تجدید آرایش شبکه توزیع به منظور کاهش تلفات با استفاده از الگوریتم ژنتیک – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:180
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

تجدید آرایش شبکه توزیع به منظور کاهش تلفات با استفاده از الگوریتم ژنتیک – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

فصل اول : بررسی روشهای مختلف بازآرایی چکیده
1- 1- مقدمه 1
1-2- روش سیوانلار و همکاران [1] 1
1-2-1- فرمول کاهش تلفات 5
1-2-2- تخمین کاهش تلفات بر مبنای مدل بار با توزیع یکنواخت 10
1-3- روش شیرمحمدی و هانگ [2] 13
1-3-1- الگوی پخش بار بهینه 20
1-3-2- یک روش پخش بار AC برای شبکه های توزیع شعاعی و حلقوی ضعیف 23
1-4- روش گلاموکانین [10] 26
1-5- روش مک درموت [21] 33
1-6- روش هاک [11] 37
1-6-1- کاهش تلفات PLaبا استفاده از بازآرایی شبکه 38
1-6-1- کاهش تلفات راکتیو 40
1-7- روش اول وی – مین لین و همکاران [26] 41
1-8- روش دوم وی – مین لین و همکاران [13] 53
1-8-1- روش جستجوی کلید N.Oص 54
1-8-2- روش جستجوی کلید N.Cص 55
56 1-8-3- شبکه چند فیدری و تک فیدری
56 1-8-4- بیان فازی روشهای جستجوی کلیدهای N.O و N.C
57 1-8-4-1- مجموعه فازیV
57 1-8-4-2- مجموعه فازی L
58 1-8-4-3- انتخاب جفت فیدر کاندید
58 1-8-4-4- مجموعه فازی S
59 1-8-4-5- تصمیم گیری فازی D
60 1-9- روش هونگ – چان چین و همکاران
64 1-10- باز آرایی با استفاده از روش فازی [19]
68 1-11- بازآرایی با استفاده از روش ترکیبی فازی ـ ژنتیک [20]
69 1-11-1- فرموله کردن مساله بازآرایی
69 1-11-1-1- تابع هدف بازآرایی شبکه
70 1-11-1-2- محدودیتهای شبکه شعاعی
71 1-11-2- استفاده از برنامه ریزی تکاملی کنترل شده با فازی (FCEP) برای بازآرایی
71 1-11-2-1- تعریف وضعیت کلید
71 1-11-2-2- تولید جمعیت آغازین
72 1-11-2-3- فرموله کردن شبکه جدید
72 1-11-2-4- تعریف ساختمان داده برای سیستم توزیع [20]
72 1-11-2-5 – جستجوی فیدرها
73 1-11-2-6- رقابت بر اساس تابع هدف یا انطباق
74 1-11-2-7- پیاده سازی کنترل کننده ی فازی جهش

1-12- مقاله مرجع [23] 77
1-13- مقاله مرجع [6] 86
1-14- بازآرایی شبکه در سسیتم قدرت باتولید پراکنده برای کاهش تلفات [8] 89
1-15- مقاله مرجع [9] 90
1-16- یک الگوریتم سریع برای تولید جنگل برای بازآرایی سیستم توزیع [5] 91
1-17- یک روش بازآرایی سیستم توزیع در جهت کاهش تلفات در یک سیستم چند لایه [16] 92
1-18- یک الگوریتم مؤثر برای بازآرایی شبکه در سیستم های توزیع بزرگ [17] 92
1-19- بهبود بخشیدن الگوریتم ژنتیک بر پایه فازی در بازآرابی شبکه توزیع [18] 93
1-20- روش کلید گشایی ترتیبی (SSOM)ص 94
1-20-1- تشریح روش کلیدگشایی ترتیبی 96
1-20-2- الگوی پخش جریان بهینه 99
1-20-3- مقایسه دو روش 99
فصل دوم : به کارگیری بهینه الگوریتم ژنتیک در بازآرایی شبکه توزیع
2-1 مقدمه 101
2-2- طرح و تعریف مسئله 101
2- 3-قیود و تابع هدف 102
2-4- شرط لازم جهت شعاعی بودن یک شبکه توزیع 103
2-5- بررسی شعاعی بودن شبکه و ایزوله نشدن بار 105
2- 6-قید ولتاژ 106
2-7- قید جریان 107
2- 8 مدل ریاضی تابع هدف 107
2-9- روش بهینه سازی 108
2-10-کد گذاری یک شبکه (ساختن یک کروموزوم): 110
2-11- تقاطع و تکثیر 111
2-12- مسأله جهش و رفع مشکل آن 112
2-12-1 تابع برازندگی و تعیین مقدار آن 113
2-13- همگرایی الگوریتم ژنتیک 116
2- 14- معیار توقف الگوریتم ژنتیک 117
2-15- الگوریتم پیشنهادی بازآرایی شبکه توزیع با استفاده از الگوریتم ژنتیک 118 فصل سوم : شبکه های نمونه و نتایج عددی آنها
3-1 – مقدمه 120
3-2 – شبکه سیوانلار و نتایج آن 120
3-2-1- بحث پیرامون نتایج 122
3-3- شبکه آزمون 69 باسه و نتایج آن 124
3-3-1 بحث پیرامون نتایج 130
فصل چهارم : نتیجه گیری و پیشنهادات
4-1- مقدمه 131
4-2- نتایج 132
4-3- پیشنهادات 132
– منابع و ماخذ 133
– چکیده انگلیسی 134

چکیده
امروزه با پیشرفت و توسعه سیستمهای کامپیوتری و مخابراتی، استفاده از این پیشرفتها در سیستم قدرت در حال گسترش می باشد. یکی از این موارد استفاده از سیستم اتوماسیون در شبکه های توزیع می باشد که منجر به بهرهبرداری مناسب و بهینه شبکه می گردد. یکی از اجزاء سیستم اتوماسیون توزیع
عملیات بازآرایی1 می باشد که می تواند به منظورهای مختلفی از جمله کاهش تلفات و تعادل بار شبکه صورت گیرد. در این پایان نامه به بررسی مساله بازآرایی به منظور کاهش تلفات در شبکه های توزیع و ارتباط آن با سیستم اتوماسیون توزیع در مراحل طراحی و بهرهبرداری پرداخته میشود و پس از بررسی روشها و تکنیکهای بازآرایی که در مقالات و کنفرانسهای داخلی و خارجی مطرح شدهاند یک الگوریتم بازآرایی بر پایه الگوریتم ژنتیک ارائه شده است .
یک موضوع مهم که در شبکه های توزیع قدرت مورد توجه بسیار می باشد، این است که هزینه
بهره برداری سیستم کاهش یابد. از جمله هزینههای بهرهبرداری از شبکههای توزیع، هزینه انرژی توزیع نشده در مواقع قطعی شبکه و همچنین هزینه غرامت دادن به مصرفکنندگان برای زمان قطعی شبکه (که البته این
مورد فعلاً در ایران وجود ندارد) و از همه مهمتر هزینه انرژی تلف شده در شبکه است. برای کم کردن هزینه های فوق الذکر، روشهای متعددی وجود دارد.
استفاده از سیستم اتوماسیون در شبکههای توزیع برای کاهش هزینه در هر سه مورد فوقالذکر کاربرد دارد و برای کاهش انرژی تلف شده روش بازآرایی شبکه از جمله بهترین روشهایی است که در سیستم اتوماسیون استفاده میشود. از طرفی برای انجام عملیات بازآرایی در شبکه به طوری که مناسب و قابل استفاده باشد باید مقدمات دیگری نیز فراهم کرد. برای اجرای الگوریتم بازآرایی شبکه نیاز به سیستمهای
کامپیوتری پیشرفته میباشد، لذا برای انجام عملیات بازآرایی، بهترین محیط برای اجرای الگوریتمهای آن در شبکه های توزیع، محیط DMS1 می باشد .
DMS ابزارهای کنترل، بررسی و آنالیز شبکه را در اختیار اپراتورهای مرکز دیسپاچینگ قرار می دهد. حال اگر الگوریتم بازآرایی شبکه به عنوان یکی از ابزارهای DMS درنظر گرفته شود در سیستم DMS می توان به انجام عملیات بازآرایی پرداخت. یکی دیگر از عوامل مهمی که محیط DMS را برای
عملیات بازآرایی مناسب ساخته، این است که برای انجام بازآرایی نیاز به مشخصات زیادی از شبکه مانند توپولوژی فعلی شبکه، وضعیت بارهای فعلی شبکه و … می باشد و DMS این مشخصات را در اختیار دارد.
در فصل ا ول روشهای مختلف بازآرایی مورد بررسی قرار گرفته ودر فصل دوم یک الگوریتم بازآرایی بر پایه ا لگوریتم ژنتیک ارایه شده و نتایج شبیه سازی و تست این الگوریتم جدید بر روی چند شبکه نمونه در فصل سوم ارائه می گردد. در فصل چهارم نتایج وپیشنهادات آورده شده است .

مقدمه
حدود دو دهه است که مطالعه بر روی استفاده از عملیات بازآرایی برای کاهش تلفات آغاز شده است و در نتیجه ی این مطالعات روش های متعددی برای انجام عملیات بارآرایی در مجلات و کنفرانس های مهندسی برق ارائه گردیده است. در بیشتر این مقالات بار نقاط مختلف در شبکه به صورت ثابت فرض شده و هدف پیدا نمودن آرایشی از شبکه بوده که در آن آرایش کمترین تلفات در شبکه اتفاق بیافتد .در این فصل به بررسی این مقالات و روش های مطرح شده در آنها پرداخته می شود.

نتایج :

این الگوریتم بر روی شبکه نمونه سیوانلار انجام گرفت که پس از بازآرایی به میزان 88/28 کیلووات کاهش تلفات در حالت پایه برابر 8/189 کیلووات بود که پس از بازآرایی برابر 92/160 کیلووات شده و ولتاژ اکثر باسها افزایش یافت و کاهش ولتاژ در هیچ باسی نداشتیم.
الگوریتم پیشنهادی را بر روی شبکه 69 باسه نیز آزمایش کردیم این بار به میزان 753/50 کیلووات کاهش تلفات داشتیم یعنی تلفات در حالت پایه برابر 745/81 کیلووات بود که پس از بازآرایی برابر 992/30 کیلووات شده و ولتاژ اکثر باسها افزایش یافته است و ولتاژ 12 باس کاهش یافته است که دلیل کاهش آن این است که به شاخه های این باسها چندین باس اضافه گشته است ولی باید توجه نمود که این کاهش به میزان قابل قبولی بوده است و در کل ولتاژ بهبود یافته است بطوریکه کمترین ولتاژ قبل از بازآرایی 11775 ولت بوده و بعد از بازآرایی 12144 ولت می شود.
این الگوریتم قابل استفاده در کلیه شبکه های شعاعی می باشد و جواب نهایی به دلیل اینکه بار چند سطحی مدل می شود جوابی بسیار نزدیک بهینه و یا بهینه مطلق را می یابد.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت