تجزیه و تحلیل اثرات و عواقب حوادث نامطلوب (آنالیز پیامد) در یکی از مجتمع های پتروشیمی ایران – شیمی

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی شیمی
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:406
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

تجزیه و تحلیل اثرات و عواقب حوادث نامطلوب (آنالیز پیامد) در یکی از مجتمع های پتروشیمی ایران – شیمی

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

مقدمه…………..۳-۱

فصل اول: ایمنی در صنایع فرایندی……….۹-۴

فصل دوم: ارزیابی و مدیریت ریسک در صنایع شیمیایی………. ۳۱-۱۰

فصل سوم: روشهای محاسبه میزان تکرارپذیری حوادث …………۵۳-۳۲

فصل چهارم: تحلیل پیامد (تحلیل عواقب) ……………۷۸-۵۴

فصل پنجم: آتشسوزی (حریق) و سیستمهای اطفاء آن…………۱۲۱-۷۹

فصل ششم: انفجار و انواع آن ……………۱۴۷-۱۲۲

فصل هفتم: رهایش مواد سمی………………۱۶۲-۱۴۸

فصل هشتم: مدلساز ی رهایش (تخلیه و انتشار) مواد…………….. ۲۰۷-۱۶۳

فصل نهم: پالایشگاه بندرعباس ……………………۲۱۳-۲۰۸

فصل دهم: شرح فرایند واحد آیزوماکس پالایشگاه بندرعباس………….۲۳۱-۲۱۴

فصل یازدهم: مدلسازی و ارزیاب ی سناریوی حوادث در واحد آی زوماکس پالایشگاه بندرعباس……..۳۰۷-۲۳۲

ضمایم

مراجع

چکیده لاتین

چکیده
امروزه تجزیه و تحلیل واحدهای فرایندی با استفاده از روشهای سیستماتیک برای اطمینان از ایمن بودن واحدها در کنار تجربیات مهندسی امری ضروری است. یکی از مهمترین مراحل افزایش سطح ایمنی در واحدهای موجود یا در حال طراحی، ارزیابی ریسک خطراتی همچون پخش شدن مواد شیمیایی در محیط است. ارزیابی کمی و کیفی ریسک در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته جزء لاینفک طراحی واحدهای فرایندی محسوب می شود، ولی متأسفانه در کشور ما هنوز جایگاه خود را بدست نیاورده و شاید یکی از دلایل مهم آن عدم آشنایی کافی با مبانی اولیه ارزیابی کمی و کیفی ریسک است. مدلسازی پیامدهای خطرات احتمالی در یک واحد فرایندی، یکی از مهمترین مراحل ارزیابی ریسک بحساب می آید. امروزه این مدلسازی توسط نرم افزارهای قدرتمند کامپیوتری مانند نرم افزار PHAST صورت می گیرد. پیش بینی اثرات و عواقب حوادث نامطلوب در یک واحد فرایندی بوسیله مدلهای ریاضی، تحلیل پیامد نامیده میشود. بنابراین مدیریت ریسک یک واحد فرایندی بدون انجام تحلیل پیامد ممکن نیست. در این پروژه واحد آیزوماکس پالایشگاه بندرعباس مورد تجزیه و تحلیل عواقب حوادث احتمالی قرار گرفته است. ضروری است که با شناسایی سناریوهای حوادث محتمل در این واحد، تحلیل پیامدها برای هر یک از آنها صورت گیرد و مناطق و بخش هایی که احتمال آسیب و خسارت بیشتری دارند، شناسایی شده و با توجه به امکانات فعلی واحد با ارائه پیشنهادات و راهکارهای مفید از میزان تلفات انسانی تا حدود زیادی کاسته شود.
کلمات کلیدی
(Consequence Analysis) تحلیل پیامد ،(Risk Assessment) ارزیابی ریسک ،(Safety) ایمنی

مقدمه
زندگی در جهان امن و عاری از خطر همواره آرزوی همه انسانها بوده است و توجه به ایمنی بصورت تلاش برای بقاء در نهاد بشر وجود داشته است. بشر همواره در تلاش برای بهبود زندگی و سطح رفاه خود بوده و در این راه با ایجاد تغییر در طبیعت کوشیده تا منابع آنرا در خدمت خود درآورد. فعالیت های صنعتی بخشی از تلاش انسان برای رسیدن به رفاه بیشتر است. اما در اثر این تغییرات و گسترش این نوع فعالیت ها مخاطرات خاصی که ناشی از تغییر در نظام رایج طبیعت است، نیز بوجود آمده است. با گذر زمان و رشد فعالیت های صنعتی، مخاطرات مربوط به این فعالیت ها نیز رشد داشته است. امروزه داشتن محیطی امن و صنایعی عاری از خطر به عنوان دغدغهای بزرگ برای عامه مردم و علیالخصوص متخصصین و صنعتگران مطرح است. در این میان صنایع نفت و گاز بعلت گستردگی فراوان، حجم عظیم سرمایه درگیر، مخاطرات فراگیر و تعداد زیاد افرادی که در این صنایع در حال فعالیت میباشند، همواره کانون توجه بوده و تلاش گستردهای در راستای ایمنی بیشتر این شاخه از صنعت در جهان صورت گرفته است. یکی از مشکلات سرمایه گذاری در ایمنی تأسیسات صنعتی تعیین بهترین شیوه سرمایه گذاری برای به حداکثر رساندن تأثیر آن است. با توجه به تعداد زیاد سناریوهای حوادث و محدودبودن بودجه ضروری است، معیاری معتبر برای تصمیمگیری و اولویتبندی ریسک در دسترس باشد. ابعاد ناخوشایند حوادث توسط معیارهای ریسک نشان داده می شوند. امروزه در بسیاری از زمینههای مدیریت از جمله در ایمنی صنعتی تصمیم گیری در چارچوب مدیریت ریسک انجام میشود. ارزیابی ریسک حوادث در واقع ابزار مدیریت ریسک بشمار میرود و به کمک آن میتوان گزینه های مختلف تمهیدات ایمنی و اثرات آنرا در ارتقاء سطح ایمنی در واحدهای صنعتی بررسی نمود. ارزیابی ریسک کاربرد وسیعی در صنایع فرایندی مانند نفت و گاز دارد. در جریان ارزیابی کمی ریسک حوادث مهم شناسایی و برای حذف و یا کاهش آنها چاره اندیشی میشود. اولویت بندی بر مبنای ریسک و سپس با مقایسه سطح ریسکها با معیارهای بین المللی امکان پیشگیری و یا کاهش اثر حوادث اصلی را فراهم می سازد. یکی از مهمترین و اساسی ترین مراحل در ارزیابی و مدیریت ریسک تحلیل پیامدها می باشد. در این مرحله ابعاد حوادث و میزان تأثیر آنها بر انسان و محیط زیست تعیین میشود. برخلاف دیگر مراحل ارزیابی ریسک مانند شناسایی و ارزیابی مخاطرات، به تحلیل پیامدهای حوادث واحدهای صنعتی در کشور ما کمتر پرداخته شده است. با توجه به مخاطرات عمده و نقاط بحرانی فراوانی که در واحدهای فرایندی مانند واحد آیزوماکس وجود دارد، جهت بررسی و تحلیل پیامدها این واحد در پالایشگاه نفت بندرعباس انتخاب شده است و با استفاده از روش های نوین تحلیل پیامد نقاط بحرانی و حادثه خیز این واحد شناسایی و تخلیه و پخش مواد شیمیایی در این واحد مدل سازی شده اند. با انجام مدل-سازی و مشخصشدن مناطق درگیر در حادثه امکان تعیین میزان تلفات و صدمات جانی و خسارت به تجهیزات، ساختمانها و اماکن پرتردد میسر میگردد. یکی از نکات مهم در مرحله مدلسازی انتخاب مدل مناسب برای شبیهسازی واقع بینانه پخش مواد می باشد. امروزه اینگونه مدلسازی ها در قالب نرم افزارهای حرفه ای مانند PHAST صورت میگیرد. استفاده از این نرمافزار امکانات گستردهای برای ثبت نتایج، تهیه انواع نمودارها و جداول، تلفیق این نتایج با نقشه های مقیاسدار منطقه و قابلیت اتصال به نرم افزارهای اطلاعات جغرافیایی را فراهم میآورد. به همین دلیل در کلیه مراحل مدلسازی از نرم افزار PHAST استفاده شده است.. در فصل اول انواع مفاهیم کاربردی در زمینه مدیریت و ارزیابی ریسک نشان داده شده است. در فصل دوم مراحل ارزیابی و مدیریت ریسک به همراه معیارهای معتبر ارزیابی ریسک مورد بررسی قرار گرفتهاست. در فصل سوم نحوه محاسبه میزان تکرارپذیری خطا برای انواع حوادث در تجهیزات فرایندی آورده شده است. در فصل چهارم تحلیل پیامدهای حوادث (آنالیز پیامد)، مراحل انجام آن، چگونگی انتخاب سناریوها و انواع نرم افزارهای مهمی که در ارتباط با مدلسازی حوادث استفاده میشوند، نشان داده شده است. از آنجائیکه در کلیه مراحل مدلسازی در این واحد از نرمافزار PHAST استفاده شده است، در ادامه این نرمافزار بطور مفصل و همراه با مثال شرح داده شده است. در فصول پنجم، ششم و هفتم انواع حوادث مهم و رایج در واحدهای فرایندی (آتش، انفجار و رهایش مواد سمی) مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. در فصل هشتم انواع مدلهای تخلیه و پخش مواد به همراه روابط مربوطه و کاربرد آنها نشان داده شده است. در فصل نهم معرفی اجمالی از پالایشگاه نفت بندرعباس صورت گرفته است. در فصل دهم به شرح فرایند واحد آیزوماکس پالایشگاه نفت بندرعباس پرداخته شده است. در فصل یازدهم با انتخاب نقاط بحرانی و حادثهخیز سناریوهای حوادث انتخاب و با کمک نرمافزار PHAST مدلسازی شدهاند و در نهایت میزان تلفات و پیامدهای ناشی از وقوع این حوادث مورد بررسی قرار گرفتهاند.

نتیجه گیری
همانطور که در جدول (۵-۱۱) مشاهده می شود میزان تلفات هر یک از سناریوها در حوادث ناشی از مسمومیت، تابش حرارتی و موج فشار انفجار و همچنین میزان تلفات کلی آنها نشان داده شده است. با در نظر گرفتن پیامدهای انواع سناریوها جهت کاهش احتمال رخداد پیامدها و یا شدت آنها پیشنهادات ذیل ارائه می-شود:
½ احتمال رخداد سناریو در مواردی که مواد در اثر شکستگی کامل خط لوله به محیط بیرون تخلیه میشوند، بسیار ناچیز است و تنها به عنوان حد نهایی و معرف بدترین حالت میباشد
½ در بخش مدلسازی حوادث جهت تعیین اطلاعات هواشناسی تنها از اطلاعات گردآوری شده در پروژه “بهبود سیستم های تهویه مطبوع موجود و طراحی سیستمهای جدید” که در اردیبهشت ماه ۱۳۸۵ توسط مشاور طرح و اندیشه تهیه گردیده است، استفاده شده است. اطلاعات گردآوری شده در این پروژه بر اساس گزارشهای هواشناسی ایستگاه هواشناسی شهرستان بندرعباس در طی بیست و یکسال ۱۳۸۱-۱۳۶۱ جمعآوری گردیده است. جهت اطمینان بیشتر از مدلسازی واقعی حوادث استفاده از اطلاعات هواشناسی دقیق امری ضروری است. با ایجاد ایستگاههای هواشناسی در محل مجتمع، می توان شرایط جوی دقیقتری را برای مدلسازی در نظر گرفت
½ نصب بادنما در محل هایی از مجتمع که براحتی قابل دیدن باشد، نیز از دیگر اقداماتی است که می توان جهت افزایش ایمنی انجام داد. در موارد اضطراری جهت فرار، خلاف جهت باد و در جهت ٣٢۶دور شدن از محل حادثه یعنی در جهت عمود بر باد میباشد. به این ترتیب با نصب بادنما، تشخیص جهت باد در موارد ایجاد حادثه آسان تر می شود
½ آموزش کارکنان و پرسنل واحدهای فرایندی جهت برخورد با موارد اضطراری و رفتار مناسب در صورت ایجاد حادثه می تواند از شدت پیامدهای وارده بکاهد
½ بسیاری از حوادث ناگوار به خاطر خوردگی و پوسیدگی اتصالات و تجهیزات رخ میدهد. لذا با انجام مرتب تستهای ضخامت سنجی لوله های بخش مربوطه، و انجام بازرسی فنی مرتب و یافتن نشتی های کوچک احتمالی که منجر به نشتی های بزرگ تر می شود می توان احتمال رخ دادن بسیاری از سناریو را کاهش داد
½ یکی از مکانهای پر جمعیت مجتمع که در بیشتر سناریوها در محدوده خطرناک قرار میگیرد، اتاقهای کنترل شماره ۱ و ۲ میباشند. مجهز نمودن این بخش به سیستم اطفاء حریق مناسب، مقاوم سازی دیوارها و نصب شیشههای ایمن یکی از اقدامات نسبتاً کم هزینه است که میتوان در جهت افزایش ایمنی این ساختمان ها انجام داد
½ نصب سیستم ردیاب گاز اشتعال پذیر هیدروژن بگونه ای که در مواقع ایجاد نشتی کمپرسور گاز برگشتی ۱۰۰۶-C و یا کمپرسور ۲۰۰۶-C را به سرعت متوقف و شیرهای موجود در ورودی و خروجی آن را بسته و آنرا ایزوله نماید. به این ترتیب میزان مواد قابل رهایش در محیط به میزان زیادی کاهش یافته و به دنبال آن پیامدهای حادثه نیز کاهش خواهد یافت
½ بررسی مرتب و اطمینان از عملکرد مناسب سیستمهای ابزار دقیق جهت اعمال رفتار مناسب در جهت جلوگیری از گسترش مواد
½ نصب شیر تخلیه BDV ، در مکان مناسبی در خروجی کمپرسور که در مواقع ایجاد نشتی، با تخلیه محتوای تجهیزات در ارتفاع و محل ایمن باعث افت فشار در تجهیزات شده و همچنین میزان مواد رها شده در محیط از محل نشتی را کاهش دهد
½ با توجه به تکرر رهایش مواد از کولرهای هوایی این واحد بررسی اتصالات و مسیرهای ارتباطی در آنها امری ضروری به نظر میرسد

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط