تحلیل المان محدود تیر اف. .جی ام با فرض اویلر به همراه لایه پیزو تحت بار دینامیکی مکانیکی و میدان الکتریکی – مکانیک

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی مکانیک
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:92
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

تحلیل المان محدود تیر اف. .جی ام با فرض اویلر به همراه لایه پیزو تحت بار دینامیکی مکانیکی و میدان الکتریکی – مکانیک

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

چکیده ۱
مقدمه ۲
فصل اول : کلیات
° ( ۱-۱هدف ۴
فصل دوم :
( ۲-۱طرح کلی تیر ۷
۱۳ (Functionally Graded Material) مدل اف. ام .جی۲-۲( °
° ( ۲-۳بخش پیزوالکتریک ۱۵
فصل سوم : استفاده اصل همیلتون
( ۳-۱استفاده از اصل همیلتون ۲۰
فصل چهارم : المان محدود تیر پیزو اف. ام.جی
( ۴-۱المان محدود تیر ۲۸
( ۴-۲مختصات طبیعی )۳۵ (global
( ۴-۳سر هم نمودن ماتریس ۳۸ global
( ۴-۴حل دینامیکی به روش نیومارک )۳۹ (new mark
فصل پنجم: طرح و حل مسئله از طریق کامپیوتر
( ۵-۱طرح مسئله و شرایط مرزی ۴۳
( ۵-۲داده ها و بررسی نتایج ۴۶
( ۵-۳مراحل اجرای برنامه ۵۸
فصل ششم: نتیجه گیری
نتیجه گیری و پیشنهادات
فصل هفتم: پیشنهادات
پیوستها
پیوست ۶۳ ۱
پیوست ۶۵ ۲
پیوست ۶۷ ۳
پیوست ۷۰ ۴

چکیده:
در ایــن پایــان نامــه بــا اســتفاده از علــم و روش المــان محــدود، یــک تیــر مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. تیــر مــورد بررســی از نــوع اف.جــی ام. بــا فــرض اویلــر میباشــد و در راســتای ضــخامت از توابـــع تـــوانی پیـــروی میکنـــد و در ســـطح بـــالایی تیـــر لایـــه ای از یـــک مـــاده پیزوالکتریـــک بـــه عنـــوان دقیـــق کننـــده )اکچواتـــور- (actuatorچســـبانیده شـــده اســـت. ســـختی actuatorبـــدلیل ضــخامت پــائین آن صــرفنظر گردیــده اســت و تنهــا نیــروی حاصــله مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. تیــر مــذکور تحــت میــدان الکتریکــی ثابــت و نیــروی مکــانیکی دینــامیکی بــه طــور همزمــان قــرار دارد. بــا اســتفاده از روش نیومــارک تیــر بــه طــور دینــامیکی تحلیــل گردیــده اســت. بــرای حــل المــان محــدود تیــر از نــرم افــزار متلــب ) (MATLABاســتفاده گردیــده اســت و نــرم افــزار کلــی تحلیــل تیــر مــذکور ارائه گردیده است.

مقدمه:
اخیــــرا در علــــم روز، مــــواد اف.جــــی ام . ) (functionally graded materialsاز اهمیــــت بســــزایی برخــوردار گردیــده انــد. ایــن مــواد معمــولا در ســازه در راســتای ضــخامت خــود تحــت تــابعی تغییــر جــنس دارنــد. ایــن مــواد در ســال ۱۹۸۸در ژاپــن ســاخته و بــه نــوعی کشــف گردیدنــد. بــرای اولــین بــار در ســال ۱۹۹۳در هنگــام نیــاز بــه مــوادی بــا اســتحکام بســیار بــالا در برابــر حــرارت، فــردی بنــام کــویزومی ۱ایــن مــواد را بــرای ســازه هــای فضــایی پیشــنهاد داد. در ســازه هــای کــامپوزیتی تغییــر ناگهــانی خصوصــیات مــواد باعــث ایجــاد تنشــهای ســنگین برشــی در میــان لایــه هــا میگــردد و ایــن موضــوع در مــواد اف.جــی.ام بــا تغییــر ملایــم جــنس مــاده تحــت تــابع تعیــین شــده تــا حــد چشــمگیری تقلیل می یابد و در این شرایط اف. .جی ام از اهمیت ویژه ای برخوردار میگردد. یکــی دیگــر از مــوادی کــه از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار بــوده و دارای خصوصــیات ذاتــی خاصــی مــی باشــد، پیزوالکتریــک اســت. ایــن مــواد تحــت تــاثیر میــدان الکتریکــی دچــار تغییــر انــدازه میگردنــد و اگــر ایــن مــواد در ســازه بــه صــورت لایــه هــای کــامپوزیتی اســتفاده گردنــد بــه جــای تغییــر انــدازه باعــث تولیــد نیــرو میگردنــد. اگــر ایــن مــواد را تحــت میــدان الکتریکــی قــرار داده و از نیــروی تولیــد شــده توســط آنهــا اســتفاده گــردد نــام آن ) actuatorدقیــق کننــده( میباشــد و اگــر در عکــس ایــن مســـیر از آن اســـتفاده گـــردد و بـــه آن نیرویـــی وارد گـــردد کـــه باعـــث تغییـــر شـــکل آن گـــردد و از اخـــتلاف پتانســـیل ایجـــاد شـــده اســـتفاده گـــردد، در ایـــن حالـــت نـــام آن ) sensorسنســـور( میباشـــد. مـــواد پیزوالکتریـــک دارای گســـتره وســـیعی میباشـــند و مـــواد مختلـــف بـــا خصوصـــیات متفـــاوتی را دارا هستند

نتیجه گیری
برنامه ای جهت تحلیل تیر پیزو اف. .جی ام ارائه گردید . برنامه مورد نظر توسط نرم افزار MATLABطی حدودا چهارصد خط در برنامه و زیر برنامه نوشته شده است. خطوط برنامه به شرح توصیف گردیده است. با استفاده از نرم افزار ارائه شده جابجائی، سرعت و شتاب هر نقطه از تیر در طی زمان اعمال نیروی مکانیکی و پس از آن ارتعاشات آزاد تیر با استفاده از اصل همیلتون میسر میباشد و قابل دسترسی است. نتایج بدست آمده در نمودار ۵ -۱طی تحلیل ارتعاشات تیر یکسان توسط Reddyدر منبع شماره ۱بدست آمده است. برنامه ارائه شده برای تمامی تیرها با شرایط مرزی ذکر شده در فصل پنجم و به همراه لایه پیزوالکتریک و یا بدون لایه پیزوالکتریک قابلیت کارکرد .دارد نیروی اعمال شده به تیر میتواند استاتیکی و یا دینامیکی باشد و طبیعتا با میل زمان اعمال نیرو به سمت بینهایت، نیروی اعمال شده استاتیکی محسوب خواهد گردید. با اعمال اختلاف پتانسیل نتایج قابل ملاحظه ای در جابجائی تیر دیده شد. جهت مشاهده نحوه کارکرد ماده پیزوالکتریک و دسترسی به آن از شرکت افشان نگار آریا، فعال در زمینه چاپ کمک گرفته شده است. در پایان نامه نتایج تیر پیزو اف. .جی ام بدون میدان الکتریکی و همچنین تحت میادین الکتریکی مثبت و منفی بررسی و قیاس گردید و نتایج در نمودارها نشان داده شده است. تیر تحت بررسی با دو شرط مرزی متفاوت یک سر گیردار و simply supportتحت نیرو و میدان قرار گرفته

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت