پلی پروپیلن مصرفی برای ساخت نمونه ها ۳۰
۲-۳-۱- وزن الیاف مصرفی برای ساخت نمونه تست فشاری ۳۰
۲-۳-۲- وزن الیاف مصرفی برای ساخت نمونه تست خمشی ۳۱
۲-۴- وزن پارچه فضادار برای ساخت نمونه ها ۳۱
۲-۴-۱- وزن پارچه فضادار برای ساخت نمونه تست فشاری ۳۱
۲-۴-۲- وزن پارچه فضادار برای ساخت نمونه تست خمشی ۳۱
۲-۵- نحوه انجام آزمایشات و لوازم آزمایشگاهی مورد استفاده ۳۱
۲-۶- نتایج مقاومت فشاری ۳۱
۲-۶-۱- نتایج مقاومت فشاری بتن ساده ۳۷
۲-۶-۲- نتایج مقاومت فشاری بتن ساخته شده با الیاف ۱۹ میلیمتر ۳۷
۲-۶-۳- نتایج مقاوت فشاری بتن ساخته شده با الیاف ۱۲ میلیمتر ۳۸
۲-۶-۴- نتایج مقاومت فشاری بتن ساخته شده با الیاف ۶ میلیمتر ۳۹
۲-۶-۵- نتایج مقاومت فشاری بتن ساخته شده با پارچه های فصادار ۴۰
۲-۷- نتایج مقاومت خمشی ۴۱
۲-۷-۱- نتایج مقاومت خمشی بتن ساده ۴۱
۲-۷-۲- نتایج مقاومت خمشی بتن ساخته شده با الیا ف ۱۹ میلیمتر ۴۲
۲-۷-۳- نتایج مقاومت خمشی بتن ساخته شده با الیاف ۱۲ میلیمتر ۴۲
۲-۷-۴- نتایج مقاومت خمشی بتن ساخته شده با الیاف ۶ میلیمتر ۴۲
۲-۷-۵- نتایج مقاومت خمشی بتن ساخته شده با پارچه فضادار ۴۳
فصل سوم : نتیجه گیری و پیشنهادات ۴۴
۳-۱- نتایج مقاومت فشاری ۴۵
۳-۱-۱- نتایج مقاومت فشاری بتن مخلوط با الیاف ۱۹ میلیمتر ۴۶
۳-۱-۲- نتایج مقاومت فشاری بتن مخلوط با الیاف ۱۲ و ۶ میلیمتر ۴۷
۳-۱-۳- نتایج مقاومت فشاری بتن مخلوط با پارچه فضادار ۴۸
۳-۱-۴- مقایسه مقاومت فشاری بتن مخلوط با الیاف و پارچه فضادار ۵۰
۳-۲- نتایج مقاومت خمشی ۵۱
۳-۲-۱- نتایج مقاومت خمشی بتن مخلوط با الیاف ۱۹ میلیمتر ۵۲
۳-۲-۲- نتایج مقاومت خمشی بتن مخلوط با الیاف ۶ و ۱۲ میلیمتر ۵۳
۳-۲-۳- نتایج مقاومت خمشی بتن مخلوط با پارچه فضادار ۵۴
۳-۲-۴- مقایسه مقاومت خمشی بتن مخلوط با الیاف و پارچه فضادار ۵۶
۳-۳- بررسی نتایج بدست آمده با استفاده از نرم افزار(SPSS (v17 ۵۶
۳-۴- نتیجه گیری ۵۷
۳-۵- پیشنهادات ۵۸

چکیده :
امروزه با توجه به افزایش ساخت و ساز و همچنین با توجه به اینکـه مهمتـرین و اصـلی تـرین ماده مورد استفاده در صنعت ساخت و ساز سیمان (بتن) می باشـد بنـابراین نـوع بـتن مـصرفی وهمچنین نحوه تهیه آن بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد .
تحقیقات زیادی در مورد استفاده از مواد گوناگون بعنوان تقویت کننـده در بـتن هـا صـورت گرفتـه است که از جمله موادی که امروزه بسیار کاربرد دارد استفاده از منسوجات فنی نساجی می باشد .
استفاده از الیاف پلی پروپیلن و پارچه های فضادار در انـواع محـصولات بتنـی و سـیمانی بـه جهـتتقویت خواص مکانیکی و دیگر پارامترهای دوام بتن بعنوان یـک راه حـل مناسـب مـورد بررسـی ومطالعه بسیاری از محققین قرار گرفته است .
در این تحقیق از الیاف پلی پروپیلن با طول ها و درصد وزنی معین و همچنین از پارچـه فـضادار بـهاندازه های مختلف و معین برای مقاوم سازی بتن و تقویت خواص مکـانیکی بـتن اسـتفاده گردیـدهاست .
نتایج حاصله از آزمایشات نشان می دهد که افزودن الیاف پلی پروپیلن و پارچه فـضادار در کمتـرینحالت ۴/۴ درصد و در بیشترین نمونه ۴/۹ درصد باعـث افـزایش مقاومـت فـشاری بـتن و در مـوردمقاومت خمشی افزودن این الیاف و پارچه در کمتـرین حالـت ۴ درصـد و در بیـشترین نمونـه ۳/۶ درصد باعث افزایش شده است .
در مجموع استفاده از مقادیر معینی از الیاف و پارچه در مخلوط های بتنی نه تنها بـر روی خـواصفشاری و خمشی بتن تاثیر نامطلوب نمی گـذارد بلکـه باعـث افـزایش مقاومـت فـشاری و مقاومـتخمشی بتن مخلوط با این الیاف و پارچه نیز می گردد .

مقدمه
الیاف پلی پروپیلن :
پروپیلن محصول جانبی پالایشگاههای نفتی است ، وقتی پـروپیلن تحـت شـرایط معینـی پلیمریـزهشود پلیمرهای قابل مصرف در تولید لیف بدست می آید یعنی پلی پروپیلن بدست می آید [۱] .
بعد از انجام پلیمریزاسیون و تولید پلیمر ، پلیمر ذوب شده و توسط پمپی از میان رشته سازها عبـورمی نماید. استفاده از این فراید ریسندگی( ریـسندگی مـذاب) بـدلیل ارزان بـودنش رایـج اسـت.
پلیمر قبل از ریسندگی محتوی ۵۰% بلور است که این مقدار پس از ریسیده شدن به ۳۳% افت مـیکند سپس لیف حاصله کشیده شده و در نتیجه مقدار بلورینگی محتوی به ۴۷ % افزایش مـی یابـد.
آنگاه تحت فرآیند آنیله شدن قرار می گیرد- یعنی گرمای نهایی به آن داده می شود و بدین ترتیـببا افزایش درجه حرارت به تحرک مولکول های پلیمر افزوده گردیده و فرصت دیگـری بـرای مرتـبشدن به آنان داده می شود تا به نحو مناسب تری در کنار یکدیگر قرار بگیرند [ ۱] .
سطح مقطع لیف کاملا به صورت مدور می باشد و جدیدا لیف هایی به سطح مقطع مربـع مـستطیلو مثلثی تولید شده که از جلا خاصی برخوردار بوده و در مقایسه بـا نـخ هـای پیوسـته دارای سـطحمقطع مدور و ظاهری تخت و کدر ، بسیار جالب توجه می باشد .
خصوصیات الیاف پلی پروپیلن به شرح زیر می باشد[ ۱] :
۱٫ چون دارای جذب آب نزدیک به صفر می باشد قوام و تطویـل آن در حالـت خـشک و تـریکسان است .
۲٫ نور خورشید به مدت طولانی باعث تخریب شدنش می گردد.
۳٫ در برابر عوامل شیمیایی مقاوم می باشد.
۴٫ نقطه نرم شدن در حدود ۱۵۵ درجه سانتیگراد می باشد.
۵٫ در برابر سرمای فوق العاده زیاد بسیار مقاوم می باشد.
۶٫ بی رنگ می باشد و به سختی رنگ می پذیرد.
۷٫ بدلیل پایین بودن وزن مخصوص خطی در آب به صورت شناور قرار می گیرد.
۸٫ ارزان می باشد.
۹٫ فاقد الکتریسیته ساکن و شوک های آزاردهنده می باشد .
۱۰٫ ضمن مواجه شدن با سیگار روشن بطور موضعی ذوب و نازیبا می گردد.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط