تحلیل بهینه ورود و خروج واحدهای نیروگاهی برای سیستم با ابعاد بزرگ – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:85
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

تحلیل بهینه ورود و خروج واحدهای نیروگاهی برای سیستم با ابعاد بزرگ – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

1 چكيده
2 فصل اول كليات
3 1-1مقدمه
4 1-2-پشينه كلي و مفاهيم
5 1-3-ورود خروج نيروگاهها صنعت برق تغيير ساختار يافته
5 ° 1-3-1-معرفي ساختار كلاسيك ومعايب ان
6 1-3-2-تاريخچه تجديد ساختار در جهان
7 ° 1-3-3- تاريخچه تجديد ساختار درايران
7 ° 1-3-4علت گرايش به تجديد ساختار
9 1-3-5-بازار برق
10 1-4-فرمولبندي مسئله.UC
11 1-5-محدوديت مسئله
11 1-5-1- ماكزيمم ومينيمم توان خروجي
12 1-5-2- حداقل زمان راه اندازي / توقف
12 1-5-3- تقاضاي بار
12 ° 1-5-4- احتياجات رزرو چرخشي
12 ° 1-5-5- هزينه راه اندازي گرم
13
13 1-5-6- هزينه راه اندازي سرد
1-6-تفاوت پخس بار اقتصادي

1-7- تعداد حالتهاي ممكنه EDومسئله ورود خروج نيروگاههايUC 14
فصل دوم روشهاي مختلف ورود و خروج نيروگاههادر سيستم هاي قدرت 15
2-1-يكايك شماري 16
2-2-ليست حق تقدم 17
2-3-برنامه ريزي ديناميكي 17
2-4-برنامه ريزي عدد صحيح وخطي 18
2-5-شاخه وكران 18
2- 6-ساده سازي لاگرانزين. 19
2-7- بهينه سازي نقطه اوليه 19
2- 8-جستجو تابو 20
2-9- شبيه سازي با الهام از تابكاري 20
2-10-سيستم هاي تخصصي 21
2- 11-سيستم فازي 21
2-12- شبكه هاي عصبي مصنوعي 22
2-13-الگوريتم زنتيك 23
2- 14-برنامه تكاملي 24
2-15- الگوريتم جستجوي كلوني مورچه 24
2-16-مدلهاي تركيبي 24
فصل سوم ورود و خروج نيروگاهها با استفاده از روشهاي ليست حق تقدم. 26
3-1- بررسي تكميلي روش ليست حق تقدم 26
3- 2-مراحل برنامه نويسي 27
3-2- 1-تشكيل يك ليست 28

3-2-2-حذف كردن حالتهايي از ليست 29
3-2-3-پخش باراقتصادي اوليه 30
3-2-4- وارد كرن محدوديت ماكزيمم و مينيمم توان خروجي هر واحد 30
3-2-5-اعمال رزرو چرخشي 31
3-2-6-محاسبه هزينه هاي عملياتي 31
3-2-7-اعمال هزينه راه اندازي 31
3-2-8- اعمال محدوديتهاي حداقل زمان راه اندازي و توقف وهمچنين حالت اوليه 32
3-3- بررسي روش ليست حق تقدم اصلاح شده و برنامه نويسي آن 32
فصل چهارم : ورود و خروج نيروگاهها بر اساس الگوريتم ژنتيك و روش مورد ستفاده در تحقيق… 34
4-1- مقايسه بين عمليات ژني در بدن انسان و الگوريتم ژنتيك 35
4- 2-تاريخچه 36
4-3- تفاوت الگوريتم ژنتيك با روشهاي قديمي بهينه سازي 36
4-4- مزاياي الگوريتم ژنتيك 37
4-5- معرفي برخي از مفاهيم اوليه در الگوريتم ژنتيك 38
4-6- مراحل حل يك مسئله توسط الگوريتم ژنتيك 39
4-6-1- تعيين مقدار قابليت كروموزومها 39
4-6-2-مكانيزم انتخاب 39
4-6-3-عملگر ادغام 41
4-6- 4-عملگرجهش 42
4-7- مراحل برنامه نويسي روش الگوريتم ژنتيك بر روي سيستم مورد بررسي 45
4-6-1- مر حله اول : تعيين ثابتها و متغير هاي برنامه 45
4-6-2- مرحله دوم : تشكيل جمعيت اوليه با اعمال رزرو چرخشي 46

4-6-3- مرحله سوم: تغيير كروموزومها در جهت بهبود جمعيت اوليه 46
4-6-4- مرحله چهارم : بدست آوردن عدد برازندگي هر كروموزوم 48
4-6-5- مرحله پنجم : نخبه گزيني 48
4-6-6- مرحله ششم: ادغام 49
4-7- 7-مرحله هفتم: جهش. 49
4-7اوليه-8- مرحله هشتم : اعمال محدوديتهاي حداقل زمان راه اندازي و توقف وهمچنين حالت 49
4-7-9- مرحله نهم : حذف حالتهاي غير عملي 49
4-7واحد-10- مرحله دهم : پخش بار اقتصادي و محدوديتهاي ماكزيمم و مينيمم توان خروجي هر 49
4-7-11- مرحله يازدهم : اعمال هزينه هاي راه اندازي 50
4-7-12- مرحله دوازدهم : توقف الگوريتم 50
4-7-13- مرحله سيزدهم : يافتن بهينه ترين حالت 50
فصل پنجم : نتايج شبيه سازي 51
5-1- نتايج شبيه سازي مربوط به روشهاي ليست حق تقدم و ليست حق تقدم اصلاح شده 52
5-2- نتايج شبيه سازي توسط روش الگوريتم ژنتيك 52
5-3- مقايسه ابتدايي نتايج حاصل از روشهاي اخير 53
5-4- پشنهادي.بررسي نتايج شبيه سازي در سيستمهاي ابعاد بزرگ توسط روش الگوريتم ژنتيك 54
فصل ششم : نتيجه گيري و پيشنهادات ادامه كار 56
6-1-نتيجه گيري 57
6-2-پيشنهادات ادامه كار 57
منابع و ماخذ 58
چكيده انگليسي 60

چكيده:

در اين پايان نامه ابتدا درمورد اهداف تحقيق و ضرورت انجام آن به اختصاراشاره شده است. و روشهاي مختلف ورود و خروج نيروگاههادرسيستم هاي قدرت درادامه مطالعات و تحقيقات انجام شده درزمينه موضوع تحقيق اين پايان نامه به طورخلاصه ارائه مي گردد. اين تحقيقات شامل انواع روشهاي سنتي و مدرن مي باشد. و ورود و خروج نيروگاههابا استفاده از روشهاي ليست حق تقدم بررسي (كه يك روش سنتي است) وچگونگي اعمال آن به سيستم قدرت تحت مطالعه پرداخته خواهد شد. در فصل چهارم ورود و خروج نيروگاهها بر اساس الگوريتم ژنتيك و روش مورد استفاده در تحقيق،در اين فصل بحث و در مورد الگوريتم ژنتيك به تفصيل سخن خواهيم گفت و سپس به بررسي الگوريتم ژنتيك پيشنهادي براي حل مسئله ورود و خروج نيروگاهها بر روي سيستم تحت مطالعه در روند تحقيق مي پردازيم ودر نهايت نتايج شبيه سازي: آورده شده و سپس اين نتايج مورد بحث و بررسي قرار مي گيرند. ونتيجه گيري و پيشنهادات ادامه كار حاصل از اين تحقيق پرداخته شده و پيشنهاداتي براي ادامه كار و تحقيقات آتي ارائه شده است.

مقدمه
درطول يك روزما نوسانات قابل توجهي رادرميزان برق مصرفي بين ساعات اوج مصرف وساعات كم مصرف شاهد هستيم كه اين مصرف كم برق درنيمه شب واوايل صبح نسبت به ساير ساعات شبانه روزمشهوداست.اگرتوليدكافي براي برآورده كردن نيازهاي اوج مصرف مطابق با كل روزحفظ شود درآن صورت ممكن است كه بعضي واحدها درزماني كه مصرف برق كم است توليدشان نزديك به محدوده توليد مينيمم باشد درحاليكه با برنامه ريزي دقيق مي توان بعضي ازاين واحدهاراخاموش نگه داشته و به مراتب هزينه ها كم شودحال مسئله اي كه اپراتوربا آن روبروست اينست كه مشخص شود كدام واحدها بايد روشن يا خاموش شده وبه چه مدت؟ برنامه ريز ي ها ي متعدد ي براي حل اين مسئله وجود دارد چون تقاضاي برق درطول روزازساعتي به ساعت ي ديگرمتغير است لذا بهتراست كه ازايده آل ترين ومناسبترين برنامه ريزي عملي براساس معيارهاي اقتصادي استفاده شود به عبارت ديگرمعيار مهم در عمليات سيستم برق ي اينست كه نياز برق ي باكمترين هزينه سوخت وبابكارگير ي مناسبترين و بهترين نيروگاهها رفع شود علاوه بر اين برا ي اينكه برق باكيفيت عال ي وبطورايمن واقتصادي به دست مشتريان برسديكي ازبهترين انتخاب هاي موجود،حل مسئله ورودوخروج نيروگاه هاي حرارتي است درموردتاريخچه اين مسئله نيزبايد گفته شود كه تا سال 1973 ميلادي وقبل از تحريم نفتي كه منجربه افزايش سرسام آورقيمت نفت گرديد،شركتها ي توليد برق درايالات متحده آمريكا حدود 20 درصدازكل درآمدخودرا صرف هزينه سوخت مي كردند تا سال 1980 اين رقم به حدود 40 درصد رسيد.دردوره پنج ساله متعاقب 1973 ميلاد ي هزينه سوخت،نرخ رشدساليانه اي معادل 25 درصد داشته است.ارقام فوق نمايشگراهميت استفاده موثرازمواد سوختي است كه غالبا بصورت غير قابل تجديد مورد استفاده قرار مي گيرند.بنابراين بديهي است كه اگردربهره برداري از سيستمهاي قدرت بتوان حتي درصد كوچكي صرفه جويي كرد به تنهايي مقدار قابل توجه ي ازهزينه بهره برداري و نيز مصرف سوخت كاسته خواهد شد افزايش پيوسته قيمت مواد سوختي ونيز تورم سالانه باعث شده است كه همواره بهره برداري اقتصادي از سيستمها ي توليد انرژ ي الكتريكي مورد توجه ومطالعه قرار گيرد. پس هدف كل ي از حل مسئله فوق الذكر به حداقل رساندن هزينه عملياتي كل سيستم است. اين تحقيق روشها ي مختلفي را كه تا كنون براي حل اين مسئله بكار گرفته شده وسير تكاملي روشهاي مختلف را بطور مختصر توضيح داده وهمچنين اين مسئله رابا استفاده از يكي از شيوه هاي الگوريتم ژنتيك و يك سري تغييرات برروي آن حل مي كند.

نتيجه گيري:

همانطور كه در فصل اول بحث شد، هدف ما از انجام اين پروژه، پايين آوردن هزينه هاي نهايي در خصوص واحدهاي تامين كننده بار شبكه ، در زمان تعيين شده بود . براي دستيابي به اين هدف ، در مورد روشهاي مختلف حل بحث كرديم و اين مسئله را با يك سيستم مشخص و با زمان مشخص ابتدا با دو روش سنتي حل كرده و سپس مسئله را توسط يك روش الگوريتم ژنتيكي پيشنهادي حل كرديم كه در آن تغييراتي جديد در جهت بهبود جواب نهايي ايجاد شده بود . در فصل قبل نتايج اين شبيه سازي ها را براي سيستمهاي كوچك تا بزرگ مشاهده كرديم و نتيجه شد كه روش پيشنهادي نتايج خوبي در حدود43,0تا89,0 درصد بهبود را براي بهينه كردن هزينه ها به همراه داشت كه البته براي داشتن نتايجي بهتر، ديديم كه در اين روش مي بايست از نرخ جهش0,005 ، نرخ ادغام85,0، نخبه گزيني 05,0، تعداد تكرار 50 و تعداد 50 كروموزوم در هر نسل استفاده شود . در الگوريتم پيش نهادي مقادير اوليه توسط راه حل هاي مطلوب، براي همگرايي بهتر بدست مي آيد . اين تكنيك مي تواند خيلي آسان بارفتارهر كدام از محدوديتها تطبيق داده شده، و مهم اينكه اين توانايي مخصوصا براي رفتار سيستمهاي قدرت مقياس بزرگ، كاربرد دارد.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت