تحلیل المان محدود تیر اف. .جی ام با فرض اویلر به همراه لایه پیزو تحت بار دینامیکی مکانیکی و میدان الکتریکی – مکانیک

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی مکانیک
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:92
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

تحلیل المان محدود تیر اف. .جی ام با فرض اویلر به همراه لایه پیزو تحت بار دینامیکی مکانیکی و میدان الکتریکی – مکانیک

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

چكيده 1
مقدمه 2
فصل اول : كليات
° ( 1-1هدف 4
فصل دوم :
( 2-1طرح كلي تير 7
13 (Functionally Graded Material) مدل اف. ام .جي2-2( °
° ( 2-3بخش پيزوالكتريك 15
فصل سوم : استفاده اصل هميلتون
( 3-1استفاده از اصل هميلتون 20
فصل چهارم : المان محدود تير پيزو اف. ام.جي
( 4-1المان محدود تير 28
( 4-2مختصات طبيعي )35 (global
( 4-3سر هم نمودن ماتريس 38 global
( 4-4حل ديناميكي به روش نيومارك )39 (new mark
فصل پنجم: طرح و حل مسئله از طريق كامپيوتر
( 5-1طرح مسئله و شرايط مرزي 43
( 5-2داده ها و بررسي نتايج 46
( 5-3مراحل اجراي برنامه 58
فصل ششم: نتيجه گيري
نتيجه گيري و پيشنهادات
فصل هفتم: پيشنهادات
پيوستها
پيوست 63 1
پيوست 65 2
پيوست 67 3
پيوست 70 4

چكيده:
در ايــن پايــان نامــه بــا اســتفاده از علــم و روش المــان محــدود، يــك تيــر مــورد بررســي قــرار گرفتــه اســت. تيــر مــورد بررســي از نــوع اف.جــي ام. بــا فــرض اويلــر ميباشــد و در راســتاي ضــخامت از توابـــع تـــواني پيـــروي ميكنـــد و در ســـطح بـــالايي تيـــر لايـــه اي از يـــك مـــاده پيزوالكتريـــك بـــه عنـــوان دقيـــق كننـــده )اكچواتـــور- (actuatorچســـبانيده شـــده اســـت. ســـختي actuatorبـــدليل ضــخامت پــائين آن صــرفنظر گرديــده اســت و تنهــا نيــروي حاصــله مــورد بررســي قــرار گرفتــه اســت. تيــر مــذكور تحــت ميــدان الكتريكــي ثابــت و نيــروي مكــانيكي دينــاميكي بــه طــور همزمــان قــرار دارد. بــا اســتفاده از روش نيومــارك تيــر بــه طــور دينــاميكي تحليــل گرديــده اســت. بــراي حــل المــان محــدود تيــر از نــرم افــزار متلــب ) (MATLABاســتفاده گرديــده اســت و نــرم افــزار كلــي تحليــل تيــر مــذكور ارائه گرديده است.

مقدمه:
اخيــــرا در علــــم روز، مــــواد اف.جــــي ام . ) (functionally graded materialsاز اهميــــت بســــزايي برخــوردار گرديــده انــد. ايــن مــواد معمــولا در ســازه در راســتاي ضــخامت خــود تحــت تــابعي تغييــر جــنس دارنــد. ايــن مــواد در ســال 1988در ژاپــن ســاخته و بــه نــوعي كشــف گرديدنــد. بــراي اولــين بــار در ســال 1993در هنگــام نيــاز بــه مــوادي بــا اســتحكام بســيار بــالا در برابــر حــرارت، فــردي بنــام كــويزومي 1ايــن مــواد را بــراي ســازه هــاي فضــايي پيشــنهاد داد. در ســازه هــاي كــامپوزيتي تغييــر ناگهــاني خصوصــيات مــواد باعــث ايجــاد تنشــهاي ســنگين برشــي در ميــان لايــه هــا ميگــردد و ايــن موضــوع در مــواد اف.جــي.ام بــا تغييــر ملايــم جــنس مــاده تحــت تــابع تعيــين شــده تــا حــد چشــمگيري تقليل مي يابد و در اين شرايط اف. .جي ام از اهميت ويژه اي برخوردار ميگردد. يكــي ديگــر از مــوادي كــه از اهميــت ويــژه اي برخــوردار بــوده و داراي خصوصــيات ذاتــي خاصــي مــي باشــد، پيزوالكتريــك اســت. ايــن مــواد تحــت تــاثير ميــدان الكتريكــي دچــار تغييــر انــدازه ميگردنــد و اگــر ايــن مــواد در ســازه بــه صــورت لايــه هــاي كــامپوزيتي اســتفاده گردنــد بــه جــاي تغييــر انــدازه باعــث توليــد نيــرو ميگردنــد. اگــر ايــن مــواد را تحــت ميــدان الكتريكــي قــرار داده و از نيــروي توليــد شــده توســط آنهــا اســتفاده گــردد نــام آن ) actuatorدقيــق كننــده( ميباشــد و اگــر در عكــس ايــن مســـير از آن اســـتفاده گـــردد و بـــه آن نيرويـــي وارد گـــردد كـــه باعـــث تغييـــر شـــكل آن گـــردد و از اخـــتلاف پتانســـيل ايجـــاد شـــده اســـتفاده گـــردد، در ايـــن حالـــت نـــام آن ) sensorسنســـور( ميباشـــد. مـــواد پيزوالكتريـــك داراي گســـتره وســـيعي ميباشـــند و مـــواد مختلـــف بـــا خصوصـــيات متفـــاوتي را دارا هستند

نتيجه گيري
برنامه اي جهت تحليل تير پيزو اف. .جي ام ارائه گرديد . برنامه مورد نظر توسط نرم افزار MATLABطي حدودا چهارصد خط در برنامه و زير برنامه نوشته شده است. خطوط برنامه به شرح توصيف گرديده است. با استفاده از نرم افزار ارائه شده جابجائي، سرعت و شتاب هر نقطه از تير در طي زمان اعمال نيروي مكانيكي و پس از آن ارتعاشات آزاد تير با استفاده از اصل هميلتون ميسر ميباشد و قابل دسترسي است. نتايج بدست آمده در نمودار 5 -1طي تحليل ارتعاشات تير يكسان توسط Reddyدر منبع شماره 1بدست آمده است. برنامه ارائه شده براي تمامي تيرها با شرايط مرزي ذكر شده در فصل پنجم و به همراه لايه پيزوالكتريك و يا بدون لايه پيزوالكتريك قابليت كاركرد .دارد نيروي اعمال شده به تير ميتواند استاتيكي و يا ديناميكي باشد و طبيعتا با ميل زمان اعمال نيرو به سمت بينهايت، نيروي اعمال شده استاتيكي محسوب خواهد گرديد. با اعمال اختلاف پتانسيل نتايج قابل ملاحظه اي در جابجائي تير ديده شد. جهت مشاهده نحوه كاركرد ماده پيزوالكتريك و دسترسي به آن از شركت افشان نگار آريا، فعال در زمينه چاپ كمك گرفته شده است. در پايان نامه نتايج تير پيزو اف. .جي ام بدون ميدان الكتريكي و همچنين تحت ميادين الكتريكي مثبت و منفي بررسي و قياس گرديد و نتايج در نمودارها نشان داده شده است. تير تحت بررسي با دو شرط مرزي متفاوت يك سر گيردار و simply supportتحت نيرو و ميدان قرار گرفته

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت