تحلیل بهینه ورود و خروج واحدهای نیروگاهی برای سیستم با ابعاد بزرگ – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:85
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

تحلیل بهینه ورود و خروج واحدهای نیروگاهی برای سیستم با ابعاد بزرگ – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

۱ چکیده
۲ فصل اول کلیات
۳ ۱-۱مقدمه
۴ ۱-۲-پشینه کلی و مفاهیم
۵ ۱-۳-ورود خروج نیروگاهها صنعت برق تغییر ساختار یافته
۵ ° ۱-۳-۱-معرفی ساختار کلاسیک ومعایب ان
۶ ۱-۳-۲-تاریخچه تجدید ساختار در جهان
۷ ° ۱-۳-۳- تاریخچه تجدید ساختار درایران
۷ ° ۱-۳-۴علت گرایش به تجدید ساختار
۹ ۱-۳-۵-بازار برق
۱۰ ۱-۴-فرمولبندی مسئله.UC
۱۱ ۱-۵-محدودیت مسئله
۱۱ ۱-۵-۱- ماکزیمم ومینیمم توان خروجی
۱۲ ۱-۵-۲- حداقل زمان راه اندازی / توقف
۱۲ ۱-۵-۳- تقاضای بار
۱۲ ° ۱-۵-۴- احتیاجات رزرو چرخشی
۱۲ ° ۱-۵-۵- هزینه راه اندازی گرم
۱۳
۱۳ ۱-۵-۶- هزینه راه اندازی سرد
۱-۶-تفاوت پخس بار اقتصادی

۱-۷- تعداد حالتهای ممکنه EDومسئله ورود خروج نیروگاههایUC 14
فصل دوم روشهای مختلف ورود و خروج نیروگاههادر سیستم های قدرت ۱۵
۲-۱-یکایک شماری ۱۶
۲-۲-لیست حق تقدم ۱۷
۲-۳-برنامه ریزی دینامیکی ۱۷
۲-۴-برنامه ریزی عدد صحیح وخطی ۱۸
۲-۵-شاخه وکران ۱۸
۲- ۶-ساده سازی لاگرانزین. ۱۹
۲-۷- بهینه سازی نقطه اولیه ۱۹
۲- ۸-جستجو تابو ۲۰
۲-۹- شبیه سازی با الهام از تابکاری ۲۰
۲-۱۰-سیستم های تخصصی ۲۱
۲- ۱۱-سیستم فازی ۲۱
۲-۱۲- شبکه های عصبی مصنوعی ۲۲
۲-۱۳-الگوریتم زنتیک ۲۳
۲- ۱۴-برنامه تکاملی ۲۴
۲-۱۵- الگوریتم جستجوی کلونی مورچه ۲۴
۲-۱۶-مدلهای ترکیبی ۲۴
فصل سوم ورود و خروج نیروگاهها با استفاده از روشهای لیست حق تقدم. ۲۶
۳-۱- بررسی تکمیلی روش لیست حق تقدم ۲۶
۳- ۲-مراحل برنامه نویسی ۲۷
۳-۲- ۱-تشکیل یک لیست ۲۸

۳-۲-۲-حذف کردن حالتهایی از لیست ۲۹
۳-۲-۳-پخش باراقتصادی اولیه ۳۰
۳-۲-۴- وارد کرن محدودیت ماکزیمم و مینیمم توان خروجی هر واحد ۳۰
۳-۲-۵-اعمال رزرو چرخشی ۳۱
۳-۲-۶-محاسبه هزینه های عملیاتی ۳۱
۳-۲-۷-اعمال هزینه راه اندازی ۳۱
۳-۲-۸- اعمال محدودیتهای حداقل زمان راه اندازی و توقف وهمچنین حالت اولیه ۳۲
۳-۳- بررسی روش لیست حق تقدم اصلاح شده و برنامه نویسی آن ۳۲
فصل چهارم : ورود و خروج نیروگاهها بر اساس الگوریتم ژنتیک و روش مورد ستفاده در تحقیق… ۳۴
۴-۱- مقایسه بین عملیات ژنی در بدن انسان و الگوریتم ژنتیک ۳۵
۴- ۲-تاریخچه ۳۶
۴-۳- تفاوت الگوریتم ژنتیک با روشهای قدیمی بهینه سازی ۳۶
۴-۴- مزایای الگوریتم ژنتیک ۳۷
۴-۵- معرفی برخی از مفاهیم اولیه در الگوریتم ژنتیک ۳۸
۴-۶- مراحل حل یک مسئله توسط الگوریتم ژنتیک ۳۹
۴-۶-۱- تعیین مقدار قابلیت کروموزومها ۳۹
۴-۶-۲-مکانیزم انتخاب ۳۹
۴-۶-۳-عملگر ادغام ۴۱
۴-۶- ۴-عملگرجهش ۴۲
۴-۷- مراحل برنامه نویسی روش الگوریتم ژنتیک بر روی سیستم مورد بررسی ۴۵
۴-۶-۱- مر حله اول : تعیین ثابتها و متغیر های برنامه ۴۵
۴-۶-۲- مرحله دوم : تشکیل جمعیت اولیه با اعمال رزرو چرخشی ۴۶

۴-۶-۳- مرحله سوم: تغییر کروموزومها در جهت بهبود جمعیت اولیه ۴۶
۴-۶-۴- مرحله چهارم : بدست آوردن عدد برازندگی هر کروموزوم ۴۸
۴-۶-۵- مرحله پنجم : نخبه گزینی ۴۸
۴-۶-۶- مرحله ششم: ادغام ۴۹
۴-۷- ۷-مرحله هفتم: جهش. ۴۹
۴-۷اولیه-۸- مرحله هشتم : اعمال محدودیتهای حداقل زمان راه اندازی و توقف وهمچنین حالت ۴۹
۴-۷-۹- مرحله نهم : حذف حالتهای غیر عملی ۴۹
۴-۷واحد-۱۰- مرحله دهم : پخش بار اقتصادی و محدودیتهای ماکزیمم و مینیمم توان خروجی هر ۴۹
۴-۷-۱۱- مرحله یازدهم : اعمال هزینه های راه اندازی ۵۰
۴-۷-۱۲- مرحله دوازدهم : توقف الگوریتم ۵۰
۴-۷-۱۳- مرحله سیزدهم : یافتن بهینه ترین حالت ۵۰
فصل پنجم : نتایج شبیه سازی ۵۱
۵-۱- نتایج شبیه سازی مربوط به روشهای لیست حق تقدم و لیست حق تقدم اصلاح شده ۵۲
۵-۲- نتایج شبیه سازی توسط روش الگوریتم ژنتیک ۵۲
۵-۳- مقایسه ابتدایی نتایج حاصل از روشهای اخیر ۵۳
۵-۴- پشنهادی.بررسی نتایج شبیه سازی در سیستمهای ابعاد بزرگ توسط روش الگوریتم ژنتیک ۵۴
فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادات ادامه کار ۵۶
۶-۱-نتیجه گیری ۵۷
۶-۲-پیشنهادات ادامه کار ۵۷
منابع و ماخذ ۵۸
چکیده انگلیسی ۶۰

چکیده:

در این پایان نامه ابتدا درمورد اهداف تحقیق و ضرورت انجام آن به اختصاراشاره شده است. و روشهای مختلف ورود و خروج نیروگاههادرسیستم های قدرت درادامه مطالعات و تحقیقات انجام شده درزمینه موضوع تحقیق این پایان نامه به طورخلاصه ارائه می گردد. این تحقیقات شامل انواع روشهای سنتی و مدرن می باشد. و ورود و خروج نیروگاههابا استفاده از روشهای لیست حق تقدم بررسی (که یک روش سنتی است) وچگونگی اعمال آن به سیستم قدرت تحت مطالعه پرداخته خواهد شد. در فصل چهارم ورود و خروج نیروگاهها بر اساس الگوریتم ژنتیک و روش مورد استفاده در تحقیق،در این فصل بحث و در مورد الگوریتم ژنتیک به تفصیل سخن خواهیم گفت و سپس به بررسی الگوریتم ژنتیک پیشنهادی برای حل مسئله ورود و خروج نیروگاهها بر روی سیستم تحت مطالعه در روند تحقیق می پردازیم ودر نهایت نتایج شبیه سازی: آورده شده و سپس این نتایج مورد بحث و بررسی قرار می گیرند. ونتیجه گیری و پیشنهادات ادامه کار حاصل از این تحقیق پرداخته شده و پیشنهاداتی برای ادامه کار و تحقیقات آتی ارائه شده است.

مقدمه
درطول یک روزما نوسانات قابل توجهی رادرمیزان برق مصرفی بین ساعات اوج مصرف وساعات کم مصرف شاهد هستیم که این مصرف کم برق درنیمه شب واوایل صبح نسبت به سایر ساعات شبانه روزمشهوداست.اگرتولیدکافی برای برآورده کردن نیازهای اوج مصرف مطابق با کل روزحفظ شود درآن صورت ممکن است که بعضی واحدها درزمانی که مصرف برق کم است تولیدشان نزدیک به محدوده تولید مینیمم باشد درحالیکه با برنامه ریزی دقیق می توان بعضی ازاین واحدهاراخاموش نگه داشته و به مراتب هزینه ها کم شودحال مسئله ای که اپراتوربا آن روبروست اینست که مشخص شود کدام واحدها باید روشن یا خاموش شده وبه چه مدت؟ برنامه ریز ی ها ی متعدد ی برای حل این مسئله وجود دارد چون تقاضای برق درطول روزازساعتی به ساعت ی دیگرمتغیر است لذا بهتراست که ازایده آل ترین ومناسبترین برنامه ریزی عملی براساس معیارهای اقتصادی استفاده شود به عبارت دیگرمعیار مهم در عملیات سیستم برق ی اینست که نیاز برق ی باکمترین هزینه سوخت وبابکارگیر ی مناسبترین و بهترین نیروگاهها رفع شود علاوه بر این برا ی اینکه برق باکیفیت عال ی وبطورایمن واقتصادی به دست مشتریان برسدیکی ازبهترین انتخاب های موجود،حل مسئله ورودوخروج نیروگاه های حرارتی است درموردتاریخچه این مسئله نیزباید گفته شود که تا سال ۱۹۷۳ میلادی وقبل از تحریم نفتی که منجربه افزایش سرسام آورقیمت نفت گردید،شرکتها ی تولید برق درایالات متحده آمریکا حدود ۲۰ درصدازکل درآمدخودرا صرف هزینه سوخت می کردند تا سال ۱۹۸۰ این رقم به حدود ۴۰ درصد رسید.دردوره پنج ساله متعاقب ۱۹۷۳ میلاد ی هزینه سوخت،نرخ رشدسالیانه ای معادل ۲۵ درصد داشته است.ارقام فوق نمایشگراهمیت استفاده موثرازمواد سوختی است که غالبا بصورت غیر قابل تجدید مورد استفاده قرار می گیرند.بنابراین بدیهی است که اگردربهره برداری از سیستمهای قدرت بتوان حتی درصد کوچکی صرفه جویی کرد به تنهایی مقدار قابل توجه ی ازهزینه بهره برداری و نیز مصرف سوخت کاسته خواهد شد افزایش پیوسته قیمت مواد سوختی ونیز تورم سالانه باعث شده است که همواره بهره برداری اقتصادی از سیستمها ی تولید انرژ ی الکتریکی مورد توجه ومطالعه قرار گیرد. پس هدف کل ی از حل مسئله فوق الذکر به حداقل رساندن هزینه عملیاتی کل سیستم است. این تحقیق روشها ی مختلفی را که تا کنون برای حل این مسئله بکار گرفته شده وسیر تکاملی روشهای مختلف را بطور مختصر توضیح داده وهمچنین این مسئله رابا استفاده از یکی از شیوه های الگوریتم ژنتیک و یک سری تغییرات برروی آن حل می کند.

نتیجه گیری:

همانطور که در فصل اول بحث شد، هدف ما از انجام این پروژه، پایین آوردن هزینه های نهایی در خصوص واحدهای تامین کننده بار شبکه ، در زمان تعیین شده بود . برای دستیابی به این هدف ، در مورد روشهای مختلف حل بحث کردیم و این مسئله را با یک سیستم مشخص و با زمان مشخص ابتدا با دو روش سنتی حل کرده و سپس مسئله را توسط یک روش الگوریتم ژنتیکی پیشنهادی حل کردیم که در آن تغییراتی جدید در جهت بهبود جواب نهایی ایجاد شده بود . در فصل قبل نتایج این شبیه سازی ها را برای سیستمهای کوچک تا بزرگ مشاهده کردیم و نتیجه شد که روش پیشنهادی نتایج خوبی در حدود۴۳,۰تا۸۹,۰ درصد بهبود را برای بهینه کردن هزینه ها به همراه داشت که البته برای داشتن نتایجی بهتر، دیدیم که در این روش می بایست از نرخ جهش۰,۰۰۵ ، نرخ ادغام۸۵,۰، نخبه گزینی ۰۵,۰، تعداد تکرار ۵۰ و تعداد ۵۰ کروموزوم در هر نسل استفاده شود . در الگوریتم پیش نهادی مقادیر اولیه توسط راه حل های مطلوب، برای همگرایی بهتر بدست می آید . این تکنیک می تواند خیلی آسان بارفتارهر کدام از محدودیتها تطبیق داده شده، و مهم اینکه این توانایی مخصوصا برای رفتار سیستمهای قدرت مقیاس بزرگ، کاربرد دارد.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط