تجزیه و تحلیل تکنولوژی فرآوری سنگ آهن ارائه طرح بهینه تغلیظ سنگ آهن سنگان – معدن

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی معدن
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:150
قالب بندی:word ,pdf

نحوه خرید

تجزیه و تحلیل تکنولوژی فرآوری سنگ آهن ارائه طرح بهینه تغلیظ سنگ آهن سنگان – معدن

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
چكيده ……………. 10
مقدمه …………. 11
فصل اول : شناخت آهن ……… 13
– 1-1شناخت آهن ………….. 14
– 2-1بررسي تركيب شيميايي سنگ آهن …………. 25
-1-2-1عيار آهن …………….. 25
-2-2-1سيليس و آهك ………………. 25
-3-2-1آلومين – اكسيد منيزيم ……………… 26
-3-1ناخالصيهاي سنگ آهن …………. 27
-1-3-1ناخاصيهاي مفيد ……………. 27
-2-3-1ناخالصيهاي نا مطلوب …….. 28
-4-1اثر ناخالصيهاي نامطلوب در تكنولوژي توليد آهن و فولاد در محيط زيست ………. 30
30 ………………….. – روي1-4-1
-2-4-1اكسيدهاي قليايي …………… 31
31 ……….. – سرب3-4-1
-4-4-1فسفر و گوگرد ……… 32
-5-4-1كلر و فلوئور ………… 32
-6-4-1آرسنيك ……………… 32
-7-4-1اكسيد تيتان ………… 33
-8-4-1ساير اكسيدهاي فلزي ………. 33
فصل دوم :بررسي توليد ومصرف كنسانتره وگندله آهن در ايران و جهان … 34
-1-2سنگ آهن و كنسانتره ……….. 35
-2-2بررسي وضعيت معادن ايران ………….. 35
-1-2-2مجتمع سنگ آهن گل گهر ……….. 37
-2-2-2مجتمع سنگ آهن مركزي )بافق( ………… 39
-3-2-2مجتمع سنگ آهن چادر ملو ……… 40
-3-2ميزان توليد سنگ آهن و كنسانتره در كشور ………. 41
-1-3-2ظرفيت طرحهاي در حال اجرا كنسانتره در كشور ………. 42
-2-3-2جمع بندي ظرفيت توليد كنسانتره در پايان برنامه چهارم ……. 44
-3-3-2مصرف كنسانتره آهن و پيش بيني تقاضا ……….. 45
-4-3-2جمع بندي مازاد )كسري( كنسانتره آهن در پايان برنامه چهارم ……… 476
-4-2گندله ……………….. 48
-1-4-2ميزان توليد گندله در كشور ………………. 50
-2-4-2ظرفيت طرحهاي در حال اجرا گندله سازي …………. 50
-3-4-2جمع بندي ظرفيت توليد گندله در پايان برنامه چهارم ….. 51
-4-4-2مصرف گندله و پيش بيني تقاضا ……….. 52
-5-4-2پيش بيني مصرف گندله در پايان برنامه چهارم توسعه ….. 53
-6-4-2جمع بندي مازاد )كسري( گندله در پايان برنامه چهارم ……….. 54
-5-2بررسي بازار جهاني سنگ آهن ، كنسانتره و گندله ……. 55
فصل سوم :فرآوري و گندله سازي سنگ آهن …………….. 61
-1-3فرآوري سنگ آهن ………………. 63
-1-1-3سنگ شكني و خردايش سنگ آهن ……………. 63
-2-1-3پر عيار كردن سنگ آهن …………… 65
-1-2-1-3روشهاي فيزيكي ………… 65
-2-2-1-3روشهاي فيزيكي- شيميايي ………….. 68
-3-2-1-3جداسازي جامد از مايع ……….. 69
-2-3گندله سازي ………………… 70
-1-2-3مواد اوليه وآماده ساختن آنها جهت توليد گندله …………… 72
-1-1-2-3عيار آهن …………… 72
-2-1-2-3چسبها وافزودنيها ………… 73
-2-2-3بخش خردايش ……………….. 77
-3-2-3واحد گوي سازي ……………. 78
-1-3-2-3همگني تركيبات مخلوطهاي گندله سازي ………… 79
-2-3-2-3ويژگيهاي لازم براي شيوه عملياتي واحدهاي گوي سازي …… 79
-3-3-2-3تشكيل گوي و بهره برداري از واحدهاي اصلي گندله سازي …………. 80
-4-2-3بخش خشك كردن و پخت ……… 84
فصل چهارم :معدن سنگ آهن سنگان ……… 87
-1-4كليات ………………… 88
-1-1-4زمين شناسي معدن ………… 98
-2-1-4استخراج معدن ………………… 101
-3-1-4دورنماي متالورژيكي و طرح توسعه كارخانه فرآوري سنگ آهن سنگان ……… 101
-2-4فرآوري سنگ آهن سنگان در شرايط فعلي …….. 105
-3-4طرح توسعه و تجهيز سنگان ………….. 1077
-1-3-4ظرفيت كارخانه ……………….. 107
-2-3-4كيفيت خوراك ورودي به كارخانه ………. 108
-3-3-4كيفيت و كميت كنسانتره توليدي ……… 108
-4-3-4ميزان مصارف …………. 109
-5-3-4شرح فرايند و تجهيزات ……………. 110
-4-4كارخانه گندله سازي ……………. 117
-1-4-4داده هاي عملياتي ……………. 117
-2-4-4كيفيت مواد ورودي …………. 118
119 ………… – محصول3-4-4
-4-4-4تركيب مواد مصرفي ………… 120
-5-4-4شرح فرايند ……………. 120
-1-5-4-4دريافت كنسانتره ………… 120
-2-5-4-4گوي سازي ………… 121
-3-5-4-4پخت گندله ها ……………. 121
فصل پنجم :آزمايشات …………….. 123
-1-5شرح آزمايشات ……………. 124
-2-5آزمايشات بر روي گندله ……….. 127
-1-2-5آزمايش استحكام فشاري گندله ………….. 127
-2-2-5آزمايش استحكام سايشي گندله …………. 128
-3-2-5آزمايش استحكام در سقوط آزاد گندله ……….. 129
-3-5نتايج آزمايشات پايلوت …………. 129
-1-3-5توليد گندله خام ……………… 132
-2-3-5آزمايشات گندله سازي بدون افزونه سيال ……. 133
-3-3-5آزمايشات گندله سازي با افزونه آهك ………….. 139
-4-3-5آزمايشات گندله سازي با افزونه ) MgOدولوميت ( ……… 141
-5-3-5نتيجه گيري از آزمايشات ………….. 141
-4-5نمونه گيريهاي انجام شده ………………. 143
-5-5نتيجه گيري و پيشنهاد ………… 146
منابع ………….. 147
پيوستها ………………. 149

چكيده
صنايع آهن و فولاد يكي از با اهميت ترين صنايع هر كشور بوده و زمينه را براي رشد و توسعه در بخشهاي ديگر صنايع فراهم مي نمايد. بدليل استراتژيك بودن اين صنعت گاهي حتي پروژه هاي اين صنعت در حالت غير اقتصادي نيز اجرا مي شود. در كشور ما بدليل رشد روز افزون صنايع مختلف كه روند آن در سالهاي آتي شتاب بيشتري نيز خواهد گرفت صنعت فولاد به عنوان يك صنعت زيربنايي و پيش نياز توسعه در بخشهاي ديگر صنعتي از رونق و رشد چشمگيري برخوردار است. لازم به توضيح است كه اين صنعت مادر خود محتاج ماده اوليه سنگ آهن بوده و بنابراين براي دستيابي به رشد مورد نظر در توليد آهن و فولاد در كشور، سرمايه گذاري در جهت اكتشاف، استخراج و فراوري سنگ آهن ضروري است. در اين مجموعه ابتدا به شناخت آهن پرداخته شده است .انواع كانيهاي آهن ،ناخالصيهاي همراه با سنگ آهن ،ناخالصيهاي مفيد ،ناخالصيهاي مضر آورده شده و همچنين نوع ذخاير معادن آهن مختلف دنيا طي جدولي ارائه گرديده است .سپس به بررسي توليد و مصرف كنسانتره و گندله آهن در ايران و جهان پرداخته شده و ميزان مازاد يا كسري كنسانتره و گندله آهن در پايان برنامه چهارم آورده شده است .سپس به فرآوري و گندله سازي سنگ آهن و روشهاي موجود پرداخته و با هم مقايسه گرديده اند.در فصل بعد معدن سنگ آهن سنگان و روشهاي فرآوري و گندله سازي آن شرح داده شده است .در فصل آخر به آزمايشات پايلوت و آناليز شيميايي نمونه هاي گرفته شده پرداخته شده كه آزمايشات پايلوت و آناليزها حاكي از آن است كه گندله توليدي سنگان يك گندله ايده آل بوده كه قابليت رقابت با محصولات ديگر كارخانه هاي دنيا را داراست و همچنين اين معدن فاقد عناصر فلزات قليايي خاكي و فلزات كمياب مي باشد .

مقدمه
در طي يك قرن گذشته اقتصاد ايران همواره متكي به درآمد نفت بوده است بطوريكه هم اكنون نيز حدود 80درصد ارز مورد نياز كشور از صادرات نفت خام تامين مي گردد. كاهش مقطعي قيمت نفت در بازارهاي جهاني و در نتيجه كاهش درآمدهاي ملي در نيمه اول دهه 1370باعث شد كه دولت مجبور به چاره انديشي براي كسب درآمد ارزي منابع ديگر شود. از سوي ديگر معادن و صنايع معدني در تمام كشورهايي كه از منابع معدني برخوردارند نقش بسيار مهمي در توليد ناخالص ملي و درآمد سرانه و اشتغال دارد. در همين راستا سهم صنعت ومعدن در توليد ناخالص ملي ايران طي سالهاي قبل 17 درصد بوده كه از اين مقدار تنها 0,6درصد آن به بخش معدن تعلق دارد كه با جهت گيري بعمل آمده و تسهيلات فراهم شده در ساختار معادن كشور بر اساس آخرين آمارهاي بانك مركزي طي دو سال اخير اين سهم به 1,1درصد ارتقاء يافته است. اگرچه ايران از ديدگاه درآمد اقتصادي به عنوان يك كشور نفت خيز صاحب درآمد نفت شهرت يافته و صادرات مواد معدني و غير نفتي در مقايسه با نفت تاكنون مبالغ چشم گيري نبوده است اما پتانسيل بالاي وجود ذخاير معدني متفاوت وتنوع آنها دركشور سبب شده كه زاويه نگرش اقتصاد دانان و برنامه ريزان به سمت معادن و صنايع معدني متمايل شود بطوريكه در آخرين برنامه ريزيهاي بعمل آمده توسط مديران ارشد معادن كشور 4برابر شدن سهم معدن در توليد ناخالص ملي تا سال 2010هدف گذاري شده است. با توجه به اينكه كشور ايران از نظر ذخائر معدني سرزمين ثروتمندي مي باشد لذا مواد معدني مي تواند جايگزين مناسبي براي نفت باشد و استفاده صحيح و مناسب از اين پتانسيل بالقوه باعث افزايش توليد ناخالص ملي ، افزايش درآمد سرانه كشور، رشد وشكوفايي صنايع و اقتصاد كشور، افزايش شاخص هاي مختلف بهره وري و در نهايت ارتقاي سطح رفاه عمومي جامعه خواهد شد.12 فولاد ماده بنياديني كه بيش از 3هزار سال قبل عامل اصلي پيشرفتهاي فني وبهبود دايمي تمدن بشري بوده بخشي از زندگي مردم را دركشورهاي پيشرفته و همچنين در حال توسعه تشكيل مي دهد. اين ماده كه با برداشتن گامهاي بلند به راهگشايي خود در مسير توسعه ادامه ميدهد ضمن هم آهنگ شدن با هر نوع روند اقتصادي جديد و رساندن ارزش سالانه توليد به فراتر از مرز 200ميليارد دلار ميتواند طيف گسترده اي از نيازهاي بشر را مرتفع سازد و جايگاه خود را به عنوان ام المواد در ميان تيره هاي گوناگون از انواع مختلف مواد حفظ نمايد.

نتيجه گيري و پيشنهاد:
گندله سنگان با مخلوط كردن كنسانتره هاي آنومالي Bو Cشمالي به ميزان 50 : 50يك گندله كم سولفور و كم فسفر بوده كه فلزات قليايي و عناصر مضر آن در سطح پاييني قرار دارد و از نظر متالورژيكي يك گندله كاملا مناسب براي استفاده در فولاد سازي مي باشد واين گندله فاقد عناصر نادر و فلزات كمياب مي باشد و نيزقابليت رقابت با تمامي گندله سازيهاي دنيا را دارا مي باشد .براي اينكه رفتار اين گندله در صنايع فولاد سازي نيز تا حدودي قابل پيش بيني باشد توصيه مي گردد كه از اين گندله تست ذوب و تست احيا نيز به عمل آيد تا اگر قرار است تغييراتي در آن به وجود آيد در اين مرحله كه هنوز اين كارخانه در مرحله احداث مي باشد پيشگيري و تمهيدات لازم به عمل آيد چرا كه در اين مرحله هزينه ها خيلي كمتر از وقتي مي باشد كه كارخانه در حال توليد است . با راه اندازي اين كارخانه در شهرستان خواف با توجه به اينكه اين كارخانه از تكنولوژي فني بالايي برخوردار است سهم مهمي در اشتغال افراد و پيشرفت اقتصادي و فرهنگي اين منطقه ايفا خواهد نمود و از آنجا كه اين كارخانه در محل كارخانه كنسانتره و معدن مي باشد تاثير به سزايي در تكنولوژي و پيشرفت معدن خواهد داشت وگامي مهم در همجواري كارخانه هاي گندله سازي با معدن در كشور برداشته خواهد شد.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت