تاثیر سرعت ،درجه حرارت و میزان کشش ماشین تکسچرایزینگ روی خواص نخ نایلون ۶تکسچره و پارچه حلقوی پودی حاصل از آن

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی نساجی
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:259
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

تاثیر سرعت ،درجه حرارت و میزان کشش ماشین تکسچرایزینگ روی خواص نخ نایلون ۶تکسچره و پارچه حلقوی پودی حاصل از آن

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

چکیده ……………………….. …………….۱
مقدمه ……………………………………………..۲
بخش اول : تحقیقات انجام شده قبلی
۱-۱- الیاف نایلون
۱-۱- ۱) خواص الیاف نایلون …………………………..۴
۱-۱-۱-۱)خواص فیزیکی نایلون ……………………..۴
۱-۱-۱-۲) خواص مکانیکی نایلون …………………..۴
۱-۱-۱-۳)خواص شیمیایی نایلون …………………..۵
۱-۱-۱-۴) خواص دیگر نایلون …………………………۶
۱-۱-۲) ساختمان فیزیکی ……………………………….۶
۱-۱-۳) انتخاب رنگ برای نایلون ……………………۷
۱-۱-۳-۱) مشخصات نخ و تاثیر آن بر رنگرزی ۷
۱-۱-۴) مصارف نایلون ……………………………………..۸
۱-۲- تکسچرایزینگ
۱-۲-۱)تئوری تکسچرایزینگ …………………………..۹
۱-۲-۱-۱) مقدمه …………………………………………….۹
۱-۲-۱-۲) تثبیت …………………………………………….۹
۱-۲-۱-۳)خواص مکانیکی الیاف …………………..۱۰
۱-۲-۲) تولید نخ تکسچره …………………………….۱۴
۱-۲-۲-۱) تولید نخ خام ……………………………….۱۴
۱-۲-۲-۲) تکسچرایزینگ ……………………………..۱۴
۱-۲-۲-۳) سیستم تاب مجازی …………………….۱۵
۱-۲-۲-۴) قسمتهای اصلی ماشین تکسچرایزینگ…….. ۱۵
۱-۲-۲-۵) مسیر عبور نخ ………………………………۱۷
۱-۲-۳) عوامل موثر بر تکسچرایزینگ ………….۱۹
۱-۲-۴) کنترل کیفیت نخ تکسچره تاب مجازی ……………………۲۰
۱-۲-۵) تاثیر پارامترهای تکسچرایزینگ روی خواص فیزیکی نخ نایلون تکسچره ……….۲۰
۱-۲-۵-۱) استحکام ………………………………………۲۱
۱-۲-۵-۲) ازدیاد طول …………………………………..۲۲
۱-۲-۵-۳) مدول اولیه …………………………………..۲۳
بخش دوم : تجربیات
۲- مواد و روشهای آزمایش
۲-۱- مواد اولیه مصرفی …………………………………۲۷
۲-۲- سنجش خواص نخ خام ………………………..۲۸
۲-۲-۱- سطح مقطع ……………………………………..۲۸
۲-۲-۲- شمارش تعداد فیلامنتهای نخ …………۲۹
۲-۲-۳- تعیین دنیر نخ ………………………………….۲۹
۲-۲-۴- تعیین میزان روغن نخ ……………………..۳۰
۲-۲-۵- تعیین رطوبت مجاز …………………………۳۱
۲-۲-۶- تعیین میزان نایکنواختی نخ ……………۳۱
۲-۳- روش تولید نمونه ها …………………………….۳۴
۲-۳-۱- سرعت ………………………………………………۳۵
۲-۳-۲- کشش ………………………………………………۳۵
۲-۳-۳- درجه حرارت ……………………………………۳۶
۲-۴- دستگاه تکسچرایزینگ ………………………….۳۷
۲-۵- سنجش خواص فیزیکی – مکانیکی ……..۳۸
۲-۶- سنجش خواص تجعدی ……………………….۶۱
۲-۷- روش تولید نمونه پارچه ……………………….۷۶
۲-۸- سنجش خواص رنگی …………………………..۷۷
۲-۸-۱- طریقه رنگرزی …………………………………۷۷
۲-۸-۲- درجه رنگرزی …………………………………..۷۷
۲-۸-۳- نتایج رنگرزی …………………………………..۸۱
بخش سوم : نتیجه گیری و پیشنهادات
۳- نتیجه گیری ……………………………………………..۸۲
۳-۱- تحلیل نتایج ………………………………………….۸۲
۳-۲- مقایسه نتایج ………………………………………..۸۳
۳-۳- پیشنهادات ……………………………………………۸۳
۴- ضمائم …………………………………………………………۸۷

چکیده :
در متداولترین روش برای تولید نخهای تکسچره یعنی تاب مجازی ، جهت تثبیت فرم ایجاد شده در نخ ازحرارت استفاده می شود. از این رو حرارت یکی از عوامل مهم در تکسچرایزینگ به حساب می آید.
از سوی دیگر افزایش نظم به میزان کشش بستگی دارد. از این رو کـشش الیـاف مـصنوعی بـرای کـسبثبات در برابر نیرو و داشتن تغییرات و برگشت پذیری الاستیک قبـل از بـه کـار گرفتـه شـدن در صـنعتنساجی ضروری می باشد.
در این تحقیق با توجه به کاربرد وسیع و خواص مناسب الیاف نایلون ، اثـر درجـه حـرارت و کـشش رویخواص مختلف نخ تکسچره شده نایلون ازقبیل استحکام ، ازدیاد طول ، کار تا حد پـارگی ، تجعـد و رنـگپذیری پارچه حلقوی پودی حاصل ازآن ، مورد بررسی قرار گرفته است.
با توجه به نتایج به دست آمده از آزمایشات روی نـخ نـایلون L.O.Y شـرکت الیـاف بـا دانـسیته خطـی(۱/۱۰/۴۰دنیر) و (۱/۲۴/۷۰دنیـر )، مناسـب تـرین درجـه حـرارت در محـدوده دمـایی ۱۷۰-۱۸۰ درجـهmسانتیگراد، بدست آمد.
بعد از دمای ۱۹۵ درجه سانتیگراد استحکام و ازدیاد طول به شدت کاهش می یابند.
درطول آزمایشات با افزایش درجه حرارت ، ازدیاد طول ، تجعد افزایش و استحکام و جـذب رنـگ کـاهشیافت و نیز حجم نخ کم شده و نخ مات شد.
با افزایش میزان کشش، ازدیاد طول ، جذب رنگ و تجعد کم شده و حجم نـخ یکنواخـت گـشته و تعـدادنقاط بسته( استرچ نشده ) کم شده و نخ براق ترگشت ولی استحکام افزایش یافت. مناسـب تـرین درجـهکشش درنخ ۴۰ دنیری ۱۸,۳ برای کشش اولیه و ۱,۰۹۵ در کشش حین تکـسچرایزینگ بـود. در نـخ ۷۰ دنیری نیز مناسب ترین مقدار کشش اولیه ۱۱,۳ و کشش حین تکسچرایزینگ ۰۵,۱به دست آمد.
در مورد سرعت نیز، با افزایش سرعت ، استحکام افزایش و ازدیاد طول کاهش یافت. بهترین مقدار سرعتدر نخ ۷۰ دنیری در محدوده ۶۰۰-۵۸۰ متر بر دقیقه ، و در نخ ۴۰ دنیری ۶۰۰-۵۵۰ متـر بـر دقیقـه بـهدست آمد.

مقدمه :
نخهای فیلامنتی معولاً صاف ، بی فر وموج و شکننده بوده و دارای خواص لازم برای بافت پارچه نیـستند،لذا با توجه به استحکام ، شستشوی راحت تر و قیمت تمام شده پایین( خط تولید کوتاه ) که مزایای آنهـابه شمار می رود و نیز به جهت بهبود بخشیدن به خـواص آنهـا تحـت عملیـات تکـسچرایزینگ قـرار مـیگیرند.
در متداول ترین روش تکسچرایزینگ (تاب مجازی ) تثبیت تغییر فرم روی نخ در اثر گـرم و سـرد نمـودنآن صورت می پذیرد.از این رو حرارت یکی از عوامل مهم تکـسچرایزینگ محـسوب میـشود. جهـت تـاثیرسریع تر نیروهای پیچشی حاصل از تاب و نیز افت تنش سریع تر این نیروها در ابتدای منطقه تاب از یـکهیتر برای حرارت دادن نخ فیلامنتی استفاده می شود. به عبارت دیگر نقش منطقـه حرارتـی، بـالا بـردندرجه حرارت نخ تابیده شده و نگهداری حرارت برای مدت معین ، جهـت شکـسته شـدن پیونـدهای بـینمولکولی است.
به طور کلی نقش منطقه حرارتی همراه با تاب دهنده تولید نخهای تکسچره است کـه از خاصـیت فنریـتبالا برخوردار بوده و به عبارت دیگر تجعد با کثرت زیاد در طول فیلامنتها شکل گیرد.
از آنجایی که در الیاف مصنوعی کشیده نشده مناطق بلورین در جهات مختلف قرار داشته و مولکول هـایزنجیره ای در مناطق آمورف بدون آرایش و نظم قرار گرفته است، لذا در اثر وارد آمـدن نیـرو بـه لیـف درجهت محور آن ، مناطق بلورین در راستای محور قرار گرفته و مولکول های زنجیره ای در مناطق آمـورفهم نظم و آرایش بیشتری پیدا میکند. و مقدار افزایش نظم به میزان کـشش بـستگی دارد . ( کـشش لازمبرای نخهای فیلامنتی را ممکن است به صورت جداگانه و قبل از تکـسچره کـردن یـا همزمـان بـا انجـامتکسچرایزینگ اعمال کنند.)
با توجه به این نکات و نیزاینکه نایلون به دلایل مختلف بسیار در صنعت نساجی مورد استفاده قرار گرفتـه ، بر آن شدیم تا تاثیر درجه حرارت و کشش را روی خواص مختلف نخ تکسچره( ازدیاد طـول ، اسـتحکام ،تجعد،..) و درجه رنگ پذیری پارچه پودی حاصل از آن بررسـی کنـیم. در ایـن تحقیـق ابتـدا کلیـاتی درمورد نایلون و صنعت تکسچرایزینگ مطرح گشته و سپس تمام آزمایشات جهت تعیـین خـواص مهـم نـختکسچره تشریح می گردد و در پایان با توجه بـه مـسائل آمـاری نمودارهـایی ترسـیم گردیـده و تجزیـه وتحلیل و نتیجه گیری انجام می شود. بدین ترتیب که در چه محدوده دمایی هیتر ، و چه میـزان کـشش ،مناسب ترین خواص ممکن برای نخ تکسچره وجود دارد.

نتیجه گیری:
۳-۱-۱) تحلیل نتایج

با توجه به آزمایشات انجام شده بر روی نخ نـایلون ۶ الیـاف ایـران بـا نمـره هـای ۱/۱۰/۴۰ و ۱/۲۴/۷۰ ، جهت تع یین تاثیر پارامترهای سرعت ، درجه حرارت و کشش بر خواص مختلف این نخ ، نتـایج بـه دسـتآمده در زیر شرح داده می شود.
این نتایج توسط نرم افزار آماری S.P.S.S و استفاده از جدول ANOVA جهت بررسی همخـوانی دادهها، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که در بخش ضمیمه ارائه می گردد.

الف: سرعت
در نخ ۴۰ دنیری، با افزایش سرعت تا m/min 550 ، استحکام و ازدیادطول افزایش مـی یابندکـه بـا درنظر گرفتن پدیده حجم آزاد قابل توجیه است.بعد از این سرعت و با افزایش آن ، اسـتحکام افـزایش ولـیازدیاد طول کاهش می یابند. افزایش در استحکام و کاهش در ازدیاد طول بعـد از سـرعت ۶۰۰ بـه مقـداربسیار کم ، ولی محسوس است. افزایش در استحکام را می توان به واسطه افزایش آرایش یـافتگی زنجیـرههای مولکولی دانست.
کاهش در ازدیاد طول و در نتیجه کارتا حدپارگی را می توان به دست یـافتن بـه آرایـش مـنظم زنجیـرههای مولکولی و عدم تحمل ازدیادطول بیشتر دانست. رونـد افزایـشی ازدیـاد طـول درنـخ ۴۰ دنیـری تـارسیدن به سرعت ۵۵۰ را می توان عدم دستیابی به آرایش منظم توجیه نمود.
تجعد نیز تا سرعت ۵۵۰ ، افزایش یافته و پس از آن از خود کاهش نشان می دهد.
مناســب تــرین ســرعت ، جهــت دســتیابی بــه بهتــرین میــزان تجعــد ، اســتحکام و ازدیــادطول ، است ، ۵۵۰ m/min -600m/min درنخ ۷۰ دنیری ، با افزایش سـرعت تـاm/min 580، ازدیـادطول افـزایش یافتـه ولـی اسـتحکام تغییـرمحسوسی نمیکند . بعد از این سرعت ازدیاد طول کاهش و استحکام رونـد افزایـشی محـسوسی پیـدا مـیکند.

ب: کشش
در ن خ ۴۰ دنیری ، با افزایش کشش اولیه تا ۱۸,۳ استحکام افزایش یافته و ازدیادطول کاهش می یابد. بـاافزایش میزان کشش ، هر دوی این مقادیر کاهش می یابند. تجعد نیز با افزایش کشش ، کاهش می یابـد .
این کاهش با افزایش میزان کشش حین تکسچرایزینگ ، یکنواختی بیشتری از خود نشان می دهد.
دلیل افزایش استحکام تا ۱۸,۳را می توان آرایش یافتگی نخ و رسیدن به آرایشی ایـده ال در ایـن میـزانکشش دانست . با افزایش کشش حین تکسچرایزینگ استحکام ، افزایش و ازدیادطول کاهش می یابد. این افزایش و کاهش به میزان کمی است و با افزایش کشش تا ۱,۰۹۵ محسوس است . پس از این مقـدار هـردوی این مقادیر کاهش می یابند. کشیدن الیـاف زنجیـره هـای مولکـولی در محـور لیـف باعـث افـزایشکریستالی شدن و در نتیجه افزایش استحکام و کاهش ازدیـاد طـول مـی شـود. رونـد کاهـشی حاصـله رامیتوان به دلیل تنش زیاد موجود در نخ درناحیه کشش و تماس نخ با دستگاه دانست.
مناسب ترین مقدار کشش جهت کشش اولیه ۱۸,۳ و کشش حین تکسچرایزینگ ۱,۰۹۵ است.
درنخ ۷۰ دنیری ، با افزایش میزان کشش حین تکسچرایزینگ ، اسـتحکام و ازدیـاد طـول کـاهش مـییابند. در مورد کشش اولیه ، با افزایش مقدار کشش ، تا ۱۱,۳ استحکام افزایش و ازدیادطول کاهش مـییابد. پس از این مقدار هر دوی مقادیر کاهش می یابند.
مناسب ترین مقدار کشش اولیه ، ۱۱,۳ و کشش حین تکسچرایزینگ ۰۶,۱-۰۵,۱ به دست آمد.
پ: درجه حرارت
با افزایش درجه حرارت هیتر ، استحکام کاهش می یابد. ولی ازدیادطول روندی افزایشی داشـته کـه ایـنافزایش در ازدیادطول نایکنواخت است.تجعد نیز با افزایش دما افزایش می یابد زیرا با افزایش دما زنجیـرههای مولکولی از هم فاصله می گیرند که به دلیل افزایش نوسانات مولکولی است.
با توجه به محدوده های دمایی ارائه شده فوق ، مناسب ترین درجـه حـرارت تثبیـت بـرای نـخ نـایلون ۶ تکسچره ۱۸۰ -۱۷۰ درجه سانتی گراد برای نخ ۴۰ دنیر و ۱۹۰-۱۸۰ برای نخ ۷۰دنیر است.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط