تجزیه و تحلیل اثرات و عواقب حوادث نامطلوب (آنالیز پیامد) در یکی از مجتمع های پتروشیمی ایران – شیمی

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی شیمی
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:406
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

تجزیه و تحلیل اثرات و عواقب حوادث نامطلوب (آنالیز پیامد) در یکی از مجتمع های پتروشیمی ایران – شیمی

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

مقدمه…………..3-1

فصل اول: ايمني در صنايع فرايندي……….9-4

فصل دوم: ارزيابي و مديريت ريسك در صنايع شيميايي………. 31-10

فصل سوم: روشهاي محاسبه ميزان تكرارپذيري حوادث …………53-32

فصل چهارم: تحليل پيامد (تحليل عواقب) ……………78-54

فصل پنجم: آتشسوزي (حريق) و سيستمهاي اطفاء آن…………121-79

فصل ششم: انفجار و انواع آن ……………147-122

فصل هفتم: رهايش مواد سمي………………162-148

فصل هشتم: مدلساز ي رهايش (تخليه و انتشار) مواد…………….. 207-163

فصل نهم: پالايشگاه بندرعباس ……………………213-208

فصل دهم: شرح فرايند واحد آيزوماكس پالايشگاه بندرعباس………….231-214

فصل يازدهم: مدلسازي و ارزياب ي سناريوي حوادث در واحد آي زوماكس پالايشگاه بندرعباس……..307-232

ضمايم

مراجع

چكيده لاتين

چكيده
امروزه تجزيه و تحليل واحدهاي فرايندي با استفاده از روشهاي سيستماتيك براي اطمينان از ايمن بودن واحدها در كنار تجربيات مهندسي امري ضروري است. يكي از مهمترين مراحل افزايش سطح ايمني در واحدهاي موجود يا در حال طراحي، ارزيابي ريسك خطراتي همچون پخش شدن مواد شيميايي در محيط است. ارزيابي كمي و كيفي ريسك در كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته جزء لاينفك طراحي واحدهاي فرايندي محسوب مي شود، ولي متأسفانه در كشور ما هنوز جايگاه خود را بدست نياورده و شايد يكي از دلايل مهم آن عدم آشنايي كافي با مباني اوليه ارزيابي كمي و كيفي ريسك است. مدلسازي پيامدهاي خطرات احتمالي در يك واحد فرايندي، يكي از مهمترين مراحل ارزيابي ريسك بحساب مي آيد. امروزه اين مدلسازي توسط نرم افزارهاي قدرتمند كامپيوتري مانند نرم افزار PHAST صورت مي گيرد. پيش بيني اثرات و عواقب حوادث نامطلوب در يك واحد فرايندي بوسيله مدلهاي رياضي، تحليل پيامد ناميده ميشود. بنابراين مديريت ريسك يك واحد فرايندي بدون انجام تحليل پيامد ممكن نيست. در اين پروژه واحد آيزوماكس پالايشگاه بندرعباس مورد تجزيه و تحليل عواقب حوادث احتمالي قرار گرفته است. ضروري است كه با شناسايي سناريوهاي حوادث محتمل در اين واحد، تحليل پيامدها براي هر يك از آنها صورت گيرد و مناطق و بخش هايي كه احتمال آسيب و خسارت بيشتري دارند، شناسايي شده و با توجه به امكانات فعلي واحد با ارائه پيشنهادات و راهكارهاي مفيد از ميزان تلفات انساني تا حدود زيادي كاسته شود.
كلمات كليدي
(Consequence Analysis) تحليل پيامد ،(Risk Assessment) ارزيابي ريسك ،(Safety) ايمني

مقدمه
زندگي در جهان امن و عاري از خطر همواره آرزوي همه انسانها بوده است و توجه به ايمني بصورت تلاش براي بقاء در نهاد بشر وجود داشته است. بشر همواره در تلاش براي بهبود زندگي و سطح رفاه خود بوده و در اين راه با ايجاد تغيير در طبيعت كوشيده تا منابع آنرا در خدمت خود درآورد. فعاليت هاي صنعتي بخشي از تلاش انسان براي رسيدن به رفاه بيشتر است. اما در اثر اين تغييرات و گسترش اين نوع فعاليت ها مخاطرات خاصي كه ناشي از تغيير در نظام رايج طبيعت است، نيز بوجود آمده است. با گذر زمان و رشد فعاليت هاي صنعتي، مخاطرات مربوط به اين فعاليت ها نيز رشد داشته است. امروزه داشتن محيطي امن و صنايعي عاري از خطر به عنوان دغدغهاي بزرگ براي عامه مردم و عليالخصوص متخصصين و صنعتگران مطرح است. در اين ميان صنايع نفت و گاز بعلت گستردگي فراوان، حجم عظيم سرمايه درگير، مخاطرات فراگير و تعداد زياد افرادي كه در اين صنايع در حال فعاليت ميباشند، همواره كانون توجه بوده و تلاش گستردهاي در راستاي ايمني بيشتر اين شاخه از صنعت در جهان صورت گرفته است. يكي از مشكلات سرمايه گذاري در ايمني تأسيسات صنعتي تعيين بهترين شيوه سرمايه گذاري براي به حداكثر رساندن تأثير آن است. با توجه به تعداد زياد سناريوهاي حوادث و محدودبودن بودجه ضروري است، معياري معتبر براي تصميمگيري و اولويتبندي ريسك در دسترس باشد. ابعاد ناخوشايند حوادث توسط معيارهاي ريسك نشان داده مي شوند. امروزه در بسياري از زمينههاي مديريت از جمله در ايمني صنعتي تصميم گيري در چارچوب مديريت ريسك انجام ميشود. ارزيابي ريسك حوادث در واقع ابزار مديريت ريسك بشمار ميرود و به كمك آن ميتوان گزينه هاي مختلف تمهيدات ايمني و اثرات آنرا در ارتقاء سطح ايمني در واحدهاي صنعتي بررسي نمود. ارزيابي ريسك كاربرد وسيعي در صنايع فرايندي مانند نفت و گاز دارد. در جريان ارزيابي كمي ريسك حوادث مهم شناسايي و براي حذف و يا كاهش آنها چاره انديشي ميشود. اولويت بندي بر مبناي ريسك و سپس با مقايسه سطح ريسكها با معيارهاي بين المللي امكان پيشگيري و يا كاهش اثر حوادث اصلي را فراهم مي سازد. يكي از مهمترين و اساسي ترين مراحل در ارزيابي و مديريت ريسك تحليل پيامدها مي باشد. در اين مرحله ابعاد حوادث و ميزان تأثير آنها بر انسان و محيط زيست تعيين ميشود. برخلاف ديگر مراحل ارزيابي ريسك مانند شناسايي و ارزيابي مخاطرات، به تحليل پيامدهاي حوادث واحدهاي صنعتي در كشور ما كمتر پرداخته شده است. با توجه به مخاطرات عمده و نقاط بحراني فراواني كه در واحدهاي فرايندي مانند واحد آيزوماكس وجود دارد، جهت بررسي و تحليل پيامدها اين واحد در پالايشگاه نفت بندرعباس انتخاب شده است و با استفاده از روش هاي نوين تحليل پيامد نقاط بحراني و حادثه خيز اين واحد شناسايي و تخليه و پخش مواد شيميايي در اين واحد مدل سازي شده اند. با انجام مدل-سازي و مشخصشدن مناطق درگير در حادثه امكان تعيين ميزان تلفات و صدمات جاني و خسارت به تجهيزات، ساختمانها و اماكن پرتردد ميسر ميگردد. يكي از نكات مهم در مرحله مدلسازي انتخاب مدل مناسب براي شبيهسازي واقع بينانه پخش مواد مي باشد. امروزه اينگونه مدلسازي ها در قالب نرم افزارهاي حرفه اي مانند PHAST صورت ميگيرد. استفاده از اين نرمافزار امكانات گستردهاي براي ثبت نتايج، تهيه انواع نمودارها و جداول، تلفيق اين نتايج با نقشه هاي مقياسدار منطقه و قابليت اتصال به نرم افزارهاي اطلاعات جغرافيايي را فراهم ميآورد. به همين دليل در كليه مراحل مدلسازي از نرم افزار PHAST استفاده شده است.. در فصل اول انواع مفاهيم كاربردي در زمينه مديريت و ارزيابي ريسك نشان داده شده است. در فصل دوم مراحل ارزيابي و مديريت ريسك به همراه معيارهاي معتبر ارزيابي ريسك مورد بررسي قرار گرفتهاست. در فصل سوم نحوه محاسبه ميزان تكرارپذيري خطا براي انواع حوادث در تجهيزات فرايندي آورده شده است. در فصل چهارم تحليل پيامدهاي حوادث (آناليز پيامد)، مراحل انجام آن، چگونگي انتخاب سناريوها و انواع نرم افزارهاي مهمي كه در ارتباط با مدلسازي حوادث استفاده ميشوند، نشان داده شده است. از آنجائيكه در كليه مراحل مدلسازي در اين واحد از نرمافزار PHAST استفاده شده است، در ادامه اين نرمافزار بطور مفصل و همراه با مثال شرح داده شده است. در فصول پنجم، ششم و هفتم انواع حوادث مهم و رايج در واحدهاي فرايندي (آتش، انفجار و رهايش مواد سمي) مورد نقد و بررسي قرار گرفته است. در فصل هشتم انواع مدلهاي تخليه و پخش مواد به همراه روابط مربوطه و كاربرد آنها نشان داده شده است. در فصل نهم معرفي اجمالي از پالايشگاه نفت بندرعباس صورت گرفته است. در فصل دهم به شرح فرايند واحد آيزوماكس پالايشگاه نفت بندرعباس پرداخته شده است. در فصل يازدهم با انتخاب نقاط بحراني و حادثهخيز سناريوهاي حوادث انتخاب و با كمك نرمافزار PHAST مدلسازي شدهاند و در نهايت ميزان تلفات و پيامدهاي ناشي از وقوع اين حوادث مورد بررسي قرار گرفتهاند.

نتيجه گيري
همانطور كه در جدول (5-11) مشاهده مي شود ميزان تلفات هر يك از سناريوها در حوادث ناشي از مسموميت، تابش حرارتي و موج فشار انفجار و همچنين ميزان تلفات كلي آنها نشان داده شده است. با در نظر گرفتن پيامدهاي انواع سناريوها جهت كاهش احتمال رخداد پيامدها و يا شدت آنها پيشنهادات ذيل ارائه مي-شود:
½ احتمال رخداد سناريو در مواردي كه مواد در اثر شكستگي كامل خط لوله به محيط بيرون تخليه ميشوند، بسيار ناچيز است و تنها به عنوان حد نهايي و معرف بدترين حالت ميباشد
½ در بخش مدلسازي حوادث جهت تعيين اطلاعات هواشناسي تنها از اطلاعات گردآوري شده در پروژه “بهبود سيستم هاي تهويه مطبوع موجود و طراحي سيستمهاي جديد” كه در ارديبهشت ماه 1385 توسط مشاور طرح و انديشه تهيه گرديده است، استفاده شده است. اطلاعات گردآوري شده در اين پروژه بر اساس گزارشهاي هواشناسي ايستگاه هواشناسي شهرستان بندرعباس در طي بيست و يكسال 1381-1361 جمعآوري گرديده است. جهت اطمينان بيشتر از مدلسازي واقعي حوادث استفاده از اطلاعات هواشناسي دقيق امري ضروري است. با ايجاد ايستگاههاي هواشناسي در محل مجتمع، مي توان شرايط جوي دقيقتري را براي مدلسازي در نظر گرفت
½ نصب بادنما در محل هايي از مجتمع كه براحتي قابل ديدن باشد، نيز از ديگر اقداماتي است كه مي توان جهت افزايش ايمني انجام داد. در موارد اضطراري جهت فرار، خلاف جهت باد و در جهت ٣٢۶دور شدن از محل حادثه يعني در جهت عمود بر باد ميباشد. به اين ترتيب با نصب بادنما، تشخيص جهت باد در موارد ايجاد حادثه آسان تر مي شود
½ آموزش كاركنان و پرسنل واحدهاي فرايندي جهت برخورد با موارد اضطراري و رفتار مناسب در صورت ايجاد حادثه مي تواند از شدت پيامدهاي وارده بكاهد
½ بسياري از حوادث ناگوار به خاطر خوردگي و پوسيدگي اتصالات و تجهيزات رخ ميدهد. لذا با انجام مرتب تستهاي ضخامت سنجي لوله هاي بخش مربوطه، و انجام بازرسي فني مرتب و يافتن نشتي هاي كوچك احتمالي كه منجر به نشتي هاي بزرگ تر مي شود مي توان احتمال رخ دادن بسياري از سناريو را كاهش داد
½ يكي از مكانهاي پر جمعيت مجتمع كه در بيشتر سناريوها در محدوده خطرناك قرار ميگيرد، اتاقهاي كنترل شماره 1 و 2 ميباشند. مجهز نمودن اين بخش به سيستم اطفاء حريق مناسب، مقاوم سازي ديوارها و نصب شيشههاي ايمن يكي از اقدامات نسبتاً كم هزينه است كه ميتوان در جهت افزايش ايمني اين ساختمان ها انجام داد
½ نصب سيستم ردياب گاز اشتعال پذير هيدروژن بگونه اي كه در مواقع ايجاد نشتي كمپرسور گاز برگشتي 1006-C و يا كمپرسور 2006-C را به سرعت متوقف و شيرهاي موجود در ورودي و خروجي آن را بسته و آنرا ايزوله نمايد. به اين ترتيب ميزان مواد قابل رهايش در محيط به ميزان زيادي كاهش يافته و به دنبال آن پيامدهاي حادثه نيز كاهش خواهد يافت
½ بررسي مرتب و اطمينان از عملكرد مناسب سيستمهاي ابزار دقيق جهت اعمال رفتار مناسب در جهت جلوگيري از گسترش مواد
½ نصب شير تخليه BDV ، در مكان مناسبي در خروجي كمپرسور كه در مواقع ايجاد نشتي، با تخليه محتواي تجهيزات در ارتفاع و محل ايمن باعث افت فشار در تجهيزات شده و همچنين ميزان مواد رها شده در محيط از محل نشتي را كاهش دهد
½ با توجه به تكرر رهايش مواد از كولرهاي هوايي اين واحد بررسي اتصالات و مسيرهاي ارتباطي در آنها امري ضروري به نظر ميرسد

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت