تجزیه و تحلیل تکنولوژی فرآوری سنگ آهن ارائه طرح بهینه تغلیظ سنگ آهن سنگان – معدن

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی معدن
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:150
قالب بندی:word ,pdf

نحوه خرید

تجزیه و تحلیل تکنولوژی فرآوری سنگ آهن ارائه طرح بهینه تغلیظ سنگ آهن سنگان – معدن

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
چکیده ……………. ۱۰
مقدمه …………. ۱۱
فصل اول : شناخت آهن ……… ۱۳
– ۱-۱شناخت آهن ………….. ۱۴
– ۲-۱بررسی ترکیب شیمیایی سنگ آهن …………. ۲۵
-۱-۲-۱عیار آهن …………….. ۲۵
-۲-۲-۱سیلیس و آهک ………………. ۲۵
-۳-۲-۱آلومین – اکسید منیزیم ……………… ۲۶
-۳-۱ناخالصیهای سنگ آهن …………. ۲۷
-۱-۳-۱ناخاصیهای مفید ……………. ۲۷
-۲-۳-۱ناخالصیهای نا مطلوب …….. ۲۸
-۴-۱اثر ناخالصیهای نامطلوب در تکنولوژی تولید آهن و فولاد در محیط زیست ………. ۳۰
۳۰ ………………….. – روی۱-۴-۱
-۲-۴-۱اکسیدهای قلیایی …………… ۳۱
۳۱ ……….. – سرب۳-۴-۱
-۴-۴-۱فسفر و گوگرد ……… ۳۲
-۵-۴-۱کلر و فلوئور ………… ۳۲
-۶-۴-۱آرسنیک ……………… ۳۲
-۷-۴-۱اکسید تیتان ………… ۳۳
-۸-۴-۱سایر اکسیدهای فلزی ………. ۳۳
فصل دوم :بررسی تولید ومصرف کنسانتره وگندله آهن در ایران و جهان … ۳۴
-۱-۲سنگ آهن و کنسانتره ……….. ۳۵
-۲-۲بررسی وضعیت معادن ایران ………….. ۳۵
-۱-۲-۲مجتمع سنگ آهن گل گهر ……….. ۳۷
-۲-۲-۲مجتمع سنگ آهن مرکزی )بافق( ………… ۳۹
-۳-۲-۲مجتمع سنگ آهن چادر ملو ……… ۴۰
-۳-۲میزان تولید سنگ آهن و کنسانتره در کشور ………. ۴۱
-۱-۳-۲ظرفیت طرحهای در حال اجرا کنسانتره در کشور ………. ۴۲
-۲-۳-۲جمع بندی ظرفیت تولید کنسانتره در پایان برنامه چهارم ……. ۴۴
-۳-۳-۲مصرف کنسانتره آهن و پیش بینی تقاضا ……….. ۴۵
-۴-۳-۲جمع بندی مازاد )کسری( کنسانتره آهن در پایان برنامه چهارم ……… ۴۷۶
-۴-۲گندله ……………….. ۴۸
-۱-۴-۲میزان تولید گندله در کشور ………………. ۵۰
-۲-۴-۲ظرفیت طرحهای در حال اجرا گندله سازی …………. ۵۰
-۳-۴-۲جمع بندی ظرفیت تولید گندله در پایان برنامه چهارم ….. ۵۱
-۴-۴-۲مصرف گندله و پیش بینی تقاضا ……….. ۵۲
-۵-۴-۲پیش بینی مصرف گندله در پایان برنامه چهارم توسعه ….. ۵۳
-۶-۴-۲جمع بندی مازاد )کسری( گندله در پایان برنامه چهارم ……….. ۵۴
-۵-۲بررسی بازار جهانی سنگ آهن ، کنسانتره و گندله ……. ۵۵
فصل سوم :فرآوری و گندله سازی سنگ آهن …………….. ۶۱
-۱-۳فرآوری سنگ آهن ………………. ۶۳
-۱-۱-۳سنگ شکنی و خردایش سنگ آهن ……………. ۶۳
-۲-۱-۳پر عیار کردن سنگ آهن …………… ۶۵
-۱-۲-۱-۳روشهای فیزیکی ………… ۶۵
-۲-۲-۱-۳روشهای فیزیکی- شیمیایی ………….. ۶۸
-۳-۲-۱-۳جداسازی جامد از مایع ……….. ۶۹
-۲-۳گندله سازی ………………… ۷۰
-۱-۲-۳مواد اولیه وآماده ساختن آنها جهت تولید گندله …………… ۷۲
-۱-۱-۲-۳عیار آهن …………… ۷۲
-۲-۱-۲-۳چسبها وافزودنیها ………… ۷۳
-۲-۲-۳بخش خردایش ……………….. ۷۷
-۳-۲-۳واحد گوی سازی ……………. ۷۸
-۱-۳-۲-۳همگنی ترکیبات مخلوطهای گندله سازی ………… ۷۹
-۲-۳-۲-۳ویژگیهای لازم برای شیوه عملیاتی واحدهای گوی سازی …… ۷۹
-۳-۳-۲-۳تشکیل گوی و بهره برداری از واحدهای اصلی گندله سازی …………. ۸۰
-۴-۲-۳بخش خشک کردن و پخت ……… ۸۴
فصل چهارم :معدن سنگ آهن سنگان ……… ۸۷
-۱-۴کلیات ………………… ۸۸
-۱-۱-۴زمین شناسی معدن ………… ۹۸
-۲-۱-۴استخراج معدن ………………… ۱۰۱
-۳-۱-۴دورنمای متالورژیکی و طرح توسعه کارخانه فرآوری سنگ آهن سنگان ……… ۱۰۱
-۲-۴فرآوری سنگ آهن سنگان در شرایط فعلی …….. ۱۰۵
-۳-۴طرح توسعه و تجهیز سنگان ………….. ۱۰۷۷
-۱-۳-۴ظرفیت کارخانه ……………….. ۱۰۷
-۲-۳-۴کیفیت خوراک ورودی به کارخانه ………. ۱۰۸
-۳-۳-۴کیفیت و کمیت کنسانتره تولیدی ……… ۱۰۸
-۴-۳-۴میزان مصارف …………. ۱۰۹
-۵-۳-۴شرح فرایند و تجهیزات ……………. ۱۱۰
-۴-۴کارخانه گندله سازی ……………. ۱۱۷
-۱-۴-۴داده های عملیاتی ……………. ۱۱۷
-۲-۴-۴کیفیت مواد ورودی …………. ۱۱۸
۱۱۹ ………… – محصول۳-۴-۴
-۴-۴-۴ترکیب مواد مصرفی ………… ۱۲۰
-۵-۴-۴شرح فرایند ……………. ۱۲۰
-۱-۵-۴-۴دریافت کنسانتره ………… ۱۲۰
-۲-۵-۴-۴گوی سازی ………… ۱۲۱
-۳-۵-۴-۴پخت گندله ها ……………. ۱۲۱
فصل پنجم :آزمایشات …………….. ۱۲۳
-۱-۵شرح آزمایشات ……………. ۱۲۴
-۲-۵آزمایشات بر روی گندله ……….. ۱۲۷
-۱-۲-۵آزمایش استحکام فشاری گندله ………….. ۱۲۷
-۲-۲-۵آزمایش استحکام سایشی گندله …………. ۱۲۸
-۳-۲-۵آزمایش استحکام در سقوط آزاد گندله ……….. ۱۲۹
-۳-۵نتایج آزمایشات پایلوت …………. ۱۲۹
-۱-۳-۵تولید گندله خام ……………… ۱۳۲
-۲-۳-۵آزمایشات گندله سازی بدون افزونه سیال ……. ۱۳۳
-۳-۳-۵آزمایشات گندله سازی با افزونه آهک ………….. ۱۳۹
-۴-۳-۵آزمایشات گندله سازی با افزونه ) MgOدولومیت ( ……… ۱۴۱
-۵-۳-۵نتیجه گیری از آزمایشات ………….. ۱۴۱
-۴-۵نمونه گیریهای انجام شده ………………. ۱۴۳
-۵-۵نتیجه گیری و پیشنهاد ………… ۱۴۶
منابع ………….. ۱۴۷
پیوستها ………………. ۱۴۹

چکیده
صنایع آهن و فولاد یکی از با اهمیت ترین صنایع هر کشور بوده و زمینه را برای رشد و توسعه در بخشهای دیگر صنایع فراهم می نماید. بدلیل استراتژیک بودن این صنعت گاهی حتی پروژه های این صنعت در حالت غیر اقتصادی نیز اجرا می شود. در کشور ما بدلیل رشد روز افزون صنایع مختلف که روند آن در سالهای آتی شتاب بیشتری نیز خواهد گرفت صنعت فولاد به عنوان یک صنعت زیربنایی و پیش نیاز توسعه در بخشهای دیگر صنعتی از رونق و رشد چشمگیری برخوردار است. لازم به توضیح است که این صنعت مادر خود محتاج ماده اولیه سنگ آهن بوده و بنابراین برای دستیابی به رشد مورد نظر در تولید آهن و فولاد در کشور، سرمایه گذاری در جهت اکتشاف، استخراج و فراوری سنگ آهن ضروری است. در این مجموعه ابتدا به شناخت آهن پرداخته شده است .انواع کانیهای آهن ،ناخالصیهای همراه با سنگ آهن ،ناخالصیهای مفید ،ناخالصیهای مضر آورده شده و همچنین نوع ذخایر معادن آهن مختلف دنیا طی جدولی ارائه گردیده است .سپس به بررسی تولید و مصرف کنسانتره و گندله آهن در ایران و جهان پرداخته شده و میزان مازاد یا کسری کنسانتره و گندله آهن در پایان برنامه چهارم آورده شده است .سپس به فرآوری و گندله سازی سنگ آهن و روشهای موجود پرداخته و با هم مقایسه گردیده اند.در فصل بعد معدن سنگ آهن سنگان و روشهای فرآوری و گندله سازی آن شرح داده شده است .در فصل آخر به آزمایشات پایلوت و آنالیز شیمیایی نمونه های گرفته شده پرداخته شده که آزمایشات پایلوت و آنالیزها حاکی از آن است که گندله تولیدی سنگان یک گندله ایده آل بوده که قابلیت رقابت با محصولات دیگر کارخانه های دنیا را داراست و همچنین این معدن فاقد عناصر فلزات قلیایی خاکی و فلزات کمیاب می باشد .

مقدمه
در طی یک قرن گذشته اقتصاد ایران همواره متکی به درآمد نفت بوده است بطوریکه هم اکنون نیز حدود ۸۰درصد ارز مورد نیاز کشور از صادرات نفت خام تامین می گردد. کاهش مقطعی قیمت نفت در بازارهای جهانی و در نتیجه کاهش درآمدهای ملی در نیمه اول دهه ۱۳۷۰باعث شد که دولت مجبور به چاره اندیشی برای کسب درآمد ارزی منابع دیگر شود. از سوی دیگر معادن و صنایع معدنی در تمام کشورهایی که از منابع معدنی برخوردارند نقش بسیار مهمی در تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه و اشتغال دارد. در همین راستا سهم صنعت ومعدن در تولید ناخالص ملی ایران طی سالهای قبل ۱۷ درصد بوده که از این مقدار تنها ۰,۶درصد آن به بخش معدن تعلق دارد که با جهت گیری بعمل آمده و تسهیلات فراهم شده در ساختار معادن کشور بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی طی دو سال اخیر این سهم به ۱,۱درصد ارتقاء یافته است. اگرچه ایران از دیدگاه درآمد اقتصادی به عنوان یک کشور نفت خیز صاحب درآمد نفت شهرت یافته و صادرات مواد معدنی و غیر نفتی در مقایسه با نفت تاکنون مبالغ چشم گیری نبوده است اما پتانسیل بالای وجود ذخایر معدنی متفاوت وتنوع آنها درکشور سبب شده که زاویه نگرش اقتصاد دانان و برنامه ریزان به سمت معادن و صنایع معدنی متمایل شود بطوریکه در آخرین برنامه ریزیهای بعمل آمده توسط مدیران ارشد معادن کشور ۴برابر شدن سهم معدن در تولید ناخالص ملی تا سال ۲۰۱۰هدف گذاری شده است. با توجه به اینکه کشور ایران از نظر ذخائر معدنی سرزمین ثروتمندی می باشد لذا مواد معدنی می تواند جایگزین مناسبی برای نفت باشد و استفاده صحیح و مناسب از این پتانسیل بالقوه باعث افزایش تولید ناخالص ملی ، افزایش درآمد سرانه کشور، رشد وشکوفایی صنایع و اقتصاد کشور، افزایش شاخص های مختلف بهره وری و در نهایت ارتقای سطح رفاه عمومی جامعه خواهد شد.۱۲ فولاد ماده بنیادینی که بیش از ۳هزار سال قبل عامل اصلی پیشرفتهای فنی وبهبود دایمی تمدن بشری بوده بخشی از زندگی مردم را درکشورهای پیشرفته و همچنین در حال توسعه تشکیل می دهد. این ماده که با برداشتن گامهای بلند به راهگشایی خود در مسیر توسعه ادامه میدهد ضمن هم آهنگ شدن با هر نوع روند اقتصادی جدید و رساندن ارزش سالانه تولید به فراتر از مرز ۲۰۰میلیارد دلار میتواند طیف گسترده ای از نیازهای بشر را مرتفع سازد و جایگاه خود را به عنوان ام المواد در میان تیره های گوناگون از انواع مختلف مواد حفظ نماید.

نتیجه گیری و پیشنهاد:
گندله سنگان با مخلوط کردن کنسانتره های آنومالی Bو Cشمالی به میزان ۵۰ : ۵۰یک گندله کم سولفور و کم فسفر بوده که فلزات قلیایی و عناصر مضر آن در سطح پایینی قرار دارد و از نظر متالورژیکی یک گندله کاملا مناسب برای استفاده در فولاد سازی می باشد واین گندله فاقد عناصر نادر و فلزات کمیاب می باشد و نیزقابلیت رقابت با تمامی گندله سازیهای دنیا را دارا می باشد .برای اینکه رفتار این گندله در صنایع فولاد سازی نیز تا حدودی قابل پیش بینی باشد توصیه می گردد که از این گندله تست ذوب و تست احیا نیز به عمل آید تا اگر قرار است تغییراتی در آن به وجود آید در این مرحله که هنوز این کارخانه در مرحله احداث می باشد پیشگیری و تمهیدات لازم به عمل آید چرا که در این مرحله هزینه ها خیلی کمتر از وقتی می باشد که کارخانه در حال تولید است . با راه اندازی این کارخانه در شهرستان خواف با توجه به اینکه این کارخانه از تکنولوژی فنی بالایی برخوردار است سهم مهمی در اشتغال افراد و پیشرفت اقتصادی و فرهنگی این منطقه ایفا خواهد نمود و از آنجا که این کارخانه در محل کارخانه کنسانتره و معدن می باشد تاثیر به سزایی در تکنولوژی و پیشرفت معدن خواهد داشت وگامی مهم در همجواری کارخانه های گندله سازی با معدن در کشور برداشته خواهد شد.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط